Search Stotra Ratnakaram

Friday, May 6, 2011

Shri Maha Lakshmi Sahasranaama Stotram

.. శ్రీ మహాలక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ..


శ్రీః పద్మా ప్రకృతిః సత్త్వా శాన్తా చిచ్ఛక్తిరవ్యయా |
కేవలా నిష్కలా శుద్ధా వ్యాపినీ వ్యోమవిగ్రహా || ౧||
వ్యోమపద్మకృతాధారా పరా వ్యోమామృతోద్భవా |
నిర్వ్యోమా వ్యోమమధ్యస్థా పఞ్చవ్యోమపదాశ్రితా || ౨||
అచ్యుతా వ్యోమనిలయా పరమానన్దరూపిణీ |
నిత్యశుద్ధా నిత్యతృప్తా నిర్వికారా నిరీక్షణా || ౩||
జ్ఞానశక్తిః కర్తృశక్తిర్భోక్తృశక్తిః శిఖావహా |
స్నేహాభాసా నిరానన్దా విభూతిర్విమలాచలా || ౪||
అనన్తా వైష్ణవీ వ్యక్తా విశ్వానన్దా వికాసినీ |
శక్తిర్విభిన్నసర్వార్తిః సముద్రపరితోషిణీ || ౫||
మూర్తిః సనాతనీ హార్దీ నిస్తరఙ్గా నిరామయా |
జ్ఞానజ్ఞేయా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానజ్ఞేయవికాసినీ || ౬||
స్వచ్ఛన్దశక్తిర్గహనా నిష్కమ్పార్చిః సునిర్మలా |
స్వరూపా సర్వగా పారా బృంహిణీ సుగుణోర్జితా || ౭||
అకలఙ్కా నిరాధారా నిఃసంకల్పా నిరాశ్రయా |
అసంకీర్ణా సుశాన్తా చ శాశ్వతీ భాసురీ స్థిరా || ౮||
అనౌపమ్యా నిర్వికల్పా నియన్త్రీ యన్త్రవాహినీ |
అభేద్యా భేదినీ భిన్నా భారతీ వైఖరీ ఖగా || ౯||
అగ్రాహ్యా గ్రాహికా గూఢా గమ్భీరా విశ్వగోపినీ |
అనిర్దేశ్యా ప్రతిహతా నిర్బీజా పావనీ పరా || ౧౦||
అప్రతర్క్యా పరిమితా భవభ్రాన్తివినాశినీ |
ఏకా ద్విరూపా త్రివిధా అసంఖ్యాతా సురేశ్వరీ || ౧౧||
సుప్రతిష్ఠా మహాధాత్రీ స్థితిర్వృద్ధిర్ధ్రువా గతిః |
ఈశ్వరీ మహిమా ఋద్ధిః ప్రమోదా ఉజ్జ్వలోద్యమా || ౧౨||
అక్షయా వర్ద్ధమానా చ సుప్రకాశా విహఙ్గమా |
నీరజా జననీ నిత్యా జయా రోచిష్మతీ శుభా || ౧౩||
తపోనుదా చ జ్వాలా చ సుదీప్తిశ్చాంశుమాలినీ |
అప్రమేయా త్రిధా సూక్ష్మా పరా నిర్వాణదాయినీ || ౧౪||
అవదాతా సుశుద్ధా చ అమోఘాఖ్యా పరమ్పరా |
సంధానకీ శుద్ధవిద్యా సర్వభూతమహేశ్వరీ || ౧౫||
లక్ష్మీస్తుష్టిర్మహాధీరా శాన్తిరాపూరణానవా |
అనుగ్రహా శక్తిరాద్యా జగజ్జ్యేష్ఠా జగద్విధిః || ౧౬||
సత్యా ప్రహ్వా క్రియా యోగ్యా అపర్ణా హ్లాదినీ శివా |
సమ్పూర్ణాహ్లాదినీ శుద్ధా జ్యోతిష్మత్యమృతావహా || ౧౭||
రజోవత్యర్కప్రతిభాఽఽకర్షిణీ కర్షిణీ రసా |
పరా వసుమతీ దేవీ కాన్తిః శాన్తిర్మతిః కలా || ౧౮||
కలా కలఙ్కరహితా విశాలోద్దీపనీ రతిః |
సమ్బోధినీ హారిణీ చ ప్రభావా భవభూతిదా || ౧౯||
అమృతస్యన్దినీ జీవా జననీ ఖణ్డికా స్థిరా |
ధూమా కలావతీ పూర్ణా భాసురా సుమతీరసా || ౨౦||
శుద్ధా ధ్వనిః సృతిః సృష్టిర్వికృతిః కృష్టిరేవ చ |
ప్రాపణీ ప్రాణదా ప్రహ్వా విశ్వా పాణ్డురవాసినీ || ౨౧||
అవనిర్వజ్రనలికా చిత్రా బ్రహ్మాణ్డవాసినీ |
అనన్తరూపానన్తాత్మానన్తస్థానన్తసమ్భవా || ౨౨||
మహాశక్తిః ప్రాణశక్తిః ప్రాణదాత్రీ ఋతమ్భరా |
మహాసమూహా నిఖిలా ఇచ్ఛాధారా సుఖావహా || ౨౩||
ప్రత్యక్షలక్ష్మీర్నిష్కమ్పా ప్రరోహాబుద్ధిగోచరా |
నానాదేహా మహావర్తా బహుదేహవికాసినీ || ౨౪||
సహస్రాణీ ప్రధానా చ న్యాయవస్తుప్రకాశికా |
సర్వాభిలాషపూర్ణేచ్ఛా సర్వా సర్వార్థభాషిణీ || ౨౫||
నానాస్వరూపచిద్ధాత్రీ శబ్దపూర్వా పురాతనీ |
వ్యక్తావ్యక్తా జీవకేశా సర్వేచ్ఛాపరిపూరితా || ౨౬||
సంకల్పసిద్ధా సాంఖ్యేయా తత్త్వగర్భా ధరావహా |
భూతరూపా చిత్స్వరూపా త్రిగుణా గుణగర్వితా || ౨౭||
ప్రజాపతీశ్వరీ రౌద్రీ సర్వాధారా సుఖావహా |
కల్యాణవాహికా కల్యా కలికల్మషనాశినీ || ౨౮||
నీరూపోద్భిన్నసంతానా సుయన్త్రా త్రిగుణాలయా |
మహామాయా యోగమాయా మహాయోగేశ్వరీ ప్రియా || ౨౯||
మహాస్త్రీ విమలా కీర్తిర్జయా లక్ష్మీర్నిరఞ్జనా |
ప్రకృతిర్భగవన్మాయా శక్తిర్నిద్రా యశస్కరీ || ౩౦||
చిన్తా బుద్ధిర్యశః ప్రజ్ఞా శాన్తిః సుప్రీతివర్ద్ధినీ |
ప్రద్యుమ్నమాతా సాధ్వీ చ సుఖసౌభాగ్యసిద్ధిదా || ౩౧||
కాష్ఠా నిష్ఠా ప్రతిష్ఠా చ జ్యేష్ఠా శ్రేష్ఠా జయావహా |
సర్వాతిశాయినీ ప్రీతిర్విశ్వశక్తిర్మహాబలా || ౩౨||
వరిష్ఠా విజయా వీరా జయన్తీ విజయప్రదా |
హృద్గృహా గోపినీ గుహ్యా గణగన్ధర్వసేవితా || ౩౩||
యోగీశ్వరీ యోగమాయా యోగినీ యోగసిద్ధిదా |
మహాయోగేశ్వరవృతా యోగా యోగేశ్వరప్రియా || ౩౪||
బ్రహ్మేన్ద్రరుద్రనమితా సురాసురవరప్రదా |
త్రివర్త్మగా త్రిలోకస్థా త్రివిక్రమపదోద్భవా || ౩౫||
సుతారా తారిణీ తారా దుర్గా సంతారిణీ పరా |
సుతారిణీ తారయన్తీ భూరితారేశ్వరప్రభా || ౩౬||
గుహ్యవిద్యా యజ్ఞవిద్యా మహావిద్యా సుశోభితా |
అధ్యాత్మవిద్యా విఘ్నేశీ పద్మస్థా పరమేష్ఠినీ || ౩౭||
ఆన్వీక్షికీ త్రయీ వార్తా దణ్డనీతిర్నయాత్మికా |
గౌరీ వాగీశ్వరీ గోప్త్రీ గాయత్రీ కమలోద్భవా || ౩౮||
విశ్వమ్భరా విశ్వరూపా విశ్వమాతా వసుప్రదా |
సిద్ధిః స్వాహా స్వధా స్వస్తిః సుధా సర్వార్థసాధినీ || ౩౯||
ఇచ్ఛా సృష్టిర్ద్యుతిర్భూతిః కీర్తిః శ్రద్ధా దయామతిః |
శ్రుతిర్మేధా ధృతిర్హ్రీః శ్రీర్విద్యా విబుధవన్దితా || ౪౦||
అనసూయా ఘృణా నీతిర్నిర్వృతిః కామధుక్కరా |
ప్రతిజ్ఞా సంతతిర్భూతిర్ద్యౌః ప్రజ్ఞా విశ్వమానినీ || ౪౧||
స్మృతిర్వాగ్విశ్వజననీ పశ్యన్తీ మధ్యమా సమా |
సంధ్యా మేధా ప్రభా భీమా సర్వాకారా సరస్వతీ || ౪౨||
కాఙ్క్షా మాయా మహామాయా మోహినీ మాధవప్రియా |
సౌమ్యాభోగా మహాభోగా భోగినీ భోగదాయినీ || ౪౩||
సుధౌతకనకప్రఖ్యా సువర్ణకమలాసనా |
హిరణ్యగర్భా సుశ్రోణీ హారిణీ రమణీ రమా || ౪౪||
చన్ద్రా హిరణ్మయీ జ్యోత్స్నా రమ్యా శోభా శుభావహా |
త్రైలోక్యమణ్డనా నారీ నరేశ్వరవరార్చితా || ౪౫||
త్రైలోక్యసున్దరీ రామా మహావిభవవాహినీ |
పద్మస్థా పద్మనిలయా పద్మమాలావిభూషితా || ౪౬||
పద్మయుగ్మధరా కాన్తా దివ్యాభరణభూషితా |
విచిత్రరత్నముకుటా విచిత్రామ్బరభూషణా || ౪౭||
విచిత్రమాల్యగన్ధాఢ్యా విచిత్రాయుధవాహనా |
మహానారాయణీ దేవీ వైష్ణవీ వీరవన్దితా || ౪౮||
కాలసంకర్షిణీ ఘోరా తత్త్వసంకర్షిణీకలా |
జగత్సమ్పూరణీ విశ్వా మహావిభవభూషణా || ౪౯||
వారుణీ వరదా వ్యాఖ్యా ఘణ్టాకర్ణవిరాజితా |
నృసింహీ భైరవీ బ్రాహ్మీ భాస్కరీ వ్యోమచారిణీ || ౫౦||
ఐన్ద్రీ కామధేనుః సృష్టిః కామయోనిర్మహాప్రభా |
దృష్టా కామ్యా విశ్వశక్తిర్బీజగత్యాత్మదర్శనా || ౫౧||
గరుడారూఢహృదయా చాన్ద్రీ శ్రీర్మధురాననా |
మహోగ్రరూపా వారాహీ నారసింహీ హతాసురా || ౫౨||
యుగాన్తహుతభుగ్జ్వాలా కరాలా పిఙ్గలాకలా |
త్రైలోక్యభూషణా భీమా శ్యామా త్రైలోక్యమోహినీ || ౫౩||
మహోత్కటా మహారక్తా మహాచణ్డా మహాసనా |
శఙ్ఖినీ లేఖినీ స్వస్థా లిఖితా ఖేచరేశ్వరీ || ౫౪||
భద్రకాలీ చైకవీరా కౌమారీ భవమాలినీ |
కల్యాణీ కామధుగ్జ్వాలాముఖీ చోత్పలమాలికా || ౫౫||
బాలికా ధనదా సూర్యా హృదయోత్పలమాలికా |
అజితా వర్షిణీ రీతిర్భరుణ్డా గరుడాసనా || ౫౬||
వైశ్వానరీ మహామాయా మహాకాలీ విభీషణా |
మహామన్దారవిభవా శివానన్దా రతిప్రియా || ౫౭||
ఉద్రీతిః పద్మమాలా చ ధర్మవేగా విభావనీ |
సత్క్రియా దేవసేనా చ హిరణ్యరజతాశ్రయా || ౫౮||
సహసావర్తమానా చ హస్తినాదప్రబోధినీ |
హిరణ్యపద్మవర్ణా చ హరిభద్రా సుదుర్ద్ధరా || ౫౯||
సూర్యా హిరణ్యప్రకటసదృశీ హేమమాలినీ |
పద్మాననా నిత్యపుష్టా దేవమాతా మృతోద్భవా || ౬౦||
మహాధనా చ యా శృఙ్గీ కర్ద్దమీ కమ్బుకన్ధరా |
ఆదిత్యవర్ణా చన్ద్రాభా గన్ధద్వారా దురాసదా || ౬౧||
వరాచితా వరారోహా వరేణ్యా విష్ణువల్లభా |
కల్యాణీ వరదా వామా వామేశీ విన్ధ్యవాసినీ || ౬౨||
యోగనిద్రా యోగరతా దేవకీ కామరూపిణీ |
కంసవిద్రావిణీ దుర్గా కౌమారీ కౌశికీ క్షమా || ౬౩||
కాత్యాయనీ కాలరాత్రిర్నిశితృప్తా సుదుర్జయా |
విరూపాక్షీ విశాలాక్షీ భక్తానాంపరిరక్షిణీ || ౬౪||
బహురూపా స్వరూపా చ విరూపా రూపవర్జితా |
ఘణ్టానినాదబహులా జీమూతధ్వనినిఃస్వనా || ౬౫||
మహాదేవేన్ద్రమథినీ భ్రుకుటీకుటిలాననా |
సత్యోపయాచితా చైకా కౌబేరీ బ్రహ్మచారిణీ || ౬౬||
ఆర్యా యశోదా సుతదా ధర్మకామార్థమోక్షదా |
దారిద్ర్యదుఃఖశమనీ ఘోరదుర్గార్తినాశినీ || ౬౭||
భక్తార్తిశమనీ భవ్యా భవభర్గాపహారిణీ |
క్షీరాబ్ధితనయా పద్మా కమలా ధరణీధరా || ౬౮||
రుక్మిణీ రోహిణీ సీతా సత్యభామా యశస్వినీ |
ప్రజ్ఞాధారామితప్రజ్ఞా వేదమాతా యశోవతీ || ౬౯||
సమాధిర్భావనా మైత్రీ కరుణా భక్తవత్సలా |
అన్తర్వేదీ దక్షిణా చ బ్రహ్మచర్యపరాగతిః || ౭౦||
దీక్షా వీక్షా పరీక్షా చ సమీక్షా వీరవత్సలా |
అమ్బికా సురభిః సిద్ధా సిద్ధవిద్యాధరార్చితా || ౭౧||
సుదీక్షా లేలిహానా చ కరాలా విశ్వపూరకా |
విశ్వసంధారిణీ దీప్తిస్తాపనీ తాణ్డవప్రియా || ౭౨||
ఉద్భవా విరజా రాజ్ఞీ తాపనీ బిన్దుమాలినీ |
క్షీరధారాసుప్రభావా లోకమాతా సువర్చసా || ౭౩||
హవ్యగర్భా చాజ్యగర్భా జుహ్వతోయజ్ఞసమ్భవా |
ఆప్యాయనీ పావనీ చ దహనీ దహనాశ్రయా || ౭౪||
మాతృకా మాధవీ ముఖ్యా మోక్షలక్ష్మీర్మహర్ద్ధిదా |
సర్వకామప్రదా భద్రా సుభద్రా సర్వమఙ్గలా || ౭౫||
శ్వేతా సుశుక్లవసనా శుక్లమాల్యానులేపనా |
హంసా హీనకరీ హంసీ హృద్యా హృత్కమలాలయా || ౭౬||
సితాతపత్రా సుశ్రోణీ పద్మపత్రాయతేక్షణా |
సావిత్రీ సత్యసంకల్పా కామదా కామకామినీ || ౭౭||
దర్శనీయా దృశా దృశ్యా స్పృశ్యా సేవ్యా వరాఙ్గనా |
భోగప్రియా భోగవతీ భోగీన్ద్రశయనాసనా || ౭౮||
ఆర్ద్రా పుష్కరిణీ పుణ్యా పావనీ పాపసూదనీ |
శ్రీమతీ చ శుభాకారా పరమైశ్వర్యభూతిదా || ౭౯||
అచిన్త్యానన్తవిభవా భవభావవిభావనీ |
నిశ్రేణిః సర్వదేహస్థా సర్వభూతనమస్కృతా || ౮౦||
బలా బలాధికా దేవీ గౌతమీ గోకులాలయా |
తోషిణీ పూర్ణచన్ద్రాభా ఏకానన్దా శతాననా || ౮౧||
ఉద్యాననగరద్వారహర్మ్యోపవనవాసినీ |
కూష్మాణ్డా దారుణా చణ్డా కిరాతీ నన్దనాలయా || ౮౨||
కాలాయనా కాలగమ్యా భయదా భయనాశినీ |
సౌదామనీ మేఘరవా దైత్యదానవమర్దినీ || ౮౩||
జగన్మాతా భయకరీ భూతధాత్రీ సుదుర్లభా |
కాశ్యపీ శుభదాతా చ వనమాలా శుభావరా || ౮౪||
ధన్యా ధన్యేశ్వరీ ధన్యా రత్నదా వసువర్ద్ధినీ |
గాన్ధర్వీ రేవతీ గఙ్గా శకునీ విమలాననా || ౮౫||
ఇడా శాన్తికరీ చైవ తామసీ కమలాలయా |
ఆజ్యపా వజ్రకౌమారీ సోమపా కుసుమాశ్రయా || ౮౬||
జగత్ప్రియా చ సరథా దుర్జయా ఖగవాహనా |
మనోభవా కామచారా సిద్ధచారణసేవితా || ౮౭||
వ్యోమలక్ష్మీర్మహాలక్ష్మీస్తేజోలక్ష్మీః సుజాజ్వలా |
రసలక్ష్మీర్జగద్యోనిర్గన్ధలక్ష్మీర్వనాశ్రయా || ౮౮||
శ్రవణా శ్రావణీ నేత్రీ రసనాప్రాణచారిణీ |
విరిఞ్చిమాతా విభవా వరవారిజవాహనా || ౮౯||
వీర్యా వీరేశ్వరీ వన్ద్యా విశోకా వసువర్ద్ధినీ |
అనాహతా కుణ్డలినీ నలినీ వనవాసినీ || ౯౦||
గాన్ధారిణీన్ద్రనమితా సురేన్ద్రనమితా సతీ |
సర్వమఙ్గల్యమాఙ్గల్యా సర్వకామసమృద్ధిదా || ౯౧||
సర్వానన్దా మహానన్దా సత్కీర్తిః సిద్ధసేవితా |
సినీవాలీ కుహూ రాకా అమా చానుమతిర్ద్యుతిః || ౯౨||
అరున్ధతీ వసుమతీ భార్గవీ వాస్తుదేవతా |
మాయూరీ వజ్రవేతాలీ వజ్రహస్తా వరాననా || ౯౩||
అనఘా ధరణిర్ధీరా ధమనీ మణిభూషణా |
రాజశ్రీ రూపసహితా బ్రహ్మశ్రీర్బ్రహ్మవన్దితా || ౯౪||
జయశ్రీర్జయదా జ్ఞేయా సర్గశ్రీః స్వర్గతిః సతామ్ |
సుపుష్పా పుష్పనిలయా ఫలశ్రీర్నిష్కలప్రియా || ౯౫||
ధనుర్లక్ష్మీస్త్వమిలితా పరక్రోధనివారిణీ |
కద్రూర్ద్ధనాయుః కపిలా సురసా సురమోహినీ || ౯౬||
మహాశ్వేతా మహానీలా మహామూర్తిర్విషాపహా |
సుప్రభా జ్వాలినీ దీప్తిస్తృప్తిర్వ్యాప్తిః ప్రభాకరీ || ౯౭||
తేజోవతీ పద్మబోధా మదలేఖారుణావతీ |
రత్నా రత్నావలీ భూతా శతధామా శతాపహా || ౯౮||
త్రిగుణా ఘోషిణీ రక్ష్యా నర్ద్దినీ ఘోషవర్జితా |
సాధ్యా దితిర్దితిదేవీ మృగవాహా మృగాఙ్కగా || ౯౯||
చిత్రనీలోత్పలగతా వృషరత్నకరాశ్రయా |
హిరణ్యరజతద్వన్ద్వా శఙ్ఖభద్రాసనాస్థితా || ౧౦౦||
గోమూత్రగోమయక్షీరదధిసర్పిర్జలాశ్రయా |
మరీచిశ్చీరవసనా పూర్ణా చన్ద్రార్కవిష్టరా || ౧౦౧||
సుసూక్ష్మా నిర్వృతిః స్థూలా నివృత్తారాతిరేవ చ |
మరీచిజ్వాలినీ ధూమ్రా హవ్యవాహా హిరణ్యదా || ౧౦౨||
దాయినీ కాలినీ సిద్ధిః శోషిణీ సమ్ప్రబోధినీ |
భాస్వరా సంహతిస్తీక్ష్ణా ప్రచణ్డజ్వలనోజ్జ్వలా || ౧౦౩||
సాఙ్గా ప్రచణ్డా దీప్తా చ వైద్యుతిః సుమహాద్యుతిః |
కపిలా నీలరక్తా చ సుషుమ్ణా విస్ఫులిఙ్గినీ || ౧౦౪||
అర్చిష్మతీ రిపుహరా దీర్ఘా ధూమావలీ జరా |
సమ్పూర్ణమణ్డలా పూషా స్రంసినీ సుమనోహరా || ౧౦౫||
జయా పుష్టికరీచ్ఛాయా మానసా హృదయోజ్జ్వలా |
సువర్ణకరణీ శ్రేష్ఠా మృతసంజీవినీరణే || ౧౦౬||
విశల్యకరణీ శుభ్రా సంధినీ పరమౌషధిః |
బ్రహ్మిష్ఠా బ్రహ్మసహితా ఐన్దవీ రత్నసమ్భవా || ౧౦౭||
విద్యుత్ప్రభా బిన్దుమతీ త్రిస్వభావగుణామ్బికా |
నిత్యోదితా నిత్యహృష్టా నిత్యకామకరీషిణీ || ౧౦౮||
పద్మాఙ్కా వజ్రచిహ్నా చ వక్రదణ్డవిభాసినీ |
విదేహపూజితా కన్యా మాయా విజయవాహినీ || ౧౦౯||
మానినీ మఙ్గలా మాన్యా మాలినీ మానదాయినీ |
విశ్వేశ్వరీ గణవతీ మణ్డలా మణ్డలేశ్వరీ || ౧౧౦||
హరిప్రియా భౌమసుతా మనోజ్ఞా మతిదాయినీ |
ప్రత్యఙ్గిరా సోమగుప్తా మనోఽభిజ్ఞా వదన్మతిః || ౧౧౧||
యశోధరా రత్నమాలా కృష్ణా త్రైలోక్యబన్ధనీ |
అమృతా ధారిణీ హర్షా వినతా వల్లకీ శచీ || ౧౧౨||
సంకల్పా భామినీ మిశ్రా కాదమ్బర్యమృతప్రభా |
అగతా నిర్గతా వజ్రా సుహితా సంహితాక్షతా || ౧౧౩||
సర్వార్థసాధనకరీ ధాతుర్ధారణికామలా |
కరుణాధారసమ్భూతా కమలాక్షీ శశిప్రియా || ౧౧౪||
సౌమ్యరూపా మహాదీప్తా మహాజ్వాలా వికాశినీ |
మాలా కాఞ్చనమాలా చ సద్వజ్రా కనకప్రభా || ౧౧౫||
ప్రక్రియా పరమా యోక్త్రీ క్షోభికా చ సుఖోదయా |
విజృమ్భణా చ వజ్రాఖ్యా శృఙ్ఖలా కమలేక్షణా || ౧౧౬||
జయంకరీ మధుమతీ హరితా శశినీ శివా |
మూలప్రకృతిరీశానీ యోగమాతా మనోజవా || ౧౧౭||
ధర్మోదయా భానుమతీ సర్వాభాసా సుఖావహా |
ధురన్ధరా చ బాలా చ ధర్మసేవ్యా తథాగతా || ౧౧౮||
సుకుమారా సౌమ్యముఖీ సౌమ్యసమ్బోధనోత్తమా |
సుముఖీ సర్వతోభద్రా గుహ్యశక్తిర్గుహాలయా || ౧౧౯||
హలాయుధా చైకవీరా సర్వశస్త్రసుధారిణీ |
వ్యోమశక్తిర్మహాదేహా వ్యోమగా మధుమన్మయీ || ౧౨౦||
గఙ్గా వితస్తా యమునా చన్ద్రభాగా సరస్వతీ |
తిలోత్తమోర్వశీ రమ్భా స్వామినీ సురసున్దరీ || ౧౨౧||
బాణప్రహరణావాలా బిమ్బోష్ఠీ చారుహాసినీ |
కకుద్మినీ చారుపృష్ఠా దృష్టాదృష్టఫలప్రదా || ౧౨౨||
కామ్యాచరీ చ కామ్యా చ కామాచారవిహారిణీ |
హిమశైలేన్ద్రసంకాశా గజేన్ద్రవరవాహనా || ౧౨౩||
అశేషసుఖసౌభాగ్యసమ్పదా యోనిరుత్తమా |
సర్వోత్కృష్టా సర్వమయీ సర్వా సర్వేశ్వరప్రియా || ౧౨౪||
సర్వాఙ్గయోనిః సావ్యక్తా సంప్రధానేశ్వరేశ్వరీ |
విష్ణువక్షఃస్థలగతా కిమతః పరముచ్యతే || ౧౨౫||
పరా నిర్మహిమా దేవీ హరివక్షఃస్థలాశ్రయా |
సా దేవీ పాపహన్త్రీ చ సాన్నిధ్యం కురుతాన్మమ || ౧౨౬||
ఇతి నామ్నాం సహస్రం తు లక్ష్మ్యాః ప్రోక్తం శుభావహమ్ |
పరావరేణ భేదేన ముఖ్యగౌణేన భాగతః || ౧౨౭||
యశ్చైతత్ కీర్తయేన్నిత్యం శృణుయాద్ వాపి పద్మజ |
శుచిః సమాహితో భూత్వా భక్తిశ్రద్ధాసమన్వితః || ౧౨౮||
శ్రీనివాసం సమభ్యర్చ్య పుష్పధూపానులేపనైః |
భోగైశ్చ మధుపర్కాద్యైర్యథాశక్తి జగద్గురుమ్ || ౧౨౯||
తత్పార్శ్వస్థాం శ్రియం దేవీం సమ్పూజ్య శ్రీధరప్రియామ్ |
తతో నామసహస్రోణ తోషయేత్ పరమేశ్వరీమ్ || ౧౩౦||
నామరత్నావలీస్తోత్రమిదం యః సతతం పఠేత్ |
ప్రసాదాభిముఖీలక్ష్మీః సర్వం తస్మై ప్రయచ్ఛతి || ౧౩౧||
యస్యా లక్ష్మ్యాశ్చ సమ్భూతాః శక్తయో విశ్వగాః సదా |
కారణత్వే న తిష్ఠన్తి జగత్యస్మింశ్చరాచరే || ౧౩౨||
తస్మాత్ ప్రీతా జగన్మాతా శ్రీర్యస్యాచ్యుతవల్లభా |
సుప్రీతాః శక్తయస్తస్య సిద్ధిమిష్టాం దిశన్తి హి || ౧౩౩||
ఏక ఏవ జగత్స్వామీ శక్తిమానచ్యుతః ప్రభుః |
తదంశశక్తిమన్తోఽన్యే బ్రహ్మేశానాదయో యథా || ౧౩౪||
తథైవైకా పరా శక్తిః శ్రీస్తస్య కరుణాశ్రయా |
జ్ఞానాదిషాఙ్గుణ్యమయీ యా ప్రోక్తా ప్రకృతిః పరా || ౧౩౫||
ఏకైవ శక్తిః శ్రీస్తస్యా ద్వితీయాత్మని వర్తతే |
పరా పరేశీ సర్వేశీ సర్వాకారా సనాతనీ || ౧౩౬||
అనన్తనామధేయా చ శక్తిచక్రస్య నాయికా |
జగచ్చరాచరమిదం సర్వం వ్యాప్య వ్యవస్థితా || ౧౩౭||
తస్మాదేకైవ పరమా శ్రీర్జ్ఞేయా విశ్వరూపిణీ |
సౌమ్యా సౌమ్యేన రూపేణ సంస్థితా నటజీవవత్ || ౧౩౮||
యో యో జగతి పుమ్భావః స విష్ణురితి నిశ్చయః |
యా యా తు నారీభావస్థా తత్ర లక్ష్మీర్వ్యవస్థితా || ౧౩౯||
ప్రకృతేః పురుషాచ్చాన్యస్తృతీయో నైవ విద్యతే |
అథ కిం బహునోక్తేన నరనారీమయో హరిః || ౧౪౦||
అనేకభేదభిన్నస్తు క్రియతే పరమేశ్వరః |
మహావిభూతిం దయితాం యే స్తువన్త్యచ్యుతప్రియామ్ || ౧౪౧||
తే ప్రాప్నువన్తి పరమాం లక్ష్మీం సంశుద్ధచేతసః |
పద్మయోనిరిదం ప్రాప్య పఠన్ స్తోత్రమిదం క్రమాత్ || ౧౪౨||
దివ్యమష్టగుణైశ్వర్యం తత్ప్రసాదాచ్చ లబ్ధవాన్ |
సకామానాం చ ఫలదామకామానాం చ మోక్షదామ్ || ౧౪౩||
పుస్తకాఖ్యాం భయత్రాత్రీం సితవస్త్రాం త్రిలోచనామ్ |
మహాపద్మనిషణ్ణాం తాం లక్ష్మీమజరతాం నమః || ౧౪౪||
కరయుగలగృహీతం పూర్ణకుమ్భం దధానా
క్వచిదమలగతస్థా శఙ్ఖపద్మాక్షపాణిః |
క్వచిదపి దయితాఙ్గే చామరవ్యగ్రహస్తా
క్వచిదపి సృణిపాశం బిభ్రతీ హేమకాన్తిః || ౧౪౫||

|| ఇత్యాదిబ్రహ్మపురాణే కాశ్మీరవర్ణనే హిరణ్యగర్భహృదయే
సర్వకామప్రదాయకం పురుషోత్తమప్రోక్తం శ్రీలక్ష్మీసహస్రనామస్తోత్రం సమాప్తమ్ ||

0 comments:

Post a Comment

Followers