Search Stotra Ratnakaram

Wednesday, June 8, 2011

Vishnu bhujanga prayatam

శ్రీవిష్ణుభుజఙ్గప్రయాతస్తోత్రమ్
(From http://sanskritdocuments.org )

చిదంశం విభుం నిర్మలం నిర్వికల్పం
     నిరీహం నిరాకారమోఙ్కారగమ్యమ్ .
గుణాతీతమవ్యక్తమేకం తురీయం
     పరం బ్రహ్మ యం వేద తస్మై నమస్తే .. ౧..


విశుద్ధం శివం శాన్తమాద్యన్తశూన్యం
     జగజ్జీవనం జ్యోతిరానన్దరూపమ్ .
అదిగ్దేశకాలవ్యవచ్ఛేదనీయం
     త్రయీ వక్తి యం వేద తస్మై నమస్తే .. ౨..


మహాయోగపీఠే పరిభ్రాజమానే
     ధరణ్యాదితత్త్వాత్మకే శక్తియుక్తే .
గుణాహస్కరే వహ్నిబిమ్బార్ధమధ్యే
     సమాసీనమోఙ్కర్ణికేష్టాక్షరాబ్జే .. ౩..


సమానోదితానేకసూర్యేన్దులోటి-
     ప్రభాపూరతుల్యద్యుతిం దుర్నిరీక్షమ్ .
న శీతం న చోష్ణం సువర్ణావదాత-
     ప్రసన్నం సదానన్దసంవిత్స్వరూపమ్ .. ౪..


సునాసాపుటం సున్దరభ్రూలలాటం
     కిరీటోచితాకుఞ్చితస్నిగ్ధకేశమ్ .
స్ఫురత్పుణ్డరీకాభిరామాయతాక్షం
     సముత్ఫుల్లరత్నప్రసూనావతంసమ్ .. ౫..


లసత్కుణ్డలామృష్టగణ్డస్థలాన్తం
     జపారాగచోరాధరం చారుహాసమ్ .
అలివ్యాకులామోలిమన్దారమాలం
     మహోరస్ఫురత్కౌస్తుభోదారహారమ్ .. ౬..


సురత్నాఙ్గదైరన్వితం బాహుదణ్డై-
     శ్చతుర్భిశ్చలత్కఙ్కణాలంకృతాగ్రైః .
ఉదారోదరాలంకృతం పీతవస్త్రం
     పదద్వన్ద్వనిర్ధూతపద్మాభిరామమ్ .. ౭..


స్వభక్తేషు సన్దర్శితాకారమేవం
     సదా భావయన్సంనిరుద్ధేన్ద్రియాశ్వః .
దురాపం నరో యాతి సంసారపారం
     పరస్మై పరేభ్యోఽపి తస్మై నమస్తే .. ౮..


శ్రియా శాతకుమ్భద్యుతిస్నిగ్ధకాన్త్యా
     ధరణ్యా చ దూర్వాదలశ్యామలాఙ్గ్యా .
కలత్రద్వయేనామునా తోషితాయ
     త్రిలోకీగృహస్థాయ విష్ణో నమస్తే .. ౯..


శరీరం కలత్రం సుతం బన్ధువర్గం
     వయస్యం ధనం సద్మ భృత్యం భువం చ .
సమస్తం పరిత్యజ్య హా కష్టమేకో
     గమిష్యామి దుఃఖేన దూరం కిలాహమ్ .. ౧౦..


జరేయం పిశాచీవ హా జీవతో మే
     వసామక్తి రక్తం చ మాంసం బలం చ .
అహో దేవ సీదామి దీనానుకమ్పి-
     న్కిమద్యాపి హన్త త్వయోదాసితవ్యమ్ .. ౧౧..


కఫవ్యాహతోష్ణోల్బణశ్వాసవేగ-
     వ్యథావిస్ఫురత్సర్వమర్మాస్థిబన్ధామ్ .
విచిన్త్యాహమన్త్యామసంఖ్యామవస్థాం
     బిభేమి ప్రభో కిం కరోమి ప్రసీద .. ౧౨..


లపన్నచ్యుతానన్త గోవిన్ద విష్ణో
     మురారే హరే నాథ నారాయణేతి .
యథానుస్మరిష్యామి భక్త్యా భవన్తం
     తథా మే దయాశీల దేవ ప్రసీద .. ౧౩..


భుజఙ్గప్రయాతం పఠేద్యస్తు భక్త్యా
     సమాధాయ చిత్తే భవన్తం మురారే .
స మోహం విహాయాశు యుష్మత్ప్రసాదా-
     త్సమాశ్రిత్య యోగం వ్రజత్యచ్యుతం త్వామ్ .. ౧౪..


ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య  శ్రీగోవిన్దభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య
శ్రీమచ్ఛఙ్కరభగవతః కృతౌ  శ్రీవిష్ణుభుజఙ్గప్రయాతస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ .. 

Encoded by  Sunder Hattangadi sunderh@hotmail.com

0 comments:

Post a Comment

Followers