Search Stotra Ratnakaram

Monday, April 25, 2011

Shri Mrityunjaya Manasika Pooja Stotram

శ్రీమృత్యుఞ్జయమానసికపూజాస్తోత్రమ్

కైలాసే కమనీయరత్నఖచితే కల్పద్రుమూలే స్థితం
కర్పూరస్ఫటికేన్దుసున్దరతనుం కాత్యాయనీసేవితమ్ |
గఙ్గాతుఙ్గతరఙ్గరఞ్జితజటాభారం కృపాసాగరం
కణ్ఠాలంకృతశేషభూషణమముం మృత్యుఞ్జయం భావయే || ౧||


ఆగత్య మృత్యుఞ్జయ చన్ద్రమౌలే
వ్యాఘ్రాజినాలంకృత శూలపాణే |
స్వభక్తసంరక్షణకామధేనో
ప్రసీద విశ్వేశ్వర పార్వతీశ || ౨||


భాస్వన్మౌక్తికతోరణే మరకతస్తమ్భాయుధాలంకృతే
సౌధే ధూపసువాసినే మణిమయే మాణిక్యదీపాఞ్చితే |
బ్రహ్మేన్ద్రామరయోగిపుఙ్గవగణైర్యుక్తే చ కల్పద్రుమైః
శ్రీమృత్యుఞ్జయ సుస్థిరో భవ విభో మాణిక్యసింహాసనే || ౩||


మన్దారమల్లీకరవీరమాధవీ- పున్నాగనీలోత్పలచమ్పకాన్వితైః |
కర్పూరపాటీరసువాసితైర్జలై- రాధత్స్వ మృత్యుఞ్జయ పాద్యముత్తమమ్ || ౪||


సుగన్ధపుష్పప్రకరైః సువాసితై- ర్వియన్నదీశీతలవారిభిః శుభైః |
త్రిలోకనాథార్తిహరార్ఘ్యమాదరా- ద్గృహాణ మృత్యుఞ్జయ సర్వవన్దిత || ౫||


హిమామ్బువాసితైస్తోయైః శీతలైరతిపావనైః |
మృత్యుఞ్జయ మహాదేవ శుద్ధాచమనమాచర || ౬||


గుడదధిసహితం మధుప్రకీర్ణం సుఘృతసమన్వితధేనుదుగ్ధయుక్తమ్ |
శుభకరమధుపర్కమాహర త్వం త్రినయన మృత్యుహర త్రిలోకవన్ద్య || ౭||

పఞ్చాస్ర శాన్త పఞ్చాస్య పఞ్చపాతకసంహర |
పఞ్చామృతస్నానమిదం కురు మృత్యుఞ్జయ ప్రభో || ౮||

జగత్రయీఖ్యాత సమస్తతీర్థ- సమాహృతైః కల్మషహారిభిశ్చ |
స్నానం సుతోయైః సముదాచర త్వం మృత్యుఞ్జయానన్దగుణాఅభిరామ || ౯||

ఆనీతేనాతిశుభ్రేణ కౌశేయేనామరద్రుమాత్ |
మార్జయామి జటాభారం శివ మృత్యుఞ్జయ ప్రభో || ౧౦||

నానాహేమవిచిత్రాణి చీరచీనామ్బరాణి చ |
వివిధాని చ దివ్యాని మృత్యుఞ్జయ సుధారయ || ౧౧||

విశిద్ధముక్తాఫలజాలరమ్యం మనోహరం కాఞ్చనహేమసూత్రమ్ |
యజ్ఞ్నోపవీతం పరమం పవిత్ర- మాధత్స్వ మృత్యుఞ్జయ భక్తిగమ్య || ౧౨||

శ్రీగన్ధం ఘనసారకుఙ్కుమయుతం కస్తూరికాపూరితం
కాలేయేన హిమామ్బునా విరచిత్తం మన్దారసంవాసితమ్ |
దివ్యం దేవమనోహరం మణిమయే పాత్రే సమారోపితం
సర్వాఙ్గేషు విలేపయామి సతతం మృత్యుఞ్జయ శ్రీవిభో || ౧౩||


అక్షతైర్ధవలైర్దివ్యైః సమ్యక్తిలసమన్వితైః |
మృత్యుఞ్జయ మహాదేవ పూజయామి వృషధ్వజ || ౧౪||

చమ్పకపఙ్కజకున్దైః కరవీరమల్లికాకుసుమైః |
విస్తారయ నిజమకుటం మృత్యుఞ్జయ పుణ్డరీకనయనాప్త || ౧౫||

మాణిక్యపాదుకాద్వన్ద్వే మౌనిహృత్పద్మమన్దిరే |
పాదౌ సద్పద్మసదృశౌ మృత్యుఞ్జయ నివేశయ || ౧౬||

మాణిక్యకేయూరకిరీటహారైః కాఞ్చీమణిస్థాపితకుద్మలైశ్చ |
మఞ్జీరముఖ్యాభరణైర్మనోజ్ఞై- రఙ్గాని మృత్యుఞ్జయ భూషయామి || ౧౭||

గజవదనస్కన్దధృతే- నాతిస్వచ్ఛేన చామరయుగేన |
గలదలకాననపద్మం మృత్యుఞ్జయ భావయామి హృత్పద్మే || ౧౮||

ముక్తాతపత్రం శశికోటిశుభ్రం శుభప్రదం కాఞ్జనదణ్డయుక్తమ్ |
మాణిక్యసంస్థాపితహేమకుమ్భం సురేశ మృత్యుఞ్జయ తేఽర్పయామి || ౧౯||

మణిముకురే నిష్పటలే త్రిజగద్గాఢాన్ధకారసప్తాశ్వే |
కన్దర్పకోటీసదృశం మృత్యుఞ్జయ పశ్య వదనమాత్మీయమ్ || ౨౦||


కర్పూరచూర్ణం కపిలాజ్యపూతం దాస్యామి కాలేయసమాన్వితైశ్చ |
సముద్భవం పావనగన్ధధూపితం మృత్యుఞ్జయాఙ్గం పరికల్పయామి || ౨౧||

వర్తిత్రయోపేతమఖణ్డదీప్త్యా తమోహరం బ్రాహ్మమథాన్తరం చ |
సాజ్యం సమస్తామరవర్గహృద్యం సురేశా మృత్యుఞ్జయ వంశదీపమ్ || ౨౨||

రాజాన్నం మధురాన్వితం చ మృదులం మాణిక్యపాత్రే స్థితం
హిఙ్గూజీరకసన్మరీచమిలితైః శాకైరనేకైః శుభైః |
శాకం సమ్యగపూపసూపసహితం సద్యోఘృతేనాప్లుతం
శ్రీమృత్యుఞ్జయ పార్వతీప్రియ విభో సాపోశనం భుజ్యతామ్ || ౨౩||

కూష్మాణ్డవార్తాకపటోలికానాం ఫలాని రమ్యాణి చ కారవల్ల్యా |
సుపాకయుక్తాని ససౌరభాణి శ్రీకణ్ఠ మృత్యుఞ్జయ భక్షయేశ || ౨౪||

శీతలం మధురం స్వచ్ఛం పావనం వాసితం లఘు |
మధ్యే స్వీకురు పానీయం శివ మృత్యుఞ్జయ ప్రభో || ౨౫||

శర్కరామిలితం స్నిగ్ధం దుగ్ధాన్నం గోధృతాన్వితమ్ |
కదలీఫలసంమిశ్రం భుజ్యతాం మృత్యుసంహర || ౨౬||

కేవలమతిమాధుర్యం దుగ్ధైః స్నిగ్ధైశ్చ శర్కరామిలితైః |
ఏలామరీచమిలితం మృత్యుఞ్జయ దేవ భుఙ్క్ష్వ పరమాన్నమ్ || ౨౭||

రమ్భాచూతకపిత్థకణ్ఠకఫలైర్ద్రాక్షారసాస్వాదుమ-
త్ఖర్జూరైర్మధురేక్షుఖణ్డశకలైః సన్నారికేలామ్బుభిః |
కర్పూరేణ సువాసితైర్గుడజలైర్మాధుర్యయుక్తైర్విభో
శ్రీమృత్యుఞ్జయ పూరయ త్రిభువనాధారం విశాలోదరమ్ || ౨౮||

మనోజ్ఞరమ్భావనఖణ్డఖణ్డితా- న్రుచిప్రదాన్సర్షపజీరకాంశ్చ |
ససౌరభాన్సైన్ధవసేవితాంశ్చ గృహాణ మృత్యుఞ్జయ లోకవన్ద్య || ౨౯||

హిఙ్గూజీరకసహితం విమలామలకం కపిత్థమతిమధురమ్ |
బిసఖణ్డాల్లావణ్యయుతా- న్మృత్యుఞ్జయ తేఽర్పయామి జగదీశ || ౩౦||

ఏలాశుణ్ఠీసహితం దధ్యన్నం చారుహేమపాత్రస్థమ్ |
అమృతప్రతినిధిమాఢ్యం మృత్యుఞ్జయ భుజ్యతాం త్రిలోకేశ || ౩౧||

జమ్బీరనీరాఞ్చితశృఙ్గబేరం మనోహరానమ్లశలాటుఖణ్డాన్ |
మృదూపదంశాన్సహితోపభుఙ్క్ష్వ మృత్యుఞయ శ్రీకరుణాసముద్ర || ౩౨||

నాగరరామఠయుక్తం సులలితజమ్బీరనీరసంపూర్ణమ్ |
మథితం సైన్దవసహితం పిబ హర మృత్యుఞ్జయ క్రతుధ్వంసిన్ || ౩౩||

మన్దారహేమామ్బుజగన్ధయుక్తై- ర్మన్దాకినీనిర్మలపుణ్యతోయైః |
గృహాణ మృత్యుఞ్జయ పూర్ణకామ శ్రీమత్పరాపోశనమభ్రకేశ || ౩౪||

గగనధునీవిమలజలై- ర్మృత్యుఞ్జయ పద్మరాగపాత్రగతైః |
మృగమదచన్దనపూర్ణం ప్రక్షాలయ చారు హస్తపాదయుగ్మమ్ || ౩౫||

పున్నాగమల్లికాకున్దవాసితైర్జాహ్నవీజలైః |
మృత్యుఞ్జయ మహాదేవ పునరాచమనం కురు || ౩౬||

మౌక్తికచూర్ణసమేతై- ర్మృగమదఘనసారవాసితైః పూగైః |
పర్ణైః స్వర్ణసమానై- ర్మృత్యుఞ్జయ తేఽర్పయామి తామ్బూలమ్ || ౩౭||

నీరాజనం నిర్మలదీప్త్మాద్భి- ర్దీపాఙ్కురైరుజ్జ్వలముచ్ఛ్రితైశ్చ |
ఘణ్టానినాదేన సమర్పయామి మృత్యుఞ్జయాయ త్రిపురాన్తకాయ || ౩౮||

విరిఞ్చిముఖ్యామరవృన్దవన్దితే సరోజమత్స్యాఙ్కితచక్రచిహ్నితే |
దదామి మృత్యుఞ్జయ పాదపఙ్కజే ఫణీన్ద్రభూషే పునరర్ఘ్యమీశ్వర || ౩౯||

పున్నాగనీలోత్పలకున్దజాతీ- మన్దారమల్లీకరవీరపఙ్కజైః |
పుష్పాఞ్జలిం బిల్వదలైస్తులస్యా మృత్యుఞ్జయాఙ్ఘ్రౌ వినివేశయామి || ౪౦||

పదే పదే సర్వమనోనికృన్దనం పదే పదే సర్వశుభప్రదాయకమ్ |
ప్రదక్షిణం భక్తియుతేన చేతసా కరోమి మృత్యుఞ్జయ రక్ష రక్ష మామ్ || ౪౧||

నమో గౌరీశాయ స్ఫటికధవలాఙ్గాయ చ నమో
నమో లోకేశాయ స్తుతివిబుధలోకాయ చ నమః |
నమః శ్రీకణ్ఠాయ క్షపితపురదైత్యాయ చ నమో
నమః ఫాలాక్షాయ స్మరమదవినాశాయ చ నమః || ౪౨||

సంసారే జనితాపరోగసహితే తాపత్రయాక్రన్దితే
నిత్యం పుత్రకలత్రవిత్తవిలసత్పాశైర్నిబద్ధం దృఢమ్ |
గర్వాన్ధం బహుపాపవర్గసహితం కారుణ్యదృష్ట్యా విభో
శ్రీమృత్యుఞ్జయ పార్వతీప్రియ సదా మాం పాహి సర్వేశ్వర || ౪౩||

సౌధే రత్నమయే నవోత్పలదలాకీర్ణే చ తల్పాన్తరే
కౌశేయేన మనోహరేణ ధవలేనాచ్ఛాదితే సర్వశః |
కర్పూరాఞ్చితదీపదీప్తిమిలితే రమ్యోపధానద్వయే
పార్వత్యాః కరపద్మలాలితపదం మృత్యుఞ్జయం భావయే || ౪౪||

చతుశ్చత్వారింశద్విలసదుపచారైరభిమతై-
ర్మనః పద్మే భక్త్యా బహిరపి చ పూజాం శుభకరీమ్ |
కరోతి ప్రత్యూషే నిశి దివసమధ్యేపి చ పుమా-
న్ప్రయాతి శ్రీమృత్యుఞ్జయపదమనేకాద్భుతపదమ్ || ౪౫||

ప్రాతర్లిఙ్గముమాపతేరహరహః సందర్శనాత్స్వర్గతం
మధ్యాహ్నే హయమేధతుల్యఫలదం సాయంతనే మోక్షదమ్ |
భానోరస్తమనే ప్రదోషసమయే పఞ్చాక్షరారాధనం
తత్కాలత్రయతుల్యమిష్టఫలదం సద్యోఽనవద్యం దృఢమ్ || ౪౬||

|| ఇతి శ్రీమచ్ఛాఙ్కరభగవతః కృతౌ మృత్యుఞ్జయమానసికపూజాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

0 comments:

Post a Comment

Followers