Search Stotra Ratnakaram

Thursday, April 28, 2011

Shri Radha Krishna Sahasranama stotram

శ్రీ రాధాకృష్ణ సహస్రనామ స్తోత్రమ్

సనత్కుమార ఉవాచ -

కిం త్వం నారద జానాసి పూర్వజన్మని యత్త్వయా | ప్రాప్తం భగవతః సాక్షాచ్ఛూలినో యుగలాత్మకమ్ ||౧||

కృష్ణమన్త్రరహస్యం చ స్మర విస్మృతిమాగతమ్ | సూత ఉవాచ - ఇత్యుక్తో నారదో విప్రాః కుమారేణ తు ధీమతా ||౨||

ధ్యానే వివేదాశు చిరం చరితం పూర్వజన్మనః | తతశ్చిరం ధ్యానపరో నారదో భగవత్ప్రియః ||౩||

జ్ఞాత్వా సర్వం సువృత్తాన్తం సుప్రసన్నాననోఽబ్రవీత్ | భగవన్సర్వవృత్తాన్తః పూర్వకల్పసముద్భవః ||౪||

మమ స్మృతిమనుప్రాప్తో వినా యుగలలమ్భనమ్ || తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తస్య నారదస్య మహాత్మనః ||౫||

సనత్కుమారో భగవాన్ వ్యాజహార యథాతథమ్ | సనత్కుమార ఉవాచ - శృణు విప్ర ప్రవక్ష్యామి యస్మిఞ్జన్మని శూలినః ||౬||

ప్రాప్తం కృష్ణరహస్యం వై సావధానో భవాధునా | అస్మాత్సారస్వతాత్కల్పాత్పూర్వస్మిన్పఞ్చవింశకే ||౭||

కల్పే త్వం కాశ్యపో జాతో నారదో నామ నామతః | తత్రైకదా త్వం కైలాసం ప్రాప్తః కృష్ణస్య యోగినః ||౮||

సమ్ప్రష్టుం పరమం తత్త్వం శివం కైలాసవాసినమ్ | త్వయా పృష్టో మహాదేవో రహస్యం స్వప్రకాశితమ్ ||౯||

కథయా మాస తత్త్వేన నిత్యలీలానుగం హరేః | తతస్తదన్తే తు పునస్త్వయా విజ్ఞాపితో హరః ||౧౦||

నిత్యాం లీలాం హరేర్ద్రష్టుం తతః ప్రాహ సదాశివః | గోపీజనపదస్యాన్తే వల్లభేతి పదం తతః ||౧౧||

చరణాచ్ఛరణం పశ్చాత్ప్రపద్యే ఇతి వై మనుః | మన్త్రస్యాస్య ఋషిః ప్రోక్తో సురభిశ్ఛన్ద ఏవ చ ||౧౨||

గాయత్రీ దేవతా చాస్య బల్లవీవల్లభో విభుః | ప్రపన్నోఽస్మీతి తద్భక్తౌ వినియోగ ఉదాహృతః ||౧౩||

నాస్య సిద్ధాదికం విప్ర శోధనం న్యాసకల్పనమ్ | కేవలం చిన్తనం సద్యో నిత్యలీలాప్రకాశకమ్ ||౧౪||

ఆభ్యన్తరస్య ధర్మస్య సాధనం వచ్మి సామ్ప్రతమ్ ||౧౫||

సఙ్గృహ్య మన్త్రం గురుభక్తియుక్తో విచిన్త్య సర్వం మనసా తదీహితమ్ |

కృపాం తదీయాం నిజధర్మసంస్థో విభావయన్నాత్మని తోషయేద్గురుమ్ ||౧౬||

సతాం శిక్షేత వై ధర్మాన్ప్రపన్నానాం భయాపహాన్ | ఐహికాముష్మికీచిన్తావిధురాన్ సిద్ధిదాయకాన్ ||౧౭||

స్వేష్టదేవధియా నిత్యం తోషయేద్వైష్ణవాంస్తథా | భర్త్సనాదికమేతేషాం న కదాచిద్విచిన్తయేత్ ||౧౮||

పూర్వకర్మవశాద్భవ్యమైహికం భోగ్యమేవ చ | ఆయుష్యకం తథా కృష్ణః స్వయమేవ కరిష్యతి ||౧౯||

శ్రీకృష్ణం నిత్యలీలాస్థం చిన్తయేత్స్వధియానిశమ్ | శ్రీమదర్చావతారేణ కృష్ణం పరిచరేత్సదా ||౨౦||

అనన్యచిన్తనీయోఽసౌ ప్రపన్నైః శరణార్థిభిః | స్థేయం చ దేహగేహాదావుదాసీనతయా బుధైః ||౨౧||

గురోరవజ్ఞాం సాధూనాం నిన్దాం భేదం హరే హరౌ | వేదనిన్దాం హరేర్నామబలాత్పాపసమీహనమ్ ||౨౨||

అర్థవాదం హరేర్నామ్ని పాషణ్డం నామసఙ్గ్రహే | అలసే నాస్తికే చైవ హరినామోపదేశనమ్ ||౨౩||

నామవిస్మరణం చాపి నామ్న్యనాదరమేవ చ | సన్త్యజేద్ దూరతో వత్స దోషానేతాన్సుదారుణాన్ ||౨౪||

ప్రపన్నోఽస్మీతి సతతం చిన్తయేద్ధృద్గతం హరిమ్ | స ఏవ పాలనం నిత్యం కరిష్యతి మమేతి చ ||౨౫||

తవాస్మి రాధికానాథ కర్మణా మనసా గిరా | కృష్ణకాన్తేతి చైవాస్మి యువామేవ గతిర్మమ ||౨౬||

దాసాః సఖాయః పితరః ప్రేయస్యశ్చ హరేరిహ | సర్వే నిత్యా మునిశ్రేష్ఠ చిన్తనీయా మహాత్మభిః ||౨౭||

గమనాగమనే నిత్యం కరోతి వనగోష్ఠయోః | గోచారణం వయస్యైశ్చ వినాసురవిఘాతనమ్ ||౨౮||

సఖాయో ద్వాదశాఖ్యాతా హరేః శ్రీదామపూర్వకాః | రాధికాయాః సుశీలాద్యాః సఖ్యో ద్వాత్రింశదీరితాః ||౨౯||

ఆత్మానం చిన్తయేద్వత్స తాసాం మధ్యే మనోరమామ్ | రూపయౌవనసమ్పన్నాం కిశోరీం చ స్వలఙ్కృతామ్ ||౩౦||

నానాశిల్పకలాభిజ్ఞాం కృష్ణభోగానురూపిణీమ్ | తత్సేవనసుఖాహ్లాదభావేనాతిసునిర్వృతామ్ ||౩౧||

బ్రాహ్మం ముహూర్తమారభ్య యావదర్ధనిశా భవేత్ | తావత్పరిచరేత్తౌ తు యథాకాలానుసేవయా ||౩౨||

సహస్రం చ తయోర్నామ్నాం పఠేన్నిత్యం సమాహితః | ఏతత్సాధనముద్దిష్టం ప్రపన్నానాం మునీశ్వర ||౩౩||

నాఖ్యేయం కస్యచిత్తుభ్యం మయా తత్త్వం ప్రకాశితమ్ | సనత్కుమార ఉవాచ - తతస్త్వం నారద పునః పృష్టవాన్వై సదాశివమ్ ||౩౪||

నామ్నాం సహస్రం తచ్చాపి ప్రోక్తవాంస్తచ్ఛృణుష్వ మే | ధ్యాత్వా వృన్దావనే రమ్యే యమునాతీరసంగతమ్ ||౩౫||

కల్పవృక్షం సమాశ్రిత్య తిష్ఠన్తం రాధికాయుతమ్ | పఠేన్నామసహస్రం తు యుగలాఖ్యం మహామునే ||౩౬||

దేవకీనన్దనః శౌరిర్వాసుదేవో బలానుజః | గదాగ్రజః కంసమోహః కంససేవకమోహనః ||౩౭||

భిన్నార్గలో భిన్నలోహః పితృబాహ్యాః పితృస్తుతః | మాతృస్తుతః శివధ్యేయో యమునాజలభేదనః ||౩౮||

వ్రజవాసీ వ్రజానన్దీ నన్దబాలో దయానిధిః | లీలాబాలః పద్మనేత్రో గోకులోత్సవ ఈశ్వరః ||౩౯||

గోపికానన్దనః కృష్ణో గోపానన్దః సతాం గతిః | బకప్రాణహరో విష్ణుర్బకముక్తిప్రదో హరిః ||౪౦||

బలదోలాశయశయః శ్యామలః సర్వసున్దరః | పద్మనాభో హృషీకేశః క్రీడామనుజబాలకః ||౪౧||

లీలావిధ్వస్తశకటో వేదమన్త్రాభిషేచితః | యశోదానన్దనః కాన్తో మునికోటినిషేవితః ||౪౨||

నిత్యం మధువనావాసీ వైకుణ్ఠః సమ్భవః క్రతుః | రమాపతిర్యదుపతిర్మురారిర్మధుసూదనః ||౪౩||

మాధవో మానహారీ చ శ్రీపతిర్భూధరః ప్రభుః | బృహద్వనమహాలీలో నన్దసూనుర్మహాసనః ||౪౪||

తృణావర్తప్రాణహారీ యశోదావిస్మయప్రదః | త్రైలోక్యవక్త్రః పద్మాక్షః పద్మహస్తః ప్రియఙ్కరః ||౪౫||

బ్రహ్మణ్యో ధర్మగోప్తా చ భూపతిః శ్రీధరః స్వరాట్ | అజాధ్యక్షః శివాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్షో మహేశ్వరః ||౪౬||

వేదాన్తవేద్యో బ్రహ్మస్థః ప్రజాపతిరమోఘదృక్ | గోపీకరావలమ్బీ చ గోపబాలకసుప్రియః ||౪౭||

బాలానుయాయీ బలవాన్ శ్రీదామప్రియ ఆత్మవాన్ | గోపీగృహాఙ్గణరతిర్భద్రః సుశ్లోకమఙ్గలః ||౪౮||

నవనీతహరో బాలో నవనీతప్రియాశనః | బాలవృన్దీ మర్కవృన్దీ చకితాక్షః పలాయితః ||౪౯||

యశోదాతర్జితః కమ్పీ మాయారుదితశోభనః | దామోదరోఽప్రమేయాత్మా దయాలుర్భక్తవత్సలః ||౫౦||

సుబద్ధోలూఖలే నమ్రశిరా గోపీకదర్థితః | వృక్షభఙ్గీ శోకభఙ్గీ ధనదాత్మజమోక్షణః ||౫౧||

దేవర్షివచనశ్లాఘీ భక్తవాత్సల్యసాగరః | వ్రజకోలాహలకరో వ్రజానదవివర్ద్ధనః ||౫౨||

గోపాత్మా ప్రేరకః సాక్షీ వృన్దావననివాసకృత్ | వత్సపాలో వత్సపతిర్గోపదారకమణ్డనః ||౫౩||

బాలక్రీడో బాలరతిర్బాలకః కనకాఙ్గదీ | పీతామ్బరో హేమమాలీ మణిముక్తావిభూషణః ||౫౪||

కిఙ్కిణీకటకీ సూత్రీ నూపురీ ముద్రికాన్వితః | వత్సాసురపతిధ్వంసీ బకాసురవినాశనః ||౫౫||

అఘాసురవినాశీ చ వినిద్రీకృతబాలకః | ఆద్య ఆత్మప్రదః సఙ్గీ యమునాతీరభోజనః ||౫౬||

గోపాలమణ్డలీమధ్యః సర్వగోపాలభూషణః | కృతహస్తతలగ్రాసో వ్యఞ్జనాశ్రితశాఖికః ||౫౭||

కృతబాహుశృఙ్గయష్టిర్గుఞ్జాలఙ్కృతకణ్ఠకః | మయూరపిచ్ఛముకుటో వనమాలావిభూషితః ||౫౮||

గైరికాచిత్రితవపుర్నవమేఘవపుః స్మరః | కోటికన్దర్పలావణ్యో లసన్మకరకుణ్డలః ||౫౯||

ఆజానుబాహుర్భగవాన్నిద్రారహితలోచనః | కోటిసాగరగామ్భీర్యః కాలకాలః సదాశివః ||౬౦||

విరఞ్చిమోహనవపుర్గోపవత్సవపుర్ద్ధరః | బ్రహ్మాణ్డకోటిజనకో బ్రహ్మమోహవినాశకః ||౬౧||

బ్రహ్మా బ్రహ్మేడితః స్వామీ శక్రదర్పాదినాశనః | గిరిపూజోపదేష్టా చ ధృతగోవర్ద్ధనాచలః ||౬౨||

పురన్దరేడితః పూజ్యః కామధేనుప్రపూజితః | సర్వతీర్థాభిషిక్తశ్చ గోవిన్దో గోపరక్షకః ||౬౩||

కాలియార్తికరః క్రూరో నాగపత్నీడితో విరాట్ | ధేనుకారిః ప్రలమ్బారిర్వృషాసురవిమర్దనః ||౬౪||

మాయాసురాత్మజధ్వంసీ కేశికణ్ఠవిదారకః | గోపగోప్తా ధేనుగోప్తా దావాగ్నిపరిశోషకః ||౬౫||

గోపకన్యావస్త్రహారీ గోపకన్యావరప్రదః | యజ్ఞపత్న్యన్నభోజీ చ మునిమానాపహారకః ||౬౬||

జలేశమానమథనో నన్దగోపాలజీవనః | గన్ధర్వశాపమోక్తా చ శఙ్ఖచూడశిరో హరః ||౬౭||

వంశీ వటీ వేణువాదీ గోపీచిన్తాపహారకః | సర్వగోప్తా సమాహ్వానః సర్వగోపీమనోరథః ||౬౮||

వ్యంగధర్మప్రవక్తా చ గోపీమణ్డలమోహనః | రాసక్రీడారసాస్వాదీ రసికో రాధికాధవః ||౬౯||

కిశోరీప్రాణనాథశ్చ వృషభానసుతాప్రియః | సర్వగోపీజనానన్దీ గోపీజనవిమోహనః ||౭౦||

గోపికాగీతచరితో గోపీనర్తనలాలసః | గోపీస్కన్ధాశ్రితకరో గోపికాచుమ్బనప్రియః ||౭౧||

గోపికామార్జితముఖో గోపీవ్యజనవీజితః | గోపికాకేశసంస్కారీ గోపికాపుష్పసంస్తరః ||౭౨||

గోపికాహృదయాలమ్బీ గోపీవహనతత్పరః | గోపికామదహారీ చ గోపికాపరమార్జితః ||౭౩||

గోపికాకృతసంనీలో గోపికాసంస్మృతప్రియః | గోపికావన్దితపదో గోపికావశవర్తనః ||౭౪||

రాధాపరాజితః శ్రీమాన్నికుఞ్జేసువిహారవాన్ | కుఞ్జప్రియః కుఞ్జవాసీ వృన్దావనవికాసనః ||౭౫||

యమునాజలసిక్తాఙ్గో యమునాసౌఖ్యదాయకః | శశిసంస్తమ్భనః శూరః కామీ కామవిజోహనః ||౭౬||

కామాద్యాః కామనాథశ్చ కామమానసభేదనః | కామదః కామరూపశ్చ కామినీ కామసఞ్చయః ||౭౭||

నిత్యక్రీడో మహాలీలః సర్వః సర్వగతస్తథా | పరమాత్మా పరాధీశః సర్వకారణకారణః ||౭౮||

గృహీతనారదవచా హ్యక్రూరపరిచిన్తితః | అక్రూరవన్దితపదో గోపికాతోషకారకః ||౭౯||

అక్రూరవాక్యసఙ్గ్రాహీ మథురావాసకారణః (orమ్)| అక్రూరతాపశమనో రజకాయుఃప్రణాశనః ||౮౦||

మథురానన్దదాయీ చ కంసవస్త్రవిలుణ్ఠనః | కంసవస్త్రపరీధానో గోపవస్త్రప్రదాయకః ||౮౧||

సుదామగృహగామీ చ సుదామపరిపూజితః | తన్తువాయకసంప్రీతః కుబ్జాచన్దనలేపనః ||౮౨||

కుబ్జారూపప్రదో విజ్ఞో ముకున్దో విష్టరశ్రవాః | సర్వజ్ఞో మథురాలోకీ సర్వలోకాభినన్దనః || ౮౩||

కృపాకటాక్షదర్శీ చ దైత్యారిర్దేవపాలకః | సర్వదుఃఖప్రశమనో ధనుర్భఙ్గీ మహోత్సవః ||౮౪||

కువలయాపీడహన్తా దన్తస్కన్ధబలాగ్రణీః | కల్పరూపధరో ధీరో దివ్యవస్త్రానులేపనః ||౮౫||

మల్లరూపో మహాకాలః కామరూపీ బలాన్వితః | కంసత్రాసకరో భీమో ముష్టికాన్తశ్చ కంసహా ||౮౬||

చాణూరఘ్నో భయహరః శలారిస్తోశలాన్తకః | వైకుణ్ఠవాసీ కంసారిః సర్వదుష్టనిషూదనః ||౮౭||

దేవదున్దుభినిర్ఘోషీ పితృశోకనివారణః | యాదవేన్ద్రః సతాంనాథో యాదవారిప్రమర్ద్దనః ||౮౮||

శౌరిశోకవినాశీ చ దేవకీతాపనాశనః | ఉగ్రసేనపరిత్రాతా ఉగ్రసేనాభిపూజితః ||౮౯||

ఉగ్రసేనాభిషేకీ చ ఉగ్రసేనదయాపరః | సర్వసాత్వతసాక్షీ చ యదూనామభినన్దనః ||౯౦||

సర్వమాథురసంసేవ్యః కరుణో భక్తబాన్ధవః | సర్వగోపాలధనదో గోపీగోపాలలాలసః ||౯౧||

శౌరిదత్తోపవీతీ చ ఉగ్రసేనదయాకరః | గురుభక్తో బ్రహ్మచారీ నిగమాధ్యయనే రతః ||౯౨||

సంకర్షణసహాధ్యాయీ సుదామసుహృదేవ చ | విద్యానిధిః కలాకోశో మృతపుత్రప్రదస్తథా ||౯౩||

చక్రీ పాఞ్చజనీ చైవ సర్వనారకిమోచనః | యమార్చితః పరో దేవో నామోచ్చారవశోఽచ్యుతః ||౯౪||

కుబ్జావిలాసీ సుభగో దీనబన్ధురనూపమః | అక్రూరగృహగోప్తా చ ప్రతిజ్ఞాపాలకః శుభః ||౯౫||

జరాసన్ధజయీ విద్వాన్ యవనాన్తో ద్విజాశ్రయః | ముచుకున్దప్రియకరో జరాసన్ధపలాయితః ||౯౬||

ద్వారకాజనకో గూఢో బ్రహ్మణ్యః సత్యసఙ్గరః | లీలాధరః ప్రియకరో విశ్వకర్మా యశఃప్రదః ||౯౭||

రుక్మిణీప్రియసన్దేశో రుక్మశోకవివర్ద్ధనః | చైద్యశోకాలయః శ్రేష్ఠో దుష్టరాజన్యనాశనః || ౯౮||

రుక్మివైరూప్యకరణో రుక్మిణీవచనే రతః | బలభద్రవచోగ్రాహీ ముక్తరుక్మీ జనార్దనః ||౯౯||

రుక్మిణీప్రాణనాథశ్చ సత్యభామాపతిః స్వయమ్ | భక్తపక్షీ భక్తివశ్యో హ్యక్రూరమణిదాయకః ||౧౦౦||

శతధన్వాప్రాణహారీ ఋక్షరాజసుతాప్రియః | సత్రాజిత్తనయాకాన్తో మిత్రవిన్దాపహారకః ||౧౦౧||

సత్యాపతిర్లక్ష్మణాజిత్పూజ్యో భద్రాప్రియఙ్కరః | నరకాసురఘాతీ చ లీలాకన్యాహరో జయీ ||౧౦౨||

మురారిర్మదనేశోఽపి ధరిత్రీదుఃఖనాశనః | వైనతేయీ స్వర్గగామీ అదిత్య కుణ్డలప్రదః ||౧౦౩||

ఇన్ద్రార్చితో రమాకాన్తో వజ్రిభార్యాప్రపూజితః | పారిజాతాపహారీ చ శక్రమానాపహారకః ||౧౦౪||

ప్రద్యుమ్నజనకః సామ్బతాతో బహుసుతో విధుః | గర్గాచార్యః సత్యగతిర్ధర్మాధారో ధరాధరః ||౧౦౫||

ద్వారకామణ్డనః శ్లోక్యః సుశ్లోకో నిగమాలయః | పౌణ్డ్రకప్రాణహారీ చ కాశీరాజశిరోహరః ||౧౦౬||

అవైష్ణవవిప్రదాహీ సుదక్షిణభయావహః | జరాసన్ధవిదారీ చ ధర్మనన్దనయజ్ఞకృత్ ||౧౦౭||

శిశుపాలశిరశ్ఛేదీ దన్తవక్త్రవినాశనః | విదూరథాన్తకః శ్రీశః శ్రీదో ద్వివిదనాశనః ||౧౦౮||

రుక్మిణీమానహారీ చ రుక్మిణీమానవర్ద్ధనః | దేవర్షిశాపహర్తా చ ద్రౌపదీవాక్యపాలకః ||౧౦౯||

దుర్వాసోభయహారీ చ పాఞ్చాలీస్మరణాగతః | పార్థదూతః పార్థమన్త్రీ పార్థదుఃఖౌఘనాశనః ||౧౧౦||

పార్థమానాపహారీ చ పార్థజీవనదాయకః | పాఞ్చాలీవస్త్రదాతా చ విశ్వపాలకపాలకః ||౧౧౧||

శ్వేతాశ్వసారథిః సత్యః సత్యసాధ్యో భయాపహః | సత్యసన్ధః సత్యరతిః సత్యప్రియ ఉదారధీః ||౧౧౨||

మహాసేనజయీ చైవ శివసైన్యవినాశనః | బాణాసురభుజచ్ఛేత్తా బాణబాహువరప్రదః ||౧౧౩||

తార్క్ష్యమానాపహారీ చ తార్క్ష్యతేజోవివర్ద్ధనః | రామస్వరూపధారీ చ సత్యభామాముదావహః ||౧౧౪||

రత్నాకరజలక్రీడో వ్రజలీలాప్రదర్శకః | స్వప్రతిజ్ఞాపరిధ్వంసీ భీష్మాజ్ఞాపరిపాలకః ||౧౧౫||

వీరాయుధహరః కాలః కాలికేశో మహాబలః | వర్వరీషశిరోహారీ వర్వరీషశిరఃప్రదః ||౧౧౬||

ధర్మపుత్రజయీ శూరదుర్యోధనమదాన్తకః | గోపికాప్రీతినిర్బన్ధనిత్యక్రీడో వ్రజేశ్వరః ||౧౧౭||

రాధాకుణ్డరతిర్ధన్యః సదాన్దోలసమాశ్రితః | సదామధువనానన్దీ సదావృన్దావనప్రియః ||౧౧౮||

అశోకవనసన్నద్ధః సదాతిలకసఙ్గతః | సదాగోవర్ద్ధనరతిః సదా గోకులవల్లభః ||౧౧౯||

భాణ్డీరవటసంవాసీ నిత్యం వంశీవటస్థితః | నన్దగ్రామకృతావాసో వృషభానుగ్రహప్రియః ||౧౨౦||

గృహీతకామినీరూపో నిత్యం రాసవిలాసకృత్ | వల్లవీజనసఙ్గోప్తా వల్లవీజనవల్లభః ||౧౨౧||

దేవశర్మకృపాకర్తా కల్పపాదపసంస్థితః | శిలానుగన్ధనిలయః పాదచారీ ఘనచ్ఛవిః ||౧౨౨||

అతసీకుసుమప్రఖ్యః సదా లక్ష్మీకృపాకరః | త్రిపురారిప్రియకరో హ్యుగ్రధన్వాపరాజితః ||౧౨౩||

షడ్ధురధ్వంసకర్తా చ నికుమ్భప్రాణహారకః | వజ్రనాభపురధ్వంసీ పౌణ్డ్రకప్రాణహారకః ||౧౨౪||

బహులాశ్వప్రీతికర్తా ద్విజవర్యప్రియఙ్కరః | శివసఙ్కటహారీ చ వృకాసురవినాశనః ||౧౨౫||

భృగుసత్కారకారీ చ శివసాత్త్వికతాప్రదః | గోకర్ణపూజకః సామ్బకుష్ఠవిధ్వంసకారణః ||౧౨౬||

వేదస్తుతో వేదవేత్తా యదువంశవివర్ద్ధనః | యదువంశవినాశీ చ ఉద్ధవోద్ధారకారకః ||౧౨౭||

రాధా చ రాధికా చైవ ఆనన్దా వృషభానుజా | వృన్దావనేశ్వరీ పుణ్యా కృష్ణమానసహారిణీ ||౧౨౮||

ప్రగల్భా చతురా కామా కామినీ హరిమోహినీ | లలితా మధురా మాధ్వీ కిశోరీ కనకప్రభా ||౧౨౯||

జితచన్ద్రా జితమృగా జితసింహా జితద్విపా | జితరమ్భా జితపికా గోవిన్దహృదయోద్భవా ||౧౩౦||

జితబిమ్బా జితశుకా జితపద్మా కుమారికా | శ్రీకృష్ణాకర్షణా దేవీ నిత్యం యుగ్మస్వరూపిణీ ||౧౩౧||

నిత్యం విహారిణీ కాన్తా రసికా కృష్ణవల్లభా | ఆమోదినీ మోదవతీ నన్దనన్దనభూషితా || ౧౩౨||

దివ్యామ్బరా దివ్యహారా ముక్తామణివిభూషితా | కుఞ్జప్రియా కుఞ్జవాసా కుఞ్జనాయకనాయికా ||౧౩౩||

చారురూపా చారువక్త్రా చారుహేమాఙ్గదా శుభా | శ్రీకృష్ణవేణుసఙ్గీతా మురలీహారిణీ శివా ||౧౩౪||

భద్రా భగవతీ శాన్తా కుముదా సున్దరీ ప్రియా | కృష్ణక్రీడా కృష్ణరతిః శ్రీకృష్ణసహచారిణీ ||౧౩౫||

వంశీవటప్రియస్థానా యుగ్మాయుగ్మస్వరూపిణీ | భాణ్డీరవాసినీ శుభ్రా గోపీనాథప్రియా సఖీ ||౧౩౬||

శ్రుతినిఃశ్వసితా దివ్యా గోవిన్దరసదాయినీ | శ్రీకృష్ణప్రార్థనీశానా మహానన్దప్రదాయినీ ||౧౩౭||

వైకుణ్ఠజనసంసేవ్యా కోటిలక్ష్మీసుఖావహా | కోటికన్దర్పలావణ్యా రతికోటిరతిప్రదా ||౧౩౮||

భక్తిగ్రాహ్యా భక్తిరూపా లావణ్యసరసీ ఉమా | బ్రహ్మరుద్రాదిసంరాధ్యా నిత్యం కౌతూహలాన్వితా ||౧౩౯||

నిత్యలీలా నిత్యకామా నిత్యశృఙ్గారభూషితా | నిత్యవృన్దావనరసా నన్దనన్దనసంయుతా ||౧౪౦||

గోపికామణ్డలీయుక్తా నిత్యం గోపాలసఙ్గతా | గోరసక్షేపణీ శూరా సానన్దానన్దదాయినీ ||౧౪౧||

మహాలీలా ప్రకృష్టా చ నాగరీ నగచారిణీ | నిత్యమాఘూర్ణితా పూర్ణా కస్తూరీతిలకాన్వితా ||౧౪౨||

పద్మా శ్యామా మృగాక్షీ చ సిద్ధిరూపా రసావహా | కోటిచన్ద్రాననా గౌరీ కోటికోకిలసుస్వరా ||౧౪౩||

శీలసౌన్దర్యనిలయా నన్దనన్దనలాలితా | అశోకవనసంవాసా భాణ్డీరవనసఙ్గతా ||౧౪౪||

కల్పద్రుమతలావిష్టా కృష్ణా విశ్వా హరిప్రియా | అజాగమ్యా భవాగమ్యా గోవర్ద్ధనకృతాలయా ||౧౪౫||

యమునాతీరనిలయా శశ్వద్గోవిన్దజల్పినీ | శశ్వన్మానవతీ స్నిగ్ధా శ్రీకృష్ణపరివన్దితా ||౧౪౬||

కృష్ణస్తుతా కృష్ణవృతా శ్రీకృష్ణహృదయాలయా | దేవద్రుమఫలా సేవ్యా వృన్దావనరసాలయా ||౧౪౭||

కోటితీర్థమయీ సత్యా కోటితీర్థఫలప్రదా | కోటియోగసుదుష్ప్రాప్యా కోటియజ్ఞదురాశ్రయా ||౧౪౮||

మనసా శశిలేఖా చ శ్రీకోటిసుభగాఽనఘా | కోటిముక్తసుఖా సౌమ్యా లక్ష్మీకోటివిలాసినీ ||౧౪౯||

తిలోత్తమా త్రికాలస్థా త్రికాలజ్ఞాప్యధీశ్వరీ | త్రివేదజ్ఞా త్రిలోకజ్ఞా తురీయాన్తనివాసినీ ||౧౫౦||

దుర్గారాధ్యా రమారాధ్యా విశ్వారాధ్యా చిదాత్మికా | దేవారాధ్యా పరారాధ్యా బ్రహ్మారాధ్యా పరాత్మికా ||౧౫౧||

శివారాధ్యా ప్రేమసాధ్యా భక్తారాధ్యా రసాత్మికా | కృష్ణప్రాణార్పిణీ భామా శుద్ధప్రేమవిలాసినీ ||౧౫౨||

కృష్ణారాధ్యా భక్తిసాధ్యా భక్తవృన్దనిషేవితా | విశ్వాధారా కృపాధారా జీవధారాతినాయికా ||౧౫౩||

శుద్ధప్రేమమయీ లజ్జా నిత్యసిద్ధా శిరోమణిః | దివ్యరూపా దివ్యభోగా దివ్యవేషా ముదాన్వితా ||౧౫౪||

దివ్యాఙ్గనావృన్దసారా నిత్యనూతనయౌవనా | పరబ్రహ్మావృతా ధ్యేయా మహారూపా మహోజ్జ్వలా ||౧౫౫||

కోటిసూర్యప్రభా కోటిచన్ద్రబిమ్బాధికచ్ఛవిః | కోమలామృతవాగాద్యా వేదాద్యా వేదదుర్లభా ||౧౫౬||

కృష్ణాసక్తా కృష్ణభక్తా చన్ద్రావలినిషేవితా | కలాషోడశసమ్పూర్ణా కృష్ణదేహార్ద్ధధారిణీ ||౧౫౭||

కృష్ణబుద్ధిః కృష్ణసారా కృష్ణరూపవిహారిణీ | కృష్ణకాన్తా కృష్ణధనా కృష్ణమోహనకారిణీ ||౧౫౮||

కృష్ణదృష్టిః కృష్ణగోత్రీ కృష్ణదేవీ కులోద్వహా | సర్వభూతస్థితావాత్మా సర్వలోకనమస్కృతా ||౧౫౯||

కృష్ణదాత్రీ ప్రేమధాత్రీ స్వర్ణగాత్రీ మనోరమా | నగధాత్రీ యశోదాత్రీ మహాదేవీ శుభఙ్కరీ ||౧౬౦||

శ్రీశేషదేవజననీ అవతారగణప్రసూః | ఉత్పలాఙ్కారవిన్దాఙ్కా ప్రసాదాఙ్కా ద్వితీయకా ||౧౬౧||

రథాఙ్కా కుఞ్జరాఙ్కా చ కుణ్డలాఙ్కపదస్థితా | ఛత్రాఙ్కా విద్యుదఙ్కా చ పుష్పమాలాఙ్కితాపి చ ||౧౬౨||

దణ్డాఙ్కా ముకుటాఙ్కా చ పూర్ణచన్ద్రా శుకాఙ్కితా | కృష్ణాన్నాహారపాకా చ వృన్దాకుఞ్జవిహారిణీ ||౧౬౩||

కృష్ణప్రబోధనకరీ కృష్ణశేషాన్నభోజినీ | పద్మకేసరమధ్యస్థా సఙ్గీతాగమవేదినీ ||౧౬౪||

కోటికల్పాన్తభ్రూభఙ్గా అప్రాప్తప్రలయాచ్యుతా | సర్వసత్త్వనిధిః పద్మశఙ్ఖాదినిధిసేవితా ||౧౬౫||

అణిమాదిగుణైశ్వర్యా దేవవృన్దవిమోహినీ | సర్వానన్దప్రదా సర్వా సువర్ణలతికాకృతిః ||౧౬౬||

కృష్ణాభిసారసఙ్కేతా మాలినీ నృత్యపణ్డితా | గోపీసిన్ధుసకాశాహ్వా గోపమణ్డపశోభినీ ||౧౬౭||

శ్రీకృష్ణప్రీతిదా భీతా ప్రత్యఙ్గపులకాఞ్చితా | శ్రీకృష్ణాలిఙ్గనరతా గోవిన్దవిరహాక్షమా ||౧౬౮||

అనన్తగుణసమ్పన్నా కృష్ణకీర్తనలాలసా | బీజత్రయమయీ మూర్తిః కృష్ణానుగ్రహవాఞ్ఛితా ||౧౬౯||

విమలాదినిషేవ్యా చ లలితాద్యర్చితా సతీ | పద్మవృన్దస్థితా హృష్టా త్రిపురాపరిసేవితా ||౧౭౦||

వృన్తావత్యర్చితా శ్రద్ధా దుర్జ్ఞేయా భక్తవల్లభా | దుర్లభా సాన్ద్రసౌఖ్యాత్మా శ్రేయోహేతుః సుభోగదా ||౧౭౧||

సారఙ్గా శారదా బోధా సద్వృన్దావనచారిణీ | బ్రహ్మానన్దా చిదానన్దా ధ్యానానన్దార్ద్ధమాత్రికా ||౧౭౨||

గన్ధర్వా సురతజ్ఞా చ గోవిన్దప్రాణసఙ్గమా | కృష్ణాఙ్గభూషణా రత్నభూషణా స్వర్ణభూషితా ||౧౭౩||

శ్రీకృష్ణహృదయావాసముక్తాకనకనాలి(orసి)కా | సద్రత్నకఙ్కణయుతా శ్రీమన్నీలగిరిస్థితా ||౧౭౪||

స్వర్ణనూపురసమ్పన్నా స్వర్ణకిఙ్కిణిమణ్డితా | అశోషరాసకుతుకా రమ్భోరూస్తనుమధ్యమా ||౧౭౫||

పరాకృతిః పరానన్దా పరస్వర్గవిహారిణీ | ప్రసూనకబరీ చిత్రా మహాసిన్దూరసున్దరీ ||౧౭౬||

కైశోరవయసా బాలా ప్రమదాకులశేఖరా | కృష్ణాధరసుధాస్వాదా శ్యామప్రేమవినోదినీ ||౧౭౭||

శిఖిపిచ్ఛలసచ్చూడా స్వర్ణచమ్పకభూషితా | కుఙ్కుమాలక్తకస్తూరీమణ్డితా చాపరాజితా ||౧౭౮||

హేమహారాన్వితా పుష్పాహారాఢ్యా రసవత్యపి | మాధుర్య్యమధురా పద్మా పద్మహస్తా సువిశ్రుతా ||౧౭౯||

భ్రూభఙ్గాభఙ్గకోదణ్డకటాక్షశరసన్ధినీ | శేషదేవా శిరస్థా చ నిత్యస్థలవిహారిణీ ||౧౮౦||

కారుణ్యజలమధ్యస్థా నిత్యమత్తాధిరోహిణీ | అష్టభాషవతీ చాష్టనాయికా లక్షణాన్వితా ||౧౮౧||

సునీతిజ్ఞా శ్రుతిజ్ఞా చ సర్వజ్ఞా దుఃఖహారిణీ | రజోగుణేశ్వరీ చైవ శరచ్చన్ద్రనిభాననా ||౧౮౨||

కేతకీకుసుమాభాసా సదా సిన్ధువనస్థితా | హేమపుష్పాధికకరా పఞ్చశక్తిమయీ హితా ||౧౮౩||

స్తనకుమ్భీ నరాఢ్యా చ క్షీణాపుణ్యా యశస్వినీ | వైరాజసూయజననీ శ్రీశా భువనమోహినీ ||౧౮౪||

మహాశోభా మహామాయా మహాకాన్తిర్మహాస్మృతిః | మహామోహా మహావిద్యా మహాకీర్తిర్మహారతిః ||౧౮౫||

మహాధైర్యా మహావీర్యా మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః | మహాగౌరీ మహాసమ్పన్మహాభోగవిలాసినీ ||౧౮౬||

సమయా భక్తిదాశోకా వాత్సల్యరసదాయినీ | సుహృద్భక్తిప్రదా స్వచ్ఛా మాధుర్యరసవర్షిణీ ||౧౮౭||

భావభక్తిప్రదా శుద్ధప్రేమభక్తివిధాయినీ | గోపరామాభిరామా చ క్రీడారామా పరేశ్వరీ ||౧౮౮||

నిత్యరామా చాత్మరామా కృష్ణరామా రమేశ్వరీ | ఏకానేకజగద్వ్యాప్తా విశ్వలీలాప్రకాశినీ ||౧౮౯||

సరస్వతీశా దుర్గేశా జగదీశా జగద్విధిః | విష్ణువంశనివాసా చ విష్ణువంశసముద్భవా ||౧౯౦||

విష్ణువంశస్తుతా కర్త్రీ విష్ణువంశావనీ సదా | ఆరామస్థా వనస్థా చ సూర్య్యపుత్ర్యవగాహినీ ||౧౯౧||

ప్రీతిస్థా నిత్యయన్త్రస్థా గోలోకస్థా విభూతిదా | స్వానుభూతిస్థితా వ్యక్తా సర్వలోకనివాసినీ ||౧౯౨||

అమృతా హ్యద్భుతా శ్రీమన్నారాయణసమీడితా | అక్షరాపి చ కూటస్థా మహాపురుషసమ్భవా ||౧౯౩||

ఔదార్యభావసాధ్యా చ స్థూలసూక్ష్మాతిరూపిణీ | శిరీషపుష్పమృదులా గాఙ్గేయముకురప్రభా ||౧౯౪||

నీలోత్పలజితాక్షీ చ సద్రత్నకవరాన్వితా | ప్రేమపర్యఙ్కనిలయా తేజోమణ్డలమధ్యగా ||౧౯౫||

కృష్ణాఙ్గగోపనాఽభేదా లీలావరణనాయికా | సుధాసిన్ధుసముల్లాసామృతాస్యన్దవిధాయినీ ||౧౯౬||

కృష్ణచిత్తా రాసచిత్తా ప్రేమచిత్తా హరిప్రియా | అచిన్తనగుణగ్రామా కృష్ణలీలా మలాపహా ||౧౯౭||

రాససిన్ధుశశాఙ్కా చ రాసమణ్డలమణ్డినీ | నతవ్రతా సింహరీచ్ఛా సుమూర్తిః సురవన్దితా ||౧౯౮||

గోపీచూడామణిర్గోపీ గణేడ్యా విరజాధికా | గోపప్రేష్ఠా గోపకన్యా గోపనారీ సుగోపికా ||౧౯౯||

గోపధామా సుదామామ్బా గోపాలీ గోపమోహినీ | గోపభూషా కృష్ణభూషా శ్రీవృన్దావనచన్ద్రికా ||౨౦౦||

వీణాదిఘోషనిరతా రాసోత్సవవికాసినీ | కృష్ణచేష్టా పరిజ్ఞాతా కోటికన్దర్పమోహినీ ||౨౦౧||

శ్రీకృష్ణగుణనాగాఢ్యా దేవసున్దరిమోహినీ | కృష్ణచన్ద్రమనోజ్ఞా చ కృష్ణదేవసహోదరీ ||౨౦౨||

కృష్ణాభిలాషిణీ కృష్ణప్రేమానుగ్రహవాంఛితా | క్షేమా చ మధురాలాపా భ్రువోమాయా సుభద్రికా ||౨౦౩||

ప్రకృతిః పరమానన్దా నీపద్రుమతలస్థితా | కృపాకటాక్షా బిమ్బోష్ఠీ రమ్భా చారునితమ్బినీ ||౨౦౪||

స్మరకేలినిధానా చ గణ్డతాటఙ్కమణ్డితా | హేమాద్రికాన్తిరుచిరా ప్రేమాద్యా మదమన్థరా ||౨౦౫||

కృష్ణచిన్తా ప్రేమచిన్తా రతిచిన్తా చ కృష్ణదా | రాసచిన్తా భావచిన్తా శుద్ధచిన్తా మహారసా ||౨౦౬||

కృష్ణాదృష్టిత్రుటియుగా దృష్టిపక్ష్మివినిన్దినీ | కన్దర్పజననీ ముఖ్యా వైకుణ్ఠగతిదాయినీ ||౨౦౭||

రాసభావా ప్రియాశ్లిష్టా ప్రేష్ఠా ప్రథమనాయికా | శుద్ధా సుధాదేహినీ చ శ్రీరామా రసమఞ్జరీ ||౨౦౮||

సుప్రభావా శుభాచారా స్వర్ణదీ నర్మదామ్బికా | గోమతీ చన్ద్రభాగేడ్యా సరయూస్తామ్రపర్ణిసూః ||౨౦౯||

నిష్కలఙ్కచరిత్రా చ నిర్గుణా చ నిరఞ్జనా | ఏతన్నామసహస్రం తు యుగ్మరూపస్య నారద ||౨౧౦||

పఠనీయం ప్రయత్నేన వృన్దావనరసావహే | మహాపాపప్రశమనం వన్ధ్యాత్వవినివర్తకమ్ ||౨౧౧||

దారిద్ర్యశమనం రోగనాశనం కామదం మహత్ | పాపాపహం వైరిహరం రాధామాధవభక్తిదమ్ ||౨౧౨||

నమస్తస్మై భగవతే కృష్ణాయాకుణ్ఠమేధసే | రాధాసఙ్గసుధాసిన్ధౌ నమో నిత్యవిహారిణే ||౨౧౩||

రాధాదేవీ జగత్కర్త్రీ జగత్పాలనతత్పరా | జగల్లయవిధాత్రీ చ సర్వేశీ సర్వసూతికా ||౨౧౪||

తస్యా నామసహస్రం వై మయా ప్రోక్తం మునీశ్వర | భుక్తిముక్తిప్రదం దివ్యం కిం భూయః శ్రోతుమిచ్ఛసి ||౨౧౫||

|| ఇతి శ్రీబృహన్నారదీయపురాణే పూర్వభాగే బృహదుపాఖ్యానే తృతీయపాదే రాధాకృష్ణసహస్రనామకథనం నామ ద్వ్యశీతితమోఽధ్యాయః ||

0 comments:

Post a Comment

Followers