Search Stotra Ratnakaram

Saturday, April 16, 2011

Shani vajra panjara kavacham

శ్రీ శని వజ్ర పంజర కవచమ్
( From వికీపీడియా)నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ
గృధ్రస్థితాస్త్రకరో ధనుష్మాన్|
చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నః
సదా మమస్యాద్వరదః ప్రశాంతః ||

బ్రహ్మా ఉవాచ|

శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే శని పీడాహరం మహత్|
కవచం శనిరాజస్య సౌరైరిదమనుత్తమం||

కవచం దేవతావాసం వజ్ర పంజర సంఙ్గకమ్|
శనైశ్చర ప్రీతికరం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్||

అథ శ్రీ శని వజ్ర పంజర కవచమ్|

ఓం శ్రీ శనైశ్చరః పాతు భాలం మే సూర్యనందనః |
నేత్రే ఛాయాత్మజః పాతు పాతు కర్ణౌ యమానుజః | 1

నాసాం వైవస్వతః పాతు ముఖం మే భాస్కరః సదా|
స్నిగ్ధకంఠశ్చ మే కంఠం భుజౌ పాతు మహాభుజః || 2

స్కంధౌ పాతు శనిశ్చైవ కరౌ పాతు శుభప్రదః|
వక్షః పాతు యమభ్రాతా కుక్షిం పాత్వసితస్తథా|| 3

నాభిం గ్రహపతిః పాతు మందః పాతు కటిం తథా|
ఊరూ మమాంతకః పాతు యమో జానుయుగం తథా || 4

పాదౌ మందగతిః పాతు సర్వాంగం పాతు పిప్పలః|
అంగోపాంగాని సర్వాణి రక్షేన్ మే సూర్యనందనః|| 5

ఫలశ్రుతిః :-

ఇత్యేతత్కవచమ్ దివ్యం పఠేత్సూర్యసుతస్య యః|
న తస్య జాయతే పీడా ప్రీతో భవతి సూర్యజః||

వ్యయజన్మద్వితీయస్థో మృత్యుస్థానగతోపివా|
కలత్రస్థో గతోవాపి సుప్రీతస్తు సదా శనిః||

అష్టమస్థో సూర్యసుతే వ్యయే జన్మద్వితీయగే |
కవచం పఠతే నిత్యం న పీడా జాయతే క్వచిత్||

ఇత్యేతత్కవచం దివ్యం సౌరేర్యన్నిర్మితం పురా|
ద్వాదశాష్టమజన్మస్థదోషాన్నాశయతే సదా|
జన్మలగ్నస్థితాన్ దోషాన్ సర్వాన్నాశయతే ప్రభుః||

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే బ్రహ్మనారదసంవాదే శనివజ్రపంజర కవచం సంపూర్ణమ్||

0 comments:

Post a Comment

Followers