Search Stotra Ratnakaram

Sunday, April 17, 2011

Shri Shiva Sahasra Nama Stotram

శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రమ్

ఓం

స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భానుః ప్రవరో వరదో వరః |
సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః || ౧ ||

జటీ చర్మీ శిఖణ్డీ చ సర్వాఙ్గః సర్వాఙ్గః సర్వభావనః |
హరిశ్చ హరిణాక్శశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః || ౨ ||

ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః |
శ్మశానచారీ భగవానః ఖచరో గోచరో‌ఉర్దనః || ౩ ||

అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూత భావనః |
ఉన్మత్తవేషః ప్రచ్ఛన్నః సర్వలోకప్రజాపతిః || ౪ ||

మహారూపో మహాకాయో వృషరూపో మహాయశాః |
మహాత్మా సర్వభూతశ్చ విరూపో వామనో మనుః || ౫ ||

లోకపాలోన్త ర్హితాత్మా ప్రసాదో హయగర్దభిః |
పవిత్రశ్చ మహాంశ్చైవ నియమో నియమాశ్రయః || ౬ ||

సర్వకర్మా స్వయంభూశ్చాదిరాదికరో నిధిః |
సహస్రాక్శో విరూపాక్శః సోమో నక్శత్రసాధకః || ౭ ||

చన్ద్రః సూర్యః గతిః కేతుర్గ్రహో గ్రహపతిర్వరః |
అద్రిరద్ర్యాలయః కర్తా మృగబాణార్పణో నఘః || ౮ ||

మహాతపా ఘోర తపా‌ఉదీనో దీనసాధకః |
సంవత్సరకరో మన్త్రః ప్రమాణం పరమం తపః || ౯ ||

యోగీ యోజ్యో మహాబీజో మహారేతా మహాతపాః |
సువర్ణరేతాః సర్వఘ్యః సుబీజో వృషవాహనః || ౧౦ ||

దశబాహుస్త్వనిమిషో నీలకణ్ఠ ఉమాపతిః |
విశ్వరూపః స్వయం శ్రేష్ఠో బలవీరో‌ఉబలోగణః || ౧౧ ||

గణకర్తా గణపతిర్దిగ్వాసాః కామ ఏవ చ |
పవిత్రం పరమం మన్త్రః సర్వభావ కరో హరః || ౧౨ ||

కమణ్డలుధరో ధన్వీ బాణహస్తః కపాలవానః |
అశనీ శతఘ్నీ ఖడ్గీ పట్టిశీ చాయుధీ మహానః || ౧౩ ||

స్రువహస్తః సురూపశ్చ తేజస్తేజస్కరో నిధిః |
ఉష్ణిషీ చ సువక్త్రశ్చోదగ్రో వినతస్తథా || ౧౪ ||

దీర్ఘశ్చ హరికేశశ్చ సుతీర్థః కృష్ణ ఏవ చ |
సృగాల రూపః సర్వార్థో ముణ్డః కుణ్డీ కమణ్డలుః || ౧౫ ||

అజశ్చ మృగరూపశ్చ గన్ధధారీ కపర్ద్యపి |
ఉర్ధ్వరేతోర్ధ్వలిఙ్గ ఉర్ధ్వశాయీ నభస్తలః || ౧౬ ||

త్రిజటైశ్చీరవాసాశ్చ రుద్రః సేనాపతిర్విభుః |
అహశ్చరోథ నక్తం చ తిగ్మమన్యుః సువర్చసః || ౧౭ ||

గజహా దైత్యహా లోకో లోకధాతా గుణాకరః |
సింహశార్దూలరూపశ్చ ఆర్ద్రచర్మాంబరావృతః || ౧౮ ||

కాలయోగీ మహానాదః సర్వవాసశ్చతుష్పథః |
నిశాచరః ప్రేతచారీ భూతచారీ మహేశ్వరః || ౧౯ ||

బహుభూతో బహుధనః సర్వాధారో‌ఉమితో గతిః |
నృత్యప్రియో నిత్యనర్తో నర్తకః సర్వలాసకః || ౨౦ ||

ఘోరో మహాతపాః పాశో నిత్యో గిరి చరో నభః |
సహస్రహస్తో విజయో వ్యవసాయో హ్యనిన్దితః || ౨౧ ||

అమర్షణో మర్షణాత్మా యఘ్యహా కామనాశనః |
దక్శయఘ్యాపహారీ చ సుసహో మధ్యమస్తథా || ౨౨ ||

తేజోపహారీ బలహా ముదితోర్థోంగితో వరః |
గంభీరఘోషో గంభీరో గంభీర బలవాహనః || ౨౩ ||

న్యగ్రోధరూపో న్యగ్రోధో వృక్శకర్ణస్థితిర్విభుః |
సుదీక్శ్ణదశనశ్చైవ మహాకాయో మహాననః || ౨౪ ||

విష్వక్సేనో హరిర్యఘ్యః సంయుగాపీడవాహనః |
తీక్ష్ణ తాపశ్చ హర్యశ్వః సహాయః కర్మకాలవితః || ౨౫ ||

విష్ణుప్రసాదితో యఘ్యః సముద్రో వడవాముఖః |
హుతాశనసహాయశ్చ ప్రశాన్తాత్మా హుతాశనః || ౨౬ ||

ఉగ్రతేజా మహాతేజా జయో విజయకాలవితః |
జ్యోతిషామయనం సిద్ధిః సంధిర్విగ్రహ ఏవ చ || ౨౭ ||

శిఖీ దణ్డీ జటీ జ్వాలీ మూర్తిజో మూర్ధగో బలీ |
వైణవీ పణవీ తాలీ కాలః కాలకటంకటః || ౨౮ ||

నక్శత్రవిగ్రహ విధిర్గుణవృద్ధిర్లయోఙమః |
ప్రజాపతిర్దిశా బాహుర్విభాగః సర్వతోముఖః || ౨౯ ||

విమోచనః సురగణో హిరణ్యకవచోద్భవః |
మేఢ్రజో బలచారీ చ మహాచారీ స్తుతస్తథా || ౩౦ ||

సర్వతూర్య నినాదీ చ సర్వవాద్యపరిగ్రహః |
వ్యాలరూపో బిలావాసీ హేమమాలీ తరఙ్గవితః || ౩౧ ||

త్రిదశస్త్రికాలధృకః కర్మ సర్వబన్ధవిమోచనః |
బన్ధనస్త్వాసురేన్ద్రాణాం యుధి శత్రువినాశనః || ౩౨ ||

సాంఖ్యప్రసాదో సుర్వాసాః సర్వసాధునిషేవితః |
ప్రస్కన్దనో విభాగశ్చాతుల్యో యఘ్యభాగవితః || ౩౩ ||

సర్వావాసః సర్వచారీ దుర్వాసా వాసవోమరః |
హేమో హేమకరో యఘ్యః సర్వధారీ ధరోత్తమః || ౩౪ ||

లోహితాక్షో మహాక్షశ్చ విజయాక్శో విశారదః |
సఙ్గ్రహో నిగ్రహః కర్తా సర్పచీరనివాసనః || ౩౫ ||

ముఖ్యోముఖ్యశ్చ దేహశ్చ దేహ ఋద్ధిః సర్వకామదః |
సర్వకామప్రసాదశ్చ సుబలో బలరూపధృక్ || ౩౬ ||

సర్వకామవరశ్చైవ సర్వదః సర్వతోముఖః |
ఆకాశనిధిరూపశ్చ నిపాతీ ఉరగః ఖగః || ౩౭ ||

రౌద్రరూపోంశురాదిత్యో వసురశ్మిః సువర్చసీ |
వసువేగో మహావేగో మనోవేగో నిశాచరః || ౩౮ ||

సర్వావాసీ శ్రియావాసీ ఉపదేశకరో హరః |
మునిరాత్మ పతిర్లోకే సంభోజ్యశ్చ సహస్రదః || ౩౯ ||

పక్షీ చ పక్షిరూపీ చాతిదీప్తో విశాంపతిః |
ఉన్మాదో మదనాకారో అర్థార్థకర రోమశః || ౪౦ ||

వామదేవశ్చ వామశ్చ ప్రాగ్దక్శిణశ్చ వామనః |
సిద్ధయోగాపహారీ చ సిద్ధః సర్వార్థసాధకః || ౪౧ ||

భిక్షుశ్చ భిక్షురూపశ్చ విషాణీ మృదురవ్యయః |
మహాసేనో విశాఖశ్చ షష్టిభాగో గవాంపతిః || ౪౨ ||

వజ్రహస్తశ్చ విష్కంభీ చమూస్తంభనైవ చ |
ఋతురృతు కరః కాలో మధుర్మధుకరో‌ఉచలః || ౪౩ ||

వానస్పత్యో వాజసేనో నిత్యమాశ్రమపూజితః |
బ్రహ్మచారీ లోకచారీ సర్వచారీ సుచారవితః || ౪౪ ||

ఈశాన ఈశ్వరః కాలో నిశాచారీ పినాకధృకః |
నిమిత్తస్థో నిమిత్తం చ నన్దిర్నన్దికరో హరిః || ౪౫ ||

నన్దీశ్వరశ్చ నన్దీ చ నన్దనో నన్దివర్ధనః |
భగస్యాక్శి నిహన్తా చ కాలో బ్రహ్మవిదాంవరః || ౪౬ ||

చతుర్ముఖో మహాలిఙ్గశ్చారులిఙ్గస్తథైవ చ |
లిఙ్గాధ్యక్ష: సురాధ్యక్షో లోకాధ్యక్షో యుగావహః || ౪౭ ||

బీజాధ్యక్షో బీజకర్తాధ్యాత్మానుగతో బలః |
ఇతిహాస కరః కల్పో గౌతమోథ జలేశ్వరః || ౪౮ ||

దంభో హ్యదంభో వైదంభో వైశ్యో వశ్యకరః కవిః |
లోక కర్తా పశు పతిర్మహాకర్తా మహౌషధిః || ౪౯ ||

అక్శరం పరమం బ్రహ్మ బలవానః శక్ర ఏవ చ |
నీతిర్హ్యనీతిః శుద్ధాత్మా శుద్ధో మాన్యో మనోగతిః || ౫౦ ||

బహుప్రసాదః స్వపనో దర్పణో‌ఉథ త్వమిత్రజితః |
వేదకారః సూత్రకారో విద్వానః సమరమర్దనః || ౫౧ ||

మహామేఘనివాసీ చ మహాఘోరో వశీకరః |
అగ్నిజ్వాలో మహాజ్వాలో అతిధూమ్రో హుతో హవిః || ౫౨ ||

వృషణః శంకరో నిత్యో వర్చస్వీ ధూమకేతనః |
నీలస్తథాగ్గలుబ్ధశ్చ శోభనో నిరవగ్రహః || ౫౩ ||

స్వస్తిదః స్వస్తిభావశ్చ భాగీ భాగకరో లఘుః |
ఉత్సఙ్గశ్చ మహాఙ్గశ్చ మహాగర్భః పరో యువా || ౫౪ ||

కృష్ణవర్ణః సువర్ణశ్చేన్ద్రియః సర్వదేహినామః |
మహాపాదో మహాహస్తో మహాకాయో మహాయశాః || ౫౫ ||

మహామూర్ధా మహామాత్రో మహానేత్రో దిగాలయః |
మహాదన్తో మహాకర్ణో మహామేఢ్రో మహాహనుః || ౫౬ ||

మహానాసో మహాకంబుర్మహాగ్రీవః శ్మశానధృకః |
మహావక్శా మహోరస్కో అన్తరాత్మా మృగాలయః || ౫౭ ||

లంబనో లంబితోష్ఠశ్చ మహామాయః పయోనిధిః |
మహాదన్తో మహాదంష్ట్రో మహాజిహ్వో మహాముఖః || ౫౮ ||

మహానఖో మహారోమా మహాకేశో మహాజటః |
అసపత్నః ప్రసాదశ్చ ప్రత్యయో గిరి సాధనః || ౫౯ ||

స్నేహనోస్నేహనశ్చైవాజితశ్చ మహామునిః |
వృక్శాకారో వృక్శ కేతురనలో వాయువాహనః || ౬౦ ||

మణ్డలీ మేరుధామా చ దేవదానవదర్పహా |
అథర్వశీర్షః సామాస్య ఋకఃసహస్రామితేక్శణః || ౬౧ ||

యజుః పాద భుజో గుహ్యః ప్రకాశో జఙ్గమస్తథా |
అమోఘార్థః ప్రసాదశ్చాభిగమ్యః సుదర్శనః || ౬౨ ||

ఉపహారప్రియః శర్వః కనకః కాఝ్ణ్చనః స్థిరః |
నాభిర్నన్దికరో భావ్యః పుష్కరస్థపతిః స్థిరః || ౬౩ ||

ద్వాదశస్త్రాసనశ్చాద్యో యఘ్యో యఘ్యసమాహితః |
నక్తం కలిశ్చ కాలశ్చ మకరః కాలపూజితః || ౬౪ ||

సగణో గణ కారశ్చ భూత భావన సారథిః |
భస్మశాయీ భస్మగోప్తా భస్మభూతస్తరుర్గణః || ౬౫ ||

అగణశ్చైవ లోపశ్చ మహాత్మా సర్వపూజితః |
శంకుస్త్రిశంకుః సంపన్నః శుచిర్భూతనిషేవితః || ౬౬ ||

ఆశ్రమస్థః కపోతస్థో విశ్వకర్మాపతిర్వరః |
శాఖో విశాఖస్తామ్రోష్ఠో హ్యముజాలః సునిశ్చయః || ౬౭ ||

కపిలో‌ఉకపిలః శూరాయుశ్చైవ పరోపరః |
గన్ధర్వో హ్యదితిస్తార్క్శ్యః సువిఘ్యేయః సుసారథిః || ౬౮ ||

పరశ్వధాయుధో దేవార్థ కారీ సుబాన్ధవః |
తుంబవీణీ మహాకోపోర్ధ్వరేతా జలేశయః || ౬౯ ||

ఉగ్రో వంశకరో వంశో వంశనాదో హ్యనిన్దితః |
సర్వాఙ్గరూపో మాయావీ సుహృదో హ్యనిలోనలః || ౭౦ ||

బన్ధనో బన్ధకర్తా చ సుబన్ధనవిమోచనః |
సయఘ్యారిః సకామారిః మహాదంష్ట్రో మహాయుధః || ౭౧ ||

బాహుస్త్వనిన్దితః శర్వః శంకరః శంకరోధనః |
అమరేశో మహాదేవో విశ్వదేవః సురారిహా || ౭౨ ||

అహిర్బుధ్నో నిరృతిశ్చ చేకితానో హరిస్తథా |
అజైకపాచ్చ కాపాలీ త్రిశంకురజితః శివః || ౭౩ ||

ధన్వన్తరిర్ధూమకేతుః స్కన్దో వైశ్రవణస్తథా |
ధాతా శక్రశ్చ విష్ణుశ్చ మిత్రస్త్వష్టా ధ్రువో ధరః || ౭౪ ||

ప్రభావః సర్వగో వాయురర్యమా సవితా రవిః |
ఉదగ్రశ్చ విధాతా చ మాన్ధాతా భూత భావనః || ౭౫ ||

రతితీర్థశ్చ వాగ్మీ చ సర్వకామగుణావహః |
పద్మగర్భో మహాగర్భశ్చన్ద్రవక్త్రోమనోరమః || ౭౬ ||

బలవాంశ్చోపశాన్తశ్చ పురాణః పుణ్యచఝ్ణ్చురీ |
కురుకర్తా కాలరూపీ కురుభూతో మహేశ్వరః || ౭౭ ||

సర్వాశయో దర్భశాయీ సర్వేషాం ప్రాణినాంపతిః |
దేవదేవః ముఖోసక్తః సదసతః సర్వరత్నవితః || ౭౮ ||

కైలాస శిఖరావాసీ హిమవదః గిరిసంశ్రయః |
కూలహారీ కూలకర్తా బహువిద్యో బహుప్రదః || ౭౯ ||

వణిజో వర్ధనో వృక్శో నకులశ్చన్దనశ్ఛదః |
సారగ్రీవో మహాజత్రు రలోలశ్చ మహౌషధః || ౮౦ ||

సిద్ధార్థకారీ సిద్ధార్థశ్చన్దో వ్యాకరణోత్తరః |
సింహనాదః సింహదంష్ట్రః సింహగః సింహవాహనః || ౮౧ ||

ప్రభావాత్మా జగత్కాలస్థాలో లోకహితస్తరుః |
సారఙ్గో నవచక్రాఙ్గః కేతుమాలీ సభావనః || ౮౨ ||

భూతాలయో భూతపతిరహోరాత్రమనిన్దితః || ౮౩ ||

వాహితా సర్వభూతానాం నిలయశ్చ విభుర్భవః |
అమోఘః సంయతో హ్యశ్వో భోజనః ప్రాణధారణః || ౮౪ ||

ధృతిమానః మతిమానః దక్శః సత్కృతశ్చ యుగాధిపః |
గోపాలిర్గోపతిర్గ్రామో గోచర్మవసనో హరః || ౮౫ ||

హిరణ్యబాహుశ్చ తథా గుహాపాలః ప్రవేశినామః |
ప్రతిష్ఠాయీ మహాహర్షో జితకామో జితేన్ద్రియః || ౮౬ ||

గాన్ధారశ్చ సురాలశ్చ తపః కర్మ రతిర్ధనుః |
మహాగీతో మహానృత్తోహ్యప్సరోగణసేవితః || ౮౭ ||

మహాకేతుర్ధనుర్ధాతుర్నైక సానుచరశ్చలః |
ఆవేదనీయ ఆవేశః సర్వగన్ధసుఖావహః || ౮౮ ||

తోరణస్తారణో వాయుః పరిధావతి చైకతః |
సంయోగో వర్ధనో వృద్ధో మహావృద్ధో గణాధిపః || ౮౯ ||

నిత్యాత్మసహాయశ్చ దేవాసురపతిః పతిః |
యుక్తశ్చ యుక్తబాహుశ్చ ద్వివిధశ్చ సుపర్వణః || ౯౦ ||

ఆషాఢశ్చ సుషాడశ్చ ధ్రువో హరి హణో హరః |
వపురావర్తమానేభ్యో వసుశ్రేష్ఠో మహాపథః || ౯౧ ||

శిరోహారీ విమర్శశ్చ సర్వలక్షణ భూషితః |
అక్శశ్చ రథ యోగీ చ సర్వయోగీ మహాబలః || ౯౨ ||

సమామ్నాయోసమామ్నాయస్తీర్థదేవో మహారథః |
నిర్జీవో జీవనో మన్త్రః శుభాక్శో బహుకర్కశః || ౯౩ ||

రత్న ప్రభూతో రక్తాఙ్గో మహార్ణవనిపానవితః |
మూలో విశాలో హ్యమృతో వ్యక్తావ్యక్తస్తపో నిధిః || ౯౪ ||

ఆరోహణో నిరోహశ్చ శలహారీ మహాతపాః |
సేనాకల్పో మహాకల్పో యుగాయుగ కరో హరిః || ౯౫ ||

యుగరూపో మహారూపో పవనో గహనో నగః |
న్యాయ నిర్వాపణః పాదః పణ్డితో హ్యచలోపమః || ౯౬ ||

బహుమాలో మహామాలః సుమాలో బహులోచనః |
విస్తారో లవణః కూపః కుసుమః సఫలోదయః || ౯౭ ||

వృషభో వృషభాంకాఙ్గో మణి బిల్వో జటాధరః |
ఇన్దుర్విసర్వః సుముఖః సురః సర్వాయుధః సహః || ౯౮ ||

నివేదనః సుధాజాతః సుగన్ధారో మహాధనుః |
గన్ధమాలీ చ భగవానః ఉత్థానః సర్వకర్మణామః || ౯౯ ||

మన్థానో బహులో బాహుః సకలః సర్వలోచనః |
తరస్తాలీ కరస్తాలీ ఊర్ధ్వ సంహననో వహః || ౧౦౦ ||

ఛత్రం సుచ్ఛత్రో విఖ్యాతః సర్వలోకాశ్రయో మహానః |
ముణ్డో విరూపో వికృతో దణ్డి ముణ్డో వికుర్వణః || ౧౦౧ ||

హర్యక్శః కకుభో వజ్రీ దీప్తజిహ్వః సహస్రపాతః |
సహస్రమూర్ధా దేవేన్ద్రః సర్వదేవమయో గురుః || ౧౦౨ ||

సహస్రబాహుః సర్వాఙ్గః శరణ్యః సర్వలోకకృతః |
పవిత్రం త్రిమధుర్మన్త్రః కనిష్ఠః కృష్ణపిఙ్గలః || ౧౦౩ ||

బ్రహ్మదణ్డవినిర్మాతా శతఘ్నీ శతపాశధృకః |
పద్మగర్భో మహాగర్భో బ్రహ్మగర్భో జలోద్భవః || ౧౦౪ ||

గభస్తిర్బ్రహ్మకృదః బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదః బ్రాహ్మణో గతిః |
అనన్తరూపో నైకాత్మా తిగ్మతేజాః స్వయంభువః || ౧౦౫ ||

ఊర్ధ్వగాత్మా పశుపతిర్వాతరంహా మనోజవః |
చన్దనీ పద్మమాలార్యః సురభ్యుత్తరణో నరః || ౧౦౬ ||

కర్ణికార మహాస్రగ్వీ నీలమౌలిః పినాకధృకః |
ఉమాపతిరుమాకాన్తో జాహ్నవీ ధృగుమాధవః || ౧౦౭ ||

వరో వరాహో వరదో వరేశః సుమహాస్వనః |
మహాప్రసాదో దమనః శత్రుహా శ్వేతపిఙ్గలః || ౧౦౮ ||

ప్రీతాత్మా ప్రయతాత్మా చ సంయతాత్మా ప్రధానధృకః |
సర్వపార్శ్వ సుతస్తార్క్శ్యో ధర్మసాధారణో వరః || ౧౦౯ ||

చరాచరాత్మా సూక్శ్మాత్మా సువృషో గో వృషేశ్వరః |
సాధ్యర్షిర్వసురాదిత్యో వివస్వానః సవితా‌ఉమృతః || ౧౧౦ ||

వ్యాసః సర్వస్య సంక్శేపో విస్తరః పర్యయో నయః |
ఋతుః సంవత్సరో మాసః పక్శః సంఖ్యా సమాపనః || ౧౧౧ ||

కలాకాష్ఠా లవోమాత్రా ముహూర్తోహః క్శపాః క్శణాః |
విశ్వక్శేత్రం ప్రజాబీజం లిఙ్గమాద్యస్త్వనిన్దితః || ౧౧౨ ||

సదసదః వ్యక్తమవ్యక్తం పితా మాతా పితామహః |
స్వర్గద్వారం ప్రజాద్వారం మోక్శద్వారం త్రివిష్టపమః || ౧౧౩ ||

నిర్వాణం హ్లాదనం చైవ బ్రహ్మలోకః పరాగతిః |
దేవాసురవినిర్మాతా దేవాసురపరాయణః || ౧౧౪ ||

దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసురనమస్కృతః |
దేవాసురమహామాత్రో దేవాసురగణాశ్రయః || ౧౧౫ ||

దేవాసురగణాధ్యక్శో దేవాసురగణాగ్రణీః |
దేవాతిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః || ౧౧౬ ||

దేవాసురేశ్వరోదేవో దేవాసురమహేశ్వరః |
సర్వదేవమయోచిన్త్యో దేవతా‌ఉత్మా‌ఉత్మసంభవః || ౧౧౭ ||

ఉద్భిదస్త్రిక్రమో వైద్యో విరజో విరజోఁబరః |
ఈడ్యో హస్తీ సురవ్యాఘ్రో దేవసింహో నరర్షభః || ౧౧౮ ||

విబుధాగ్రవరః శ్రేష్ఠః సర్వదేవోత్తమోత్తమః |
ప్రయుక్తః శోభనో వర్జైశానః ప్రభురవ్యయః || ౧౧౯ ||

గురుః కాన్తో నిజః సర్గః పవిత్రః సర్వవాహనః |
శృఙ్గీ శృఙ్గప్రియో బభ్రూ రాజరాజో నిరామయః || ౧౨౦ ||

అభిరామః సురగణో విరామః సర్వసాధనః |
లలాటాక్శో విశ్వదేహో హరిణో బ్రహ్మవర్చసః || ౧౨౧ ||

స్థావరాణాంపతిశ్చైవ నియమేన్ద్రియవర్ధనః |
సిద్ధార్థః సర్వభూతార్థోచిన్త్యః సత్యవ్రతః శుచిః || ౧౨౨ ||

వ్రతాధిపః పరం బ్రహ్మ ముక్తానాం పరమాగతిః |
విముక్తో ముక్తతేజాశ్చ శ్రీమానః శ్రీవర్ధనో జగతః || ౧౨౩ ||

శ్రీమానః శ్రీవర్ధనో జగతః ఓం నమ ఇతి ||

ఇతి శ్రీ మహాభారతే అనుశాసన పర్వే శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ సమ్పూర్ణమ్ ||

0 comments:

Post a Comment

Followers