Search Stotra Ratnakaram

Monday, April 4, 2011

Gayathri Sahasranama Stotram

శ్రీ గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రం దేవీ భాగవతాంతర్గత ..
నారద ఉవాచ -
భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద .
శ్రుతిస్మృతిపురాణానాం రహస్యం త్వన్ముఖాచ్ఛ్రుతం .. 1..
సర్వపాపహరం దేవ యేన విద్యా ప్రవర్తతే .
కేన వా బ్రహ్మవిజ్ఞానం కిం ను వా మోక్షసాధనం .. 2..
బ్రాహ్మణానాం గతిః కేన కేన వా మృత్యు నాశనం .
ఐహికాముష్మికఫలం కేన వా పద్మలోచన .. 3..
వక్తుమర్హస్యశేషేణ సర్వే నిఖిలమాదితః .
శ్రీనారాయణ ఉవాచ -
సాధు సాధు మహాప్రాజ్ఞ సమ్యక్ పృష్టం త్వయా'నఘ .. 4..
శృణు వక్ష్యామి యత్నేన గాయత్ర్యష్టసహస్రకం .
నామ్నాం శుభానాం దివ్యానాం సర్వపాపవినాశనం .. 5..
సృష్ట్యాదౌ యద్భగవతా పూర్వే ప్రోక్తం బ్రవీమి తే .
అష్టోత్తరసహస్రస్య ఋషిర్బ్రహ్మా ప్రకీర్తితః .. 6..
ఛందో'నుష్టుప్తథా దేవీ గాయత్రీం దేవతా స్మృతా .
హలోబీజాని తస్యైవ స్వరాః శక్తయ ఈరితాః .. 7..
అంగన్యాసకరన్యాసావుచ్యేతే మాతృకాక్షరైః .
అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సాధకానాం హితాయ వై .. 8..
ధ్యానం -
రక్తశ్వేతహిరణ్యనీలధవలైర్యుక్తా త్రినేఏత్రోజ్జ్వలాం రక్తాం
రక్తనవస్రజం
మణిగణైర్యుక్తాం కుమారీమిమాం .
గాయత్రీం కమలాసనాం కరతలవ్యానద్ధకుండాంబుజాం పద్మాక్షీ

వరస్రజం చ దధతీం హంసాధిరూఢాం భజే .. 9..
అచింత్యలక్షణావ్యక్తాప్యర్థమాతృమహేశ్వరీ .
అమృతార్ణవమధ్యస్థాప్యజితా చాపరాజితా .. 10..
అణిమాదిగుణాధారాప్యర్కమండలసంస్థితా .
అజరాజాపరాధర్మా అక్షసూత్రధరాధరా .. 11..
అకారాదిక్షకారాంతాప్యరిషడ్వర్గభేదినీ .
అంజనాద్రిప్రతీకాశాప్యంజనాద్రినివాసినీ .. 12..
అదితిశ్చాజపావిద్యాప్యరవిందనిభేక్షణా .
అంతర్బహిఃస్థితావిద్యాధ్వంసినీ చాంతరాత్మికా .. 13..
అజా చాజముఖావాసాప్యరవిందనిభాననా .
అర్ధమాత్రార్థదానజ్ఞాప్యరిమండలమర్దినీ .. 14..
అసురఘ్నీ హ్యమావాస్యాప్యలక్ష్మీఘ్న్యంత్యజార్చితా .
ఆదిలక్ష్మీశ్చాదిశక్తిరాకృతిశ్చాయతాననా .. 15..
ఆదిత్యపదవీచారాప్యాదిత్యపరిసేవితా .
ఆచార్యావర్తనాచారాప్యాదిమూర్తినివాసినీ .. 16..
ఆగ్నేయీ చామరీ చాద్యా చారాధ్యా చాసనస్థితా .
ఆధారనిలయాధారా చాకాశాంతనివాసినీ .. 17..
ఆద్యాక్షరసమాయుక్తా చాంతరాకాశరూపిణీ .
ఆదిత్యమండలగతా చాంతరధ్వాంతనాశినీ .. 18..
ఇందిరా చేష్టదా చేష్టా చేందీవరనిభేక్షణా .
ఇరావతీ చేంద్రపదా చేంద్రాణీ చేందురూపిణీ .. 19..
ఇక్షుకోదండసంయుక్తా చేషుసంధానకారిణీ .
ఇంద్రనీలసమాకారా చేడాపింగలరూపిణీ .. 20..
ఇంద్రాక్షీచేశ్వరీ దేవీ చేహాత్రయవివర్జితా .
ఉమా చోషా హ్యుడునిభా ఉర్వారుకఫలాననా .. 21..
ఉడుప్రభా చోడుమతీ హ్యుడుపా హ్యుడుమధ్యగా .
ఊర్ధ్వా చాప్యూర్ధ్వకేశీ చాప్యూర్ధ్వాధోగతిభేదినీ .. 22..
ఊర్ధ్వబాహుప్రియా చోర్మిమాలావాగ్గ్రంథదాయినీ .
ఋతం చర్షిరృతుమతీ ఋషిదేవనమస్కృతా .. 23..
ఋగ్వేదా ఋణహర్త్రీ చ ఋషిమండలచారిణీ .
ఋద్ధిదా ఋజుమార్గస్థా ఋజుధర్మా ఋతుప్రదా .. 24..
ఋగ్వేదనిలయా ఋజ్వీ లుప్తధర్మప్రవర్తినీ .
లూతారివరసంభూతా లూతాదివిషహారిణీ .. 25..
ఏకాక్షరా చైకమాత్రా చైకా చైకైకనిష్ఠితా .
ఐంద్రీ హ్యైరావతారూఢా చైహికాముష్మికప్రదా .. 26..
ఓంకారా హ్యోషధీ చోతా చోతప్రోతనివాసినీ .
ఔర్వా హ్యౌషధసంపన్నా ఔపాసనఫలప్రదా .. 27..
అండమధ్యస్థితా దేవీ చాఃకారమనురూపిణీ .
కాత్యాయనీ కాలరాత్రిః కామాక్షీ కామసుందరీ .. 28..
కమలా కామినీ కాంతా కామదా కాలకంఠినీ .
కరికుంభస్తనభరా కరవీరసువాసినీ .. 29..
కల్యాణీ కుండలవతీ కురుక్షేత్రనివాసినీ .
కురువిందదలాకారా కుండలీ కుముదాలయా .. 30..
కాలజిహ్వా కరాలాస్యా కాలికా కాలరూపిణీ .
కమనీయగుణా కాంతిః కలాధారా కుముద్వతీ .. 31..
కౌశికీ కమలాకారా కామచారప్రభంజినీ .
కౌమారీ కరుణాపాంగీ కకుబంతా కరిప్రియా .. 32..
కేసరీ కేశవనుతా కదంబకుసుమప్రియా .
కాలిందీ కాలికా కాంచీ కలశోద్భవసంస్తుతా .. 33..
కామమాతా క్రతుమతీ కామరూపా కృపావతీ .
కుమారీ కుండనిలయా కిరాతీ కీరవాహనా .. 34..
కైకేయీ కోకిలాలాపా కేతకీ కుసుమప్రియా .
కమండలుధరా కాలీ కర్మనిర్మూలకారిణీ .. 35..
కలహంసగతిః కక్షా కృతకౌతుకమంగలా .
కస్తూరీతిలకా కంప్రా కరీంద్రగమనా కుహూః .. 36..
కర్పూరలేపనా కృష్ణా కపిలా కుహరాశ్రయా .
కూటస్థా కుధరా కమ్రా కుక్షిస్థాఖిలవిష్టపా .. 37..
ఖడ్గఖేటకరా ఖర్వా ఖేచరీ ఖగవాహనా .
ఖట్వాంగధారిణీ ఖ్యాతా ఖగరాజోపరిస్థితా .. 38..
ఖలఘ్నీ ఖండితజరా ఖండాఖ్యానప్రదాయినీ .
ఖండేందుతిలకా గంగా గణేశగుహపూజితా .. 39..
గాయత్రీ గోమతీ గీతా గాంధారీ గానలోలుపా .
గౌతమీ గామినీ గాధా గంధర్వాప్సరసేవితా .. 40..
గోవిందచరణాక్రాంతా గుణత్రయవిభావితా .
గంధర్వీ గహ్వరీ గోత్రా గిరీశా గహనా గమీ .. 41..
గుహావాసా గుణవతీ గురుపాపప్రణాశినీ .
గుర్వీ గుణవతీ గుహ్యా గోప్తవ్యా గుణదాయినీ .. 42..
గిరిజా గుహ్యమాతంగీ గరుడధ్వజవల్లభా .
గర్వాపహారిణీ గోదా గోకులస్థా గదాధరా .. 43..
గోకర్ణనిలయాసక్తా గుహ్యమండలవర్తినీ .
ఘర్మదా ఘనదా ఘంటా ఘోరదానవమర్దినీ .. 44..
ఘృణిమంత్రమయీ ఘోషా ఘనసంపాతదాయినీ .
ఘంటారవప్రియా ఘ్రాణా ఘృణిసంతుష్టకారిణీ .. 45..
ఘనారిమండలా ఘూర్ణా ఘృతాచీ ఘనవేగినీ .
జ్ఞానధాతుమయీ చర్చా చర్చితా చారుహాసినీ .. 46..
చటులా చండికా చిత్రా చిత్రమాల్యవిభూషితా .
చతుర్భుజా చారుదంతా చాతురీ చరితప్రదా .. 47..
చూలికా చిత్రవస్త్రాంతా చంద్రమఃకర్ణకుండలా .
చంద్రహాసా చారుదాత్రీ చకోరీ చంద్రహాసినీ .. 48..
చంద్రికా చంద్రధాత్రీ చ చౌరీ చౌరా చ చండికా .
చంచద్వాగ్వాదినీ చంద్రచూడా చోరవినాశినీ .. 49..
చారుచందనలిప్తాంగీ చంచచ్చామరవీజితా .
చారుమధ్యా చారుగతిశ్చందిలా చంద్రరూపిణీ .. 50..
చారుహోమప్రియా చార్వాచరితా చక్రబాహుకా .
చంద్రమండలమధ్యస్థా చంద్రమండలదర్పణా .. 51..
చక్రవాకస్తనీ చేష్టా చిత్రా చారువిలాసినీ .
చిత్స్వరూపా చంద్రవతీ చంద్రమాశ్చందనప్రియా .. 52..
చోదయిత్రీ చిరప్రజ్ఞా చాతకా చారుహేతుకీ .
ఛత్రయాతా ఛత్రధరా ఛాయా ఛందఃపరిచ్ఛదా .. 53..
ఛాయాదేవీ ఛిద్రనఖా ఛన్నేంద్రియవిసర్పిణీ .
ఛందో'నుష్టుప్ప్రతిష్ఠాంతా ఛిద్రోపద్రవభేదినీ .. 54..
ఛేదా ఛత్రేశ్వరీ ఛిన్నా ఛురికా ఛేదనప్రియా .
జననీ జన్మరహితా జాతవేదా జగన్మయీ .. 55..
జాహ్నవీ జటిలా జేత్రీ జరామరణవర్జితా .
జంబూద్వీపవతీ జ్వాలా జయంతీ జలశాలినీ .. 56..
జితేంద్రియా జితక్రోధా జితామిత్రా జగత్ప్రియా .
జాతరూపమయీ జిహ్వా జానకీ జగతీ జరా .. 57..
జనిత్రీ జహ్నుతనయా జగత్త్రయహితైషిణీ .
జ్వాలాముఖీ జపవతీ జ్వరఘ్నీ జితవిష్టపా .. 58..
జితాక్రాంతమయీ జ్వాలా జాగ్రతీ జ్వరదేవతా .
జ్వలంతీ జలదా జ్యేష్ఠా జ్యాఘోషాస్ఫోటదిఙ్ముఖీ .. 59..
జంభినీ జృంభణా జృంభా జ్వలన్మాణిక్యకుండలా .
ఝింఝికా ఝణనిర్ఘోషా ఝంఝామారుతవేగినీ .. 60..
ఝల్లరీవాద్యకుశలా ఞరూపా ఞభుజా స్మృతా .
టంకబాణసమాయుక్తా టంకినీ టంకభేదినీ .. 61..
టంకీగణకృతాఘోషా టంకనీయమహోరసా .
టంకారకారిణీ దేవీ ఠఠశబ్దనినాదినీ .. 62..
డామరీ డాకినీ డింభా డుండమారైకనిర్జితా .
డామరీతంత్రమార్గస్థా డమడ్డమరునాదినీ .. 63..
డిండీరవసహా డింభలసత్క్రీడాపరాయణా .
ఢుంఢివిఘ్నేశజననీ ఢక్కాహస్తా ఢిలివ్రజా .. 64..
నిత్యజ్ఞానా నిరుపమా నిర్గుణా నర్మదా నదీ .
త్రిగుణా త్రిపదా తంత్రీ తులసీ తరుణా తరుః .. 65..
త్రివిక్రమపదాక్రాంతా తురీయపదగామినీ .
తరుణాదిత్యసంకాశా తామసీ తుహినా తురా .. 66..
త్రికాలజ్ఞానసంపన్నా త్రివలీ చ త్రిలోచనా .
త్రిశక్తిస్త్రిపురా తుంగా తురంగవదనా తథా .. 67..
తిమింగిలగిలా తీవ్రా త్రిస్రోతా తామసాదినీ .
తంత్రమంత్రవిశేషజ్ఞా తనుమధ్యా త్రివిష్టపా .. 68..
త్రిసంధ్యా త్రిస్తనీ తోషాసంస్థా తాలప్రతాపినీ .
తాటంకినీ తుషారాభా తుహినాచలవాసినీ .. 69..
తంతుజాలసమాయుక్తా తారహారావలిప్రియా .
తిలహోమప్రియా తీర్థా తమాలకుసుమాకృతిః .. 70..
తారకా త్రియుతా తన్వీ త్రిశంకుపరివారితా .
తలోదరీ తిలాభూషా తాటంకప్రియవాదినీ .. 71..
త్రిజటా తిత్తిరీ తృష్ణా త్రివిధా తరుణాకృతిః .
తప్తకాంచనసంకాశా తప్తకాంచనభూషణా .. 72..
త్రైయంబకా త్రివర్గా చ త్రికాలజ్ఞాఅనదాయినీ .
తర్పణా తృప్తిదా తృప్తా తామసీ తుంబురుస్తుతా .. 73..
తార్క్ష్యస్థా త్రిగుణాకారా త్రిభంగీ తనువల్లరిః .
థాత్కారీ థారవా థాంతా దోహినీ దీనవత్సలా .. 74..
దానవాంతకరీ దుర్గా దుర్గాసురనిబర్హిణీ .
దేవరీతిర్దివారాత్రిర్ద్రౌపదీ దుందుభిస్వనా .. 75..
దేవయానీ దురావాసా దారిద్ర్యోద్భేదినీ దివా .
దామోదరప్రియా దీప్తా దిగ్వాసా దిగ్విమోహినీ .. 76..
దండకారణ్యనిలయా దండినీ దేవపూజితా .
దేవవంద్యా దివిషదా ద్వేషిణీ దానవాకృతిః .. 77..
దీనానాథస్తుతా దీక్షా దైవతాదిస్వరూపిణీ .
ధాత్రీ ధనుర్ధరా ధేనుర్ధారిణీ ధర్మచారిణీ .. 78..
ధరంధరా ధరాధారా ధనదా ధాన్యదోహినీ .
ధర్మశీలా ధనాధ్యక్షా ధనుర్వేదవిశారదా .. 79..
ధృతిర్ధన్యా ధృతపదా ధర్మరాజప్రియా ధ్రువా .
ధూమావతీ ధూమకేశీ ధర్మశాస్త్రప్రకాశినీ .. 80..
నందా నందప్రియా నిద్రా నృనుతా నందనాత్మికా .
నర్మదా నలినీ నీలా నీలకంఠసమాశ్రయా .. 81..
నారాయణప్రియా నిత్యా నిర్మలా నిర్గుణా నిధిః .
నిరాధారా నిరుపమా నిత్యశుద్ధా నిరంజనా .. 82..
నాదబిందుకలాతీతా నాదబిందుకలాత్మికా .
నృసింహినీ నగధరా నృపనాగవిభూషితా .. 83..
నరకక్లేశశమనీ నారాయణపదోద్భవా .
నిరవద్యా నిరాకారా నారదప్రియకారిణీ .. 84..
నానాజ్యోతిః సమాఖ్యాతా నిధిదా నిర్మలాత్మికా .
నవసూత్రధరా నీతిర్నిరుపద్రవకారిణీ .. 85..
నందజా నవరత్నాఢ్యా నైమిషారణ్యవాసినీ .
నవనీతప్రియా నారీ నీలజీమూతనిస్వనా .. 86..
నిమేషిణీ నదీరూపా నీలగ్రీవా నిశీశ్వరీ .
నామావలిర్నిశుంభఘ్నీ నాగలోకనివాసినీ .. 87..
నవజాంబూనదప్రఖ్యా నాగలోకాధిదేవతా .
నూపురాక్రాంతచరణా నరచిత్తప్రమోదినీ .. 88..
నిమగ్నారక్తనయనా నిర్ఘాతసమనిస్వనా .
నందనోద్యాననిలయా నిర్వ్యూహోపరిచారిణీ .. 89..
పార్వతీ పరమోదారా పరబ్రహ్మాత్మికా పరా .
పంచకోశవినిర్ముక్తా పంచపాతకనాశినీ .. 90..
పరచిత్తవిధానజ్ఞా పంచికా పంచరూపిణీ .
పూర్ణిమా పరమా ప్రీతిః పరతేజః ప్రకాశినీ .. 91..
పురాణీ పౌరుషీ పుణ్యా పుండరీకనిభేక్షణా .
పాతాలతలనిర్మగ్నా ప్రీతా ప్రీతివివర్ధినీ .. 92..
పావనీ పాదసహితా పేశలా పవనాశినీ .
ప్రజాపతిః పరిశ్రాంతా పర్వతస్తనమండలా .. 93..
పద్మప్రియా పద్మసంస్థా పద్మాక్షీ పద్మసంభవా .
పద్మపత్రా పద్మపదా పద్మినీ ప్రియభాషిణీ .. 94..
పశుపాశవినిర్ముక్తా పురంధ్రీ పురవాసినీ .
పుష్కలా పురుషా పర్వా పారిజాతసుమప్రియా .. 95..
పతివ్రతా పవిత్రాంగీ పుష్పహాసపరాయణా .
ప్రజ్ఞావతీసుతా పౌత్రీ పుత్రపూజ్యా పయస్వినీ .. 96..
పట్టిపాశధరా పంక్తిః పితృలోకప్రదాయినీ .
పురాణీ పుణ్యశీలా చ ప్రణతార్తివినాశినీ .. 97..
ప్రద్యుమ్నజననీ పుష్టా పితామహపరిగ్రహా .
పుండరీకపురావాసా పుండరీకసమాననా .. 98..
పృథుజంఘా పృథుభుజా పృథుపాదా పృథూదరీ .
ప్రవాలశోభా పింగాక్షీ పీతవాసాః ప్రచాపలా .. 99..
ప్రసవా పుష్టిదా పుణ్యా ప్రతిష్ఠా ప్రణవాగతిః .
పంచవర్ణా పంచవాణీ పంచికా పంచరస్థితా .. 100..
పరమాయా పరజ్యోతిః పరప్రీతిః పరాగతిః .
పరాకాష్ఠా పరేశానీ పావినీ పావకద్యుతిః .. 101..
పుణ్యభద్రా పరిచ్ఛేద్యా పుష్పహాసా పృథూదరీ .
పీతాంగీ పీతవసనా పీతశయ్యా పిశాచినీ .. 102..
పీతక్రియా పిశాచఘ్నీ పాటలాక్షీ పటుక్రియా .
పంచభక్షప్రియాచారా పూతనాప్రాణఘాతినీ .. 103..
పున్నాగవనమధ్యస్థా పుణ్యతీర్థనిషేవితా .
పంచాంగీ చ పరాశక్తిః పరమాహ్లాదకారిణీ .. 104..
పుష్పకాండస్థితా పూషా పోషితాఖిలవిష్టపా .
పానప్రియా పంచశిఖా పన్నగోపరిశాయినీ .. 105..
పంచమాత్రాత్మికా పృథ్వీ పథికా పృథుదోహినీ .
పురాణన్యాయమీమాంసా పాటలీ పుష్పగంధినీ .. 106..
పుణ్యప్రజా పారదాత్రీ పరమార్గైకగోచరా .
ప్రవాలశోభా పూర్ణాశా ప్రణవా పల్లవోదరీ .. 107..
ఫలినీ ఫలదా ఫల్గుః ఫూత్కారీ ఫలకాకృతిః .
ఫణీంద్రభోగశయనా ఫణిమండలమండితా .. 108..
బాలబాలా బహుమతా బాలాతపనిభాంశుకా .
బలభద్రప్రియా వంద్యా వడవా బుద్ధిసంస్తుతా .. 109..
బందీదేవీ బిలవతీ బడిశఘ్నీ బలిప్రియా .
బాంధవీ బోధితా బుద్ధిర్బంధూకకుసుమప్రియా .. 110..
బాలభానుప్రభాకారా బ్రాహ్మీ బ్రాహ్మణదేవతా .
బృహస్పతిస్తుతా వృందా వృందావనవిహారిణీ .. 111..
బాలాకినీ బిలాహారా బిలవాసా బహూదకా .
బహునేత్రా బహుపదా బహుకర్ణావతంసికా .. 112..
బహుబాహుయుతా బీజరూపిణీ బహురూపిణీ .
బిందునాదకలాతీతా బిందునాదస్వరూపిణీ .. 113..
బద్ధగోధాంగులిత్రాణా బదర్యాశ్రమవాసినీ .
బృందారకా బృహత్స్కంధా బృహతీ బాణపాతినీ .. 114..
వృందాధ్యక్షా బహునుతా వనితా బహువిక్రమా .
బద్ధపద్మాసనాసీనా బిల్వపత్రతలస్థితా .. 115..
బోధిద్రుమనిజావాసా బడిస్థా బిందుదర్పణా .
బాలా బాణాసనవతీ వడవానలవేగినీ .. 116..
బ్రహ్మాండబహిరంతఃస్థా బ్రహ్మకంకణసూత్రిణీ .
భవానీ భీషణవతీ భావినీ భయహారిణీ .. 117..
భద్రకాలీ భుజంగాక్షీ భారతీ భారతాశయా .
భైరవీ భీషణాకారా భూతిదా భూతిమాలినీ .. 118..
భామినీ భోగనిరతా భద్రదా భూరివిక్రమా .
భూతవాసా భృగులతా భార్గవీ భూసురార్చితా .. 119..
భాగీరథీ భోగవతీ భవనస్థా భిషగ్వరా .
భామినీ భోగినీ భాషా భవానీ భూరిదక్షిణా .. 120..
భర్గాత్మికా భీమవతీ భవబంధవిమోచినీ .
భజనీయా భూతధాత్రీరంజితా భువనేశ్వరీ .. 121..
భుజంగవలయా భీమా భేరుండా భాగధేయినీ .
మాతా మాయా మధుమతీ మధుజిహ్వా మధుప్రియా .. 122..
మహాదేవీ మహాభాగా మాలినీ మీనలోచనా .
మాయాతీతా మధుమతీ మధుమాంసా మధుద్రవా .. 123..
మానవీ మధుసంభూతా మిథిలాపురవాసినీ .
మధుకైటభసంహర్త్రీ మేదినీ మేఘమాలినీ .. 124..
మందోదరీ మహామాయా మైథిలీ మసృణప్రియా .
మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీ మహాకన్యా మహేశ్వరీ .. 125..
మాహేంద్రీ మేరుతనయా మందారకుసుమార్చితా .
మంజుమంజీరచరణా మోక్షదా మంజుభాషిణీ .. 126..
మధురద్రావిణీ ముద్రా మలయా మలయాన్వితా .
మేధా మరకతశ్యామా మాగధీ మేనకాత్మజా .. 127..
మహామారీ మహావీరా మహాశ్యామా మనుస్తుతా .
మాతృకా మిహిరాభాసా ముకుందపదవిక్రమా .. 128..
మూలాధారస్థితా ముగ్ధా మణిపూరకవాసినీ .
మృగాక్షీ మహిషారూఢా మహిషాసురమర్దినీ .. 129..
యోగాసనా యోగగమ్యా యోగా యౌవనకాశ్రయా .
యౌవనీ యుద్ధమధ్యస్థా యమునా యుగధారిణీ .. 130..
యక్షిణీ యోగయుక్తా చ యక్షరాజప్రసూతినీ .
యాత్రా యానవిధానజ్ఞా యదువంశసముద్భవా .. 131..
యకారాదిహకారాంతా యాజుషీ యజ్ఞరూపిణీ .
యామినీ యోగనిరతా యాతుధానభయంకరీ .. 132..
రుక్మిణీ రమణీ రామా రేవతీ రేణుకా రతిః .
రౌద్రీ రౌద్రప్రియాకారా రామమాతా రతిప్రియా .. 133..
రోహిణీ రాజ్యదా రేవా రమా రాజీవలోచనా .
రాకేశీ రూపసంపన్నా రత్నసింహాసనస్థితా .. 134..
రక్తమాల్యాంబరధరా రక్తగంధానులేపనా .
రాజహంససమారూఢా రంభా రక్తబలిప్రియా .. 135..
రమణీయయుగాధారా రాజితాఖిలభూతలా .
రురుచర్మపరీధానా రథినీ రత్నమాలికా .. 136..
రోగేశీ రోగశమనీ రావిణీ రోమహర్షిణీ .
రామచంద్రపదాక్రాంతా రావణచ్ఛేదకారిణీ .. 137..
రత్నవస్త్రపరిచ్ఛన్నా రథస్థా రుక్మభూషణా .
లజ్జాధిదేవతా లోలా లలితా లింగధారిణీ .. 138..
లక్ష్మీర్లోలా లుప్తవిషా లోకినీ లోకవిశ్రుతా .
లజ్జా లంబోదరీ దేవీ లలనా లోకధారిణీ .. 139..
వరదా వందితా విద్యా వైష్ణవీ విమలాకృతిః .
వారాహీ విరజా వర్షా వరలక్ష్మీర్విలాసినీ .. 140..
వినతా వ్యోమమధ్యస్థా వారిజాసనసంస్థితా .
వారుణీ వేణుసంభూతా వీతిహోత్రా విరూపిణీ .. 141..
వాయుమండలమధ్యస్థా విష్ణురూపా విధిప్రియా .
విష్ణుపత్నీ విష్ణుమతీ విశాలాక్షీ వసుంధరా .. 142..
వామదేవప్రియా వేలా వజ్రిణీ వసుదోహినీ .
వేదాక్షరపరీతాంగీ వాజపేయఫలప్రదా .. 143..
వాసవీ వామజననీ వైకుంఠనిలయా వరా .
వ్యాసప్రియా వర్మధరా వాల్మీకిపరిసేవితా .. 144..
శాకంభరీ శివా శాంతా శరదా శరణాగతిః .
శాతోదరీ శుభాచారా శుంభాసురవిమర్దినీ .. 145..
శోభావతీ శివాకారా శంకరార్ధశరీరిణీ .
శోణా శుభాశయా శుభ్రా శిరఃసంధానకారిణీ .. 146..
శరావతీ శరానందా శరజ్జ్యోత్స్నా శుభాననా .
శరభా శూలినీ శుద్ధా శబరీ శుకవాహనా .. 147..
శ్రీమతీ శ్రీధరానందా శ్రవణానందదాయినీ .
శర్వాణీ శర్వరీవంద్యా షడ్భాషా షడృతుప్రియా .. 148..
షడాధారస్థితాఅ దేవీ షణ్ముఖప్రియకారిణీ .
షడంగరూపసుమతిసురాసురనమస్కృతా .. 149..
సరస్వతీ సదాధారా సర్వమంగలకారిణీ .
సామగానప్రియా సూక్ష్మా సావిత్రీ సామసంభవా .. 150..
సర్వావాసా సదానందా సుస్తనీ సాగరాంబరా .
సర్వైశ్వర్యప్రియా సిద్ధిః సాధుబంధుపరాక్రమా .. 151..
సప్తర్షిమండలగతా సోమమండలవాసినీ .
సర్వజ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా .. 152..
సర్వోత్తుంగా సంగహీనా సద్గుణా సకలేష్టదా .
సరధా సూర్యతనయా సుకేశీ సోమసంహతిః .. 153..
హిరణ్యవర్ణా హరిణీ హ్రీంకారీ హంసవాహినీ .
క్షౌమవస్త్రపరీతాంగీ క్షీరాబ్ధితనయా క్షమా .. 154..
గాయత్రీ చైవ సావిత్రీ పార్వతీ చ సరస్వతీ .
వేదగర్భా వరారోహా శ్రీగాయత్రీ పరాంబికా .. 155..
ఇతి సాహస్రకం నామ్నాం గాయత్ర్యాశ్చైవ నారద .
పుణ్యదం సర్వపాపఘ్నం మహాసంపత్తిదాయకం .. 156..
ఏవం నామాని గాయత్ర్యాస్తోషోత్పత్తికరాణి హి .
అష్టమ్యాం చ విశేషేణ పఠితవ్యం ద్విజైః సహ .. 157..
జపం కృత్వాహోఓమ పూజాధ్యానం కృత్వా విశేషతః .
యస్మై కస్మై న దాతవ్యం గాయత్ర్యాస్తు విశేషతః .. 158..
సుభక్తాయ సుశిష్యాయ వక్తవ్యం భూసు రాయ వై .
భ్రష్టేభ్యః సాధకేభ్యశ్చ బాంధవేభ్యో న దర్శయేత్ .. 159..
యద్గృహే లిఖితం శాస్త్రం భయం తస్య న కస్యచిత్ .
చంచలాపిస్థిరా భూత్వా కమలా తత్ర తిష్ఠతి .. 160..
ఇదం రహస్యం పరమం గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్ .
పుణ్యప్రదం మనుష్యాణాం దరిద్రాణాంనిధిప్రదం .. 161..
మోక్షప్రదం ముముక్షూణాం కామినాం సర్వకామదం .
రోగాద్వై ముచ్యతే రోగీ బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ .. 162..
బ్రహ్మహత్యా సురాపానం సువర్ణస్తేయినో నరాః .
గురుతల్పగతో వాపి పాతకాతన్ముచ్యతే సకృత్ .. 163..
అసత్ప్రతిగ్రహాచ్చైవా'భక్ష్యభక్షాద్విశేషతః .
పాఖండానృత్యముఖ్యభ్యః పాఠనాదేవ ముచ్యతే .. 164..
ఇదం రహస్యమమలం మయోక్తం పద్మజోద్భవ .
బ్రహ్మసాయుజ్యదం నౄనాం సత్యం సంత్య న సంశయ .. 165..

.. ఇతి శ్రీదేవీభాగవతే మహాపురాణే ద్వాదశస్కంధే
గాయత్రీసహస్రనామ స్తోత్రకథనం నామ షష్ఠో'ధ్యాయః ..

0 comments:

Post a Comment

Followers