Search Stotra Ratnakaram

Sunday, May 29, 2011

Saubhagya Astottara Shatanama Stotram

||సౌభాగ్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ||

దత్తాత్రేయేణ కృతం సౌభాగ్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రోపదేశవర్ణనమ్
నిశమ్యైతజ్జామదగ్న్యో మాహాత్మ్యం సర్వతోఽధికమ్ |
స్తోత్రస్య భూయః పప్రచ్ఛ దత్తాత్రేయం గురూత్తమమ్ ||౧||
భగవన్ త్వన్ముఖామ్భోజనిర్గమద్వాక్సుధారసమ్ |
పిబతః శ్రోతముఖతో వర్ధతేఽనుక్షణం తృషా ||౨||
అష్టోత్తరశతం నామ్నాం శ్రీదేవ్యా యత్ప్రసాదతః |
కామః సమ్ప్రాప్తవాన్ లోకే సౌభాగ్యం సర్వమోహనమ్ ||౩||
సౌభాగ్యవిద్యావర్ణానాముద్ధారో యత్ర సంస్థితః |
తత్సమాచక్ష్వ భగవన్ కృపయా మయి సేవకే ||౪||
నిశమ్యైవం భార్గవోక్తిం దత్తాత్రేయో దయానిధిః |
ప్రోవాచ భార్గవం రామం మధురాఽక్షరపూర్వకమ్ ||౫||
శృణు భార్గవ ! యత్ పృష్టం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
శ్రీవిద్యావర్ణరత్నానాం నిధానమివ సంస్థితమ్ ||౬||
శ్రీదేవ్యా బహుధా సన్తి నామాని శృణు భార్గవ |
సహస్రశతసంఖ్యాని పురాణేష్వాగమేషు చ ||౭||
తేషు సారతమం హ్యేతత్సౌభాగ్యాఽష్టోత్తరాఽఽత్మకమ్ |
యదువాచ శివః పూర్వం భవాన్యై బహుధాఽర్థితః ||౮||
సౌభాగ్యాఽష్టోత్తరశతనామస్తోత్రస్య భార్గవ |
ఋషిరుక్తః శివశ్ఛన్దోఽనుష్టుప్ శ్రీలలితాఽమ్బికా ||౯||
దేవతా విన్యసేత్కూటత్రయేణాఽఽవర్త్య సర్వతః |
ధ్యాత్వా సమ్పూజ్య మనసా స్తోత్రమేతదుదీరయేత్ ||౧౦||
       ||త్రిపురామ్బికాయైనమః||
కామేశ్వరీ కామశక్తిః కామసౌభాగ్యదాయినీ.
కామరూపా కామకలా కామినీ కమలాఽఽసనా ||౧౧||
కమలా కల్పనాహీనా కమనీయకలావతీ |
కమలా భారతీసేవ్యా కల్పితాఽశేషసంసృతిః ||౧౨||
అనుత్తరాఽనఘాఽనన్తాఽద్భుతరూపాఽనలోద్భవా |
అతిలోకచరిత్రాఽతిసున్దర్యతిశుభప్రదా ||౧౩||
అఘహన్త్ర్యతివిస్తారాఽర్చనతుష్టాఽమితప్రభా |
ఏకరూపైకవీరైకనాథైకాన్తాఽర్చనప్రియా ||౧౪||
ఏకైకభావతుష్టైకరసైకాన్తజనప్రియా |
ఏధమానప్రభావైధద్భక్తపాతకనాశినీ ||౧౫||
ఏలామోదముఖైనోఽద్రిశక్రాయుధసమస్థితిః |
ఈహాశూన్యేప్సితేశాదిసేవ్యేశానవరాఙ్గనా ||౧౬||
ఈశ్వరాఽఽజ్ఞాపికేకారభావ్యేప్సితఫలప్రదా |
ఈశానేతిహరేక్షేషదరుణాక్షీశ్వరేశ్వరీ ||౧౭||
లలితా లలనారూపా లయహీనా లసత్తనుః |
లయసర్వా లయక్షోణిర్లయకర్ణీ లయాత్మికా ||౧౮||
లఘిమా లఘుమధ్యాఽఽఢ్యా లలమానా లఘుద్రుతా |
హయాఽఽరూఢా హతాఽమిత్రా హరకాన్తా హరిస్తుతా ||౧౯||
హయగ్రీవేష్టదా హాలాప్రియా హర్షసముద్ధతా |
హర్షణా హల్లకాభాఙ్గీ హస్త్యన్తైశ్వర్యదాయినీ ||౨౦||
హలహస్తాఽర్చితపదా హవిర్దానప్రసాదినీ |
రామరామాఽర్చితా రాజ్ఞీ రమ్యా రవమయీ రతిః ||౨౧||
రక్షిణీరమణీరాకా రమణీమణ్డలప్రియా |
రక్షితాఽఖిలలోకేశా రక్షోగణనిషూదినీ ||౨౨||
అమ్బాన్తకారిణ్యమ్భోజప్రియాఽన్తకభయఙ్కరీ |
అమ్బురూపాఽమ్బుజకరాఽమ్బుజజాతవరప్రదా ||౨౩||
అన్తఃపూజాప్రియాఽన్తఃస్వరూపిణ్యన్తర్వచోమయీ |
అన్తకాఽరాతివామాఙ్కస్థితాఽన్తఃసుఖరూపిణీ ||౨౪||
సర్వజ్ఞా సర్వగా సారా సమా సమసుఖా సతీ |
సన్తతిః సన్తతా సోమా సర్వా సాఙ్ఖ్యా సనాతనీ ||౨౫||
          ||ఫలశ్రుతిః||
ఏతత్తే కథితం రామ నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
అతిగోప్యమిదం నామ్నః సర్వతః సారముద్ధృతమ్ ||౨౬||
ఏతస్య సదృశం స్తోత్రం త్రిషు లోకేషు దుర్లభమ్ |
అప్రాకశ్యమభక్తానాం పురతో దేవతాద్విషామ్ ||౨౭||
ఏతత్ సదాశివో నిత్యం పఠన్త్యన్యే హరాదయః |
ఏతత్ప్రభావాత్కన్దర్పస్త్రైలోక్యం జయతి క్షణాత్ ||౨౮||
సౌభాగ్యాఽష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం మనోహరమ్ |
యస్త్రిసన్ధ్యం పఠేన్నిత్యం న తస్య భువి దుర్లభమ్ ||౨౯||
శ్రీవిద్యోపాసనవతామేతదావశ్యకం మతమ్ |
సకృదేతత్ప్రపఠతాం నాఽన్యత్కర్మ విలుప్యతే ||౩౦||
అపఠిత్వా స్తోత్రమిదం నిత్యం నైమిత్తికం కృతమ్ |
వ్యర్థీభవతి నగ్నేన కృతం కర్మ యథా తథా ||౩౧||
సహస్రనామపాఠాదావశక్తస్త్వేతదీరయేత్ |
సహస్రనామపాఠస్య ఫలం శతగుణం భవేత్ ||౩౨||
సహస్రధా పఠిత్వా తు వీక్షణాన్నాశయేద్రిపూన్ |
కరవీరరక్తపుష్పైర్హుత్వా లోకాన్ వశం నయేత్ ||౩౩||
స్తమ్భేయత్ శ్వేతకుసుమైర్నీలైరుచ్చాటయేద్రిపూన్ |
మరిచైర్విద్వేషేణాయ లవఙ్గైర్వ్యాధినాశనే ||౩౪||
సువాసినీర్బ్రాహ్మణాన్ వా భోజయేద్యస్తు నామభిః |
యశ్చ పుష్పైః ఫలైర్వాపి పూజయేత్ ప్రతినామభిః ||౩౫||
చక్రరాజేఽథవాఽన్యత్ర స వసేచ్ఛ్రీపురే చిరమ్ |
యః సదా వర్తయన్నాస్తే నామాఽష్టశతముత్తమమ్ ||౩౬||
తస్య శ్రీలలితా రాజ్ఞీ ప్రసన్నా వాఞ్ఛితప్రదా||


ఇతి సౌభాగ్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్

0 comments:

Post a Comment

Followers