Search Stotra Ratnakaram

Wednesday, May 25, 2011

Sri Venkateshvara Suprabhatam

శ్రీ వేఙ్కటేశ సుప్రభాతమ్

            .. శ్రీః ..

   .. అథ శ్రీ వేఙ్కటేశ సుప్రభాతమ్ ..

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సన్ధ్యా ప్రవర్తతే
ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ ..  ౧

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవిన్ద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ
ఉత్తిష్ఠ కమలాకాన్త త్రైలోక్యం మఙ్గలం కురు .. ౨

మాతస్సమస్తజగతాం మధుకైటభారేః
వక్షోవిహారిణి మనోహరదివ్యమూర్తే .
శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియదానశీలే
శ్రీవేఙ్కటేశదయితే తవ సుప్రభాతమ్ .. ౩

తవ సుప్రభాతమరవిన్దలోచనే
భవతు ప్రసన్నముఖచన్ద్రమణ్డలే .
విధిశఙ్కరేన్ద్రవనితాభిరర్చితే
వృషశైలనాథదయితే దయానిధే .. ౪

అత్ర్యాదిసప్తఋషయస్సముపాస్య సన్ధ్యాం
ఆకాశసిన్ధుకమలాని మనోహరాణి .
ఆదాయ పాదయుగమర్చయితుం ప్రపన్నాః
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ .. ౫

పఞ్చాననాబ్జభవషణ్ముఖవాసవాద్యాః
త్రైవిక్రమాదిచరితం విబుధాః స్తువన్తి .
భాషాపతిః పఠతి వాసర శుద్ధిమారాత్
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ .. ౬

ఈషత్ప్రఫుల్లసరసీరుహనారికేల
పూగద్రుమాదిసుమనోహరపాలికానాం .
ఆవాతి మన్దమనిలస్సహ దివ్యగన్ధైః
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ .. ౭

ఉన్మీల్య నేత్రయుగముత్తమ పంజరస్థాః
పాత్రావశిష్టకదలీఫలపాయసాని .
భుక్త్వా సలీలమథ కేలిశుకాః పఠన్తి
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ .. ౮

తన్త్రీప్రకర్షమధురస్వనయా విపఞ్చ్యా
గాయత్యనన్తిచరితం తవ నారదోఽపి .
భాషాసమగ్రమసకృత్కరచారరమ్యం
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ .. ౯

భృఙ్గావలీ చ మకరన్దరసానువిద్ధ
ఝఙ్కారగీత నినదైఃసహ సేవనాయ .
నిర్యాత్యుపాన్తసరసీకమలోదరేభ్యః
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ .. ౧౦

యోషాగణేన వరదధ్నివిమథ్యమానే
ఘోషాలయేషు దధిమన్థనతీవ్రఘోషాః .
రోషాత్కలిం విదధతేకకుభశ్చ కుమ్భాః
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ .. ౧౧

పద్మేశమిత్రశతపత్రగతాలివర్గాః
హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాఙ్గలక్ష్మ్యా .
భేరీనినాదమివ బిభ్రతి తీవ్రనాదం
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ .. ౧౨

శ్రీమన్నభీష్ట వరదాఖిలలోకబన్ధో
శ్రీశ్రీనివాస జగదేకదయైకసిన్ధో .
శ్రీదేవతాగృహభుజాన్తర దివ్య మూర్తే
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ .. ౧౩

శ్రీస్వామిపుష్కరిణికాఽఽప్లవనిర్మలాఙ్గాః
శ్రేయోఽర్థినో హరవిరించసనన్దనాద్యాః .
ద్వారే వసన్తి వరవేత్రహతోత్తమాఙ్గాః
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ .. ౧౪

శ్రీ శేషశైల గరుడాచల వేఙ్కటాద్రి
నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యామ్ .
ఆఖ్యామ్ త్వదీయ వసతేరనిశం వదన్తి
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ .. ౧౫

సేవాపరాః శివసురేశకృశానుధర్మ
రక్షోఽమ్బునాథ పవమాన ధనాధినాథాః .
బద్ధాంజలి ప్రవిలసన్నిజశీర్ష దేశాః
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ .. ౧౬

ఘాటీషు తే విహగరాజ మృగాధిరాజ-
నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజాః .
స్వస్వాధికార మహిమాధికమర్థయన్తే
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ .. ౧౭

సూర్యేన్దు భౌమ బుధ వాక్పతి కావ్య సౌరి
స్వర్భాను కేతు దివిషత్పరిషత్ప్రధానాః .
త్వద్దాస దాస చరమావధి దాసదాసాః
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ .. ౧౮

త్వత్పాదధూలి భరితస్ఫురితోత్తమాఙ్గాః
స్వర్గాపవర్గ నిరపేక్ష నిజాన్తరఙ్గాః .
కల్పాగమాఽఽకలనయాఽఽకులతాం లభన్తే
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ .. ౧౯

త్వద్గోపురాగ్రశిఖరాణి నిరీక్షమాణాః
స్వర్గాపవర్గపదవీం పరమాం శ్రయన్తః .
మర్త్యా మనుష్యభువనే మతిమాశ్రయన్తే
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ .. ౨౦

శ్రీభూమినాయక దయాదిగుణామృతాబ్ధే
దేవాధిదేవ జగదేకశరణ్యమూర్తే .
శ్రీమన్ననన్త గరుడాదిభిరర్చితాఙ్ఘ్రే
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ .. ౨౧

శ్రీపద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ
వైకుణ్ఠ మాధవ జనార్దన చక్రపాణే .
శ్రీవత్సచిన్హ శరణాగతపారిజాత
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ .. ౨౨

కన్దర్పదర్ప హరసున్దర దివ్యమూర్తే
కాన్తాకుచామ్బురుహ కుట్మల లోలదృష్టే .
కల్యాణనిర్మలగుణాకర దివ్యకీర్తే
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ .. ౨౩

మీనాకృతే కమఠ కోల నృసింహ వర్ణిన్
స్వామిన్ పరశ్వథతపోధన రామచన్ద్ర .
శేషాంశరామ యదునన్దన కల్కిరూప
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ .. ౨౪

ఏలా లవఙ్గ ఘనసార సుగన్ధి తీర్థం
దివ్యం వియత్సరితి హేమఘటేషు పూర్ణమ్ .
ధృత్వాఽఽద్య వైదిక శిఖామణయః ప్రహృష్టాః
తిష్ఠన్తి వేఙ్కటపతే తవ సుప్రభాతమ్ .. ౨౫

భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి
సంపూరయన్తి నినదైః కకుభో విహఙ్గాః .
శ్రీవైష్ణవాస్సతతమర్థిత మఙ్గలాస్తే
ధామాఽఽశ్రయన్తి తవ వేఙ్కట సుప్రభాతమ్ .. ౨౬

బ్రహ్మాదయః సురవరాస్సమహర్షయస్తే
సన్తస్సనన్దన ముఖాస్త్వథ యోగివర్యాః .
ధామాన్తికే తవ హి మఙ్గలవస్తు హస్తాః
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ .. ౨౭

లక్ష్మీనివాస నిరవద్యగుణైకసిన్ధో
సంసార సాగర సముత్తరణైకసేతో .
వేదాన్తవేద్యనిజవైభవ భక్తభోగ్య
శ్రీవేఙ్కటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ .. ౨౮

ఇత్థం వృషాచలపతేరిహ సుప్రభాతమ్
యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః .
తేషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరఙ్గభాజాం
ప్రజ్ఞాం పరార్థసులభాం పరమాం ప్రసూతే .. ౨౯

 .. ఇతి వేఙ్కటేశ సుప్రభాతమ్ ..

0 comments:

Post a Comment

Followers