Search Stotra Ratnakaram

Tuesday, April 26, 2011

Shri Devi ChatusShashty Upachara Pooja

శ్రీ దేవీచతుఃషష్ట్యుపచారపూజాస్తోత్రమ్ఉషసి మాగధమఙ్గలగాయనైః ఝటితి జాగృహి జాగృహి జాగృహి |
అతికృపార్ద్రకటాక్షనిఱీక్షణైః జగదిదం జగదమ్బ సుఖీకురు ||౧ ||

కనకమయవితర్దిశోభమానం
దిశి దిశి పూర్ణసువర్ణకుమ్భయుక్తమ్ |
మణిమయమణ్టపమధ్యమేహి మాతః
మయి కృపయాశు సమర్చనం గ్రహీతుమ్ ||౨ ||

కనకకలశశోభమానశీర్షం జలధరలమ్బి సముల్లసత్పతాకమ్ |
భగవతి తవ సంనివాసహేతోః మణిమయమన్దిరమేతదర్పయామి ||౩ ||

తపనీయమయీ సుతూలికా కమనీయా మృదులోత్తరచ్ఛదా |
నవరత్నవిభూషితా మయా శిబికేయం జగదమ్బ తేర్పితా ||౪ ||

కనకమయవితర్దిస్థాపితే తూలికాఢ్యే
వివిధకుసుమకీర్ణే కోటిబాలార్కవర్ణే |
భగవతి రమణీయే రత్నసింహాసనేస్మిన్
ఉపవిశ పదయుగ్మం హేమపీఠే నిధాయ ||౫ ||

మణిమౌక్తికనిర్మితం మహాన్తం కనకస్తమ్భచతుష్టయేన యుక్తమ్ |
కమనీయతమం భవాని తుభ్యం నవముల్లోచమహం సమర్పయామి ||౬ ||

దూర్వయా సరసిజాన్వితవిష్ణు- కాన్తయా చ సహితం కుసుమాఢ్యమ్ |
పద్మయుగ్మసదృశే పదయుగ్మే పాద్యమేతదురరీకురు మాతః ||౭||

గన్ధపుష్పయవసర్షపదూర్వా- సంయుతం తిలకుశాక్షతమిశ్రమ్ |
హేమపాత్రనిహితం సహ రత్నైః అధ్యర్మేతదురరీకురు మాతః ||౮ ||

జలజద్యుతినా కరేణ జాతీ- ఫలతక్కోలలవఙ్గగన్ధయుక్తైః |
అమృతైరమృతౌరివాతిశీతైః భగవత్యాచమనం విధీయతామ్ ||౯ ||

నిహితం కనకస్య సంపుటే పిహితం రత్నపిధానకేన యత్ |
తదిదం జగదమ్బ తేఽర్పితం మధుపర్కం జనని ప్రగృహ్యతామ్ ||౧౦ ||

ఏతచ్చమ్పకతైలమమ్బ వివిధైః పుష్పైః ముహుర్వాసితం
న్యస్తం రత్నమయే సువర్ణచషకే భృఙ్గైః భ్రమద్భిః వృతమ్ |
సానన్దం సురసున్దరీభిరభితో హస్తైః ధృతం తే మయా
కేశేషు భ్రమరభ్రమేషు సకలేష్వఙ్గేషు చాలిప్యతే ||౧౧ ||

మాతః కుఙ్కుమపఙ్కనిర్మితమిదం దేహే తవోద్వర్తనం
భక్త్యాహం కలయామి హేమరజసా సంమిశ్రితం కేసరైః |
కేశానామలకైః విశోధ్య విశదాన్కస్తూరికోదఞ్చితైః
స్నానం తే నవరత్నకుమ్భసహితైః సంవాసితోష్ణోదకైః ||౧౨ ||

దుధిదుగ్ధఘృతైః సమాక్షికైః సితయా శర్కరయా సమన్వితైః |
స్నపయామి తవాహమాదరాత్ జనని త్వాం పునరుష్ణవారిభిః ||౧౩ ||

ఏలోశీరసువాసితైః సకుసుమైర్గఙ్గాది తీర్థోదకైః
మాణిక్యామలమౌక్తికామృతరసైః స్వచ్ఛైః సువర్ణోదకైః |
మన్త్రాన్వైదికతాన్త్రికాన్పరిపఠన్సానన్దమత్యాదరాత్
స్నానం తే పరికల్పయామి జనని స్నేహాత్త్వమఙ్గీకురు ||౧౪ ||

బాలార్కద్యుతి దాడిమీయకుసుమప్రస్పర్ధి సర్వోత్తమం
మాతస్త్వం పరిధేహి దివ్యవసనం భక్త్యా మయా కల్పితమ్ |
ముక్తాభిః గ్రథితం సుకంచుకమిదం స్వీకృత్య పీతప్రభం
తప్తస్వర్ణసమానవర్ణమతులం ప్రావర్ణమఙ్గీకురు ||౧౫ ||

నవరత్నమయే మయార్పితే కమనీయే తపనీయపాదుకే |
సవిలాసమిదం పదద్వయం కృపయా దేవి తయోర్నిధీయతామ్ ||౧౬ ||

బహుభిరగరుధూపైః సాదరం ధూపయిత్వా
భగవతి తవ కేశాన్కఙ్కతైర్మార్జయిత్వా |
సురభిభిరరవిన్దైశ్చమ్పకైశ్చార్చయిత్వా
ఝటితి కనకసూత్రైర్జూటయన్వేష్టయామి ||౧౭ ||

సౌవీరాంజనమిదమమ్బ చక్షుషోస్తే విన్యస్తం కనకశలాకయా మయా యత్ |
తన్న్యూనం మలినమపి త్వదక్షిసఙ్గాత్ బ్రహ్మేన్ద్రాద్యభిలషణీయతామియాయ ||౧౮ ||

మఞ్జీరే పదయోర్నిధాయ రుచిరాం విన్యస్య కాంచీం కటౌ
ముక్తాహారమురోజయోరనుపమాం నక్షత్రమాలాం గలే |
కేయూరాణి భుజేషు రత్నవలయశ్రేణీం కరేషు క్రమా-
త్తాటఙ్కే తవ కర్ణయోర్వినిదధే శీర్షే చ చూడామణిమ్ ||౧౯ ||

ధమ్మిల్లే తవ దేవి హేమకుసుమాన్యాధాయ ఫాలస్థలే
ముక్తారాజివిరాజమానతిలకం నాసాపుటే మౌక్తికమ్ |
మాతర్మౌక్తికజాలికాం చ కుచయోః సర్వాఙ్గులీషూర్మికాః
కటకాం కాఞ్చనకిఙ్కిణీర్వినిదధే రత్నావతంసం శ్రుతౌ ||౨౦ ||

మాతః ఫాలతలే తవాతివిమలే కాశ్మీరకస్తూరికా-
కర్పూరాగరుభిః కరోమి తిలకం దేహేంగరాగం తతః |
వక్షోజాదిషు యక్షకర్దమరసం సిక్త్వా చ పుష్పద్రవం
పాదౌ చన్దనలేపనాదిభిరహం సంపూజయామి క్రమాత్ ||౨౧ ||

రత్నాక్షతైస్త్వాం పరిపూజయామి ముక్తాఫలైర్వా రుచిరైరవిద్ధైః |
అఖణ్డితైర్దేవి యవాదిభిర్వా కాశ్మీరపంకాంకితతణ్డులైర్వా ||౨౨ ||

జనని చమ్పకతలైమిదం పురో మృగమదోపయుతం పటవాసకమ్ |
సురభిగన్ధమిదం చ చతుఃసమం సపది సర్వమిదం పరిగృహ్యతామ్ ||౨౩ ||

సీమన్తే తే భగవతి మయా సాదరం న్యస్తమేతత్
సిన్దూరం మే హృదయకమలే హర్షవర్షం తనోతి |
బాలాదిత్యద్యుతిరివ సదా లోహితా యస్య కాన్తీ-
రన్తర్ధ్వాన్తం హరతి సకలం చేతసా చిన్తయైవ ||౨౪ ||

మన్దారకున్దకరవీరలవఙ్గపుష్పైః త్వాం దేవి సన్తతం అహం పరిపూజయామి |
జాతీజపావకులచమ్పకకేతకాది- నానావిధాని కుసుమాని చ తేఽర్పయామి ||౨౫ ||

మాలతీవకులహేమపుష్పికా- కాంచనారకరవీరకైతకైః |
కర్ణికారగిరికర్ణికాదిభిః పూజయామి జగదమ్బ తే వపుః ||౨౬ ||

పారిజాతశతపత్రపాటలైః మల్లికావకులచంపకాదిభిః |
అమ్బుజైః సుకుసుమైశ్చ సాదరం పూజయామి జగదమ్బ తే వపుః ||౨౭ ||

లాక్షాసంమిలితైః సితాభ్రసహితైః శ్రీవాససంమిశ్రితైః
కర్పూరాకలితైః శిరైర్మధుయుతైర్గోసర్పిషా లోడితైః |
శ్రీఖణ్డాగరుగుగ్గులుప్రభృతిభిర్నానావిధైర్వస్త్తుభిః
ధూపం తే పరికల్పయామి జనని స్నేహాత్త్వమఙ్గీకురు ||౨౮ ||

రత్నాలంకృతహేమపాత్రనిహితైర్గోసర్పిషా లోడితైః
దీపైర్దీర్ఘతరాన్ధకారభిదురైర్బాలార్కకోటిప్రభైః |
ఆతామ్రజ్వలదుజ్జ్వలప్రవిలసద్రత్నప్రదీపైస్తథా
మాతస్త్వామహమాదరాదనుదినం నీరాజయామ్యుచ్చకైః ||౨౯ ||

మాతస్త్వాం దధిదుగ్ధపాయసమహాశాల్యన్నసంతానికాః
సూపాపూపసితాఘృతైః సవటకైః సక్షౌద్రరమ్భాఫలైః |
ఏలాజీరకహిఙ్గునాగరనిశాకుస్తుమ్భరీసంస్కృతైః
శాకైః సాకమహం సుధాధికరసైః సంతర్పయామ్యర్చయన్ ||౩౦ ||

సాపూపసూపదధిదుగ్ధసితాఘృతాని సుస్వాదుభక్తపరమాన్నపురఃసరాణి |
శాకోల్లసన్మరిచిజీరకబాహ్నికాని భక్ష్యాణి భుఙ్క్ష్వ జగదమ్బ మయార్పితాని ||౩౧ ||

క్షీరమేతదిదంముత్తమోత్తమం ప్రాజ్యమాజ్యమిదముజ్జ్వలం మధు |
మాతరేతదమృతోపమం పయః సంభ్రమేణ పరిపీయతాం ముహుః ||౩౨ ||

ఉష్ణోదకైః పాణియుగం ముఖం చ ప్రక్షాల్య మాతః కలధౌతపాత్రే |
కర్పూరమిశ్రేణ సకుఙ్కుమేన హస్తౌ సముద్వర్తయ చన్దనేన ||౩౩ ||

అతిశీతముశీరవాసితం తపనీయే కలశే నివేశితమ్ |
పటపూతమిదం జితామృతం శుచి గంగాజలమమ్బ పీయతామ్ ||౩౪ ||

జమ్బవామ్రరమ్భాఫలసంయుతాని ద్రాక్షాఫలక్షౌద్రసమన్వితాని |
సనారికేలాని సదాడిమాని ఫలాని తే దేవి సమర్పయామి ||౩౫ ||

కూశ్మాణ్డకోశాతకిసంయుతాని జమ్బీరనారఙ్గసమన్వితాని |
సబీజపూరాణి సబాదరాణి ఫలాని తే దేవి సమర్పయామి ||౩౬ ||

కర్పూరేణ యుతైర్లవఙ్గసహితైస్తక్కోలచూర్ణాన్వితైః
సుస్వాదుక్రముకైః సగౌరఖదిరైః సుస్నిగ్ధజాతీఫలైః |
మాతః కైతకపత్రపాణ్డురుచిభిస్తాంబూలవల్లీదలైః
సానన్దం ముఖమణ్డనార్థమతులం తాంబూలమంగీకురు ||౩౭ ||

ఏలాలవఙ్గాదిసమన్వితాని తక్కోలకర్పూరవిమిశ్రితాని |
తామ్బూలవల్లీదలసంయుతాని పూగాని తే దేవి సమర్పయామి ||౩౮ ||

తామ్బూలనిర్జితసుతప్తసువర్ణవర్ణం
స్వర్ణాక్తపూగఫలమౌక్తికచూర్ణయుక్తమ్ |
సౌవర్ణపాత్రనిహితం ఖదిరేన సార్ధం
తామ్బూలమమ్బ వదనామ్బురుహే గృహాణ ||౩౯ ||

మహతి కనకపాత్రే స్థాపయిత్వా విశాలాన్
డమరుసదృశరూపాన్బద్ధగోధూమదీపాన్ |
బహుఘృతమథ తేషు న్యస్య దీపాన్ప్రకృష్టా-
న్భువనజనని కుర్వే నిత్యమారార్తికం తే ||౪౦ ||

సవినయమథ దత్వా జానుయుగ్మం ధరణ్యాం
సపది శిరసి ధృత్వా పాత్రమారార్తికస్య |
ముఖకమలసమీపే తేంబ సార్థం త్రివారం
భ్రమయతి మయి భూయాత్తే కృపార్ద్రః కటాక్షః ||౪౧ ||

అథ బహుమణిమిశ్రైర్మౌక్తికైస్త్వాం వికీర్య త్రిభువనకమనీయైః పూజయిత్వా చ వస్త్రైః |
మిలితవివిధముక్తాం దివ్యమాణిక్యయుక్తాం జనని కనకవృష్టిం దక్షిణాం తేఽర్పయామి ||౪౨ ||

మాతః కాఞ్చనదణ్డమణ్డితమిదం పూర్ణేన్దుబిమ్బప్రభం
నానారత్నవిశోభిహేమకలశం లోకత్రయాహ్లాదకమ్ |
భాస్వన్మౌక్తికజాలికాపరివృతం ప్రీత్యాత్మహస్తే ధృతం
ఛత్రం తే పరికల్పయామి శిరసి త్వష్ట్రా స్వయం నిర్మితమ్ ||౪౩ ||

శరదిన్దుమరీచిగౌరబర్ణై- ర్మణిముక్తావిలసత్సువర్ణదణ్డైః |
జగదమ్బ విచిత్రచామరైస్త్వా- మహమానన్దభరేణ బీజయామి ||౪౪ ||

మార్తాండమండలనిభో జగదమ్బ యోయం
భక్త్యా మయా మణిమయో ముకురోర్పితస్తే |
పూర్ణేన్దుబిమ్బరుచిరం వదనం స్వకీయ-
మస్మిన్విలోకయ విలోలవిలోచనే త్వమ్ ||౪౫ ||

ఇన్ద్రాదయో నతినతైర్మకుటప్రదీపై-
ర్నీరాజయన్తి సతతం తవ పాదపీఠమ్ |
తస్మాదహం తవ సమస్తశరీరమేత-
న్నీరాజయామి జగదమ్బ సహస్రదీపైః ||౪౬ ||

ప్రియగతిరతితుఙ్గో రత్నపల్యాణయుక్తః
కనకమయవిభూషః స్నిగ్ధగమ్భీరఘోషః |
భగవతి కలితోయం వాహనార్థం మయా తే
తురగశతసమేతో వాయువేగస్తురంగః ||౪౭ ||

మధుకరవృతకుమ్భన్యస్తసిన్దూరరేణుః
కనకకలితఘణ్టాకిఙ్కణీశోభికణ్ఠః |
శ్రవణయుగలచంచచ్చామరో మేఘతుల్యో
జనని తవ ముదే స్యాన్మత్తమాతంగ ఏషః ||౪౮ ||

ద్రుతతరతురగైర్విరాజమానం మణిమయచక్రచతుష్టయేన యుక్తమ్ |
కనకమయమముం వితానవన్తం భగవతి తే హి రథం సమర్పయామి ||౪౯ ||

హయగజరథపత్తిశోభమానం దిశి దిశి దున్దుభిమేఘనాదయుక్తమ్ |
అతిబహు చతురఙ్గసైన్యమేత- ద్భగవతి భక్తిభరేణ తేర్పయామి ||౫౦ ||

పరిఘీకృతసప్తసాగరం బహుసంపత్సహితం మయామ్బ తే విపులమ్ |
ప్రబలం ధరణీతలాభిధం దృఢదుర్గం నిఖిలం సమర్పయామి ||౫౧ ||

శతపత్రయుతైః స్వభావశీతైః అతిసౌరభ్యయుతైః పరాగపీతైః |
భ్రమరీముఖరీకృతైరనన్తైః వ్యజనైస్త్వాం జగదమ్బ వీజయామి ||౫౨ ||

భ్రమరలులితలోలకున్తలాలీ- విగలితమాల్యవికీర్ణరఙ్గభూమిః |
ఇయమతిరుచిరా నటీ నటన్తీ తవ హృదయే ముదమాతనోతు మాతః ||౫౩ ||

ముఖనయనవిలాసలోలవేణీ- విలసితనిర్జితలోలభృఙ్గమాలాః |
యువజనసుఖకారిచారులీలా భగవతి తే పురతో నటన్తి బాలాః ||౫౪ ||

భ్రమదలికులతుల్యాలోలధమ్మిల్లభారాః స్మితముఖకమలోద్యద్దివ్యలావణ్యపూరాః |
అనుపమితసువేషా వారయోషా నటన్తి పరభృతకలకణ్ఠ్యో దేవి దైన్యం ధునోతు ||౫౫ ||

డమరుడిణ్డిమజర్ఝరఝల్లరీ- మృదురవద్రగడద్ద్రగడాదయః |
ఝటితి ఝాఙ్కృతఝాఙ్కృతఝాఙ్కృతైః బహుదయం హృదయం సుఖయన్తు తే ||౫౬ ||

విపఞ్చీషు సప్తస్వరాన్వాదయన్త్య- స్తవ ద్వారి గాయన్తి గన్ధర్వకన్యాః |
క్షణం సావధానేన చిత్తేన మాతః సమాకర్ణయ త్వం మయా ప్రార్థితాసి ||౫౭ ||

అభినయకమనీయైర్నర్తనైర్నర్తకీనాం క్షనమపి రమయిత్వా చేత ఏతత్త్వదీయమ్ |
స్వయమహమతిచితైర్నృత్తవాదిత్రగీతైః భగవతి భవదీయం మానసం రఞ్జయామి ||౫౮ ||

తవ దేవి గుణానువర్ణనే చతురా నో చతురాననాదయః |
తదిహైకముఖేషు జన్తుషు స్తవనం కస్తవ కర్తుమీశ్వరః ||౫౯ ||

పదే పదే యత్పరిపూజకేభ్యః సద్యోఽశ్వమేధాదిఫలం దదాతి |
తత్సర్వపాపక్షయ హేతుభూతం ప్రదక్షిణం తే పరితః కరోమి ||౬౦ ||

రక్తోత్పలారక్తలతాప్రభాభ్యాం ధ్వజోర్ధ్వరేఖాకులిశాఙ్కితాభ్యామ్ |
అశేషబృన్దారకవన్దితాభ్యాం నమో భవానీపదపఙ్కజాభ్యామ్ ||౬౧ ||

చరణనలినయుగ్మం పఙ్కజైః పూజయిత్వా కనకకమలమాలాం కన్ఠదేశేర్పయిత్వా |
శిరసి వినిహితోఽయం రత్నపుష్పాఞ్జలిస్తే హృదయకమలమధ్యే దేవి హర్షం తనోతు ||౬౨ ||

అథ మణిమయఞ్చకాభిరామే కనకమయవితానరాజమానే |
ప్రసరదగరుధూపధూపితేఽస్మి- న్భగవతి భవనేఽస్తు తే నివాసః ||౬౩ ||

ఏతస్మిన్మణిఖచితే సువర్ణపీఠే త్రైలోక్యాభయవరదౌ నిధాయ హస్తౌ |
విస్తీర్ణే మృదులతరోత్తరచ్ఛదేఽస్మి- న్పర్యఙ్కే కనకమయే నిషీద మాతః ||౬౪ ||

తవ దేవి సరోజచిహ్నయోః పదయోర్నిర్జితపద్మరాగయోః |
అతిరక్తతరైరలక్తకైః పునరుక్తాం రచయామి రక్తతామ్ ||౬౫ ||

అథ మాతరుశీరవాసితం నిజతామ్బూలరసేన రంజితమ్ |
తపనీయమయే హి పట్టకే ముఖగణ్డూచజలం విధీయతామ్ ||౬౬ ||

క్షణమథ జగదమ్బ మఞ్చకేస్మి- న్మృదుతలతూలికయా విరాజమానే |
అతిరహసి ముదా శివేన సార్ధం సుఖశయనం కురు తత్ర మాం స్మరన్తీ ||౬౭ ||

ముక్తాకున్దేన్దుగౌరాం మణిమయకుటాం రత్నతాటంకయుక్తా-
మక్షస్రక్పుష్పహస్తామభయవరకరాం చన్ద్రచూడాం త్రినేత్రామ్ |
నానాలంకారయుక్తాం సురమకుటమణిద్యోతితస్వర్ణపీఠాం
సానన్దాం సుప్రసన్నాం త్రిభువనజననీం చేతసా చిన్తయామి ||౬౮ ||

ఏషా భక్త్యా తవ విరచితా యా మయా దేవి పూజా
స్వీకృత్యైనాం సపది సకలాన్మేపరాధాన్క్షమస్వ |
న్యూనం యత్తత్తవ కరుణయా పూర్ణతామేతు సద్యః
సానన్దం మే హృదయకమలే తేఽస్తు నిత్యం నివాసః ||౬౯ ||

పూజామిమాం యః పఠతి ప్రభాతే మధ్యాహ్నకాలే యది వా ప్రదోషే |
ధర్మార్థకామాన్పురుషోభ్యుపైతి దేహావసానే శివభావమేతి ||౭౦ ||

పూజామిమాం పఠేన్నిత్యం పూజాం కర్తుమనీశ్వరః |
పూజాఫలమవాప్నోతి వాఞ్ఛితార్థం చ విన్దతి ||౭౧ ||

ప్రత్యహం భక్తిసంయుక్తో యః పూజనమిదం పఠేత్ |
వాగ్వాదిన్యాః ప్రసాదేన వత్సరాత్స కవిర్భవేత్ ||౭౨ ||


ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య శ్రీగోవిన్దభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ దేవీచతుఃషష్ట్యుపచారపూజాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Download Audio from :-

http://www.archive.org/details/DeviChatusshashtyupacharaPujaHttpstotra.teluguthesis.org

0 comments:

Post a Comment

Followers