Search Stotra Ratnakaram

Thursday, June 9, 2011

Dakshina murthi Varna maalaa stotram

దక్షిణామూర్తివర్ణమాలాస్తోత్రమ్

ఓంమిత్యేతద్యస్య బుధైర్నామ గృహీతం
యద్భాసేదం భాతి సమస్తం వియదాది .
యస్యాజ్ఞాతః స్వస్వపదస్థా విధిముఖ్యా-
స్తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౧..

నమ్రాఙ్గాణాం భక్తిమతాం యః పురుషార్థా-
న్దత్వా క్షిప్రం హన్తి చ తత్సర్వవిపత్తీః .
పాదామ్భోజాధస్తనితాపస్మృతిమీశం
తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౨..

మోహధ్వస్త్యై వైణికవైయాసికిముఖ్యాః
సంవిన్ముద్రాపుస్తకవీణాక్షగుణాన్యమ్ .
హస్తామ్భోజైర్బిభ్రతమారాధితవన్త-
స్తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౩..

భద్రారూఢం భద్రదమారాధయితృణాం
భక్తిశ్రద్ధాపూర్వకమీశం ప్రణమన్తి .
ఆదిత్యా యం వాఞ్ఛితసిద్ధ్యై కరుణాబ్ధిం
తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౪..

గర్భాన్తఃస్థాః ప్రాణిన ఏతే భవపాశ-
చ్ఛేదే దక్షం నిశ్చితవన్తః శరణం యమ్ .
ఆరాధ్యాఙ్ఘ్రిప్రస్ఫురదమ్భోరుహయుగ్మం
తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౫..

వక్త్రం ధన్యాః సంసృతివార్ధేరతిమాత్రా-
ద్భీతాః సన్తః పూర్ణశశాఙ్కద్యుతి యస్య .
సేవేన్తేఽధ్యాసీనమనన్తం వటమూలం
తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౬..

తేజఃస్తోమైరఙ్గదసంఘట్టితభాస్వ-
న్మాణిక్యోత్థైర్భాసితవిశ్వో రుచిరైర్యః .
తేజోమూర్తిం ఖానిలతేజఃప్రముఖాబ్ధిం
తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౭..

దధ్యాజ్యాదిద్రవ్యకకర్మాణ్యఖిలాని
త్యక్త్వా కాఙ్క్షా కర్మఫలేష్వత్ర కరోతి .
యజ్జిజ్ఞాసాం రూపఫలార్థీ క్షితిదేవ-
స్తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౮..

క్షిప్రం లోకే యం భజమానః పృథుపుణ్యః
ప్రధ్వస్తాధిః ప్రోజ్ఝితసంసృత్యఖిలార్తిః .
ప్రత్యగ్భూతం బ్రహ్మ పరం సన్రమతే య-
స్తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౯..

ణానేత్యేవం యన్మనుమధ్యస్థితవర్ణా-
న్భక్తాః కాలే వర్ణగృహీత్యై ప్రజపన్తః .
మోదన్తే సంప్రాప్తసమస్తశ్రుతితన్త్రా-
స్తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౧౦..

మూర్తిశ్ఛాయానిర్జితమన్దాకినికున్ద-
ప్రాలేయామ్భోరాశిసుధాభూతిసురేభా .
యస్యాభ్రాభా హాసవిధౌ దక్షశిరోధి-
స్తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౧౧..

తప్తస్వర్ణచ్ఛాయజటాజూటకటాహ-
ప్రోద్యద్వీచీవల్లివిరాజత్సురసిన్ధుమ్ .
నిత్యం సూక్ష్మం నిత్యనిరస్తాఖిలదోషం
తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౧౨..

యేన జ్ఞాతేనైవ సమస్తం విదితం స్యా-
ద్యస్మాదన్యద్వస్తు జగత్యాం శశశృఙ్గమ్ .
యం ప్రాప్తానాం నాస్తి పరం ప్రాప్యమనాదిం
తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౧౩..

మత్తో మారో యస్య లలాటాక్షిభవాగ్ని-
స్ఫూర్జత్కీలప్రోషితభస్మీకృతదేహః .
తద్భస్మాసీద్యస్య సుజాతః పటవాస-
స్తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౧౪..

హ్యమ్భోరాశౌ సంసృతిరూపే లుఠతాం త-
త్పారం గన్తుం యత్పదభక్తిర్దృఢనౌకా .
సర్వారాధ్యం సర్వగమానన్దపయోనిధిం
తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౧౫..

మేధావీ స్యాదిన్దువతంసం ధృతవీణం
కర్పూరాభం పుస్తకహస్తం కమలాక్షమ్ .
చిత్తే ధ్యాయన్యస్య వపుర్ద్రాఙ్నిమిషార్ధం
తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౧౬..

ధామ్నాం ధామ ప్రౌఢరుచీనాం పరమం య-
త్సూర్యాదీనాం యస్య స హేతుర్జగదాదేః .
ఏతావాన్యో యస్య న సర్వేశ్వరమీడ్యం
తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౧౭..

ప్రత్యాహారప్రాణనిరోధాదిసమర్థై-
ర్భక్తైర్దాన్తైః సంయతచిత్తైర్యతమానైః .
స్వాత్మత్వేన జ్ఞాయత ఏవ త్వరయా య-
స్తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౧౮..

జ్ఞాంశీభూతాన్ప్రాణిన ఏతాన్ఫలదాతా
చిత్తాన్తఃస్థః ప్రేరయతి స్వే సకలేపి .
కృత్యే దేవః ప్రాక్తనకర్మానుసరః సం-
స్తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౧౯..

ప్రజ్ఞామాత్రం ప్రాపితసంబిన్నిజభక్తం
ప్రాణాక్షాదేః ప్రేరయితారం ప్రణవార్థమ్ .
ప్రాహుః ప్రాజ్ఞా విదితానుశ్రవతత్త్వా-
స్తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౨౦..

యస్యాంజ్ఞానాదేవ నృణాం సంసృతిబోధో
యస్య జ్ఞానాదేవ విమోక్షో భవతీతి .
స్పష్టం బ్రూతే వేదశిరో దేశికమాద్యం
తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౨౧..

ఛన్నేఽవిద్యారూపపటేనైవ చ విశ్వం
యత్రాధ్యస్తం జీవపరేశత్వమపీదమ్ .
భానోర్భానుష్వమ్బువదస్తాఖిలభేదం
తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౨౨..

స్వాపస్వప్నౌ జాగ్రదవస్థాపి న యత్ర
ప్రాణశ్వేతః సర్వగతో యః సకలాత్మా .
కూటస్థో యః కేవలసచ్చిత్సుఖరూప-
స్తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౨౩..

హా హేత్యేవం విస్మయమీయుర్మునిముఖ్యా
జ్ఞాతే యస్మిన్స్వాత్మతయానాత్మవిమోహః .
ప్రత్యగ్భూతే బ్రహ్మణి యాతః కథమిత్థం
తం ప్రత్యఞ్చం దక్షిణవక్త్రం కలయామి .. ౨౪..

యైషా రమ్యైర్మత్తమయూరాభిధవృత్తై-
రాదౌ క్లృప్తా యన్మనువర్ణైర్మునిభఙ్గీ .
తామేవైతాం దక్షిణవక్త్రః కృపయాసా-
వూరీకుర్యాద్దేశికసమ్రాట్ పరమాత్మా .. ౨౫..

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రజకాచార్యస్య  శ్రీగోవిన్దభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ శ్రీదక్షిణామూర్తివర్ణమాలాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ..

Encoded and proofread by Sridhar Seshagiri seshagir@egr.msu.edu

0 comments:

Post a Comment

Followers