Search Stotra Ratnakaram

Saturday, April 16, 2011

Shri Pitaambara khadga maala

పీతాంబరా ఖడ్గమాల
    శ్రీ పీతంబరా బగళా ముఖీ ఖడ్గ మాలా

  ఓం అస్య శ్రీపీతాంబరా బగలా ముఖీ ఖడ్గమాలా మహా మన్త్రస్య నారాయణ ఋషిః, త్రిష్టుభ్ ఛన్దః, బగలా ముఖీ దేవతా , హ్ల్రీం బీజం ,స్వాహా శక్తిః, ఓం కీలకం, మమాభీష్ట సిధ్యర్థే జపే వినియోగః|

    నారాయణ ఋషయే నమః  శిరసి ,
    త్రిష్టుభ్ ఛన్దసే నమః ముఖే,
    శ్రీ బగలా ముఖీ దేవతయై నమః హృదయే ,
    హ్ల్రీం బీజయ నమః గుహ్యే,
    స్వాహా శక్తయే నమః పాదయోః ,
    ఓం కీలకాయ నమః సర్వాంగే|

    ఓం హ్ల్రీం                                          అంగుష్ఠాభ్యాం నమః / హృదయాయ నమః
    బగలా ముఖి                                  తర్జనీభ్యాం నమః /శిరసే స్వాహా
    సర్వ దుష్టానాం                               మధ్యమాభ్యాం నమః/శిఖాయై వషట్
    వాచం ముఖం స్తంభయ                   అనామికాభ్యాం నమః/కవచాయ హుమ్
    జిహ్వాం కీలయ                               కనిష్ఠికాభ్యం నమః/నేత్ర త్రయాయ వౌషట్
    బుద్ధిం వినాశయ హ్ల్రీం ఓం స్వాహా      కర తల కర పృష్ఠాభ్యాం నమః/   అస్త్రాయ ఫట్
    భూర్భువస్సువరోం                          ఇతి    దిగ్బన్ధః

                ధ్యానం
        మధ్యే సుధాబ్ధి మణి మండిత రత్న వేద్యాం
        సింహాసనోపరిగతాం పరి పీత వస్త్రామ్|
        భ్రామ్యద్గదాం కర నిపీడిత వైరి జిహ్వాం
        పీతాంబరాం కనక మాల్య వతీం నమామి||

మానసోపచరైః సంపూజ్య , జపం కుర్యాత్ |


ఓం హ్ల్రీం సర్వ నిందకానాం సర్వ దుష్టానాం వాచం స్తంభయ బుద్ధిం వినాశయ వినాశయ, అపర బుద్ధిం కురు కురు అపస్మరం కురు కురు, ఆత్మ విరోధినాం శిరో-లలాట -ముఖ-నేత్ర-కర్ణ-నాసికా-దన్తోష్ఠ-జిహ్వా-తాలు-కంఠ-బాహూదర-కుక్షి-నాభి-పార్శ్వ ద్వయ-గుహ్య-గుదాండ-త్రిక-జాను-పాద సర్వాంగేషు పాదాది కేశ పర్యంతం కేశాది పాద పర్యంతం స్తంభయ స్తంభయ మారయ మారయ, పరమంత్ర-పరయంత్ర-పర తంత్రాణి ఛేదయ ఛేదయ, ఆత్మ మంత్ర -తంత్ర-యంత్రాణి రక్ష రక్ష ,సర్వ గ్రహాన్ నివారయ నివారయ ,సర్వం అవిధిం వినాశయ వినాశయ,దుఃఖమ్ హన హన ,దారిద్ర్యం నివారయ నివారయ,సర్వ మంత్ర స్వరూపిణి -సర్వ శల్య యోగ స్వరూపిణీ, దుష్టగ్రహ-చండ గ్రహ-భూత గ్రహాకాశ గ్రహ-చౌర గ్రహ-పషాణ గ్రహ--చాండాల గ్రహ-యక్ష గంధర్వ కిన్నరగ్రహ-బ్రహ్మ రాక్షస గ్రహ-భూత ప్రేత పిశాచాదీనాం,శాకినీ డాకినీ గ్రహణాంపూర్వ దిశం బంధయ, వారాహి బగలా ముఖి మాం రక్ష రక్ష దక్షిణ దిశం బంధయ బంధయ ,కిరాత వారాహి మాం రక్ష రక్ష , పశ్చిమ దిశం బంధయ బంధయ స్వప్న వారాహి మం రక్ష రక్ష , ఉత్తరదిశం బంధయ బంధయ,ధూమ్ర వారాహి మాం రక్ష రక్ష సర్వ దిశో బంధయ బంధయ , కుక్కుట వారాహి మాం రక్ష రక్ష అధర దిశం బంధయ బంధయ పరమేశ్వరి మాం రక్ష రక్ష సర్వ రోగాన్ వినాశయ వినాశయ సర్వ శత్రు పలాయనాయ సర్వ శత్రు కులం మూలతో నాశయ నాశయ ,శత్రూణాం రాజ్య వశ్యం స్త్రీవశ్యం జనవశ్యం దహ దహ పచ పచ సకల లోక స్తంభిని శత్రూన్ స్తంభయ స్తంభయ స్తంభన మోహనాకర్షణాయ సర్వ రిపూణాం ఉచ్చాటనం కురు కురు ,ఓం హ్ల్రీం క్లీం ఐం వాక్ప్రదనాయ క్లీం జగత్రయ వశీకరణాయ సౌః సర్వమనః క్షోభణాయ శ్రీం మహా సంపత్ప్రదానాయ ,గ్లౌం సకల భూమండలధిపత్య ప్రదానయ ,దాం చిరంజీవినే|హ్రాం హ్రీం హ్రూం క్లాం క్లీం క్లూం సౌః ఓం హ్ల్రీం బగలా ముఖి సర్వ దుష్టనాం వాచం ముఖం పదం స్తంభయ జిహ్వాం కీలయ బుద్ధిం వినాశయ రాజ స్తంభిని క్రోం క్రోం ఛ్రీం చ్రీం సర్వ జన సంమోహిని సభా స్తంభిని స్త్రాం సర్వ ముఖ రంజిని ముఖం బంధయ బంధయ జ్వల జ్వల హంస హంస రాజ హంస ప్రతి లోమ ఇహ లోక పర లోక పర ద్వార రాజ ద్వార క్లీం క్లూం ఘ్రీం రూం క్రోం క్లీం ఖాణి ఖాణి |జిహ్వాం బంధయామి , సకల జన సర్వేంద్రియాణి బంధయామి , నాగాశ్వ-మృగ-సర్ప-విహంగమ-వృశ్చికాది-మహోగ్రభూతం బంధయామి బంధయామి , లక్ష్మీం ప్రదదామి ప్రదదామి , త్వమిహాగఛ్ఛగఛ్ఛ అత్రైవ నివాసం కురు కురు ఓం హ్ల్రీం బగలే పరమేశ్వరి హుం ఫట్ స్వాహా |

               
                  మూల మంత్ర వతా కుర్యాత్ విద్యాం న దర్శయేత్ క్వచిత్|
                  విపత్తౌ స్వప్నకాలే చ్ విద్యాం స్తంభినీమ్ ప్రదర్శయేత్|
                  గోపనీయం గోపనీయం  గోపనీయం ప్రయత్నతః|
                  ప్రకాశాత్ సిద్ధి హానిః స్యాత్ వశ్యం మరణం భవేత్|
                 దద్యత్ శాంతయ సత్యయ కౌలాచార పరాయణః|
                దుర్గ భక్తయ శైవయ మృత్యుంజయ రతాయ చ|
                తస్మై దద్యాత్ ఇమం ఖడ్గం స శివో నాత్ర సంశయః|
               అశక్తాయ చ నో దద్యాత్ దీక్షా హీనాయ వై తథా|
               న దర్శయేదిమం కడ్గం ఇత్యాజ్ఞా శంకరస్య చ||

         ఇతి శ్రీ విష్ణు యామిళే బగలా ఖడ్గమాలా మంత్రః సమాప్తః ||                                 ఇతి పీతాంబరా ఖడ్గమాలా

0 comments:

Post a Comment

Followers