Search Stotra Ratnakaram

Thursday, May 26, 2011

Sri Venkateshvara Stotram

.. అథ వేఙ్కటేశ స్తోత్రమ్ ..

కమలా కుచ చూచుక కుఙ్కుమతో
నియతారుణితాతుల నీలతనో .
కమలాయతలోచన లోకపతే
విజయీ భవ వేఙ్కటశైలపతే .. ౧

సచతుర్ముఖషణ్ముఖపఞ్చముఖ
ప్రముఖాఖిలదైవతమౌలిమణే .
శరణాగతవత్సల సారనిధే
పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే .. ౨

అతివేలతయా తవ దుర్విషహైః
అనువేలకృతైరపరాధశతైః .
భరితం త్వరితం వృషశైలపతే
పరయా కృపయా పరిపాహి హరే .. ౩

అధివేఙ్కటశైలముదారమతే
జనతాభిమతాధికదానరతాత్ .
పరదేవతయా గదితాన్నిగమైః
కమలాదయితాన్న పరం కలయే .. ౪

కలవేణురవావశగోపవధూ
శతకోటివృతాత్స్మరకోటిసమాత్ .
ప్రతివల్లవికాభిమతాత్సుఖదాత్
వసుదేవసుతాన్న పరం కలయే .. ౫

అభిరామగుణాకర దాశరథే
జగదేకధనుర్ధర ధీరమతే .
రఘునాయక రామ రమేశ విభో
వరదోభవ దేవ దయాజలధే .. ౬

అవనీతనయాకమనీయకరం
రజనీకరచారుముఖామ్బురుహం .
రజనీచరరాజతమోమిహిరం
మహనీయమహం రఘురామ మయే .. ౭

సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం
స్వనుజం చ సుఖాయమమోఘశరం .
అపహాయ రఘూద్వహమన్యమహం
న కథఞ్చన కఞ్చన జాతు భజే .. ౮

వినా వేఙ్కటేశం న నాథో నాథః
సదా వేఙ్కటేశం స్మరామి స్మరామి .
హరే వేఙ్కటేశ ప్రసీద ప్రసీద
ప్రియం వేఙ్కటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ .. ౯

అహం దూరతస్తే పదామ్భోజయుగ్మ
ప్రణామేచ్ఛయాఽఽగత్య సేవాం కరోమి .
సకృత్సేవయా నిత్యసేవాఫలం త్వం
ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ ప్రభో వేఙ్కటేశ .. ౧౦

అజ్ఞానినా మయా దోషాన్
అశేషాన్విహితాన్ హరే .
క్షమస్వ త్వం క్షమస్వ త్వం
శేషశైల శిఖామణే .. ౧౧

  .. ఇతి వేఙ్కటేశ స్తోత్రమ్ ..

0 comments:

Post a Comment

Followers