Search Stotra Ratnakaram

Wednesday, April 27, 2011

Shri Subrahmanya Sahasra Nama

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రమ్

ఋషయ ఊచుః -

సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వలోకోపకారక |
వయం చాతిథయః ప్రాప్తా ఆతిథేయోసి సువ్రత ||౧||

జ్ఞానదానేన సంసారసాగరాత్తారయస్వ నః |
కలౌ కలుషచిత్తా యే నరాః పాపరతాః సదా ||౨||

కేన స్తోత్రేణ ముచ్యన్తే సర్వపాతకబన్ధనైః |
ఇష్టసిద్ధికరం పుణ్యం దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ |

సర్వరోగహరం స్తోత్రం సూత నో వక్తుమర్హసి ||౩||

శ్రీసూత ఉవాచ -
శృణుధ్వమృషయః సర్వే నైమిషారణ్యవాసినః |
తత్త్వజ్ఞానతపోనిష్ఠాః సర్వశాస్త్రవిశారదాః ||౪||

స్వయంభువా పురా ప్రోక్తం నారదాయ మహాత్మనే |
తదహం సంప్రవక్ష్యామి శ్రోతుం కౌతూహలం యది ||౫||

ఋషయ ఊచుః -

కిమాహ భగవాన్బ్రహ్మా నారదాయ మహాత్మనే |
సూతపుత్ర మహాభాగ వక్తుమర్హసి సాంప్రతమ్ ||౬||

శ్రీసూత ఉవాచ -
దివ్యసింహాసనాసీనం సర్వదేవైరభిష్టుతమ్ |
సాష్టాఙ్గప్రణిపత్యైనం బ్రహ్మాణం భువనేశ్వరమ్ |
నారదః పరిపప్రచ్ఛ కృతాఞ్జలిరుపస్థితః ||౭||

నారద ఉవాచ -

లోకనాథ సురశ్రేష్ఠ సర్వజ్ఞకరుణాకర |
షణ్ముఖస్య పరం స్తోత్రం పావనం పాపనాశనమ్ ||౮||

ధాతస్త్వం పుత్రవాత్సల్యాత్తద్వద ప్రణతాయ మే |
ఉపదిశ్య తు మాం దేవ రక్ష రక్ష కృపానిధే ||౯||

బ్రహ్మా ఉవాచ -

శృణు వక్ష్యామి దేవర్షే స్తవరాజమిమం పరమ్ |
మాతృకామాలికాయుక్తం జ్ఞానమోక్షసుఖప్రదమ్ ||౧౦||

సహస్రాణి చ నామాని షణ్ముఖస్య మహాత్మనః |
యాని నామాని దివ్యాని దుఃఖరోగహరాణి చ ||౧౧||

తాని నామాని వక్ష్యామి కృపయా త్వయి నారద |
జపమాత్రేణ సిధ్యన్తి మనసా చిన్తితాన్యపి ||౧౨||

ఇహాముత్రం పరం భోగం లభతే నాత్ర సంశయః |
ఇదం స్తోత్రం పరం పుణ్యం కోటియజ్ఞఫలప్రదమ్ |
సన్దేహో నాత్ర కర్తవ్యః శృణు మే నిశ్చితం వచః ||౧౩||ఓం అస్య శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య |
బ్రహ్మా ఋషిః | అనుష్టుప్ఛన్దః | సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా |
శరజన్మాక్షయ ఇతి బీజమ్ | శక్తిధరోక్షయ ఇతి శక్తిః |కార్తికేయ ఇతి కీలకమ్ |
క్రౌచంభేదీత్యర్గలమ్ | శిఖివాహన ఇతి కవచమ్ | షణ్ముఖ ఇతి ధ్యానమ్ |
శ్రీసుబ్రహ్మణ్యప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానమ్ -

ధ్యాయేత్షణ్ముఖమిన్దుకోటిసదృశం రత్నప్రభాశోభితమ్ |
బాలార్కద్యుతిషట్కిరీటవిలసత్కేయూరహారాన్వితమ్ ||౧||

కర్ణాలమ్బితకుణ్డలప్రవిలసద్గణ్డస్థలాశోభితమ్ |
కాఞ్చీకఙ్కణకింకిణీరవయుతం శృఙ్గారసారోదయమ్ ||౨||

ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధిదం శివసుతం శ్రీద్వాదశాక్షం గుహమ్ |
ఖేటం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం పాశం ధనుశ్చక్రకమ్ ||౩||

వజ్రం శక్తిమసిం చ శూలమభయం దోర్భిర్ధృతం షణ్ముఖమ్ |
దేవం చిత్రమయూరవాహనగతం చిత్రామ్బరాలంకృతమ్ ||౪||సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రమ్

అచిన్త్యశక్తిరనఘస్త్వక్షోభ్యస్త్వపరాజితః |
అనాథవత్సలోమోఘస్త్వశోకోప్యజరోభయః ||౧||

అత్యుదారో హ్యఘహరస్త్వగ్రగణ్యోద్రిజాసుతః |
అనన్తమహిమాపారోనన్తసౌఖ్యప్రదోవ్యయః ||౨||

అనన్తమోక్షదోనాదిరప్రమేయోక్షరోచ్యుతః |
అకల్మషోభిరామోగ్రధుర్యశ్చామితవిక్రమః ||౩||

అనాథనాథో హ్యమలో హ్యప్రమత్తోమరప్రభుః |
అరిన్దమోఖిలాధారస్త్వణిమాదిగుణోగ్రణీః ||౪||

అచఞ్చలోమరస్తుత్యో హ్యకలఙ్కోమితాశనః |
అగ్నిభూరనవద్యాఙ్గో హ్యద్భుతోభీష్టదాయకః ||౫||

అతీన్ద్రియోప్రమేయాత్మా హ్యదృశ్యోవ్యక్తలక్షణః |
ఆపద్వినాశకస్త్వార్య ఆఢ్య ఆగమసంస్తుతః ||౬||

ఆర్తసంరక్షణస్త్వాద్య ఆనన్దస్త్వార్యసేవితః |
ఆశ్రితేష్టార్థవరద ఆనన్ద్యార్తఫలప్రదః ||౭||

ఆశ్చర్యరూప ఆనన్ద ఆపన్నార్తివినాశనః |
ఇభవక్త్రానుజస్త్విష్ట ఇభాసురహరాత్మజః ||౮||

ఇతిహాసశ్రుతిస్తుత్య ఇన్ద్రభోగఫలప్రదః |
ఇష్టాపూర్తఫలప్రాప్తిరిష్టేష్టవరదాయకః ||౯||

ఇహాముత్రేష్టఫలద ఇష్టదస్త్విన్ద్రవన్దితః |
ఈడనీయస్త్వీశపుత్ర ఈప్సితార్థప్రదాయకః ||౧౦||

ఈతిభీతిహరశ్చేడ్య ఈషణాత్రయవర్జితః |
ఉదారకీర్తిరుద్యోగీ చోత్కృష్టోరుపరాక్రమః ||౧౧||

ఉత్కృష్టశక్తిరుత్సాహ ఉదారశ్చోత్సవప్రియః |
ఉజ్జృమ్భ ఉద్భవశ్చోగ్ర ఉదగ్రశ్చోగ్రలోచనః ||౧౨||

ఉన్మత్త ఉగ్రశమన ఉద్వేగఘ్నోరగేశ్వరః |
ఉరుప్రభావశ్చోదీర్ణ ఉమాపుత్ర ఉదారధీః ||౧౩||

ఊర్ధ్వరేతఃసుతస్తూర్ధ్వగతిదస్తూర్జపాలకః |
ఊర్జితస్తూర్ధ్వగస్తూర్ధ్వ ఊర్ధ్వలోకైకనాయకః ||౧౪||

ఊర్జివానూర్జితోదార ఊర్జితోర్జితశాసనః |
ఋషిదేవగణస్తుత్య ఋణత్రయవిమోచనః ||౧౫||

ఋజురూపో హ్యృజుకర ఋజుమార్గప్రదర్శనః |
ఋతంభరో హ్యృజుప్రీత ఋషభస్త్వృద్ధిదస్త్వృతః ||౧౬||

లులితోద్ధారకో లూతభవపాశప్రభఞ్జనః |
ఏణాఙ్కధరసత్పుత్ర ఏక ఏనోవినాశనః ||౧౭||

ఐశ్వర్యదశ్చైన్ద్రభోగీ చైతిహ్యశ్చైన్ద్రవన్దితః |
ఓజస్వీ చౌషధిస్థానమోజోదశ్చౌదనప్రదః ||౧౮||

ఔదార్యశీల ఔమేయ ఔగ్ర ఔన్నత్యదాయకః |
ఔదార్య ఔషధకర ఔషధం చౌషధాకరః ||౧౯||

అంశుమాల్యంశుమాలీడ్య అమ్బికాతనయోన్నదః |
అన్ధకారిసుతోఽన్ధత్వహారీ చామ్బుజలోచనః ||౨౦||

అస్తమాయోఽమరాధీశో హ్యస్పష్టోస్తోకపుణ్యదః |
అస్తామిత్రోఽస్తరూపశ్చాస్ఖలత్సుగతిదాయకః ||౨౧||

కార్తికేయః కామరూపః కుమారః క్రౌఞ్చదారణః |
కామదః కారణం కామ్యః కమనీయః కృపాకరః ||౨౨||

కాఞ్చనాభః కాన్తియుక్తః కామీ కామప్రదః కవిః |
కీర్తికృత్కుక్కుటధరః కూటస్థః కువలేక్షణః ||౨౩||

కుఙ్కుమాఙ్గః క్లమహరః కుశలః కుక్కుటధ్వజః |
కుశానుసంభవః క్రూరః క్రూరఘ్నః కలితాపహృత్ ||౨౪||

కామరూపః కల్పతరుః కాన్తః కామితదాయకః |
కల్యాణకృత్క్లేశనాశః కృపాలుః కరుణాకరః ||౨౫||

కలుషఘ్నః క్రియాశక్తిః కఠోరః కవచీ కృతీ |
కోమలాఙ్గః కుశప్రీతః కుత్సితఘ్నః కలాధరః ||౨౬||

ఖ్యాతః ఖేటధరః ఖడ్గీ ఖట్వాఙ్గీ ఖలనిగ్రహః |
ఖ్యాతిప్రదః ఖేచరేశః ఖ్యాతేహః ఖేచరస్తుతః ||౨౭||

ఖరతాపహరః స్వస్థః ఖేచరః ఖేచరాశ్రయః |
ఖణ్డేన్దుమౌలితనయః ఖేలః ఖేచరపాలకః ||౨౮||

ఖస్థలః ఖణ్డితార్కశ్చ ఖేచరీజనపూజితః |
గాఙ్గేయో గిరిజాపుత్రో గణనాథానుజో గుహః ||౨౯||

గోప్తా గీర్వాణసంసేవ్యో గుణాతీతో గుహాశ్రయః |
గతిప్రదో గుణనిధిః గమ్భీరో గిరిజాత్మజః ||౩౦||

గూఢరూపో గదహరో గుణాధీశో గుణాగ్రణీః |
గోధరో గహనో గుప్తో గర్వఘ్నో గుణవర్ధనః ||౩౧||

గుహ్యో గుణజ్ఞో గీతిజ్ఞో గతాతఙ్కో గుణాశ్రయః |
గద్యపద్యప్రియో గుణ్యో గోస్తుతో గగనేచరః ||౩౨||

గణనీయచరిత్రశ్చ గతక్లేశో గుణార్ణవః |
ఘూర్ణితాక్షో ఘృణినిధిః ఘనగమ్భీరఘోషణః ||౩౩||

ఘణ్టానాదప్రియో ఘోషో ఘోరాఘౌఘవినాశనః |
ఘనానన్దో ఘర్మహన్తా ఘృణావాన్ ఘృష్టిపాతకః ||౩౪||

ఘృణీ ఘృణాకరో ఘోరో ఘోరదైత్యప్రహారకః |
ఘటితైశ్వర్యసందోహో ఘనార్థో ఘనసంక్రమః ||౩౫||

చిత్రకృచ్చిత్రవర్ణశ్చ చఞ్చలశ్చపలద్యుతిః |
చిన్మయశ్చిత్స్వరూపశ్చ చిరానన్దశ్చిరంతనః ||౩౬||

చిత్రకేలిశ్చిత్రతరశ్చిన్తనీయశ్చమత్కృతిః |
చోరఘ్నశ్చతురశ్చారుశ్చామీకరవిభూషణః ||౩౭||

చన్ద్రార్కకోటిసదృశశ్చన్ద్రమౌలితనూభవః |
ఛాదితాఙ్గశ్ఛద్మహన్తా ఛేదితాఖిలపాతకః ||౩౮||

ఛేదీకృతతమఃక్లేశశ్ఛత్రీకృతమహాయశాః |
ఛాదితాశేషసంతాపశ్ఛరితామృతసాగరః ||౩౯||

ఛన్నత్రైగుణ్యరూపశ్చ ఛాతేహశ్ఛిన్నసంశయః |
ఛన్దోమయశ్ఛన్దగామీ ఛిన్నపాశశ్ఛవిశ్ఛదః ||౪౦||

జగద్ధితో జగత్పూజ్యో జగజ్జ్యేష్ఠో జగన్మయః |
జనకో జాహ్నవీసూనుర్జితామిత్రో జగద్గురుః ||౪౧||

జయీ జితేన్ద్రియో జైత్రో జరామరణవర్జితః |
జ్యోతిర్మయో జగన్నాథో జగజ్జీవో జనాశ్రయః ||౪౨||

జగత్సేవ్యో జగత్కర్తా జగత్సాక్షీ జగత్ప్రియః |
జమ్భారివన్ద్యో జయదో జగఞ్జనమనోహరః ||౪౩||

జగదానన్దజనకో జనజాడ్యాపహారకః |
జపాకుసుమసంకాశో జనలోచనశోభనః ||౪౪||

జనేశ్వరో జితక్రోధో జనజన్మనిబర్హణః |
జయదో జన్తుతాపఘ్నో జితదైత్యమహావ్రజః ||౪౫||

జితమాయో జితక్రోధో జితసఙ్గో జనప్రియః |
ఝంఝానిలమహావేగో ఝరితాశేషపాతకః ||౪౬||

ఝర్ఝరీకృతదైత్యౌఘో ఝల్లరీవాద్యసంప్రియః |
జ్ఞానమూర్తిర్జ్ఞానగమ్యో జ్ఞానీ జ్ఞానమహానిధిః ||౪౭||

టంకారనృత్తవిభవః టంకవజ్రధ్వజాఙ్కితః |
టంకితాఖిలలోకశ్చ టంకితైనస్తమోరవిః ||౪౮||

డమ్బరప్రభవో డమ్భో డమ్బో డమరుకప్రియః |
డమరోత్కటసన్నాదో డింభరూపస్వరూపకః ||౪౯||

ఢక్కానాదప్రీతికరో ఢాలితాసురసంకులః |
ఢౌకితామరసందోహో ఢుణ్డివిఘ్నేశ్వరానుజః ||౫౦||

తత్త్వజ్ఞస్తత్వగస్తీవ్రస్తపోరూపస్తపోమయః |
త్రయీమయస్త్రికాలజ్ఞస్త్రిమూర్తిస్త్రిగుణాత్మకః ||౫౧||

త్రిదశేశస్తారకారిస్తాపఘ్నస్తాపసప్రియః |
తుష్టిదస్తుష్టికృత్తీక్ష్ణస్తపోరూపస్త్రికాలవిత్ ||౫౨||

స్తోతా స్తవ్యః స్తవప్రీతః స్తుతిః స్తోత్రం స్తుతిప్రియః |
స్థితః స్థాయీ స్థాపకశ్చ స్థూలసూక్ష్మప్రదర్శకః ||౫౩||

స్థవిష్ఠః స్థవిరః స్థూలః స్థానదః స్థైర్యదః స్థిరః |
దాన్తో దయాపరో దాతా దురితఘ్నో దురాసదః ||౫౪||

దర్శనీయో దయాసారో దేవదేవో దయానిధిః |
దురాధర్షో దుర్విగాహ్యో దక్షో దర్పణశోభితః ||౫౫||

దుర్ధరో దానశీలశ్చ ద్వాదశాక్షో ద్విషడ్భుజః |
ద్విషట్కర్ణో ద్విషడ్బాహుర్దీనసంతాపనాశనః ||౫౬||

దన్దశూకేశ్వరో దేవో దివ్యో దివ్యాకృతిర్దమః |
దీర్ఘవృత్తో దీర్ఘబాహుర్దీర్ఘదృష్టిర్దివస్పతిః ||౫౭||

దణ్డో దమయితా దర్పో దేవసింహో దృఢవ్రతః |
దుర్లభో దుర్గమో దీప్తో దుష్ప్రేక్ష్యో దివ్యమణ్డనః ||౫౮||

దురోదరఘ్నో దుఃఖఘ్నో దురారిఘ్నో దిశాంపతిః |
దుర్జయో దేవసేనేశో దుర్జ్ఞేయో దురతిక్రమః ||౫౯||

దమ్భో దృప్తశ్చ దేవర్షిర్దైవజ్ఞో దైవచిన్తకః |
ధురంధరో ధర్మపరో ధనదో ధృతివర్ధనః ||౬౦||

ధర్మేశో ధర్మశాస్త్రజ్ఞో ధన్వీ ధర్మపరాయణః |
ధనాధ్యక్షో ధనపతిర్ధృతిమాన్ధూతకిల్బిషః ||౬౧||

ధర్మహేతుర్ధర్మశూరో ధర్మకృద్ధర్మవిద్ ధ్రువః |
ధాతా ధీమాన్ధర్మచారీ ధన్యో ధుర్యో ధృతవ్రతః ||౬౨||

నిత్యోత్సవో నిత్యతృప్తో నిర్లేపో నిశ్చలాత్మకః |
నిరవద్యో నిరాధారో నిష్కలఙ్కో నిరఞ్జనః ||౬౩||

నిర్మమో నిరహంకారో నిర్మోహో నిరుపద్రవః |
నిత్యానన్దో నిరాతఙ్కో నిష్ప్రపఞ్చో నిరామయః ||౬౪||

నిరవద్యో నిరీహశ్చ నిర్దర్శో నిర్మలాత్మకః |
నిత్యానన్దో నిర్జరేశో నిఃసఙ్గో నిగమస్తుతః ||౬౫||

నిష్కణ్టకో నిరాలమ్బో నిష్ప్రత్యూహో నిరుద్భవః |
నిత్యో నియతకల్యాణో నిర్వికల్పో నిరాశ్రయః ||౬౬||

నేతా నిధిర్నైకరూపో నిరాకారో నదీసుతః |
పులిన్దకన్యారమణః పురుజిత్పరమప్రియః ||౬౭||

ప్రత్యక్షమూర్తిః ప్రత్యక్షః పరేశః పూర్ణపుణ్యదః |
పుణ్యాకరః పుణ్యరూపః పుణ్యః పుణ్యపరాయణః ||౬౮||

పుణ్యోదయః పరం జ్యోతిః పుణ్యకృత్పుణ్యవర్ధనః |
పరానన్దః పరతరః పుణ్యకీర్తిః పురాతనః ||౬౯||

ప్రసన్నరూపః ప్రాణేశః పన్నగః పాపనాశనః |
ప్రణతార్తిహరః పూర్ణః పార్వతీనన్దనః ప్రభుః ||౭౦||

పూతాత్మా పురుషః ప్రాణః ప్రభవః పురుషోత్తమః |
ప్రసన్నః పరమస్పష్టః పరః పరివృఢః పరః ||౭౧||

పరమాత్మా పరబ్రహ్మ పరార్థః ప్రియదర్శనః |
పవిత్రః పుష్టిదః పూర్తిః పిఙ్గలః పుష్టివర్ధనః ||౭౨||

పాపహారీ పాశధరః ప్రమత్తాసురశిక్షకః |
పావనః పావకః పూజ్యః పూర్ణానన్దః పరాత్పరః ||౭౩||

పుష్కలః ప్రవరః పూర్వః పితృభక్తః పురోగమః |
ప్రాణదః ప్రాణిజనకః ప్రదిష్టః పావకోద్భవః ||౭౪||

పరబ్రహ్మస్వరూపశ్చ పరమైశ్వర్యకారణమ్ |
పరర్ద్ధిదః పుష్టికరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపవాన్ ||౭౫||

ప్రజ్ఞాపరః ప్రకృష్టార్థః పృథుః పృథుపరాక్రమః |
ఫణీశ్వరః ఫణివరః ఫణామణివిభూషణః ||౭౬||

ఫలదః ఫలహస్తశ్చ ఫుల్లామ్బుజవిలోచనః |
ఫడుచ్చాటితపాపౌఘః ఫణిలోకవిభూషణః ||౭౭||

బాహులేయో బృహద్రూపో బలిష్ఠో బలవాన్ బలీ |
బ్రహ్మేశవిష్ణురూపశ్చ బుద్ధో బుద్ధిమతాం వరః ||౭౮||

బాలరూపో బ్రహ్మగర్భో బ్రహ్మచారీ బుధప్రియః |
బహుశ్రుతో బహుమతో బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః ||౭౯||

బలప్రమథనో బ్రహ్మా బహురూపో బహుప్రదః |
బృహద్భానుతనూద్భూతో బృహత్సేనో బిలేశయః ||౮౦||

బహుబాహుర్బలశ్రీమాన్ బహుదైత్యవినాశకః |
బిలద్వారాన్తరాలస్థో బృహచ్ఛక్తిధనుర్ధరః ||౮౧||

బాలార్కద్యుతిమాన్ బాలో బృహద్వక్షా బృహద్ధనుః |
భవ్యో భోగీశ్వరో భావ్యో భవనాశో భవప్రియః ||౮౨||

భక్తిగమ్యో భయహరో భావజ్ఞో భక్తసుప్రియః |
భుక్తిముక్తిప్రదో భోగీ భగవాన్ భాగ్యవర్ధనః ||౮౩||

భ్రాజిష్ణుర్భావనో భర్తా భీమో భీమపరాక్రమః |
భూతిదో భూతికృద్భోక్తా భూతాత్మా భువనేశ్వరః ||౮౪||

భావకో భీకరో భీష్మో భావకేష్టో భవోద్భవః |
భవతాపప్రశమనో భోగవాన్ భూతభావనః ||౮౫||

భోజ్యప్రదో భ్రాన్తినాశో భానుమాన్ భువనాశ్రయః |
భూరిభోఓగప్రదో భద్రో భజనీయో భిషగ్వరః ||౮౬||

మహాసేనో మహోదారో మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః |
మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహోత్సాహో మహాబలః ||౮౭||

మహాభోగీ మహామాయీ మేధావీ మేఖలీ మహాన్ |
మునిస్తుతో మహామాన్యో మహానన్దో మహాయశాః ||౮౮||

మహోర్జితో మాననిధిర్మనోరథఫలప్రదః |
మహోదయో మహాపుణ్యో మహాబలపరాక్రమః ||౮౯||

మానదో మతిదో మాలీ ముక్తామాలావిభూషణః |
మనోహరో మహాముఖ్యో మహర్ద్ధిర్మూర్తిమాన్మునిః ||౯౦||

మహోత్తమో మహోపాయో మోక్షదో మఙ్గలప్రదః |
ముదాకరో ముక్తిదాతా మహాభోగో మహోరగః ||౯౧||

యశస్కరో యోగయోనిర్యోగిష్ఠో యమినాం వరః |
యశస్వీ యోగపురుషో యోగ్యో యోగనిధిర్యమీ ||౯౨||

యతిసేవ్యో యోగయుక్తో యోగవిద్యోగసిద్ధిదః |
యన్త్రో యన్త్రీ చ యన్త్రజ్ఞో యన్త్రవాన్యన్త్రవాహకః || ౯౩||

యాతనారహితో యోగీ యోగీశో యోగినాం వరః |
రమణీయో రమ్యరూపో రసజ్ఞో రసభావనః ||౯౪||

రఞ్జనో రఞ్జితో రాగీ రుచిరో రుద్రసంభవః |
రణప్రియో రణోదారో రాగద్వేషవినాశనః ||౯౫||

రత్నార్చీ రుచిరో రమ్యో రూపలావణ్యవిగ్రహః |
రత్నాఙ్గదధరో రత్నభూషణో రమణీయకః ||౯౬||

రుచికృద్రోచమానశ్చ రఞ్జితో రోగనాశనః |
రాజీవాక్షో రాజరాజో రక్తమాల్యానులేపనః ||౯౭||

రాజద్వేదాగమస్తుత్యో రజఃసత్త్వగుణాన్వితః |
రజనీశకలారమ్యో రత్నకుణ్డలమణ్డితః ||౯౮||

రత్నసన్మౌలిశోభాఢ్యో రణన్మఞ్జీరభూషణః |
లోకైకనాథో లోకేశో లలితో లోకనాయకః ||౯౯||

లోకరక్షో లోకశిక్షో లోకలోచనరఞ్జితః |
లోకబన్ధుర్లోకధాతా లోకత్రయమహాహితః ||౧౦౦||

లోకచూడామణిర్లోకవన్ద్యో లావణ్యవిగ్రహః |
లోకాధ్యక్షస్తు లీలావాన్లోకోత్తరగుణాన్వితః ||౧౦౧||

వరిష్ఠో వరదో వైద్యో విశిష్టో విక్రమో విభుః |
విబుధాగ్రచరో వశ్యో వికల్పపరివర్జితః ||౧౦౨||

విపాశో విగతాతఙ్కో విచిత్రాఙ్గో విరోచనః |
విద్యాధరో విశుద్ధాత్మా వేదాఙ్గో విబుధప్రియః ||౧౦౩||

వచస్కరో వ్యాపకశ్చ విజ్ఞానీ వినయాన్వితః |
విద్వత్తమో విరోధిఘ్నో వీరో విగతరాగవాన్ ||౧౦౪||

వీతభావో వినీతాత్మా వేదగర్భో వసుప్రదః |
విశ్వదీప్తిర్విశాలాక్షో విజితాత్మా విభావనః ||౧౦౫||

వేదవేద్యో విధేయాత్మా వీతదోషశ్చ వేదవిత్ |
విశ్వకర్మా వీతభయో వాగీశో వాసవార్చితః ||౧౦౬||

వీరధ్వంసో విశ్వమూర్తిర్విశ్వరూపో వరాసనః |
విశాఖో విమలో వాగ్మీ విద్వాన్వేదధరో వటుః ||౧౦౭||

వీరచూడామణిర్వీరో విద్యేశో విబుధాశ్రయః |
విజయీ వినయీ వేత్తా వరీయాన్విరజా వసుః ||౧౦౮||

వీరఘ్నో విజ్వరో వేద్యో వేగవాన్వీర్యవాన్వశీ |
వరశీలో వరగుణో విశోకో వజ్రధారకః ||౧౦౯||

శరజన్మా శక్తిధరః శత్రుఘ్నః శిఖివాహనః |
శ్రీమాన్శిష్టః శుచిః శుద్ధః శాశ్వతో శ్రుతిసాగరః ||౧౧౦||

శరణ్యః శుభదః శర్మ శిష్టేష్టః శుభలక్షణః |
శాన్తః శూలధరః శ్రేష్ఠః శుద్ధాత్మా శఙ్కరః శివః ||౧౧౧||

శితికణ్ఠాత్మజః శూరః శాన్తిదః శోకనాశనః |
షాణ్మాతురః షణ్ముఖశ్చ షడ్గుణైశ్వర్యసంయుతః ||౧౧౨||

షట్చక్రస్థః షడూర్మిఘ్నః షడఙ్గశ్రుతిపారగః |
షడ్భావరహితః షట్కః షట్శాస్త్రస్మృతిపారగః ||౧౧౩||

షడ్వర్గదాతా షడ్గ్రీవః షడరిఘ్నః షడాశ్రయః |
షట్కిరీటధరః శ్రీమాన్ షడాధారశ్చ షట్క్రమః ||౧౧౪||

షట్కోణమధ్యనిలయః షణ్డత్వపరిహారకః |
సేనానీః సుభగః స్కన్దః సురానన్దః సతాం గతిః ||౧౧౫||

సుబ్రహ్మణ్యః సురాధ్యక్షః సర్వజ్ఞః సర్వదః సుఖీ |
సులభః సిద్ధిదః సౌమ్యః సిద్ధేశః సిద్ధిసాధనః ||౧౧౬||

సిద్ధార్థః సిద్ధసంకల్పః సిద్ధసాధుః సురేశ్వరః |
సుభుజః సర్వదృక్సాక్షీ సుప్రసాదః సనాతనః ||౧౧౭||

సుధాపతిః స్వయంజ్యోతిః స్వయంభూః సర్వతోముఖః |
సమర్థః సత్కృతిః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్ ||౧౧౮||

సుప్రసన్నః సురశ్రేష్ఠః సుశీలః సత్యసాధకః |
సంభావ్యః సుమనాః సేవ్యః సకలాగమపారగః ||౧౧౯||

సువ్యక్తః సచ్చిదానన్దః సువీరః సుజనాశ్రయః |
సర్వలక్షణసంపన్నః సత్యధర్మపరాయణః ||౧౨౦||

సర్వదేవమయః సత్యః సదా మృష్టాన్నదాయకః |
సుధాపీ సుమతిః సత్యః సర్వవిఘ్నవినాశనః ||౧౨౧||

సర్వదుఃఖప్రశమనః సుకుమారః సులోచనః |
సుగ్రీవః సుధృతిః సారః సురారాధ్యః సువిక్రమః ||౧౨౨||

సురారిఘ్నః స్వర్ణవర్ణః సర్పరాజః సదా శుచిః |
సప్తార్చిర్భూః సురవరః సర్వాయుధవిశారదః ||౧౨౩||

హస్తిచర్మామ్బరసుతో హస్తివాహనసేవితః |
హస్తచిత్రాయుధధరో హృతాఘో హసితాననః ||౧౨౪||

హేమభూషో హరిద్వర్ణో హృష్టిదో హృష్టివర్ధనః |
హేమాద్రిభిద్ధంసరూపో హుంకారహతకిల్బిషః ||౧౨౫||

హిమాద్రిజాతాతనుజో హరికేశో హిరణ్మయః |
హృద్యో హృష్టో హరిసఖో హంసో హంసగతిర్హవిః ||౧౨౬||

హిరణ్యవర్ణో హితకృద్ధర్షదో హేమభూషణః |
హరప్రియో హితకరో హతపాపో హరోద్భవః ||౧౨౭||

క్షేమదః క్షేమకృత్క్షేమ్యః క్షేత్రజ్ఞః క్షామవర్జితః |
క్షేత్రపాలః క్షమాధారః క్షేమక్షేత్రః క్షమాకరః ||౧౨౮||

క్షుద్రఘ్నః క్షాన్తిదః క్షేమః క్షితిభూషః క్షమాశ్రయః |
క్షాలితాఘః క్షితిధరః క్షీణసంరక్షణక్షమః ||౧౨౯||

క్షణభఙ్గురసన్నద్ధఘనశోభికపర్దకః |
క్షితిభృన్నాథతనయాముఖపఙ్కజభాస్కరః ||౧౩౦||

క్షతాహితః క్షరః క్షన్తా క్షతదోషః క్షమానిధిః |
క్షపితాఖిలసంతాపః క్షపానాథసమాననః ||౧౩౧||

ఫలశ్రుతిః

ఇతి నామ్నాం సహస్రాణి షణ్ముఖస్య చ నారద |
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి భక్తియుక్తేన చేతసా ||౧||

స సద్యో ముచ్యతే పాపైర్మనోవాక్కాయసంభవైః |
ఆయుర్వృద్ధికరం పుంసాం స్థైర్యవీర్యవివర్ధనమ్ ||౨||

వాక్యేనైకేన వక్ష్యామి వాఞ్ఛితార్థ ప్రయచ్ఛతి |
తస్మాత్సర్వాత్మనా బ్రహ్మన్నియమేన జపేత్సుధీః ||౩||


|| ఇతి శ్రీస్కన్దే మహాపురాణే ఈశ్వరప్రోక్తే బ్రహ్మనారదసంవాదే
షణ్ముఖసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

0 comments:

Post a Comment

Followers