Search Stotra Ratnakaram

Wednesday, July 6, 2011

Bagala Hridayam

                ఆథ బగలాహృదయమ్

                    శ్రీ దేవ్యువాచ

ఇదానీం ఖలు మే దేవ బగలాహృదయం ప్రభో  |
కథయస్వ మహాదేవ యద్యహం తవ వల్లభా ||       ౧                      

                ఈశ్వర ఉవాచ

సాధు సాధు మహాప్రాజ్ఞే సర్వ తంత్రార్థ సాధికే |
బ్రహ్మాస్త్రదేవతాయాశ్చ హృదయం వచ్మి తత్వతః  ||        ౨

ప్రణవం పూర్వముచ్చార్య స్థిరమాయాం తతో వదేత్ |
సంబోధనపదేనైవ బగలాముఖి చోచ్చరేత్ ||            ౩

తదగ్రే సర్వదుష్టానాం తతో వాచం పదం ముఖమ్ |
స్తంభయేతి తతో జిహ్వాం కీలయేతి పదం తతః ||        ౪

బుద్ధిం వినాశయ ఇతి స్థ్రిరమాయాం తతో గ్రతః |
వదేచ్చపునరోంకారం స్వాహేతి చ పదం తతః ||        ౫

షట్త్రింశదక్షరీ విద్యా సద్యః స్తంభనకారిణీ |               
అంగన్యాసం తతః కుర్యాత్ స్థిరమాయాం హృదిన్యసేత్ ||    ౬   

బగలాముఖి తు శిరసి సర్వదుష్టానాం శిఖాసు చ |
వాచం ముఖం పదం చైవ కవచే విన్యసేత్తతః ||                    ౭

జిహ్వాం కీలయ నేత్ర యుగ్మే ఆస్యే బుధ్యాదికం తథా |
గంభీరాంచ మదోన్మత్తాం స్వర్ణ కాంతి సమప్రభామ్ ||                ౮

చతుర్భుజాం త్రినయనాం కమలాసన సంస్థితామ్ |
ఊర్ధ్వ కేశ జటాజూటాం కరాల వదనాంబుజామ్ ||         ౯

ముద్గరం దక్షిణే హస్తే పాశం వామేన ధారిణీమ్|
 రిపోర్జిహ్వాం త్రిశూలం చ పీతగంధాను లేపనామ్ ||         ౧౦

పీతాంబర ధరాం సాంద్ర దృఢ పీన పయోధరామ్ |
హేమ కుండల భూషాం చ పీత చంద్రార్డ శేఖరామ్ ||    ౧౧

పీత భూషణ భూషాఢ్యాం స్వర్ణ సింహాసనే స్థితామ్ |
స్వానన్దానుమయీం దేవీం రిపు స్తంభన కారిణీమ్ ||        ౧౨

మదనస్య రతేశ్చాపి ప్రీతిస్తంభన కారిణీ |
మహావిద్యా మహామాయా మహామేధా మహా శివా ||         ౧౩

మహామోహా మహాసూక్ష్మా  సాధకస్య వరప్రదా |
రాజసీ సాత్వికీ సత్యా తామసీ తైజసీ స్మృతా ||            ౧౪

తస్యాః స్మరణ మాత్రేణ త్రైలోక్యం స్తంభయేత్ క్షణాత్ |
గణేశో వటుకశ్చైవ యోగిన్యః క్షేత్రపాలకః ||            ౧౫

గురవశ్చ గుణాస్తిస్రః బగలా స్తంభినీ తథా |
జృంభిణీ మోదినీ చాంబా బాలికా భూధరా తథా ||        ౧౬

కలుషా కరుణా ధాత్రీ కాల కర్షిణికీ పరా |
భ్రామరీ మందగమనా భగస్థా చైవ భాసికా ||            ౧౭

బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చైవ కౌమారీ వైష్ణవీ రమా |
వారాహీచ తథేంద్రాణీ చాముండా భైరవాష్టకమ్ ||        ౧౮

సుభగా ప్రథమా ప్రోక్తా ద్వితీయా భగ మాలినీ |
భగవాహా తృతీయా తు భగ సిద్ధాబ్ధి మధ్యగా ||         ౧౯

భగస్య పాతినీ పశ్చాత్ భగ మాలినీ షష్ఠికా  |
ఉడ్డీయాన పీఠ నిలయా జాలంధర పీఠ సంస్థితా ||           ౨౦

కామరూపే తథా సంస్థా దేవీ త్రితయ మేవ చ  |
సిద్ధౌఘా మానవౌఘాశ్చ దివ్యౌఘా గురవః క్రమాత్  ||    ౨౧

క్రోధినీ జృంభిణీ చైవ దేవ్యాశ్చోభయ పార్శ్వయోః |
పూజ్యస్త్రిపురనాథశ్చ యోని మధ్యేంబికాయుతః  ||        ౨౨

స్తంభినీ యా మహావిద్యా సత్యం సత్యం వరాననే |
ఏషా సా వైష్ణవీ మాయా విద్యాం యత్నేన గోపయేత్ ||    ౨౩

బ్రహ్మాస్త్ర దేవతాయాశ్చ హృదయం పరికీర్తితమ్    |
బ్రహ్మాస్త్రం త్రిషు లోకేషు దుష్ప్రాప్యం త్రిదశైరపి        ||    ౨౪

గోపనీయం ప్రయత్నేన న దేయం యస్య కస్య చిత్ |
గురుభక్తాయ దాతవ్యం వత్సరం దుఃఖితాయ వై   ||         ౨౫

మాతృ పితృ రతో యస్తు సర్వజ్ఞానపరాయణః  |
తస్మై దేయమిదం దేవి బగలా హృదయం పరమ్ ||        ౨౬

సర్వార్థ సాధకం దివ్యం పఠనాద్ భోగమోక్షదమ్        ||

    ||ఇతి శివ పార్వతీ సంవాదే బగలా హృదయం సమాప్తమ్  ||

0 comments:

Post a Comment

Followers