Search Stotra Ratnakaram

Saturday, April 30, 2011

Bagalamukhi Shasranama Stotra

శ్రీబగళా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్

సురాలయ ప్రధానే తు దేవ దేవం మహేశ్వరమ్|
శైలాధి రాజ తనయా సంగ్రహే తమువాచ హ || ౧ ||
శ్రీ దేవ్యువాచ
పరమేష్ఠిన్ పరంధామ ప్రధాన పరమేశ్వర |
నామ్నాం సహస్రం అగళాముఖాద్యా బ్రూహి వల్లభ || ౨ ||
ఈశ్వర ఉవాచ
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి నామధేయ సహస్రకమ్ |
పరబ్రహ్మాస్త్ర విద్యాయాశ్చతుర్వర్గఫలప్రదమ్ || ౩ ||

గుహ్యాద్గుహ్య తరం దేవి సర్వసిద్ధైక వంఇతమ్ |
అతి గుప్త తరం విద్యా సర్వతంత్రేషు గోపితా || ౪ ||

విశేషతః కలియుగే మహాసిద్ద్యౌఘదాయినీ |
గోపనీయం గోపనీయం గోపనీయం ప్రయత్నతః || ౫ ||

అప్రకాశ్యమిదం సత్యం స్వయోనిరివ సువ్రతే |
రోధినీ విఘ్న సంఘానాం మోహినీ సర్వయోషితాం || ౬ ||

స్తంభినీ రాజ సైన్యానాం వాదినీ పరవాదినామ్ |
పురా చైకార్ణవే ఘోరే కాలే పరమ భైరవః || ౭ ||

సుందరీ సహితో దేవః కేశవః క్లేశ నాశనః |
ఉరగాసనమాసీనం యోగనిద్రాముపాగతమ్ || ౮ ||

నిద్రాకాలే చ తే కాలే మయా ప్రోక్తః సనాతనః |
మహా స్తంభకరం దేవి స్తోత్రం వా శతనామకమ్ || ౯ ||

సహస్రనామ పరమం వద దేవస్య కస్యచిత్ |

శ్రీభగవానువాచ

శృణు శంకర దేవేశ పరమాతిరహస్యకమ్ || ౧౦ ||

అజోహం యత్ప్ర్‌సాదేనవిష్ణుః సర్వేశ్వరేశ్వరః |
గోపనీయం ప్రయత్నేన ప్రకాశాత్ సిద్ధిహానికృత్ || ౧౧ ||

ఓం అస్యశ్రీపీతాంబరీసహస్రనామ స్తోత్ర మంత్రస్య భగవాన్ సదాశివఋషిః| అనుష్టుప్ చందః |శ్రీజగద్వశ్యకరీ పీతాంబరీ దేవతా |
సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

అథ ధ్యానమ్

పీతాంబరపరీధనాం పీనోన్నతపయోధరామ్
జటాముకుట శోభాఢ్యాం పీతభూమిసుఖాసనమ్ || ౧౨ ||

శత్రోర్జిహ్వాం ముద్గరం చ బిభ్రతీం పరమాం కలామ్ |
సర్వాగమ పురాణేషు విఖ్యాతాం భువనత్రయే || ౧౩ ||

సృష్టి స్థితి వినాశానా మాదిభూతాం మహేశ్వరీమ్ |
గోప్యాం సర్వప్రయత్నేన శృణు తాం కథయామి తే || ౧౪ ||

జగద్విధ్వంసినీం దేవీమజరామర కారిణీమ్ |
తాం నమామి మహా మాయాం మహదైశ్వర్యదాయినీమ్ || ౧౫ ||

ప్రణవం పూర్వ ముద్ధృత్య స్థిర మాయాం తతో వదేత్ |
బగలాముఖి సర్వేతి దుష్టానామ్ వాచమేవ చ || ౧౬ ||

ముఖం పదం స్తంభయేతి జిహ్వాం కీలయ బుద్ధిమత్ |
వినాశయేతి తారం చ స్థిరమాయాం తతో వదేత్ || ౧౭ ||

వహ్నిప్రియాంతతో మంత్ర శ్చతుర్వర్గ ఫలప్రదః ||

అథ సహస్ర నామ స్తోత్రమ్

బ్రహ్మాస్త్రం బ్రహ్మ విద్యా చ బ్రహ్మ మాయా సనాతనీ || ౧౮ ||

బ్రహ్మేశీ బ్రహ్మ కైవల్యబగలా బ్రహ్మ చారిణీ |
నిత్యానందా నిత్య సిద్ధా నిత్య రూపా నిరామయా || ౧౯ ||

సంధారిణీ మహా మాయా కటాక్ష క్షేమ కారిణీ |
కమలా విమలా నీలా రత్న కాంతి గుణాశ్రితా || ౨౦ ||

కామ ప్రియా కామరతా కామ కామ స్వరూపిణీ |
మంగళా విజయా జాయా సర్వమంగళ కారిణీ || ౨౧ ||

కామినీ కామనీ కామ్యా కాముకా కామచారిణీ |
కామప్రియా కామరతా కామా కామస్వరూపీణీ || ౨౨ ||

కామాఖ్యా కామబీజస్థా కామపీఠ నివాసినీ |
కామదా కామహా కాలీ కపాలీ చ కరాలికా || ౨౩ ||

కంసారిః కమలా కామా కైలాసేశ్వర వల్లభా |
కాత్యాయనీ కేశవా చ కరుణా కామకేలిభుక్ || ౨౪ ||

క్రియా కీర్తీః కృత్తికా చ కాశికా మథురా శివా |
కాలాక్షీ కాలికా కాలీ ధవలానన సుందరీ || ౨౫ ||

ఖేచరీ చ ఖమూర్తిశ్చ క్షుద్రా క్షుద్రక్షుధా వరా |
ఖడ్గ హస్తా ఖడ్గరతా ఖడ్గినీ ఖర్పర ప్రియా || ౨౬ ||

గంగా గౌరీ గామనీ చ గీతా గోత్ర వివర్ధినీ |
గోధరా గోకరా గోధా గంధర్వపురవాసినీ || ౨౭ ||

గంధర్వా గంధర్వకలా గోపనీ గరుడాసనా |
గోవిందభావా గోవిందా గాంధారీ గంధమాదినీ || ౨౮ ||

గౌరాంగీ గోపికా మూర్తి ర్గోప గోష్ఠ నివాసినీ |
గంధా గజేంద్రగా మాన్యా గదాధర ప్రియా గ్రహా || ౨౯ ||

ఘోర ఘోరా ఘోరరూపా ఘనశ్రేణీ ఘనప్రభా |
దైత్యేంద్రప్రబలా ఘంటా వాదినీ ఘోరనిస్వనా || ౩౦ ||

డాకిన్యుమా ఉపేంద్రా చ ఉర్వశీ ఉరగాసనా |
ఉత్తమా ఉన్నతా ఉన్నా ఉత్తమస్థానవాసినీ || ౩౧ ||

చాముండా ముండితా చండీ చండదర్ప హరేతి చ |
ఉగ్ర చండా చండ చండా చండదైత్యవినాశినీ || ౩౨ ||

చండ రూపా ప్రచండా చ చండా చండ శరీరిణీ |
చతుర్భుజా ప్రచండా చ చరాచర నివాసినీ || ౩౩ ||

క్షత్రప్రాయా శిరోవాహా ఛలా ఛలతరా ఛలీ |
క్షత్ర రూపా క్షత్రధరా క్షత్రియ క్షయకారిణీ ||౩౪ ||

జయా చ జయ దుర్గా చ జయంతీ జయదా పరా |
జాయినీ జయనీ జ్యోత్స్నా జటాధర ప్రియా జితా || ౩౫ ||

జితేంద్రియా జితక్రోధా జయమానా జనేశ్వరీ |
జితమృత్యుర్జరాతీతా జహ్నవీ జనకాత్మజా || ౩౬ ||

ఝంకారా ఝంఝరీ ఝంటా ఝంకారీ ఝకశోభినీ |
ఝఖా ఝమేశా ఝంకారీ యోనికల్యాణదాయినీ || ౩౭ ||

ఝంఝరా ఝమురీ ఝారా జరా జరతరా పరా |
ఝంఝా ఝమేతా ఝంకారీ ఝణా కల్యాణదాయినీ || ౩౮ ||

ఈమనీ మానసీ చింత్యా ఈమునా శంకరప్రియా |
టంకారీ టిటికా టీకా టంకినీ చ ట వర్గగా || ౩౯ ||

టాపా టోపా టటపతి ష్టమనీ టమనప్రియా |
ఠకారధారిణీ టీకా ఠంకరీ ఠికర ప్రియా || ౪౦ ||

ఠేకఠాసా ఠకరతీ ఠామినీ ఠమనప్రియా |
డారహా డాకినీ డారా డామరా డమరప్రియా || ౪౧ ||

డాకినీ డడయుక్తా చ డమరూకర వల్లభా |
ఢక్కా ఢక్కీ ఢక్కనాదా ఢొలశబ్ద ప్రబోధినీ || ౪౨ ||

ఢామినీ ఢామనప్రీతా ఢగతంత్ర ప్రకాశినీ |
అనేకరూపిణీ అంబా అణిమా సిద్ధి దాయినీ || ౪౩ ||

అమంత్రిణీ అణూకరీ అణుమద్భాను సంస్థితా |
తారా తంత్రావతీ తంత్ర తత్వరూపా తపస్వినీ || ౪౪ ||

తరంగిణీ తత్వపరా తంత్రికా తంత్ర విగ్రహా |
తపోరూపా తత్వ దాత్రీ తపః ప్రీతి ప్రఘర్షిణీ || ౪౫ ||

తంత్ర యంత్రార్చన పరా తలాతల నివాసినీ |
తల్పదా త్వల్పదా కామ్యా స్థిరా స్థిరతరాస్థితిః || ౪౬ ||

స్థాణు ప్రియా స్థితిపరా స్థితా స్థానప్రదాయినీ |
దిగంబరా దయారూపా దావాగ్నిదమనీ దమా || ౪౭ ||

దుర్గా దుర్గపరా దేవీ దుష్టదైత్యవినాశినీ |
దమనప్రమదా దైత్యదయా దానపరాయణా || ౪౮ ||

దుర్గార్తినాశినీ దాంతా దంభినీ దంభవర్జితా |
దిగంబరప్రియా దంభా దైత్యదంభవిదారిణీ || ౪౯ ||

దమనా దశన సౌందర్యా దానవేంద్ర వినాశినీ |
దయాధరా చ దమనీ దర్భపత్ర విలాసినీ || ౫౦ ||

ధారణీ ధరణీ ధాత్రీ ధరాధరధరప్రియా |
ధరాధరసుతా దేవీ సుధర్మా ధర్మచారిణీ || ౫౧ ||

ధర్మజ్ఞా ధవలాధూలా ధనదా ధనవర్ధినీ |
ధీరాధీరా ధీరతరా ధీరసిద్ధి ప్రదాయినీ || ౫౨ ||

ధన్వంతరి ధరా ధీరా ధ్యేయాధ్యానస్వరూపిణీ |
నారాయణీ నారసింహీ నిత్యానందా నరోత్తమా || ౫౩ ||

నక్తా నక్తవతీ నిత్యా నీలజీమూతసంన్నిభా |
నీలాంగీ నీలవస్త్రా చ నీలపర్వతవాసినీ || ౫౪ ||

సునీలపుష్పఖచితా నీలజంబుసమప్రభా |
నిత్యాఖ్యా షోడశీ విద్యా నిత్యా నిత్య సుఖావహా || ౫౫ ||

నర్మదా నందనా నందా నందానందవివర్ధినీ |
యశోదానందతనయా నందనోద్యానవాసినీ || ౫౬ ||

నాగాంతికా నాగవృద్ధా నాగపత్నీ చ నాగినీ |
నమితాశేష జనతా నమస్కారవతీ నమః ||౫౭ ||

పీతాంబరా పార్వతీ చ పీతాంబర విభూషితా |
పీతమాల్యాంబరధరా పీతాభా పింగమూర్ధజా || ౫౮ ||

పీతపుష్పార్చన రతా పితపుష్పసమర్చితా |
పరప్రభా పితృపతి పరసైన్యవినాశినీ || ౫౯ ||

పరమా పరతంత్రా చ పరమంత్రా పరాపరా |
పరావిద్యా పరా సిద్ధిః పరాస్థానప్రదాయినీ || ౬౦ ||

పుష్పా పుష్పవతీ నిత్యా పుష్పమాలావిభూషితా |
పురాతనా పూర్వపరా పర సిద్ధిప్రదాయినీ || ౬౧ ||

పీతా నితంబినీ పీతా పీనోన్నత పయస్వినీ |
ప్రేమా ప్రమధ్యమా శేషా పద్మపత్ర విలాసినీ || ౬౨ ||

పద్మావతీ పద్మనేత్రా పద్మా పద్మముఖీ పరా |
పద్మాసనా పద్మప్రియా పద్మరాగస్వరూపిణీ || ౬౩ ||

పావనీ పాలికా పాత్రీ పరదా వరదా శివా |
ప్రేతసంస్థా పరానందా పరబ్రహ్మస్వరూపిణీ || ౬౪ ||

జినేశ్వప్రియా దేవీ పశురక్తరతప్రియా |
పశుమాంసప్రియాపర్ణా పరామృత పరాయణా || ౬౫ ||

పాశినీ పాశికా చాపి పశుఘ్నీ పశుభాషిణీ |
ఫుల్లారవిందవదనీ ఫుల్లోత్పలశరీరిణీ || ౬౬ ||

పరానందప్రదా వీణా పశుపాశవినాశినీ |
ఫూత్కారా ఫూత్కరా ఫేణీ ఫుల్లేందీవరలోచనా || ౬౭ ||

ఫట్మంత్రా స్ఫటికా స్వాహా స్పోటా చ ఫట్ స్వరూపిణీ |
స్ఫాటికా ఘుటికా ఘోరా స్ఫాటికాద్రిస్వరూపిణీ ||౬౮ ||

వరాంగనా వరధరా వారాహీ వాసుకీ వరా |
విందుస్థా విందునీ వాణీ విందుచక్ర నివాసినీ || ౬౯ ||

విద్యాధరీ విశాలాక్షీ కాశీవాసిజనప్రియా |
వేదవిద్యా విరూపాక్షీ విశ్వయుగ్బహురూపిణీ || ౭౦ ||

బ్రహ్మశక్తిర్విష్ణుశక్తిః పంచవక్త్రా శివప్రియా |
వైకుంఠవాసినీ దేవీ వైకుంఠపదదాయినీ || ౭౧ ||

బ్రహ్మరూపా విష్ణురూపా పరబ్రహ్మ మహేశ్వరీ |
భవప్రియా భవోద్భావా భవరూపా భవోత్తమా || ౭౨ ||

భవపారా భవధారా భాగ్యవత్ప్రియకారిణీ |
భద్రా సుభద్రా భవదా శుంభదైత్యవినాశినీ || ౭౩ ||

భవానీ భైరవీ భీమా భద్రకాళీ సుభద్రికా |
భగినీ భగరూపా చ భగమానా భగోత్తమా || ౭౪ ||

భగప్రియా భగవతీ భగవాసా భగాకరా |
భగసృష్టా భాగ్యవతీ భగరూపా భగాసినీ || ౭౫ ||

భగలింగప్రియా దేవీ భగలింగపరాయణా |
భగలింగస్వరూపా చ భగలింగవినోదినీ || ౭౬ ||

భగలింగరతా దేవీ భగలింగనివాసినీ |
భగమాలా భగకలా భగధారా భగాంబరా || ౭౭ ||

భగవేగా భగాభూషా భగేంద్రా భగ్యరూపిణీ |
భగలింగాంగసంభోగా భగలింగాసవావహా || ౭౮ ||

భగలింగసమాధుర్యా భగలింగనివేశితా |
భగలింగసుపూజా చ భగలింగసమన్వితా || ౭౯ ||

భగలింగవిరక్తా చ భగలింగసమావృతా |
మాధవీ మాధవీ మాన్యా మధురా మధుమానినీ || ౮౦ ||

మందహాసా మహామాయా మోహినీ మహదుత్తమా |
మహామోహా మహావిద్యా మహాఘోరా మహాస్మృతిః || ౮౧ ||

మనస్వినీ మానవతీ మోదినీ మధురాననా |
మేనకా మానికీ మాన్యా మణిరత్నవిభూషితా || ౮౨ ||

మల్లికా మౌలికా మాలా మాలాధరమదోత్తమా |
మదనా సుందరీ మేధా మధుమత్తా మధుప్రియా || ౮౩ ||

మత్తహంసా సమోన్నాసా మత్తసింహమహాసినీ |
మహేంద్రవల్లభా భీమా మౌల్యంచ మిథునాత్మజా ||౮౪ ||

మహాకాళ్యా మహాకాళీ మనోబుద్ధిర్మహోత్కటా |
మాహేశ్వరీ మహామాయా మహిషాసురఘాతినీ || ౮౫ ||

మధురా కీర్తిమత్తా చ మత్తమాతంగ గామినీ |
మదప్రియా మాంసరతా మత్తయుక్ కామకారిణీ || ౮౬ |

మైథున్య వల్లభా దేవీ మహానందా మహోత్సవా |
మరీచిర్మా రతిర్మాయా మనోబుద్ధిప్రదాయినీ || ౮౭ ||

మోహా మోక్షా మహాలక్షీర్మహత్పదప్రదాయినీ |
యమరూపా చ యమునా జయంతీ చ జయప్రదా || ౮౮ ||

యామ్యా యమవతీ యుద్ధా యదోః కులవివర్ధినీ |
రమా రామా రామపత్నీ రత్నమాలా రతిప్రియా || ౮౯ ||

రత్నసింహాసనస్థా చ రత్నాభరణమండితా |
రమణీ రమణీయా చ రత్యా రసపరాయణా || ౯౦ ||

రతానందా రతవతీ రఘూణాం కులవర్ధినీ |
రమణారిపరిభ్రాజ్యా రైధా రాధికరత్నజా || ౯౧ ||

రావీ రసస్వరూపా చ రాత్రిరాజసుఖావహా |
ఋతుజా ఋతుదా ఋద్ధా ఋతురూపా ఋతుప్రియా || ౯౨ ||

రక్తప్రియా రక్తవతీ రంగిణీ రక్తదంతికా |
లక్ష్మీ ర్లజ్జా చ లతికా లీలాలగ్నా నితాక్షిణీ || ౯౩ ||

లీలా లీలావతీ లోభా హర్షాహ్లాదనపట్టికా |
బ్రహ్మస్థితా బ్రహ్మరూపా బ్రహ్మణా వేదవందితా || ౯౪ ||

బ్రహ్మోద్భవా బ్రహ్మకలా బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మబోధినీ |
వేదాంగనా వేదరూపా వనితా వినతా వసా || ౯౫ ||

బాలా చ యువతీ వృద్ధా బ్రహ్మకర్మపరాయణా |
వింధ్యస్థా వింధ్యవాసీ చ విందుయుగ్ విందుభూషణా ||౯౬ ||

విద్యావతీ వేదధారీ వ్యాపికా బర్హిణీ కలా |
వామాచారప్రియా వహ్నిర్వామాచారపరాయణా || ౯౭ ||

వామాచారరతా దేవీ వాసుదేవప్రియోత్తమా |
బుద్ధేన్ద్రియా విబుద్ధా చ బుద్ధాచరణమాలినీ || ౯౮ ||

బంధమోచన కర్త్రీ చ వారుణా వరుణాలయా |
శివా శివప్రియా శుద్ధా శుద్ధాంగీ శుక్లవర్ణికా || ౯౯ ||

శుక్లపుష్పప్రియా శుక్లా శివధర్మపరాయణా |
శుక్లస్థా శుక్లినీ శుక్లరూపా శుక్లపశుప్రియా || ౧౦౦ ||

శుక్రస్థా శుక్రిణీ శుక్రా శుక్రరూపా చ శుక్రికా |
షణ్ముఖీ చ షడంగా చ షట్చక్రవినివాసిని || ౧౦౧ ||

షడ్గ్రంధియుక్తా షోఢా చ షణ్మాతా చ షడాత్మికా |
షడంగయువతీ దేవీ షడంగప్రకృతిర్వశీ || ౧౦౨ ||

షడాననా షడస్త్రా చ షష్ఠీ షష్ఠేశ్వరీ ప్రియా |
షడంగవాదా షోడశీ చ షోఢా న్యాసస్వరూపిణీ || ౧౦౩ ||

షట్చక్రభేదనకరీ షట్చక్రస్థస్వరూపిణీ |
షోడశస్వరరూపా చ షణ్ముఖీ షడ్రదాత్మికా || ౧౦౪ ||

సనకాది స్వరూపా చ శివధర్మ పరాయణా |
సిద్ధా సప్తస్వరీ శుద్ధా సురమాతా స్వరోత్తమా || ౧౦౫ ||

సిద్ధవిద్యా సిద్ధమాతా సిద్ధాసిద్ధస్వరూపిణీ |
హరా హరప్రియా హారా హరిణీ హారయుక్ తథా || ౧౦౬ ||

హరిరూపా హరిధారాహరిణాక్షీ హరిప్రియా |
హేతుప్రియా హేతురతా హితాహితస్వరూపిణీ || ౧౦౭ ||

క్షమా క్షమావతీ క్షీతా క్షుద్ర ఘంటావిభూషణా |
క్షయంకరీ షితీశా చ క్షీణామధ్య సుశోభనా || ౧౦౮ ||

అజానన్తా అపర్ణా చ అహల్యా శేషశాయినీ |
స్వాన్తర్గతా చ సాధూనాం అంతరానంతరూపిణీ || ౧౦౯ ||

అరూపా అమలా చార్ధా అనంత గుణశాలినీ |
స్వవిద్యా విద్యకా విద్యా విద్యాచార్విందలోచనా || ౧౧౦ ||

అపరాజితా జాతవేదా అజపా అమరావతీ |
అల్పా స్వల్పా అనల్పాద్యా అణిమా సిద్ధిదాయినీ || ౧౧౧ ||

అష్టసిద్ధిప్రదా దేవీ రూపలక్షణ సంయుతా |
అరవిందముఖీ దేవీ భోగసౌఖ్య ప్రదాయినీ || ౧౧౨ ||

ఆది విద్యా ఆదిభూతా ఆదిసిద్ధిప్రదాయినీ |
సీత్కారరూపిణీ దేవీ సర్వాసనవిభూషితా || ౧౧౩ ||

ఇంద్రప్రియా చ ఇంద్రాణీ ఇంద్రప్రస్థ నివాసినీ |
ఇంద్రాక్షీ ఇంద్రవజ్రా చ ఇంద్రవద్యోక్షిణీ తథా || ౧౧౪ ||

ఈలా కామనివాసా చ ఈశ్వరీశ్వరవల్లభా |
జననీ చేశ్వరీ దీనా భేదా చేశ్వరకర్మకృత్ || ౧౧౫ ||

ఉమా కాత్యాయనీ చోర్ధ్వా మీనా చోత్తరవాసినీ |
ఉమాపతిప్రియా దేవీ శివా చోంకారరూపిణీ || ౧౧౬ ||

ఉరగేన్ద్ర శిరోరత్నా ఉరగోరగవల్లభా |
ఉద్యానవాసినీ మాలా ప్రశ్స్తమణిభూషణా ||౧౧౭ ||

ఊర్ధ్వదంతోత్తమాంగీ చ ఉత్తమాచోర్ధ్వ కేశినీ |
ఉమాసిద్ధిప్రదా యా చ ఉరగాసనసంస్థితా || ౧౧౮ ||

ఋషిపుత్రీ ఋషిచ్ఛందా ఋద్ధిసిద్ధి ప్రదాయినీ |
ఊత్సవోత్సవసీమంతా కామికా చ గుణాన్వితా || ౧౧౯ ||

ఏలా ఏకారవిద్యా చ ఏణీ విద్యాధరా తథా |
ఓం కార వలయోపేతా ఓ ంకార పరమా కలా || ౧౨౦ ||

ఓం వద వద వాణీ చ ఓంకారాక్షరమండితా |
ఐన్ద్రీ కులిశ హస్తా చ ఓంలోకే పరవాసినీ ||౧౨౧ ||

ఓకార మధ్య బీజా చ ఓం నమో రూపధారిణీ |
పరబ్రహ్మ స్వరూపా చ అంశుకాంశుక వల్లభా ||౧౨౨ ||

ఓంకారా అః ఫట్ మన్త్రా చ అక్షాక్షర విభూషితా |
అమన్త్రా మన్త్ర రూపా చ పదశోభా సమన్వితా || ౧౨౩ ||

ప్రణవోంకార రూపా చ ప్రణవోచ్చారభాక్ పునః |
హ్రీంకారరూపా హ్రీంకారీ వగ్బీజక్షరభూషణా ||౧౨౪ ||

హృల్లేఖా సిద్ధియోగా చ హృత్పద్మాసన సంస్థితా |
బీజాఖ్యా నేత్ర హృదయా హ్రీం బీజా భువనేశ్వరీ || ౧౨౫ ||

క్లీం కామరాజక్లిన్నా చ చతుర్వర్గ ఫలప్రదా |
క్లీం క్లీం క్లీం రూపికా దేవీ క్రీం క్రీం క్రీం నామధారిణీ || ౧౨౬ ||

కమలా శక్తి బీజా చ పాశాంకుశ విభూషితా |
శ్రీం శ్రీంకారా మహావిద్యా శ్రద్ధా శ్రద్ధావతీ తథా || ౧౨౭ ||

ఓం ఐం క్లీం హ్రీం శ్రీం పరా చ క్లీం కారీ పరమా కళా |
హ్రీం క్లీం శ్రీంకార స్వరూపా సర్వకర్మఫలప్రదా || ౧౨౮ ||

సర్వాఢ్యా సర్వదేవీ చ సర్వసిద్ధిప్రదా తథా |
సర్వజ్ఞా సర్వ శక్తిశ్చ వాగ్విభూతిప్రదాయినీ || ౧౨౯ ||

సర్వమోక్షప్రదా దేవీ సర్వభోగ ప్రదాయినీ |
గుణేంద్ర వల్లభా వామా సర్వశక్తిప్రదాయినీ || ౧౩౦ ||

సర్వానన్ద మయీ చైవ సర్వసిద్దిప్రదాయినీ |
సర్వచక్రేశ్వరీ దేవీ సర్వసిద్ధేశ్వరీ తథా || ౧౩౧ ||

సర్వప్రియంకరీ చైవ సర్వసౌఖ్యప్రదాయినీ |
సర్వానందప్రదా దేవీ బ్రహ్మానందప్రదాయినీ ||౧౩౨ ||

మనోవాంఛితదాత్రీ చ మనోబుద్ధిసమన్వితా |
అకారాదిక్షకారాంతా దుర్గా దుర్గతినాశినీ || ౧౩౩ ||

పద్మనేత్రా సునేత్రా చ స్వధా స్వాహా వషట్కరీ |
స్వవర్గా దేవవర్గా చ తవర్గా చ సమన్వితా ||౧౩౪ ||

అన్తస్థా వేశ్మరూపా చ నవదుర్గా నరోత్తమా |
తత్వసిద్ధిప్రదా నీలా తథా నీలపతాకినీ || ౧౩౫ ||

నిత్యరూపా నిశాకారీస్తంభినీ మోహినీతి చ |
వశంకరీ తథోచ్చాటీ ఉన్మాదీ కర్షిణీతి చ || ౧౩౬ ||

మాతంగీ మధుమత్తా చ అణిమా లఘిమా తథా |
సిద్ధా మోక్షప్రదా నిత్యా నిత్యానందప్రదాయినీ || ౧౩౭ ||

రక్తాంగీ రక్తనేత్రా చ రక్తచందనభుషితా |
స్వల్పసిద్ధిః సుకల్పా చ దివ్యాచరణశుక్రభా || ౧౩౮ ||

సంక్రాంతిః సర్వ విద్యా చ సస్యవాసరభూషితా |
ప్రథమా చ ద్వితీయా చ తృతీయా చ చతుర్థికా ||౧౩౯ ||

పంచమీ చైవ షష్ఠీ చ విశుద్ధా సప్తమీ తథా |
అష్టమీ నవమీ చైవ దశమ్యేకాదశీ తథా || ౧౪౦ ||

ద్వాదశీ త్రయోదశీ చ చతుర్దశ్యథ పూర్ణిమా |
అమవస్యా తథా పూర్వా ఉత్తరా పరి పూర్ణిమా || ౧౪౧ ||

ఖడ్గినీ చక్రిణీ ఘోరా గదినీ శూలినీ తథా |
భుశుండీ చాపినీ బాణా సర్వాయుధవిభిషణా || ౧౪౨ ||

కులేశ్వరీ కులవతీ కులాచారపరాయణా |
కులకర్మ సురక్తా చ కులాచారప్రవర్ధినీ || ౧౪౩ ||

కీర్తిః శ్రీశ్చ రమా రామా ధర్మాయై సతతం నమః |
క్షమా ధృతిః స్మృతిర్మేధా కల్పవృక్ష నివాసినీ || ౧౪౪ ||

ఉగ్రా ఉగ్ర ప్రభా గౌరీ వేదవిద్యావివర్ధినీ |
సాధ్యా సిద్ధా సుసిద్ధా చ విప్రరూపా తథైవ చ || ౧౪౫ ||

కాలీ కరాలీ కాల్యా చ కాలదైత్య వినాశినీ |
కౌలినీ కాలికా చైవ కచటతప వర్ణికా || ౧౪౬ ||

జయినీ జయ యుక్తా చ జయదా జృంభిణీ తథా |
స్రావిణీ ద్రావిణీ దేవీ భరుండా వింధ్యవాసినీ || ౧౪౭ ||

జ్యోతిర్భూతా చ జయదా జ్వాలా మాలా సమాకులా |
భిన్నాభిన్నప్రకాశా చ విభిన్నా భిన్న రూపిణీ || ౧౪౮ ||

అశ్వినీ భరణీ చైవ నక్షత్ర సంభవానిలా |
కాశ్యపీ వినతా ఖ్యాతా దితిజా దితిరేవ చ || ౧౪౯ ||

కీర్తి ః కామప్రియా దేవీ కీర్త్యా కీర్తివివర్ధినీ |
సద్యోమాంస సమాలబ్ధా సద్యశ్ఛిన్నాసి శంకరా || ౧౫౦ ||

దక్షిణా చోత్తరా పూర్వా పశ్చిమాదిక్తథైవ చ |
అగ్నిర్ నైఋతి వాయవ్యా ఈశాన్యా దిక్తథా స్మృతా || ౧౫౧ ||

ఊర్ధ్వాంగాధోగతా శ్వేతా కృష్ణా రక్తా చ పీతకా |
చతుర్వర్గా చతుర్వర్ణా చతుర్మాత్రాత్మికాక్షరా || ౧౫౨ ||

చతుర్ముఖీ చతుర్వేదా చతుర్విద్యా చతుర్ముఖా |
చతుర్గణా చతుర్మాతా చతుర్వర్గ ఫలప్రదా || ౧౫౩ ||

ధాత్రీ విధాత్రీ మిథునా నారీ నాయకవాసినీ |
సురా ముదా ముదవతీ మోదినీ మేనకాత్మజా || ౧౫౪ ||

ఊర్ధ్వ కాలీ సిద్ధికాలీ దక్షిణా కాలికా శివా |
నీల్యా సరస్వతీ సా త్వం బగలా ఛిన్నమస్తకా ||౧౫౫ ||

సర్వేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా పరా పరమదేవతా |
హింగులా హింగులాంగీ చ హింగులాధరవాసినీ || ౧౫౬ ||

హింగులోత్తమవర్ణాభా హింగులాభరణా చ సా |
జాగ్రతీ చ జగన్మాతా జగదీశ్వరవల్లభా || ౧౫౭ ||

జనార్దనప్రియా దేవీ జయ యుక్తా జయప్రదా |
జగదానందకారీ చ జయదాహ్లాదకారిణీ || ౧౫౮ ||

జ్ఞానదానకరీ యజ్ఞా జానకీ జనకప్రియా |
జయ్ంతీ జయదా నిత్యా జ్వలదగ్ని సమప్రభా || ౧౫౯ ||

విద్యాధరా చ బింబోష్ఠీ కైలాసాచలవాసినీ |
విభవా వడవాగ్నిశ్చ అగ్నిహోత్రఫలప్రదా || ౧౬౦ ||

మంత్రరూపా పరా దేవీ తథైవ గురు రూపిణీ |
గయా గంగా గోమతీ చ ప్రభాసా పుష్కరాపి చ || ౧౬౧ ||

వింధ్యాచలరతా దేవీ వింధ్యాచల నివాసినీ |
బహు బహు సుందరీ చ కంసాసుర వినాశినీ || ౧౬౨ ||

శూలినీ శూలహస్తా చ వజ్రా వజ్ర హరాపి చ |
దుర్గా శివా శాంతికరీ బ్రహ్మణీ బ్రాహ్మణప్రియా ||౧౬౩ ||

సర్వలోకప్రణేత్రీ చ స్వర్వరోగహరాపి చ |
మంగలా శోభనా శుద్ధా నిష్కలా పరమా కలా || ౧౬౪ ||

విశ్వేశ్వరీ విశ్వమాతా లలితా హసితాననా |
సదాశివా ఉమా క్షేమా చండికా చండవిక్రమా ||౧౬౫ ||

సర్వదేవమయీదేవీ సర్వాగమ భయాపహా |
బ్రహ్మేశ విష్ణు నమితా సర్వకల్యాణకారిణీ || ౧౬౬ ||

యోగినీ యోగమాతా చ యోగీంద్ర హృదయస్థితా |
యోగిజాయా యోగవతీ యోగీంద్రానందదాయినీ || ౧౬౭ ||

ఇంద్రాది నమితా దేవీ ఈశ్వరీ చేశ్వరప్రియా |
విశుద్ధిదా భయహరా భక్తద్వేషిభయంకరీ || ౧౬౮ ||

భవవేషా కామినీ చ భరుండా భయకారిణీ |
బలభద్రప్రియాకారా సంసారార్ణవతారిణీ || ౧౬౯ ||

పంచభూతా సర్వభూతా విభూతిర్భూతిధారిణీ |
సింహవాహామహా మోహా మోహపాశవినాశినీ ||౧౭౦ ||

మందురా మదిరా ముద్రా ముద్రా ముద్గరధారిణీ |
సావిత్రీ చ మహాదేవీ పరప్రియనినాయికా || ౧౭౧ ||

యమదూతీ చ పింగాక్షీ వైష్ణవీ శంకరీ తథా |
చన్ద్ర ప్రియా చంద్రరతా చందనారణ్యవాసినీ || ౧౭౨ ||

చందనేంద్రసమాయుక్తా చండదైత్య వినాశినీ |
సర్వేశ్వరీ యక్షిణీ చ కిరాతీ రాక్షసీ తథా || ౧౭౩ ||

మహాభోగవతీ దేవీ మహామోక్షప్రదాయినీ |
విశ్వహన్త్రీ విశ్వరూపా విశ్వసంహారకారిణీ || ౧౭౪ ||

ధాత్రీ చ సర్వలోకానాం హితకారణకామినీ |
కమలా సూక్ష్మదా దేవీ ధాత్రీ హరవినాశినీ ||౧౭౫ ||

సురేంద్ర పూజితా సిద్ధా మహాతేజోవతీతి చ |
పరారూపవతీ దేవీ త్రైలోక్యాకర్షకారిణీ || ౧౭౬ ||

అథ ఫలశృతిః
ఇతి తే కథితం దేవి పీతా నామసహస్రకమ్ |
పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి సర్వసిద్ధిర్భవేత్ ప్రియే || ౧౭౭ ||

ఇతిమే విష్ణునా ప్రోక్తం మహాస్తంభకరం పరమ్ |
ప్రాతః కాలేచ మధ్యహ్నే సంధ్యాకాలే చ పార్వతి || ౧౭౮ ||

ఏకచిత్తః పఠేదేతత్ సర్వసిద్ధిర్భవిష్యతి |
ఏకవారం పఠేద్యస్తు సర్వపాపక్షయో భవేత్ || ౧౭౯ ||

ద్వివారం చ పఠేద్యస్తు విఘ్నేశ్వర సమో భవేత్ |
త్రివారం పఠనాద్దేవి సర్వం సిద్ధ్యతి సర్వదా || ౧౮౦ ||

స్తవస్యాస్య ప్రభవేణ సాక్షాద్ భవతి సువ్రతే |
మోక్షార్థీ లభతే మోక్షం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ || ౧౮౧ ||

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం తర్కవ్యాకరణన్వితామ్ |
మహిత్వం వత్సరాంతాచ్చ శతృహానిః ప్రజాయతే || ౧౮౨ ||

క్షోణీపతిర్వశస్తస్య స్మరేణ సదృశో భవేత్ |
యః పఠేత్ సర్వదా భక్త్యా శ్రేయస్తు భవతి ప్రియే || ౧౮౩ ||

గణాధ్యక్షప్రతినిధిః కవి కావ్యపరోవరః |
గోపనీయం ప్రయత్నేన జననీజారవత్ సదా ||౧౮౪ ||

హేతుయుక్తో భవేన్నిత్యం శక్తియుక్తః సదా భవేత్ |
య ఇదం పఠతే నిత్యం శివేన సదృశో భవేత్ || ౧౮౫ ||

జీవన్ ధర్మార్థభోగీ స్యాత్ మృతో మోక్షపతిర్భవేత్ |
సత్యం సత్యం మహాదేవి సత్యం సత్యం న సంశయః ||౧౮౬ ||

స్తవస్యాస్య ప్రభావేణ దేవేన సహ మోదతే |
సుచిత్తాశ్చ సురాస్సర్వే స్తవరాజస్య కీర్తనాత్ ||౧౮౭ ||

పీతాంబరపరీధానాం పీతగంధానులేపనామ్ |
పరమోదయకీర్తిః స్యాత్ స్మరత్ః సురసూమ్దరి || ౧౮౮ ||

ఇతి శ్రీ ఉత్కట శంబరే నాగేంద్రప్రయాణ తంత్రే షోడశ సాహస్రే
విష్ణు నారద సంవాదే శ్రీ పీతాంబరీ సహస్ర నామస్తోత్రం సమాప్తమ్ ||

1 comments:

కొండముది సాయికిరణ్ కుమార్ said...

Thanks a lot for your efforts. I was looking for this for quite some time.
W/R-Saikiran

Post a Comment

Followers