Search Stotra Ratnakaram

Sunday, June 26, 2011

Ganesha Kavacham

గణేశకవచమ్
శ్రీగణేశాయ నమ:

గౌర్యువాచ
ఏషోతిచపలో దైత్యాన్బాల్యేపి నాశయత్యహో | అగ్రే కిం కర్మ కర్తేతి న జానే మునిసత్తమ || ౧ ||
దైత్యా  నానావిధా దుష్టా: సాధుదేవద్రుహ:  ఖలా: | అతోస్య కంఠే కించిత్త్వం రక్షార్థం బద్ధుమర్హసి || ౨ ||

మునిరువాచ
ధ్యాయేత్ సింహగతం వినాయకమముం దిగ్బాహుమాద్యే యుగే
 త్రేతాయాం తు మయూరవాహనమముం షడ్బాహుకం సిద్ధిదమ్ |
ద్వాపరకే తు గజాననం యుగభుజం రక్తాంగరాగం విభుం
తుర్యే తు ద్విభుజం సితాంగరుచిరం సర్వార్థదం సర్వదా || ౩

అథ కవచమ్ |
వినాయక: శిఖాం పాతు పరమాత్మా పరాత్పర: | అతిసున్దరకాయస్తు మస్తకం సుమహోత్కట: || ౪ ||
లలాటం కశ్యప: పాతు భ్రూయుగం తు మహోదర: | నయనే భాలచంద్రస్తు గజాస్యస్త్వోష్ఠపల్లవౌ || ౫ ||
జిహ్వాం పాతు గణక్రీడశ్చిబుకం గిరిజాసుత: | వాచం వినాయక: పాతు దంతాన్ రక్షతు దుర్ముఖ: || ౬ ||
శ్రవణౌ పాశపాణిస్తు నాసికాం చింతితార్థద: | గణేశస్తు ముఖం కంఠం పాతు దేవో గణంజయ: || ౭ ||
స్కంధౌ పాతు గజస్కంధ: స్తనౌ విఘ్నవినాశన : | హ్రదయం గణనాథస్తు హేరంబో జఠరం మహాన్ || ౮ ||
ధరాధర: పాతు పార్శ్వౌ పృష్ఠం విఘ్నహర: శుభ:| లింగ గుహ్యం సదా పాతు వక్రతుణ్డో మహాబల: || ౯ ||
గణక్రీడో జానుజంఘే ఊరూ మంగలమూర్తిమాన్ | ఏకదంతో మహాబుద్ధి: పాదౌ గుల్ఫౌ సదావతు || ౧౦ ||
క్షిప్రప్రసాదనో బాహూ పాణీ ఆశాప్రపూరక: | అఙ్గులీశ్చ నఖాన్పాతు పద్మహస్తోరినాశన: || ౧౧ ||
సర్వాంగణి మయూరేశో విశ్వవ్యాపీ సదావతు | అనుక్తమపి యత్స్థానం ధూమ్రకేతు: సదావతు || ౧౨ ||
ఆమోదస్త్వగ్రత: పాతు ప్రమోద: పృష్ఠతోవతు | ప్రాచ్యాం రక్షతు బుద్ధీశ ఆగ్నేయాం సిద్ధిదాయక: || ౧౩ ||
దక్షిణస్యాముమాపుత్రో  నైఋత్యాం తు గణేశ్వర:| ప్రతీచ్యాం విఘ్నహర్తావ్యాద్వాయవ్యాం గజకర్ణక: || ౧౪
కౌబేర్యాం నిధిప: పాయాదీశాన్యామీశనన్దన: | దివావ్యాదేకదంతస్తు రాత్రౌ సంధ్యాసు విఘ్నహృత్ || ౧౫ ||
రాక్షసాసురవేతాలగ్రహభూతపిశాచత:| పాశాంకుశధర: పాతు రజ:సత్త్వతమ:స్మృతీ : || ౧౬ ||
జ్ఞానం ధర్మం చ లక్ష్మీం చ లజ్జాం కీర్తిం తథా కులమ్|వపుర్ధనం చ ధాన్యం చ గృహదారాన్సుతాన్ సఖీన్ ||
సర్వాయుధధర: క్షేత్రం మయూరేశోవతాత్సదా | కపిలోజావికం పాతు గజాశ్వాన్వికటోవతు || ౧౮ ||
భూర్జపత్రే లిఖిత్వేదం య: కంఠే ధారయేత్సుధీ: | న భయం జాయతే తస్య యక్షరక్ష:పిశాచత: || ౧౯ ||

ఫలశృతిః ||
త్రిసంధ్యం జపతే యస్తు వజ్రసారతనుర్భవేత్ | యాత్రాకాలే పఠేద్యస్తు నిర్విఘ్నేన ఫలం లభేత్ || ౨౦||
యుద్ధకాలే పఠేద్యస్తు విజయం చాప్నుయాద్ ధ్రువమ్ | మరణోచ్చాటనాకర్షస్తంభమోహనకర్మణి || ౨౧ ||
సప్తవారం జపేదేతద్దినానామేకవింశతిమ్ | తత్తత్ఫలమవాప్నోతి సాధకో నాత్ర సంశయ: || ౨౨ ||
ఏకవింశతివారం చ పఠేత్తావద్దినాని య: | కారాగృహగతం సద్యో రాజ్ఞా వధ్యం చ మోచయేత్ || ౨౩ ||
రాజదర్శనవేలాయాం పఠేదేతత్రివారత: | స రాజానం వశం నీత్వా ప్రకృతిత్ర్చ సభాం జయేత్ || ౨౪
ఇదం గణేశకవచం కాశ్యపేన సమీరితమ్ | ముద్గలాయ చ తే నాథ మాండవ్యాయ మహర్షయే || ౨౫ ||
మహ్యం స ప్రాహ కృపయా కవచం సర్వసిద్ధిదమ్|న దేయం భక్తిహీనాయ దేయం శ్రద్ధావతే శుభమ్ || ౨౬
అనేనాస్య కృతా రక్షా న బాధాస్య భవేత్క్వచిత్ | రాక్షసాసురవేతాలదైత్యదానవసంభవమ్ || ౨౭ ||


| ఇతి శ్రీగణేశపురాణే గణేశకవచం సంపూర్ణమ్ |

0 comments:

Post a Comment

Followers