Search Stotra Ratnakaram

Tuesday, May 3, 2011

Sri Durga Sahasra Nama Stotram

|| శ్రీః ||

|| శ్రీ దుర్గాయై నమః ||

|| అథ శ్రీ దుర్గాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ||

నారద ఉవాచ -
కుమార గుణగమ్భీర దేవసేనాపతే ప్రభో |
సర్వాభీష్టప్రదం పుంసాం సర్వపాపప్రణాశనమ్ || ౧||

గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం భక్తివర్ధకమఞ్జసా |
మఙ్గలం గ్రహపీడాదిశాన్తిదం వక్తుమర్హసి || ౨||

స్కన్ద ఉవాచ -
శృణు నారద దేవర్షే లోకానుగ్రహకామ్యయా |
యత్పృచ్ఛసి పరం పుణ్యం తత్తే వక్ష్యామి కౌతుకాత్ || ౩||

మాతా మే లోకజననీ హిమవన్నగసత్తమాత్ |
మేనాయాం బ్రహ్మవాదిన్యాం ప్రాదుర్భూతా హరప్రియా || ౪||

మహతా తపసాఽఽరాధ్య శఙ్కరం లోకశఙ్కరమ్ |
స్వమేవ వల్లభం భేజే కలేవ హి కలానిధిమ్ || ౫||

నగానామధిరాజస్తు హిమవాన్ విరహాతురః |
స్వసుతాయాః పరిక్షీణే వసిష్ఠేన ప్రబోధితః || ౬||

త్రిలోకజననీ సేయం ప్రసన్నా త్వయి పుణ్యతః |
ప్రాదుర్భూతా సుతాత్వేన తద్వియోగం శుభం త్యజ || ౭||

బహురూపా చ దుర్గేయం బహునామ్నీ సనాతనీ |
సనాతనస్య జాయా సా పుత్రీమోహం త్యజాధునా || ౮||

ఇతి ప్రబోధితః శైలః తాం తుష్టావ పరాం శివామ్ |
తదా ప్రసన్నా సా దుర్గా పితరం ప్రాహ నన్దినీ || ౯||

మత్ప్రసాదాత్పరం స్తోత్రం హృదయే ప్రతిభాసతామ్ |
తేన నామ్నాం సహస్రేణ పూజయన్ కామమాప్నుహి || ౧౦||

ఇత్యుక్త్వాన్తర్హితాయాం తు హృదయే స్ఫురితం తదా |
నామ్నాం సహస్రం దుర్గాయాః పృచ్ఛతే మే యదుక్తవాన్ || ౧౧||

మఙ్గలానాం మఙ్గలం తద్ దుర్గానామ సహస్రకమ్ |
సర్వాభీష్టప్రదాం పుంసాం బ్రవీమ్యఖిలకామదమ్ || ౧౨||

దుర్గాదేవీ సమాఖ్యాతా హిమవానృషిరుచ్యతే |
ఛన్దోనుష్టుప్ జపో దేవ్యాః ప్రీతయే క్రియతే సదా || ౧౩||అస్య శ్రీదుర్గాస్తోత్రమహామన్త్రస్య | హిమవాన్ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛన్దః |
దుర్గాభగవతీ దేవతా | శ్రీదుర్గాప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | |

శ్రీభగవత్యై దుర్గాయై నమః |

దేవీధ్యానమ్
ఓం హ్రీం కాలాభ్రాభాం కటాక్షైరరికులభయదాం మౌలిబద్ధేన్దురేఖాం
శఙ్ఖం చక్రం కృపాణం త్రిశిఖమపి కరైరుద్వహన్తీం త్రినేత్రామ్ |
సింహస్కన్ధాధిరూఢాం త్రిభువనమఖిలం తేజసా పూరయన్తీం
ధ్యాయేద్ దుర్గాం జయాఖ్యాం త్రిదశపరివృతాం సేవితాం సిద్ధికామైః ||

శ్రీ జయదుర్గాయై నమః |

ఓం శివాథోమా రమా శక్తిరనన్తా నిష్కలాఽమలా |
శాన్తా మాహేశ్వరీ నిత్యా శాశ్వతా పరమా క్షమా || ౧||

అచిన్త్యా కేవలానన్తా శివాత్మా పరమాత్మికా |
అనాదిరవ్యయా శుద్ధా సర్వజ్ఞా సర్వగాఽచలా || ౨||

ఏకానేకవిభాగస్థా మాయాతీతా సునిర్మలా |
మహామాహేశ్వరీ సత్యా మహాదేవీ నిరఞ్జనా || ౩||

కాష్ఠా సర్వాన్తరస్థాఽపి చిచ్ఛక్తిశ్చాత్రిలాలితా |
సర్వా సర్వాత్మికా విశ్వా జ్యోతీరూపాక్షరామృతా || ౪||

శాన్తా ప్రతిష్ఠా సర్వేశా నివృత్తిరమృతప్రదా |
వ్యోమమూర్తిర్వ్యోమసంస్థా వ్యోమధారాఽచ్యుతాఽతులా || ౫||

అనాదినిధనాఽమోఘా కారణాత్మకలాకులా |
ఋతుప్రథమజాఽనాభిరమృతాత్మసమాశ్రయా || ౬||

ప్రాణేశ్వరప్రియా నమ్యా మహామహిషఘాతినీ |
ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణరూపా ప్రధానపురుషేశ్వరీ || ౭||

సర్వశక్తికలాఽకామా మహిషేష్టవినాశినీ |
సర్వకార్యనియన్త్రీ చ సర్వభూతేశ్వరేశ్వరీ || ౮||

అఙ్గదాదిధరా చైవ తథా ముకుటధారిణీ |
సనాతనీ మహానన్దాఽఽకాశయోనిస్తథేచ్యతే || ౯||

చిత్ప్రకాశస్వరూపా చ మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ |
మహామాయా సదుష్పారా మూలప్రకృతిరీశికా || ౧౦||

సంసారయోనిః సకలా సర్వశక్తిసముద్భవా |
సంసారపారా దుర్వారా దుర్నిరీక్షా దురాసదా || ౧౧||

ప్రాణశక్తిశ్చ సేవ్యా చ యోగినీ పరమాకలా |
మహావిభూతిర్దుర్దర్శా మూలప్రకృతిసమ్భవా || ౧౨||

అనాద్యనన్తవిభవా పరార్థా పురుషారణిః |
సర్గస్థిత్యన్తకృచ్చైవ సుదుర్వాచ్యా దురత్యయా || ౧౩||

శబ్దగమ్యా శబ్దమాయా శబ్దాఖ్యానన్దవిగ్రహా |
ప్రధానపురుషాతీతా ప్రధానపురుషాత్మికా || ౧౪||

పురాణీ చిన్మయా పుంసామిష్టదా పుష్టిరూపిణీ |
పూతాన్తరస్థా కూటస్థా మహాపురుషసంజ్ఞితా || ౧౫||

జన్మమృత్యుజరాతీతా సర్వశక్తిస్వరూపిణీ |
వాఞ్ఛాప్రదాఽనవచ్ఛిన్నప్రధానానుప్రవేశినీ || ౧౬||

క్షేత్రజ్ఞాఽచిన్త్యశక్తిస్తు ప్రోచ్యతేఽవ్యక్తలక్షణా |
మలాపవర్జితాఽఽనాదిమాయా త్రితయతత్త్వికా || ౧౭||

ప్రీతిశ్చ ప్రకృతిశ్చైవ గుహావాసా తథోచ్యతే |
మహామాయా నగోత్పన్నా తామసీ చ ధ్రువా తథా || ౧౮||

వ్యక్తాఽవ్యక్తాత్మికా కృష్ణా రక్తా శుక్లా హ్యకారణా |
ప్రోచ్యతే కార్యజననీ నిత్యప్రసవధర్మిణీ || ౧౯||

సర్గప్రలయముక్తా చ సృష్టిస్థిత్యన్తధర్మిణీ |
బ్రహ్మగర్భా చతుర్వింశస్వరూపా పద్మవాసినీ || ౨౦||

అచ్యుతాహ్లాదికా విద్యుద్బ్రహ్మయోనిర్మహాలయా |
మహాలక్ష్మీ సముద్భావభావితాత్మామహేశ్వరీ || ౨౧||

మహావిమానమధ్యస్థా మహానిద్రా సకౌతుకా |
సర్వార్థధారిణీ సూక్ష్మా హ్యవిద్ధా పరమార్థదా || ౨౨||

అనన్తరూపాఽనన్తార్థా తథా పురుషమోహినీ |
అనేకానేకహస్తా చ కాలత్రయవివర్జితా || ౨౩||

బ్రహ్మజన్మా హరప్రీతా మతిర్బ్రహ్మశివాత్మికా |
బ్రహ్మేశవిష్ణుసమ్పూజ్యా బ్రహ్మాఖ్యా బ్రహ్మసంజ్ఞితా || ౨౪||

వ్యక్తా ప్రథమజా బ్రాహ్మీ మహారాత్రీః ప్రకీర్తితా |
జ్ఞానస్వరూపా వైరాగ్యరూపా హ్యైశ్వర్యరూపిణీ || ౨౫||

ధర్మాత్మికా బ్రహ్మమూర్తిః ప్రతిశ్రుతపుమర్థికా |
అపాంయోనిః స్వయమ్భూతా మానసీ తత్త్వసమ్భవా || ౨౬||

ఈశ్వరస్య ప్రియా ప్రోక్తా శఙ్కరార్ధశరీరిణీ |
భవానీ చైవ రుద్రాణీ మహాలక్ష్మీస్తథాఽమ్బికా || ౨౭||

మహేశ్వరసముత్పన్నా భుక్తిముక్తి ప్రదాయినీ |
సర్వేశ్వరీ సర్వవన్ద్యా నిత్యముక్తా సుమానసా || ౨౮||

మహేన్ద్రోపేన్ద్రనమితా శాఙ్కరీశానువర్తినీ |
ఈశ్వరార్ధాసనగతా మాహేశ్వరపతివ్రతా || ౨౯||

సంసారశోషిణీ చైవ పార్వతీ హిమవత్సుతా |
పరమానన్దదాత్రీ చ గుణాగ్ర్యా యోగదా తథా || ౩౦||

జ్ఞానమూర్తిశ్చ సావిత్రీ లక్ష్మీః శ్రీః కమలా తథా |
అనన్తగుణగమ్భీరా హ్యురోనీలమణిప్రభా || ౩౧||

సరోజనిలయా గఙ్గా యోగిధ్యేయాఽసురార్దినీ |
సరస్వతీ సర్వవిద్యా జగజ్జ్యేష్ఠా సుమఙ్గలా || ౩౨||

వాగ్దేవీ వరదా వర్యా కీర్తిః సర్వార్థసాధికా |
వాగీశ్వరీ బ్రహ్మవిద్యా మహావిద్యా సుశోభనా || ౩౩||

గ్రాహ్యవిద్యా వేదవిద్యా ధర్మవిద్యాఽఽత్మభావితా |
స్వాహా విశ్వమ్భరా సిద్ధిః సాధ్యా మేధా ధృతిః కృతిః || ౩౪||

సునీతిః సంకృతిశ్చైవ కీర్తితా నరవాహినీ |
పూజావిభావినీ సౌమ్యా భోగ్యభాగ్ భోగదాయినీ || ౩౫||

శోభావతీ శాఙ్కరీ చ లోలా మాలావిభూషితా |
పరమేష్ఠిప్రియా చైవ త్రిలోకీసున్దరీ మాతా || ౩౬||

నన్దా సన్ధ్యా కామధాత్రీ మహాదేవీ సుసాత్త్వికా |
మహామహిషదర్పఘ్నీ పద్మమాలాఽఘహారిణీ || ౩౭||

విచిత్రముకుటా రామా కామదాతా ప్రకీర్తితా |
పితామ్బరధరా దివ్యవిభూషణ విభూషితా || ౩౮||

దివ్యాఖ్యా సోమవదనా జగత్సంసృష్టివర్జితా |
నిర్యన్త్రా యన్త్రవాహస్థా నన్దినీ రుద్రకాలికా || ౩౯||

ఆదిత్యవర్ణా కౌమారీ మయూరవరవాహినీ |
పద్మాసనగతా గౌరీ మహాకాలీ సురార్చితా || ౪౦||

అదితిర్నియతా రౌద్రీ పద్మగర్భా వివాహనా |
విరూపాక్షా కేశివాహా గుహాపురనివాసినీ || ౪౧||

మహాఫలాఽనవద్యాఙ్గీ కామరూపా సరిద్వరా |
భాస్వద్రూపా ముక్తిదాత్రీ ప్రణతక్లేశభఞ్జనా || ౪౨||

కౌశికీ గోమినీ రాత్రిస్త్రిదశారివినాశినీ |
బహురూపా సురూపా చ విరూపా రూపవర్జితా || ౪౩||

భక్తార్తిశమనా భవ్యా భవభావవినాశినీ |
సర్వజ్ఞానపరీతాఙ్గీ సర్వాసురవిమర్దికా || ౪౪||

పికస్వనీ సామగీతా భవాఙ్కనిలయా ప్రియా |
దీక్షా విద్యాధరీ దీప్తా మహేన్ద్రాహితపాతినీ || ౪౫||

సర్వదేవమయా దక్షా సముద్రాన్తరవాసినీ |
అకలఙ్కా నిరాధారా నిత్యసిద్ధా నిరామయా || ౪౬||

కామధేనుబృహద్గర్భా ధీమతీ మౌననాశినీ |
నిఃసఙ్కల్పా నిరాతఙ్కా వినయా వినయప్రదా || ౪౭||

జ్వాలామాలా సహస్రాఢ్యా దేవదేవీ మనోమయా |
సుభగా సువిశుద్ధా చ వసుదేవసముద్భవా || ౪౮||

మహేన్ద్రోపేన్ద్రభగినీ భక్తిగమ్యా పరావరా |
జ్ఞానజ్ఞేయా పరాతీతా వేదాన్తవిషయా మతిః || ౪౯||

దక్షిణా దాహికా దహ్యా సర్వభూతహృదిస్థితా |
యోగమాయా విభాగజ్ఞా మహామోహా గరీయసీ || ౫౦||

సన్ధ్యా సర్వసముద్భూతా బ్రహ్మవృక్షాశ్రియాదితిః |
బీజాఙ్కురసముద్భూతా మహాశక్తిర్మహామతిః || ౫౧||

ఖ్యాతిః ప్రజ్ఞావతీ సంజ్ఞా మహాభోగీన్ద్రశాయినీ |
హీంకృతిః శఙ్కరీ శాన్తిర్గన్ధర్వగణసేవితా || ౫౨||

వైశ్వానరీ మహాశూలా దేవసేనా భవప్రియా |
మహారాత్రీ పరానన్దా శచీ దుఃస్వప్ననాశినీ || ౫౩||

ఈడ్యా జయా జగద్ధాత్రీ దుర్విజ్ఞేయా సురూపిణీ |
గుహామ్బికా గణోత్పన్నా మహాపీఠా మరుత్సుతా || ౫౪||

హవ్యవాహా భవానన్దా జగద్యోనిః ప్రకీర్తితా |
జగన్మాతా జగన్మృత్యుర్జరాతీతా చ బుద్ధిదా || ౫౫||

సిద్ధిదాత్రీ రత్నగర్భా రత్నగర్భాశ్రయా పరా |
దైత్యహన్త్రీ స్వేష్టదాత్రీ మఙ్గలైకసువిగ్రహా || ౫౬||

పురుషాన్తర్గతా చైవ సమాధిస్థా తపస్వినీ |
దివిస్థితా త్రిణేత్రా చ సర్వేన్ద్రియమనాధృతిః || ౫౭||

సర్వభూతహృదిస్థా చ తథా సంసారతారిణీ |
వేద్యా బ్రహ్మవివేద్యా చ మహాలీలా ప్రకీర్తితా || ౫౮||

బ్రాహ్మణిబృహతీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మభూతాఽఘహారిణీ |
హిరణ్మయీ మహాదాత్రీ సంసారపరివర్తికా || ౫౯||

సుమాలినీ సురూపా చ భాస్వినీ ధారిణీ తథా |
ఉన్మూలినీ సర్వసభా సర్వప్రత్యయసాక్షిణీ || ౬౦||

సుసౌమ్యా చన్ద్రవదనా తాణ్డవాసక్తమానసా |
సత్త్వశుద్ధికరీ శుద్ధా మలత్రయవినాశినీ || ౬౧||

జగత్త్త్రయీ జగన్మూర్తిస్త్రిమూర్తిరమృతాశ్రయా |
విమానస్థా విశోకా చ శోకనాశిన్యనాహతా || ౬౨||

హేమకుణ్డలినీ కాలీ పద్మవాసా సనాతనీ |
సదాకీర్తిః సర్వభూతశయా దేవీ సతాంప్రియా || ౬౩||

బ్రహ్మమూర్తికలా చైవ కృత్తికా కఞ్జమాలినీ |
వ్యోమకేశా క్రియాశక్తిరిచ్ఛాశక్తిః పరాగతిః || ౬౪||

క్షోభికా ఖణ్డికాభేద్యా భేదాభేదవివర్జితా |
అభిన్నా భిన్నసంస్థానా వశినీ వంశధారిణీ || ౬౫||

గుహ్యశక్తిర్గుహ్యతత్త్వా సర్వదా సర్వతోముఖీ |
భగినీ చ నిరాధారా నిరాహారా ప్రకీర్తితా || ౬౬||

నిరఙ్కుశపదోద్భూతా చక్రహస్తా విశోధికా |
స్రగ్విణీ పద్మసమ్భేదకారిణీ పరికీర్తితా || ౬౭||

పరావరవిధానజ్ఞా మహాపురుషపూర్వజా |
పరావరజ్ఞా విద్యా చ విద్యుజ్జిహ్వా జితాశ్రయా || ౬౮||

విద్యామయీ సహస్రాక్షీ సహస్రవదనాత్మజా |
సహస్రరశ్మిఃసత్వస్థా మహేశ్వరపదాశ్రయా || ౬౯||

జ్వాలినీ సన్మయా వ్యాప్తా చిన్మయా పద్మభేదికా |
మహాశ్రయా మహామన్త్రా మహాదేవమనోరమా || ౭౦||

వ్యోమలక్ష్మీః సింహరథా చేకితానాఽమితప్రభా |
విశ్వేశ్వరీ భగవతీ సకలా కాలహారిణీ || ౭౧||

సర్వవేద్యా సర్వభద్రా గుహ్యా దూఢా గుహారణీ |
ప్రలయా యోగధాత్రీ చ గఙ్గా విశ్వేశ్వరీ తథా || ౭౨||

కామదా కనకా కాన్తా కఞ్జగర్భప్రభా తథా |
పుణ్యదా కాలకేశా చ భోక్త్త్రీ పుష్కరిణీ తథా || ౭౩||

సురేశ్వరీ భూతిదాత్రీ భూతిభూషా ప్రకీర్తితా |
పఞ్చబ్రహ్మసముత్పన్నా పరమార్థాఽర్థవిగ్రహా || ౭౪||

వర్ణోదయా భానుమూర్తిర్వాగ్విజ్ఞేయా మనోజవా |
మనోహరా మహోరస్కా తామసీ వేదరూపిణీ || ౭౫||

వేదశక్తిర్వేదమాతా వేదవిద్యాప్రకాశినీ |
యోగేశ్వరేశ్వరీ మాయా మహాశక్తిర్మహామయీ || ౭౬||

విశ్వాన్తఃస్థా వియన్మూర్తిర్భార్గవీ సురసున్దరీ |
సురభిర్నన్దినీ విద్యా నన్దగోపతనూద్భవా || ౭౭||

భారతీ పరమానన్దా పరావరవిభేదికా |
సర్వప్రహరణోపేతా కామ్యా కామేశ్వరేశ్వరీ || ౭౮||

అనన్తానన్దవిభవా హృల్లేఖా కనకప్రభా |
కూష్మాణ్డా ధనరత్నాఢ్యా సుగన్ధా గన్ధదాయినీ || ౭౯||

త్రివిక్రమపదోద్భూతా చతురాస్యా శివోదయా |
సుదుర్లభా ధనాధ్యక్షా ధన్యా పిఙ్గలలోచనా || ౮౦||

శాన్తా ప్రభాస్వరూపా చ పఙ్కజాయతలోచనా |
ఇన్ద్రాక్షీ హృదయాన్తఃస్థా శివా మాతా చ సత్క్రియా || ౮౧||

గిరిజా చ సుగూఢా చ నిత్యపుష్టా నిరన్తరా |
దుర్గా కాత్యాయనీ చణ్డీ చన్ద్రికా కాన్తవిగ్రహా || ౮౨||

హిరణ్యవర్ణా జగతీ జగద్యన్త్రప్రవర్తికా |
మన్దరాద్రినివాసా చ శారదా స్వర్ణమాలినీ || ౮౩||

రత్నమాలా రత్నగర్భా వ్యుష్టిర్విశ్వప్రమాథినీ |
పద్మానన్దా పద్మనిభా నిత్యపుష్టా కృతోద్భవా || ౮౪||

నారాయణీ దుష్టశిక్షా సూర్యమాతా వృషప్రియా |
మహేన్ద్రభగినీ సత్యా సత్యభాషా సుకోమలా || ౮౫||

వామా చ పఞ్చతపసాం వరదాత్రీ ప్రకీర్తితా |
వాచ్యవర్ణేశ్వరీ విద్యా దుర్జయా దురతిక్రమా || ౮౬||

కాలరాత్రిర్మహావేగా వీరభద్రప్రియా హితా |
భద్రకాలీ జగన్మాతా భక్తానాం భద్రదాయినీ || ౮౭||

కరాలా పిఙ్గలాకారా కామభేత్త్రీ మహామనాః |
యశస్వినీ యశోదా చ షడధ్వపరివర్తికా || ౮౮||

శఙ్ఖినీ పద్మినీ సంఖ్యా సాంఖ్యయోగప్రవర్తికా |
చైత్రాదిర్వత్సరారూఢా జగత్సమ్పూరణీన్ద్రజా || ౮౯||

శుమ్భఘ్నీ ఖేచరారాధ్యా కమ్బుగ్రీవా బలీడితా |
ఖగారూఢా మహైశ్వర్యా సుపద్మనిలయా తథా || ౯౦||

విరక్తా గరుడస్థా చ జగతీహృద్గుహాశ్రయా |
శుమ్భాదిమథనా భక్తహృద్గహ్వరనివాసినీ || ౯౧||

జగత్త్త్రయారణీ సిద్ధసఙ్కల్పా కామదా తథా |
సర్వవిజ్ఞానదాత్రీ చానల్పకల్మషహారిణీ || ౯౨||

సకలోపనిషద్గమ్యా దుష్టదుష్ప్రేక్ష్యసత్తమా |
సద్వృతా లోకసంవ్యాప్తా తుష్టిః పుష్టిః క్రియావతీ || ౯౩||

విశ్వామరేశ్వరీ చైవ భుక్తిముక్తిప్రదాయినీ |
శివాధృతా లోహితాక్షీ సర్పమాలావిభూషణా || ౯౪||

నిరానన్దా త్రిశూలాసిధనుర్బాణాదిధారిణీ |
అశేషధ్యేయమూర్తిశ్చ దేవతానాం చ దేవతా || ౯౫||

వరామ్బికా గిరేః పుత్రీ నిశుమ్భవినిపాతినీ |
సువర్ణా స్వర్ణలసితాఽనన్తవర్ణా సదాధృతా || ౯౬||

శాఙ్కరీ శాన్తహృదయా అహోరాత్రవిధాయికా |
విశ్వగోప్త్రీ గూఢరూపా గుణపూర్ణా చ గార్గ్యజా || ౯౭||

గౌరీ శాకమ్భరీ సత్యసన్ధా సన్ధ్యాత్రయీధృతా |
సర్వపాపవినిర్ముక్తా సర్వబన్ధవివర్జితా || ౯౮||

సాంఖ్యయోగసమాఖ్యాతా అప్రమేయా మునీడితా |
విశుద్ధసుకులోద్భూతా బిన్దునాదసమాదృతా || ౯౯||

శమ్భువామాఙ్కగా చైవ శశితుల్యనిభాననా |
వనమాలావిరాజన్తీ అనన్తశయనాదృతా || ౧౦౦||

నరనారాయణోద్భూతా నారసింహీ ప్రకీర్తితా |
దైత్యప్రమాథినీ శఙ్ఖచక్రపద్మగదాధరా || ౧౦౧||

సఙ్కర్షణసముత్పన్నా అమ్బికా సజ్జనాశ్రయా |
సువృతా సున్దరీ చైవ ధర్మకామార్థదాయినీ || ౧౦౨||

మోక్షదా భక్తినిలయా పురాణపురుషాదృతా |
మహావిభూతిదాఽఽరాధ్యా సరోజనిలయాఽసమా || ౧౦౩||

అష్టాదశభుజాఽనాదిర్నీలోత్పలదలాక్షిణీ |
సర్వశక్తిసమారూఢా ధర్మాధర్మవివర్జితా || ౧౦౪||

వైరాగ్యజ్ఞాననిరతా నిరాలోకా నిరిన్ద్రియా |
విచిత్రగహనాధారా శాశ్వతస్థానవాసినీ || ౧౦౫||

జ్ఞానేశ్వరీ పీతచేలా వేదవేదాఙ్గపారగా |
మనస్వినీ మన్యుమాతా మహామన్యుసముద్భవా || ౧౦౬||

అమన్యురమృతాస్వాదా పురన్దరపరిష్టుతా |
అశోచ్యా భిన్నవిషయా హిరణ్యరజతప్రియా || ౧౦౭||

హిరణ్యజననీ భీమా హేమాభరణభూషితా |
విభ్రాజమానా దుర్జ్ఞేయా జ్యోతిష్టోమఫలప్రదా || ౧౦౮||

మహానిద్రాసముత్పత్తిరనిద్రా సత్యదేవతా |
దీర్ఘా కకుద్మినీ పిఙ్గజటాధారా మనోజ్ఞధీః || ౧౦౯||

మహాశ్రయా రమోత్పన్నా తమఃపారే ప్రతిష్ఠితా |
త్రితత్త్వమాతా త్రివిధా సుసూక్ష్మా పద్మసంశ్రయా || ౧౧౦||

శాన్త్యతీతకలాఽతీతవికారా శ్వేతచేలికా |
చిత్రమాయా శివజ్ఞానస్వరూపా దైత్యమాథినీ || ౧౧౧||

కాశ్యపీ కాలసర్పాభవేణికా శాస్త్రయోనికా |
త్రయీమూర్తిః క్రియామూర్తిశ్చతుర్వర్గా చ దర్శినీ || ౧౧౨||

నారాయణీ నరోత్పన్నా కౌముదీ కాన్తిధారిణీ |
కౌశికీ లలితా లీలా పరావరవిభావినీ || ౧౧౩||

వరేణ్యాఽద్భుతమహాత్మ్యా వడవా వామలోచనా |
సుభద్రా చేతనారాధ్యా శాన్తిదా శాన్తివర్ధినీ || ౧౧౪||

జయాదిశక్తిజననీ శక్తిచక్రప్రవర్తికా |
త్రిశక్తిజననీ జన్యా షట్సూత్రపరివర్ణితా || ౧౧౫||

సుధౌతకర్మణాఽఽరాధ్యా యుగాన్తదహనాత్మికా |
సఙ్కర్షిణీ జగద్ధాత్రీ కామయోనిః కిరీటినీ || ౧౧౬||

ఐన్ద్రీ త్రైలోక్యనమితా వైష్ణవీ పరమేశ్వరీ |
ప్రద్యుమ్నజననీ బిమ్బసమోష్ఠీ పద్మలోచనా || ౧౧౭||

మదోత్కటా హంసగతిః ప్రచణ్డా చణ్డవిక్రమా |
వృషాధీశా పరాత్మా చ విన్ధ్యా పర్వతవాసినీ || ౧౧౮||

హిమవన్మేరునిలయా కైలాసపురవాసినీ |
చాణూరహన్త్రీ నీతిజ్ఞా కామరూపా త్రయీతనుః || ౧౧౯||

వ్రతస్నాతా ధర్మశీలా సింహాసననివాసినీ |
వీరభద్రాదృతా వీరా మహాకాలసముద్భవా || ౧౨౦||

విద్యాధరార్చితా సిద్ధసాధ్యారాధితపాదుకా |
శ్రద్ధాత్మికా పావనీ చ మోహినీ అచలాత్మికా || ౧౨౧||

మహాద్భుతా వారిజాక్షీ సింహవాహనగామినీ |
మనీషిణీ సుధావాణీ వీణావాదనతత్పరా || ౧౨౨||

శ్వేతవాహనిషేవ్యా చ లసన్మతిరరున్ధతీ |
హిరణ్యాక్షీ తథా చైవ మహానన్దప్రదాయినీ || ౧౨౩||

వసుప్రభా సుమాల్యాప్తకన్ధరా పఙ్కజాననా |
పరావరా వరారోహా సహస్రనయనార్చితా || ౧౨౪||

శ్రీరూపా శ్రీమతీ శ్రేష్ఠా శివనామ్నీ శివప్రియా |
శ్రీప్రదా శ్రితకల్యాణా శ్రీధరార్ధశరీరిణీ || ౧౨౫||

శ్రీకలాఽనన్తదృష్టిశ్చ హ్యక్షుద్రారాతిసూదనీ |
రక్తబీజనిహన్త్రీ చ దైత్యసఙ్గవిమర్దినీ || ౧౨౬||

సింహారూఢా సింహికాస్యా దైత్యశోణితపాయినీ |
సుకీర్తిసహితాచ్ఛిన్నసంశయా రసవేదినీ || ౧౨౭||

గుణాభిరామా నాగారివాహనా నిర్జరార్చితా |
నిత్యోదితా స్వయంజ్యోతిః స్వర్ణకాయా ప్రకీర్తితా || ౧౨౮||

వజ్రదణ్డాఙ్కితా చైవ తథామృతసఞ్జీవినీ |
వజ్రచ్ఛన్నా దేవదేవీ వరవజ్రస్వవిగ్రహా || ౧౨౯||

మాఙ్గల్యా మఙ్గలాత్మా చ మాలినీ మాల్యధారిణీ |
గన్ధర్వీ తరుణీ చాన్ద్రీ ఖడ్గాయుధధరా తథా || ౧౩౦||

సౌదామినీ ప్రజానన్దా తథా ప్రోక్తా భృగూద్భవా |
ఏకానఙ్గా చ శాస్త్రార్థకుశలా ధర్మచారిణీ || ౧౩౧||

ధర్మసర్వస్వవాహా చ ధర్మాధర్మవినిశ్చయా |
ధర్మశక్తిర్ధర్మమయా ధార్మికానాం శివప్రదా || ౧౩౨||

విధర్మా విశ్వధర్మజ్ఞా ధర్మార్థాన్తరవిగ్రహా |
ధర్మవర్ష్మా ధర్మపూర్వా ధర్మపారఙ్గతాన్తరా || ౧౩౩||

ధర్మోపదేష్ట్రీ ధర్మాత్మా ధర్మగమ్యా ధరాధరా |
కపాలినీ శాకలినీ కలాకలితవిగ్రహా || ౧౩౪||

సర్వశక్తివిముక్తా చ కర్ణికారధరాఽక్షరా|
కంసప్రాణహరా చైవ యుగధర్మధరా తథా || ౧౩౫||

యుగప్రవర్తికా ప్రోక్తా త్రిసన్ధ్యా ధ్యేయవిగ్రహా |
స్వర్గాపవర్గదాత్రీ చ తథా ప్రత్యక్షదేవతా || ౧౩౬||

ఆదిత్యా దివ్యగన్ధా చ దివాకరనిభప్రభా |
పద్మాసనగతా ప్రోక్తా ఖడ్గబాణశరాసనా || ౧౩౭||

శిష్టా విశిష్టా శిష్టేష్టా శిష్టశ్రేష్ఠప్రపూజితా |
శతరూపా శతావర్తా వితతా రాసమోదినీ || ౧౩౮||

సూర్యేన్దునేత్రా ప్రద్యుమ్నజననీ సుష్ఠుమాయినీ |
సూర్యాన్తరస్థితా చైవ సత్ప్రతిష్ఠతవిగ్రహా || ౧౩౯||

నివృత్తా ప్రోచ్యతే జ్ఞానపారగా పర్వతాత్మజా |
కాత్యాయనీ చణ్డికా చ చణ్డీ హైమవతీ తథా || ౧౪౦||

దాక్షాయణీ సతీ చైవ భవానీ సర్వమఙ్గలా |
ధూమ్రలోచనహన్త్రీ చ చణ్డముణ్డవినాశినీ || ౧౪౧||

యోగనిద్రా యోగభద్రా సముద్రతనయా తథా |
దేవప్రియఙ్కరీ శుద్ధా భక్తభక్తిప్రవర్ధినీ || ౧౪౨||

త్రిణేత్రా చన్ద్రముకుటా ప్రమథార్చితపాదుకా |
అర్జునాభీష్టదాత్రీ చ పాణ్డవప్రియకారిణీ || ౧౪౩||

కుమారలాలనాసక్తా హరబాహూపధానికా |
విఘ్నేశజననీ భక్తవిఘ్నస్తోమప్రహారిణీ || ౧౪౪||

సుస్మితేన్దుముఖీ నమ్యా జయాప్రియసఖీ తథా |
అనాదినిధనా ప్రేష్ఠా చిత్రమాల్యానులేపనా || ౧౪౫||

కోటిచన్ద్రప్రతీకాశా కూటజాలప్రమాథినీ |
కృత్యాప్రహారిణీ చైవ మారణోచ్చాటనీ తథా || ౧౪౬||

సురాసురప్రవన్ద్యాఙ్ఘ్రిర్మోహఘ్నీ జ్ఞానదాయినీ |
షడ్వైరినిగ్రహకరీ వైరివిద్రావిణీ తథా || ౧౪౭||

భూతసేవ్యా భూతదాత్రీ భూతపీడావిమర్దికా |
నారదస్తుతచారిత్రా వరదేశా వరప్రదా || ౧౪౮||

వామదేవస్తుతా చైవ కామదా సోమశేఖరా |
దిక్పాలసేవితా భవ్యా భామినీ భావదాయినీ || ౧౪౯||

స్త్రీసౌభాగ్యప్రదాత్రీ చ భోగదా రోగనాశినీ |
వ్యోమగా భూమిగా చైవ మునిపూజ్యపదామ్బుజా |
వనదుర్గా చ దుర్బోధా మహాదుర్గా ప్రకీర్తితా || ౧౫౦||

ఫలశ్రుతిః

ఇతీదం కీర్తిదం భద్ర దుర్గానామసహస్రకమ్ |
త్రిసన్ధ్యం యః పఠేన్నిత్యం తస్య లక్ష్మీః స్థిరా భవేత్ || ౧||

గ్రహభూతపిశాచాదిపీడా నశ్యత్యసంశయమ్ |
బాలగ్రహాదిపీడాయాః శాన్తిర్భవతి కీర్తనాత్ || ౨||

మారికాదిమహారోగే పఠతాం సౌఖ్యదం నృణామ్ |
వ్యవహారే చ జయదం శత్రుబాధానివారకమ్ || ౩||

దమ్పత్యోః కలహే ప్రాప్తే మిథః ప్రేమాభివర్ధకమ్ |
ఆయురారోగ్యదం పుంసాం సర్వసమ్పత్ప్రదాయకమ్ || ౪||

విద్యాభివర్ధకం నిత్యం పఠతామర్థసాధకమ్ |
శుభదం శుభకార్యేషు పఠతాం శృణుతామపి || ౫||

యః పూజయతి దుర్గాం తాం దుర్గానామసహస్రకైః |
పుష్పైః కుఙ్కుమసమ్మిశ్రైః స తు యత్కాఙ్క్షతే హృది || ౬||

తత్సర్వం సమవాప్నోతి నాస్తి నాస్త్యత్ర సంశయః |
యన్ముఖే ధ్రియతే నిత్యం దుర్గానామసహస్రకమ్ || ౭||

కిం తస్యేతరమన్త్రౌఘైః కార్యం ధన్యతమస్య హి |
దుర్గానామసహస్రస్య పుస్తకం యద్గృహే భవేత్ || ౮||

న తత్ర గ్రహభూతాదిబాధా స్యాన్మఙ్గలాస్పదే |
తద్గృహం పుణ్యదం క్షేత్రం దేవీసాన్నిధ్యకారకమ్ || ౯||

ఏతస్య స్తోత్రముఖ్యస్య పాఠకః శ్రేష్ఠమన్త్రవిత్ |
దేవతాయాః ప్రసాదేన సర్వపూజ్యః సుఖీ భవేత్ || ౧౦||

ఇత్యేతన్నగరాజేన కీర్తితం మునిసత్తమ |
గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం త్వయి స్నేహాత్ ప్రకీర్తితమ్ || ౧౧||

భక్తాయ శ్రద్ధధానాయ కేవలం కీర్త్యతామిదమ్ |
హృది ధారయ నిత్యం త్వం దేవ్యనుగ్రహసాధకమ్ || ౧౨|| ||

ఇతి శ్రీస్కాన్దపురాణే స్కన్దనారదసంవాదే దుర్గాసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||

0 comments:

Post a Comment

Followers