Search Stotra Ratnakaram

Monday, May 2, 2011

Sri Krishna SahasraNama stotram

శ్రీ-కృష్ణ-సహస్త్రనామ-స్తోత్రమ్|| శ్రీకృష్ణాయ నమః ||

ధ్యానమ్
శిఖిముకుటవిశేషం నీలపద్మాఙ్గదేశం
విధుముఖకృతకేశం కౌస్తుభాపీతవేశమ్ |
మధురరవకలేశం శం భజే భ్రాతుశేషం
వ్రజజనవనితేశం మాధవం రాధికేశమ్ ||
స్తోత్రమ్
కృష్ణః శ్రీవల్లభః శార్ఙ్గీ విష్వక్సేనః స్వసిద్ధిదః |
క్షీరోదధామా వ్యూహేశః శేషశాయీ జగన్మయః || ౧ ||

భక్తిగమ్యస్‍త్రయీమూర్తిర్భారార్తవసుధాస్తుతః |
దేవదేవో దయాసిన్ధుర్దేవో దేవశిఖామణిః || ౨ ||

సుఖభావః సుఖాధారో ముకున్దో ముదితాశయః |
అవిక్రియః క్రియామూర్తిరధ్యాత్మస్వస్వరూపవాన్ || ౩ ||

శిష్టాభిలక్ష్యో భూతాత్మా ధర్మత్రాణార్థచేష్టితః |
అన్తర్యామీ కలారూపః కాలావయవసాక్షికః || ౪ ||

వసుధాయాసహరణో నారదప్రేరణోన్ముఖః |
ప్రభూష్ణుర్నారదోద్గీతో లోకరక్షాపరాయణః || ౫ ||

రౌహిణేయకృతానన్దో యోగజ్ఞాననియోజకః |
మహాగుహాన్తర్నిక్షిప్తః పురాణవపురాత్మవాన్ || ౬ ||

శూరవంశైకధీః శౌరిః కంసశంకావిషాదకృత్ |
వసుదేవోల్లసచ్ఛాక్తిర్దేవక్యష్టమగర్భగః || ౭ ||

వసుదేవసుతః శ్రీమాన్ దేవకీనన్దనో హరిః |
ఆశ్చర్యబాలః శ్రీవత్సలక్ష్మవక్షాశ్చతుర్భుజః || ౮ ||

స్వభావోత్కృష్టసద్భావః కృష్ణాష్టమ్యన్తసమ్భవః |
ప్రాజాపత్యర్క్షసమ్భూతో నిశీథసమయోదితః || ౯ ||

శంఖచక్రగదాపద్మపాణిః పద్మనిభేక్షణః |
కిరీటీ కౌస్తుభోరస్కః స్ఫురన్మకరకుణ్డలః || ౧౦ ||

పీతవాసా ఘనశ్యామః కుఞ్చితాఞ్చితకున్తలః |
సువ్యక్తవ్యక్తాభరణః సూతికాగృహభూషణః || ౧౧ ||

కారాగారాన్ధకారఘ్నః పితృప్రాగ్జన్మసూచకః |
వసుదేవస్తుతః స్తోత్రం తాపత్రయనివారణః || ౧౨ ||

నిరవద్యః క్రియామూర్తిర్న్యాయవాక్యనియోజకః |
అదృష్టచేష్టః కూటస్థో ధృతలౌకికవిగ్రహః || ౧౩ ||

మహర్షిమానసోల్లాసో మహీమఙ్గలదాయకః |
సంతోషితసురవ్రాతః సాధుచిత్తప్రసాదకః || ౧౪ ||

జనకోపాయనిర్దేష్టా దేవకీనయనోత్సవః |
పితృపాణిపరిష్కారో మోహితాగారరక్షకః || ౧౫ ||

స్వశక్త్యుద్ధాటితాశేషకపాటః పితృవాహకః |
శేషోరగఫణాచ్ఛత్రః శేషోక్తాఖ్యాసహస్‍త్రకః || ౧౬ ||

యమునాపూరవిధ్వంసీ స్వభాసోద్భాసితవ్రజః |
కృతాత్మవిద్యావిన్యాసో యోగమాయాగ్రసమ్భవః || ౧౭ ||

దుర్గానివేదితోద్భావో యశోదాతల్పశాయకః |
నన్దగోపోత్సవస్ఫూర్తిర్వ్రజానన్దకరోదయః || ౧౮ ||

సుజాతజాతకర్మశ్రీర్గోపీభద్రోక్తినిర్వృతః |
అలీకనిద్రోపగమః పూతనాస్తనపీడనః || ౧౯ ||

స్తన్యాత్తపూతనాప్రాణః పూతనాక్రోశకారకః |
విన్యస్తరక్షాగోధూలిర్యశోదాకరలాలితః || ౨౦ ||

నన్దాఘ్రాతశిరోమధ్యః పూతనాసుగతిప్రదః |
బాలః పర్యఙ్కనిద్రాలుర్ముఖార్పితపదాఙ్గులిః || ౨౧ ||

అఞ్జనస్నిగ్ధనయనః పర్యాయాఙ్కరితస్మితః |
లీలాక్షస్తరలాలోక శకటాసురభఞ్జనః || ౨౨ ||

ద్విజోదితస్వస్త్యయనో మన్త్రపూతజలాప్లుతః |
యశోదోత్సఙ్గపర్యఙ్కో యశోదాముఖవీక్షకః || ౨౩ ||

యశోదాస్తన్యముదితస్తృణావర్తాదిదుఃసహః |
తృణావర్తాసురధ్వంసీ మాతృవిస్మయకారకః || ౨౪ ||

ప్రశస్తనామకరణో జానుచంక్రమణోత్సుకః |
వ్యాలమ్బిచూలికారత్‍నో ఘోషగోపః ప్రహర్షణః || ౨౫ ||

స్వముఖప్రతిబిమ్బార్థీ గ్రీవావ్యాఘ్రనఖోజ్జ్వలః |
పఙ్కానులేపరుచిరో మాంసలోరుకటితటః || ౨౬ ||

ఘృష్టజానుకరద్వన్ద్వః ప్రతిబిమ్బానుకారకృత్ |
అవ్యక్తవర్ణవాగ్వృత్తిః స్మితలక్ష్యరదోద్గమః || ౨౭ ||

ధాత్రీకరసమాలమ్బీ ప్రస్ఖలచ్చిత్రచంక్రమః |
అనురూపవయస్యాఢ్యశ్చారుకౌమారచాపలః || ౨౮ ||

వత్సపుచ్ఛసమాకృష్టో వత్సపుచ్ఛవికర్షణః |
విస్మారితాన్యవ్యాపారో గోపగోపీముదావహః || ౨౯ ||

అకాలవత్సనిర్మోక్తా వ్రజవ్యాక్రోశసుస్మితః |
నవనీతమహాచోరో దారకాహారదాయకః || ౩౦ ||

పీఠోలూఖలసోపానః క్షీరభాణ్డవిభేదనః |
శిక్యభాణ్డసమాకర్షీ ధ్వాన్తాగారప్రవేశకృత్ || ౩౧ ||

భూషారత్‍నప్రకాశాఢ్యో గోప్యుపాలమ్భభర్త్సితః |
పరాగధూసరాకారో మృద్భక్షణకృతేక్షణః || ౩౨ ||


బాలోక్తమృత్కథారమ్భో మిత్రాన్తర్గూఢవిగ్రహః |
కృతసంత్రాసలోలాక్షో జననీప్రత్యయావహః || ౩౩ ||

మాతృదృశ్యాత్తవదనో వక్త్రలక్ష్యచరాచరః |
యశోదాలాలితస్వాత్మా స్వయం స్వాచ్ఛన్ద్యమోహనః || ౩౪ ||

సవిత్రీస్నేహసంశ్‍లిష్టః సవిత్రీస్తనలోలుపః |
నవనీతార్థనాప్రహ్వో నవనీతమహాశనః || ౩౫ ||

మృషాకోపప్రకమ్పోష్ఠో గోష్ఠాఙ్గణవిలోకనః |
దధిమన్థఘటీభేత్తా కిఙ్కిణీక్వాణసూచితః || ౩౬ ||

హైయఙ్గవీనరసికో మృషాశ్రుశ్చౌర్యశాఙ్కితః |
జననీశ్రమవిజ్ఞాతా దామబన్ధనియన్త్రితః || ౩౭ ||

దామాకల్పశ్చలాపాఙ్గో గాఢోలూఖలబన్ధనః |
ఆకృష్టోలూఖలోఽనన్తః కుబేరసుతశాపవిత్ || ౩౮ ||

నారదోక్తిపరామర్శీ యమలార్జునభఞ్జనః |
ధనదాత్మజసంఘుష్టో నన్దమోచితబన్ధనః || ౩౯ ||

బాలకోద్గీతనిరతో బాహుక్షేపోదితప్రియః |
ఆత్మజ్ఞో మిత్రవశగో గోపీగీతగుణోదయః || ౪౦ ||

ప్రస్థానశకటారూఢో వృన్దావనకృతాలయః |
గోవత్సపాలనైకాగ్రో నానాక్రీడాపరిచ్ఛదః || ౪౧ ||

క్షేపణీక్షేపణః ప్రీతో వేణువాద్యవిశారదః |
వృషవత్సానుకరణో వృషధ్వానవిడమ్బనః || ౪౨ ||

నియుద్ధలీలాసంహ్రష్టః కూజానుకృతకోకిలః |
ఉపాత్తహంసగమనః సర్వజన్తురుతానుకృత్ || ౪౩ ||

భృఙ్గానుకారీ దధ్యన్నచోరో వత్సపురస్సరః |
బలీ బకాసురగ్రాహీ బకతాలుప్రదాహకః || ౪౪ ||

భీతగోపార్భకాహూతో బకచఞ్చువిదారణః |
బకాసురారిర్గోపాలో బాలో బాలాద్భుతావహః || ౪౫ ||

బలభద్రసమాశ్‍లిష్టః కృతక్రీడానిలాయనః |
క్రీడాసేతునిధానజ్ఞః ప్లవఙ్గోత్ప్లవనోఽద్భుతః || ౪౬ ||

కన్దుకక్రీడనో లుప్తనన్దాదిభవవేదనః |
సుమనోఽలంకృతశిరాః స్వాదుస్నిగ్ధాన్నశిక్యభృత్ || ౪౭ ||

గుఞ్జాప్రాలమ్బనచ్ఛన్నః పిఞ్ఛైరలకవేషకృత్ |
వన్యాశనప్రియః శ్రృఙ్గరవాకారితవత్సకః || ౪౮ ||

మనోజ్ఞపల్లవోత్తంసపుష్పస్వేచ్ఛాత్తషట్‌పదః |
మఞ్జుశిజ్ఞితమఞ్జీరచరణః కరకఙ్కణః || ౪౯ ||

అన్యోన్యశాసనః క్రీడాపటుః పరమకైతవః |
ప్రతిధ్వానప్రముదితః శాఖాచతురచంక్రమః || ౫౦ ||

అఘదానవసంహర్తా వ్రజవిఘ్నవినాశనః |
వ్రజసఞ్జీవనః శ్రేయోనిధర్దానవముక్తిదః || ౫౧ ||

కాలిన్దీపులినాసీనః సహభుక్తవ్రజార్భకః |
కక్షాజఠరవిన్యస్తవేణుర్వల్లవచేష్టితః || ౫౨ ||

భుజసన్ధ్యన్తరన్యస్తశ్రృఙ్గవేత్రః శుచిస్మితః |
వామపాణిస్థదధ్యన్నకవలః కలభాషణః || ౫౩ ||

అఙ్గుల్యన్తరవిన్యస్తఫలః పరమపావనః |
అదృశ్యతర్ణకాన్వేషీ వల్లవార్భకభీతిహా || ౫౪ ||

అదృష్టవత్సపవ్రాతో బ్రహ్మవిజ్ఞాతవైభవః |
గోవత్సవత్సపాన్వేషీ విరాట్‌పురుషవిగ్రహః || ౫౫ ||

స్వసంకల్పానురూపార్థో వత్సవత్సపరూపధృక్ |
యథావత్సక్రియారూపో యథాస్థాననివేశనః || ౫౬ ||

యథావ్రజార్భకాకారో గోగోపీస్తన్యపః సుఖీ |
చిరాద్బలో హితో దాన్తో బ్రహ్మవిజ్ఞాతవైభవః || ౫౭ ||

విచిత్రశక్తిర్వ్యాలీనః సృష్టగోవత్సవత్సపః |
బ్రహ్మత్రపాకరో ధాతృస్తుతః సర్వార్థసాధకః || ౫౮ ||

బ్రహ్మ బ్రహ్మమయోఽవ్యక్తస్తేజోరూపః సుఖాత్మకః |
నిరుక్తం వ్యాకృతిర్వ్యక్తో నిరాలమ్బనభావనః || ౫౯ ||

ప్రభవిష్ణురతన్త్రీకో దేవపక్షార్థరూపధృక్ |
అకామః సర్వవేదాదిరణీయః స్థూలరూపవాన్ || ౬౦ ||

వ్యాపీ వ్యాప్యః కృపాకర్తా విచిత్రాచారసమ్పతః |
ఛేన్దోమయః ప్రధానాత్మా మూర్తామూర్తిద్వయాకృతీః || ౬౧ ||

అనేకమూర్తిరక్రోధః పరః ప్రకృతిరక్రమః |
సకలావరణోపేతః సర్వదేవో మహేశ్వరః || ౬౨ ||

మహాప్రభావనః పూర్వవత్సవత్సపదర్శకః |
కృష్ణయాదవగోపాలో గోపాలోకనహర్షితః || ౬౩ ||

స్మితేక్షాహర్షితబ్రహ్మా భక్తవత్సలవాక్ప్రియః |
బ్రహ్మానన్దాశ్రుధౌతాంఘ్రిర్లీలావైచిత్ర్యకోవిదః || ౬౪ ||

బలభద్రైకహ్రదయో నామకారితగోకులః |
గోపాలబాలకో భవ్యో రజ్జుయజ్ఞోపవీతవాన్ || ౬౫ ||

వృక్షచ్ఛాయాహతాశాన్తిర్గోపోత్సఙ్గపబర్హణః |
గోపసంవాహితపదో గోపవ్యజనవీజితః || ౬౬ ||

గోపగానసుఖోన్నిద్రః శ్రీదామార్జితసౌహ్రదః |
సునన్దసుహ్రదేకాత్మా సుబలప్రాణరఞ్జనః || ౬౭ ||

తాలీవనకృతక్రీడో బలపాతితధేనుకః |
గోపీసౌభాగ్యసమ్భావ్యో గోధూలిచ్ఛురితాలకః || ౬౮ ||

గోపీవిరహసంతప్తో గోపికాకృతమజ్జనః |
ప్రలమ్బబాహురుత్ఫుల్లపుణ్డరీకావతంసకః || ౬౯ ||

విలాసలలితస్మేరగర్భలీలావలోకనః |
స్‍త్రగ్భూషణానులేపాఢ్యో జనన్యుపహ్రతాన్నభుక్ || ౭౦ ||

వరశయ్యాశయో రాధప్రేమసల్లాపనిర్వృతః |
యమునాతటసంచారీ విషార్తవ్రజహర్షదః || ౭౧ ||

కాలియక్రోధజనకః వృద్ధాహికులవేష్టితః |
కాలియాహిఫణారఙ్గనటః కాలియమర్దనః || ౭౨ ||

నాగపత్‍నీస్తుతిప్రీతో నానావేషసమృద్ధికృత్ |
అవిషాక్తదృగాత్మేశః స్వదృగాత్మాస్తుతిప్రియః || ౭౩ ||

సర్వేశ్వరః సర్వగుణః ప్రసిద్ధః సర్వసాత్వతః |
అకుణ్ఠధామా చన్ద్రార్కదృష్టిరాకాశనిర్మలః || ౭౪ ||

అనిర్దేశ్యగతిర్నాగవనితాపతిభైక్షదః |
స్వాంఘ్రిముద్రాఙ్కనాగేన్ద్రమూర్ధా కాలియసంస్తుతః || ౭౫ ||

అభయో విశ్వతశ్చక్షుః స్తుతోత్తమగుణః ప్రభుః |
అహమాత్మా మరుత్ప్రాణః పరమాత్మా ద్యుశీర్షవాన్ || ౭౬ ||

నాగోపాయనహ్రష్టాత్మా హ్రదోత్సారితకాలియః |
బలభద్రసుఖాలాపో గోపాలిఙ్గననిర్వృతః || ౭౭ ||

దావాగ్నిభీతగోపాలగోప్తా దావాగ్నినాశనః |
నయనాచ్ఛాదనక్రీడలమ్పటో నృపచేష్టితః || ౭౮ ||

కాకపక్షధరః సౌమ్యో బలవాహకకేలిమాన్ |
బలఘాతితదుర్ధర్షప్రలమ్బో బలవత్సలః || ౭౯ ||

ముఞ్జాటవ్యగ్నిశమనః ప్రావృట్‌కాలవినోదవాన్ |
శిలాన్యస్తాన్నభృద్దైత్యసంహర్తా శాద్వలాసనః || ౮౦ ||

సదాప్తగోపికోద్గీతః కర్ణికారావతంసకః |
నటవేషధరః పద్మమాలాఙ్కో గోపికావృతః || ౮౧ ||

గోపీమనోహరాపాఙ్గో వేణువాదనతత్పరః |
విన్యస్తవదనామ్భోజశ్చారుశబ్దకృతాననః || ౮౨ ||

బిమ్బాధరార్పితదారువేణుర్విశ్వవిమోహనః |
వ్రజసంవర్ణితః శ్రావ్యవేణునాదశ్రుతిప్రియః || ౮౩ ||

గోగోపగోపీజన్మేప్సుర్బ్రహ్మేన్ద్రాద్యభివన్దితః |
గీతస్‍త్రుతిసరిత్పూరో నాదనర్తితబర్హిణః || ౮౪ ||

రాగపల్లవితస్థాణుర్గీతనమితపాదపః |
విస్మారితతృణగ్రాసమృగో మృగవిలోభితః || ౮౫ ||

వ్యాఘ్రాదిహింస్‍త్రసహజవైరహర్తా సుగాయనః |
గాఢోదీరితగోవృన్దః ప్రేమోత్కర్ణితతర్ణకః || ౮౬ ||

నిష్పన్దయానబ్రహ్మాదివీక్షితో విశ్వవన్దితః |
శాఖోత్కర్ణశకున్తౌఘశ్‍ఛత్రాయితవలాహకః || ౮౭ ||

ప్రసన్నః పరమానన్దశ్చిత్రాయితచరాచరః |
గోపికామదనో గోపీకుచకుఙ్గమముద్రితః || ౮౮ ||

గోపకన్యాజలక్రీడాహ్రష్టో గోప్యంశుకాపహ్రత్ |
స్కన్ధారోపితగోపస్‍త్రీవాసాః కున్దనిభస్మితః || ౮౯ ||

గోపీనేత్రోత్పలశశీ గోపికాయాచితాంశుకః |
గోపీనమస్క్రియాదేష్టా గోప్యేకకరవన్దితః || ౯౦ ||

గోప్యఞ్జలివిశేషార్థీ గోపక్రీడావిలోభితః |
శాన్తవాసస్ఫురద్గోపీకృతాఞ్జలిరఘాపహః || ౯౧ ||

గోపీకేలివిలాసార్థీ గోపీసమ్పూర్ణకామదః |
గోపస్‍త్రీవస్‍త్రదో గోపీచిత్తచోరః కుతూహలీ || ౯౨ ||

వృన్దావనప్రియో గోపబన్ధుర్యజ్వాన్నయాచితా |
యజ్ఞేశో యజ్ఞభావజ్ఞో యజ్ఞపత్‍న్యభివాఞ్ఛితః || ౯౩ ||

మునిపత్‍నీవితీర్ణాన్నతృప్తో మునివధూప్రియః |
ద్విజపత్న్యభిభావజ్ఞో ద్విజపత్‍నీవరప్రదః || ౯౪ ||

ప్రతిరుద్ధసతీమోక్షప్రదో ద్విజవిమోహితః |
మునిజ్ఞానప్రదో యజ్వస్తుతో వాసవయాగవిత్ || ౯౫ ||

పితృప్రోక్తక్రియారూపశక్రయాగనివారణః |
శక్రాఽమర్షకరః శక్రవృష్టిప్రశమనోన్ముఖ || ౯౬ ||

గోవర్ధనధరో గోపగోవృన్దత్రాణతత్పరః |
గోవర్ధనగిరిఛత్రచణ్డదణ్డభుజార్గలః || ౯౭ ||

సప్తాహవిధృతాద్రీన్ద్రో మేఘవాహనగర్వహా |
భుజాగ్రోపరివిన్యస్తక్ష్మాధరక్ష్మాభృదచ్యుతః || ౯౮ ||

స్వస్థానస్థాపితగిరిర్గోపీదధ్యక్షతార్చితః |
సుమనః సుమనోవృష్టిహ్రష్టో వాసవవన్దితః || ౯౯ ||

కామధేనుపయఃపూరాభిషిక్తః సురభిస్తుతః |
ధరాంఘ్రిరోషధీరోమా ధర్మగోప్తా మనోమయః || ౧౦౦ ||

జ్ఞానయజ్ఞప్రియః శాస్త్రనేత్రః సర్వార్థసారథిః |
ఎరావతకరానీతవియద్గఙ్గాప్లుతో విభుః || ౧౦౧ ||

బ్రహ్మాభిషిక్తో గోగోప్తా సర్వలోకశుభంకరః |
సర్వవేదమయో మగ్ననన్దాన్వేషిపితృప్రియః || ౧౦౨ ||

వరుణోదీరితాత్మేక్షాకౌతుకో వరుణార్చితః |
వరుణానీతజనకో గోపజ్ఞాతాత్మవైభవః || ౧౦౩ ||

స్వర్లోకాలోకసంహ్రష్టగోపవర్గత్రివర్గదః |
బ్రహ్మగ్రద్గోపితో గోపద్రష్టా బ్రహ్మపదప్రదః || ౧౦౪ ||

శరచ్చన్ద్రవిహారోక్తః శ్రీపతిర్వశకః క్షమః |
భయాపహో భర్తృరుద్ధగోపికాధ్యానగోచరః || ౧౦౫ ||

గోపికానయనాస్వాద్యో గోపీనర్మోక్తినిర్వృతః |
గోపికామనహరణో గోపికాశతయూథపః || ౧౦౬ ||

వైజయన్తీస్త్రగాకల్పో గోపికామానవర్ధనః |
గోపకాన్తాసునిర్దేష్టా కాన్తో మన్మథమన్మథః || ౧౦౭ ||

స్వాత్మాస్యదత్తతామ్బూలః ఫలితోత్కృష్టయౌవనః |
వల్లవీస్తనసక్తాక్షో వల్లవీప్రేమచాలితః || ౧౦౮ ||

గోపీచేలాంచలాసీనో గోపీనేత్రాబ్జషట్‌పదః |
రాసక్రీడాసమాసక్తో గోపీమణ్డలమణ్డనః || ౧౦౯ ||

గోపీహేమమణిశ్రేణిమధ్యేన్ద్రమనిరుజ్జవలః |
విద్యాధరేన్దుశాపఘ్నః శంఖచూడశిరోహరః || ౧౧౦ ||

శంఖచూడశిరోరత్‍నసమ్ప్రీణితబలోనఘః |
అరిష్టారిష్టకృద్దుష్టకేశిదైత్యనిషూదనః || ౧౧౧ ||

సరసః సస్మితముఖః సుస్థిరో విరహాకులః |
సంకర్షణార్పితప్రీతిరక్రూరధ్యానగోచరః || ౧౧౨ ||

అక్రూరసంస్తుతో గూఢో గుణవృత్త్యుపలక్షితః |
ప్రమాణగమ్యస్తన్మాత్రాఽవయవీ బుద్ధితత్పరః || ౧౧౩ ||

సర్వప్రమాణప్రమథీసర్వప్రత్యయసాధకః |
పురుషశ్చ ప్రధానాత్మా విపర్యాసవిలోచనః || ౧౧౪ ||

మధురాజనసంవీక్ష్యో రజకప్రతిఘాతకః |
విచిత్రామ్బరసంవీతో మాలాకారవరప్రదః || ౧౧౫ ||

కుబ్జావక్రత్వనిర్మోక్తా కుబ్జాయౌవనదాయకః |
కుబ్జాఙ్గరాగసురభిః కంసకోదణ్డఖణ్డనః || ౧౧౬ ||

ధీరః కువలయపీడమర్దనః కంసభీతికృత్ |
దన్తిదన్తాయుధో రఙ్గత్రాసకో మల్లయుద్ధవిత్ || ౧౧౭ ||

చాణూరహన్తా కంసారిర్దేవకీహర్షదాయకః |
వసుదేవపదానమ్రః పితృబన్ధవిమోచనః || ౧౧౮ ||

ఉర్వీభయాపహో భూప ఉగ్రసేనాధిపత్యదః |
ఆజ్ఞాస్థితశచీనాథః సుధర్మానయనక్షమః || ౧౧౯ ||

ఆద్యో ద్విజాతిసత్కర్తా శిష్టాచారప్రదర్శకః |
సాన్దీపనికృతాభ్యస్తవిద్యాభ్యాసైకధీః సుధీః || ౧౨౦ ||

గుర్వభీష్టక్రియాదక్షః పశ్చిమోదధిపూజితః |
హతపఞ్చజనప్రాప్తపాఞ్చజన్యో యమార్చితః || ౧౨౧ ||

ధర్మరాజజయానీతగురుపుత్ర ఉరుక్రమః |
గురుపుత్రపదః శాస్తా మధురాజసభాసదః || ౧౨౨ ||

జామదగ్నయసమభ్యర్చ్యో గోమన్తగిరిసంచరః |
గోమన్తదావశమనో గరుడానీతభూషణః || ౧౨౩ ||

చక్రాద్యాయుధసంశోభీ జరాసన్ధమదాపహః |
సృగాలావనిపాలఘ్నః స్రృగాలాత్మజరాజ్యదః || ౧౨౪ ||

విధ్వస్తకాలయవనో ముచుకున్దవరప్రదః |
ఆజ్ఞాపితమహామ్భోధిర్ద్వారకాపురకల్పనః || ౧౨౫ ||

ద్వారకానిలయో రుక్మిమానహన్తా యదుద్వహః |
రుచిరో రుక్మిణిజానిః ప్రద్యుమ్నజనకః ప్రభుః || ౧౨౬ ||

అపాకృతత్రిలోకార్తిరనిరుద్ధపితామహః |
అనిరుద్ధపదాన్వేషీ చక్రీ గరుడవాహనః || ౧౨౭ ||

బాణాసురపురీరోద్ధా రక్షాజ్వల్నయన్త్రజిత్ |
ధూతప్రమథసంరమ్భో జితమాహేశ్వరజ్వరః || ౧౨౮ ||

షట్‌చక్రశక్తినిర్జేతా భూతవేతాలమోహకృత్ |
శమ్భుత్రిశూలజిచ్ఛమ్భుజమ్భణః శమ్భుసంస్తుతః || ౧౨౯ ||

ఇన్ద్రియాత్మేన్దుహ్రదయః సర్వయోగేశ్వరేశ్వరః |
హిరణ్యగర్భహ్రదయో మోహావర్తనివర్తనః || ౧౩౦ ||

ఆత్మజ్ఞాననిధర్మేధాకోశస్తన్మాత్రరూపవాన్ |
ఇన్ద్రోఽగ్నివదనః కాలనాభః సర్వాగమాధ్వగః || ౧౩౧ ||

తురీయః సర్వధీసాక్షీ ద్వన్ద్వారామ ఆత్మదూరగః |
అజ్ఞాతపారవశ్యశ్రీరవ్యాకృతవిహారవాన్ || ౧౩౨ ||

ఆత్మప్రదీపో విజ్ఞానమాత్రాత్మా శ్రీనికేతనః |
బాణబాహువనచ్ఛేత్తా మహేన్ద్రప్రీతివర్ధనః || ౧౩౩ ||

అనిరూద్ధనిరోధజ్ఞో జలేశాహ్రతగోకులః |
జలేశవిజయీ వీరః సత్రాజిద్రత్నయాచకః || ౧౩౪ ||

ప్రసేనాన్వేషణోద్యుక్తో జామ్బవద్ధృతరత్నదః |
జితర్క్షరాజతనయాహర్తా జామ్బవతీప్రియః || ౧౩౫ ||

సత్యభామాప్రియః కామః శతధన్వశిరోహరః |
కాలిన్దీపతిరక్రూరబన్ధురక్రూరరత్నదః || ౧౩౬ ||

కైకేయీరమణో భద్రభర్తా నాగ్నజితీధవః |
మాద్రీమనోహరః శైబ్యాప్రాణబన్ధురురుక్రమః || ౧౩౭ ||

సుశీలాదయితో మిత్రవిన్దానేత్రమహోత్సవః |
లక్ష్మణావల్లభో రుద్ధప్రాగ్జ్యోతిషమహాపురః || ౧౩౮ ||

సురపాశావృతిచ్ఛేదీ మురారిః క్రూరయుద్ధవిత్ |
హయగ్రీవశిరోహర్తా సర్వాత్మా సర్వదర్శనః || ౧౩౯ ||

నరకాసురవిచ్ఛేత్తా నరకాత్మజరాజ్యదః |
పృథ్వీస్తుతః ప్రకాశాత్మా హ్రద్యో యజ్ఞఫలప్రదః || ౧౪౦ ||

గుణగ్రాహీ గుణద్రష్టా గూఢస్వాత్మావిభూతిమాన్ |
కవిర్జగదుపద్రష్టా పరమాక్షరవిగ్రహః || ౧౪౧ ||

ప్రపన్నపాలనో మాలీ మహద్బ్రహ్మవివర్ధనః |
వాచ్యవాచకశక్త్యర్థః సర్వవ్యాకృతసిద్ధిదః || ౧౪౨ ||

స్వయమ్ప్రభురనిర్వేద్యః స్వప్రకాశశ్చిరన్తనః |
నాదాత్మా మన్త్రకోటీశో నానావాదనిరోధకః || ౧౪౩ ||

కన్దర్పకోటిలావణ్యః పరార్థైకప్రయోజకః |
అమరీకృతదేవౌఘః కన్యకాబన్ధమోచనః || ౧౪౪ ||

షోడశస్‍త్రీసహస్‍త్రేశః కాన్తః కాన్తామనోభవః |
క్రీడారత్నాచలాహర్తా వరుణచ్ఛత్రశోభితః || ౧౪౫ ||

శక్రాభివన్దితః శక్రజననీకుణ్డలప్రదః |
అదితిప్రస్తుతస్తోత్రో బ్రాహ్మణోద్ధుష్టచేష్టనః || ౧౪౬ ||

పురాణః సంయమీ జన్మాలిప్తః షడ్‌వింశకోర్థదః |
యశస్యనీతిరాద్యన్తరహితః సత్కథాప్రియః || ౧౪౭ ||

బ్రహ్మబోధః పరానన్దః పారిజాతాపహారకః |
పౌణ్డ్రకప్రాణహరణః కాశిరాజనిషూదనః || ౧౪౮ ||

కృత్యాగర్వప్రశమనో విచక్రవధదీక్షితః |
హంసవిధ్వంసనః సామ్బజనకో డిమ్భకార్దనః || ౧౪౯ ||

మునిర్గోప్తా పితృవరప్రదః సవనదీక్షితః |
రథీ సారథ్యనిర్దేష్టా ఫాల్గునః ఫాల్గునిప్రియః || ౧౫౦ ||

సప్తాబ్ధిస్తమ్భనోద్భుతో హరిః సప్తాబ్ధిభేదనః |
ఆత్మప్రకాశః పూర్ణశ్రీరాదినారాయణేక్షితః || ౧౫౧ ||

విప్రపుత్రప్రదశ్చైవ సర్వమాతృసుతప్రదః |
పార్థవిస్మయకృత్పార్థప్రణవార్థప్రబోధనః || ౧౫౨ ||

కైలాసయాత్రాసుముఖో బదర్యాశ్రమభూషణః |
ఘణ్టాకర్ణాక్రియమౌఢ్యతోషితో భక్తవత్సలః || ౧౫౩ ||

మునివృన్దాదిభిర్ధ్యేయో ఘణ్టాకర్ణవరప్రదః |
తపశ్చర్యాపరశ్చీరవాసాః పిఙ్గజటాధరః || ౧౫౪ ||

ప్రత్యక్షీకృతభూతేశః శివస్తోతా శివస్తుతః |
కృష్ణాస్వయంవరాలోకకౌతుకీ సర్వసమ్మతః || ౧౫౫ ||

బలసంరమ్భశమనో బలదర్శితపాణ్డవః |
యతివేషార్జునాభీష్టదాయీ సర్వాత్మగోచరః || ౧౫౬ ||

సుభద్రాఫాల్గునోద్వాహకర్తా ప్రీణితఫాల్గునః |
ఖాణ్డవప్రీణితార్చిష్మాన్ మయదానవమోచనః || ౧౫౭ ||

సులభో రాజసూయార్హో యుధిష్ఠిరనియోజకః |
భీమార్దితజరాసన్ధో మాగధాత్మజరాజ్యదః || ౧౫౮ ||

రాజబన్ధననిర్మోక్తా రాజసూయాగ్రపూజనః |
చైద్యాద్యసహనో భీష్మస్తుతః సాత్వతపూర్వజః || ౧౫౯ ||

సర్వాత్మార్థసమాహర్తా మన్దరాచలధారకః |
యజ్ఞావతారః ప్రహ్లాదప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః || ౧౬౦ ||

బలియజ్ఞసభాధ్వంసీ దృప్తక్షత్రకులాన్తకః |
దశగ్రీవాన్తకో జేతా రేవతీప్రేమవల్లభః || ౧౬౧ ||

సర్వావతారాధిష్ఠాతా వేదబాహ్యవిమోహనః |
కలిదోషనిరాకర్తా దశనామా దృఢవ్రతః || ౧౬౨ ||

అమేయాత్మా జగత్స్వామీ వాగ్మీ చైద్యశిరోహరః |
ద్రౌపదీరచితస్తోత్రః కేశవః పురుషోత్తమః || ౧౬౩ ||

నారాయణో మధుపతిర్మాధవో దోషవర్జితః |
గోవిన్దః పుణ్డరీకాక్షో విష్ణుశ్చ మధుసూదనః || ౧౬౪ ||

త్రివిక్రమస్‍త్రిలోకేశో వామనః శ్రీధరః పుమాన్ |
హ్రషీకేశో వాసుదేవః పద్మనాభో మహాహ్రదః || ౧౬౫ ||

దామోదరశ్చతుర్వ్యూహః పాఞ్చాలీమానరక్షణః |
శాల్వఘ్నః సమరశ్‍లాఘీ దన్తవక్త్రనిబర్హణః || ౧౬౬ ||

దామోదరప్రియసఖః పృథుకాస్వాదనప్రియః |
ఘృణీ దామోదరః శ్రీదో గోపీపునరవేక్షకః || ౧౬౭ ||

గోపికాముక్తిదో యోగీ దుర్వాసస్తృప్తికారకః |
అవిజ్ఞాతవ్రజాకీర్ణపాణ్డవాలోకనో జయీ || ౧౬౮ ||

పార్థసారథ్యనిరతః ప్రాజ్ఞః పాణ్డవదౌత్యకృత్ |
విదురాతిథ్యసంతుష్టః కున్తీసంతోశదాయకః || ౧౬౯ ||

సుయోధనతిరస్కర్తా దుర్యోధనవికారవిత్‌ |
విదురాభిష్టుతో నిత్యో వార్ష్ణేయో మఙ్గలాత్మకః || ౧౭౦ ||

పఞ్చవింశతితత్త్వేశశ్చతుర్వింశతిదేహభాక్‌ |
సర్వానుగ్రాహకః సర్వదాశార్హసతతార్చితః || ౧౭౧ ||

అచిన్త్యో మధురాలాపః సాధుదర్శీ దురాసదః |
మనుష్యధర్మానుగతః కౌరవేన్ద్రక్షయేక్షితః || ౧౭౨ ||

ఉపేన్ద్రో దానవారాతిరురుగీతో మహాద్యుతిః |
బ్రహ్మణ్యదేవః శ్రుతిమాన్‍ గోబ్రాహ్మణహితాశయః || ౧౭౩ ||

వరశీలః శివారమ్భః సువిజ్ఞానవిమూర్తిమాన్ |
స్వభావశుద్ధః సన్మిత్రః సుశరణ్యః సులక్షణః || ౧౭౪ ||

ధృతరాష్ట్రగతో దృష్టిప్రదః కర్ణవిభేదనః |
ప్రతోదధృగ్విశ్వరూపవిస్మారితధనఞ్జయః || ౧౭౫ ||

సామగానప్రియో ధర్మధేనుర్వణోత్తమోవ్యయః |
చతుర్యుగక్రియాకర్తా విశ్వరూపప్రదర్శకః || ౧౭౬ ||

బ్రహ్మబోధపరిత్రాతపార్థో భీష్మార్థచక్రభృత్ |
అర్జునాయాసవిధ్వంసీ కాలదంష్ట్రావిభూషణః || ౧౭౭ ||

సుజాతానన్తమహిమా స్వప్రవ్యాపారితార్జునః |
అకాలసన్ధ్యాఘటనశ్చక్రాన్తరితభాస్కరః || ౧౭౮ ||

దుష్టప్రమథనః పార్థప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః |
సిన్ధురాజశిరఃపాతస్థానవక్తా వివేకదృక || ౧౭౯ ||

సుభద్రాశోకహరణో ద్రోణోత్సేకాదివిస్మితః |
పార్థమన్యునిరాకర్తా పాణ్డవోత్సవదాయకః || ౧౮౦ ||

అఙ్గుష్ఠాక్రాన్తకౌన్తేయరథచక్రోఽహిశీర్షజిత్ |
కాలకోపప్రశమనో భీమసేనజయప్రదః || ౧౮౧ ||

అశ్వత్థమవధాయాసత్రాతపాణ్డుసుతః కృతీ |
ఇషీకాస్‍త్రప్రశమనో ద్రౌణిరక్షావిచక్షణః || ౧౮౨ ||

పార్థాపహారితద్రౌణిచూడామణిరభంగురః |
ధృతరాష్ట్రపరమృష్టభీమప్రతికృతిస్మయః || ౧౮౩ ||

భీష్మబుద్ధిప్రదః శాన్తః శరచ్చన్ద్రనిభాననః |
గదాగ్రజన్మా పాఞ్చాలీప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః || ౧౮౪ ||

గాన్ధారీకోపదృగ్గుప్తధర్మసూనురనామయః |
ప్రపన్నార్తిభయచ్ఛేత్తా భీష్మశల్యవ్యథాపహః || ౧౮౫ ||

శాన్తః శాన్తనవోదీర్ణః సర్వధర్మసమాహితః |
స్మారితబ్రహ్మవిద్యార్థప్రీతపార్థో మహాస్త్రవిత్ || ౧౮౬ ||

ప్రసాదపరమోదారో గాఙ్గేయసుగతిప్రదః |
విపక్షపక్షక్షయకృత్పరీక్షిత్ప్రాణరక్షణః || ౧౮౭ ||

జగద్గురుర్ధర్మసూనోర్వాజిమేధప్రవర్తకః |
విహితార్థ ఆప్తసత్కారో మాసకాత్పరివర్తదః || ౧౮౮ ||

ఉత్తఙ్కహర్షదాత్మీయదివ్యరూపప్రదర్శకః |
జనకావగతస్వోక్తభారతః సర్వభావనః || ౧౮౯ ||

అసోఢ్యాదవోద్రేకో విహితాప్తాదిపూజనః |
సముద్రస్థాపితాశ్చర్యముసలో వృష్ణివాహకః || ౧౯౦ ||

మునిశాపాయుధః పద్మాసనాదిత్రిదశార్థితః |
సృష్టిప్రత్యవహారోత్కటస్వధామగమనోత్సుకః || ౧౯౧ ||

ప్రభాసాలోకనోద్యుక్తో నానావిధనిమిత్తకృత్‌ |
సర్వయాదవసంసేవ్యః సర్వోత్కృష్టపరిచ్ఛదః || ౧౯౨ ||

వేలాకాననసంచారీ వేలానిలహ్రతశ్రమః |
కాలత్మా యాదవోఽనన్తః స్తుతిసంతుష్టమానసః || ౧౯౩ ||

ద్విజాలోకనసంతుష్టః పుణ్యతీర్థమహోత్సవః |
సత్కారాహ్లాదితాశేషభూసురః సురవల్లభః || ౧౯౪ ||

పుణ్యతీర్థాప్లుతః పుణ్యః పుణ్యదస్తీర్థపావనః |
విప్రసాత్కృతగోకోటిః శతకోటిసువర్ణదః || ౧౯౫ ||

స్వమాయామోహోతాఽశేషవ్రుష్ణివీరో విశేషవిత్ |
జలజాయుధనిర్దేష్టా స్వాత్మావేశితయాదవః || ౧౯౬ ||

దేవతాభీష్టవరదః కృతకృత్యః ప్రసన్నధీః |
స్థిరశేషాయుతబలః సహస్త్రఫణివీక్షణః || ౧౯౭ ||

బ్రహ్మవృక్షవరచ్ఛాయాసీనః పద్మాసనస్థితః |
ప్రత్యగాత్మా స్వభావార్థః ప్రణిధానపరాయణః || ౧౯౮ ||

వ్యాధేషువిద్ధపూజ్యాంఘ్రిర్నిషాదభయమోచనః |
పులిన్దస్తుతిసంతుష్టః పులిన్దసుగతిప్రదః || ౧౯౯ ||

దారుకార్పితపార్థాదికరణీయోక్తిరీశితా |
దివ్యదున్దుభిసంయుక్తః పుష్పవృష్టిప్రపూజితః || ౨౦౦ ||

పురాణః పరమేశానః పూర్ణభూమా పరిష్టుతః |
పతిరాద్యః పరం బ్రహ్మ పరమాత్మా పరాత్పరః || ౨౦౧ ||

|| శ్రీపరమాత్మా పరాత్పర ఓం నమ ఇతి ||

|| ఫలశ్రుతిః ||

ఇదం సహస్త్రం కృష్ణస్య నామ్నాం సర్వార్థదాయకమ్ |
అనన్తరూపీ భగవాన్ వ్యాఖ్యాతాదౌ స్వయమ్భువే || ౨౦౨ ||

తేనే ప్రోక్తం వసిష్ఠాయ తతో లబ్ధ్వా పరశరః |
వ్యాసాయ తేన సమ్ప్రోక్తం శుకో వ్యాసాదవాప్తవాన్ || ౨౦౩ ||

తచ్ఛిష్యైర్బహుభిర్భూమౌ ఖ్యాపితం ద్వాపరే యుగే |
కృష్ణాజ్ఞయా హరిహరః కలౌ ప్రఖ్యాపయద్విభుః || ౨౦౪ ||

ఇదం పఠతి భక్త్యా యః శృణోతి చ సమాహితః |
స్వసిద్ధ్యై ప్రార్థయన్త్యేనం తీర్థక్షేత్రాదిదేవతాః || ౨౦౫ ||

ప్రాయశ్చిత్తాన్యశేషాణి నాలం యాని వ్యపిహితుమ్ |
తాని పాపాని నశ్యన్తి సకృదస్య ప్రశంసనాత్ || ౨౦౬ ||

ఋణత్రయవిముక్తస్య శ్రౌతస్మార్తానువర్తినః |
ఋషేస్త్రిమూర్తిరూపస్య ఫలం విన్దేదిదం పఠన్ || ౨౦౭ ||

ఇదం నామసహస్త్రమ యః పఠత్యేతచ్ఛృణోతి చ |
శివలిఙ్గసహస్త్రస్య స ప్రతిష్ఠాఫలం లభేత్ || ౨౦౮ ||

ఇదం కిరీటీ సంజప్య జయీ పాశుపతాస్త్రభాక్ |
కృష్ణస్య ప్రాణభూతః సన్ కృష్ణం సారథిమాప్తవాన్ || ౨౦౯ ||

ద్రౌపద్యా దమయన్త్యా చ సావిత్ర్యా చ సుశీలయా |
దురితాని జితాన్యేతజ్జపాదాప్తం చ వాఞ్ఛితమ్ || ౨౧౦ ||

కిమిదం బహునా శంసన్మానవో మోదనిర్భరః |
బ్రహ్మనన్దమవాప్యాన్తే కృష్ణసాయుజ్యమాప్నుయాత్ || ౨౧౧ ||


|| ఇతి శ్రీవిష్ణుధర్మోత్తరపురాణే శ్రీకృష్ణసహస్త్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||

0 comments:

Post a Comment

Followers