Search Stotra Ratnakaram

Monday, July 25, 2011

Lalitha Astottara Shatanama Stotram             || శ్రీః ||
|| అథ శ్రీలలితాష్టోత్తరశతనామదివ్యస్తోత్రమ్ ||

శివప్రియాశివారాధ్యా శివేష్టా శివకోమలా |
శివోత్సవా శివరసా శివదివ్యశిఖామణిః || ౧||
శివపూర్ణా శివఘనా శివస్థా శివవల్లభా |
శివాభిన్నా శివార్ధాఙ్గీ శివాధీనా శివంకరీ || ౨||
శివనామజపాసక్తా శివసాంనిధ్యకారిణీ |
శివశక్తిః శివాధ్యక్షా శివకామేశ్వరీ శివా || ౩||
శివయోగీశ్వరీదేవీ శివాజ్ఞావశవర్తినీ |
శివవిద్యాతినిపుణా శివపఞ్చాక్షరప్రియా || ౪||
శివసౌభగ్యసంపన్నా శివకైఙ్కర్యకారిణీ |
శివాఙ్కస్థా శివాసక్తా శివకైవల్యదాయినీ || ౫||
శివక్రీడా శివనిధిః శివాశ్రయసమన్వితా |
శివలీలా శివకలా శివకాన్తా శివప్రదా || ౬||
శివశ్రీలలితాదేవీ శివస్య నయనామృతా |
శివచిన్తామణిపదా శివస్య హృదయోజ్జ్వలా || ౭||
శివోత్తమా శివాకారా శివకామప్రపూరిణీ |
శివలిఙ్గార్చనపరా శివాలిఙ్గనకౌతుకీ || ౮||
శివాలోకనసంతుష్టా శివలోకనివాసినీ |
శివకైలాసనగరస్వామినీ శివరఞ్జినీ || ౯||
శివస్యాహోపురుషికా శివసంకల్పపూరకా |
శివసౌన్దర్యసర్వాఙ్గీ శివసౌభాగ్యదాయినీ || ౧౦||
శివశబ్దైకనిరతా శివధ్యానపరాయణా |
శివభక్తైకసులభా శివభక్తజనప్రియా || ౧౧||
శివానుగ్రహసంపూర్ణా శివానన్దరసార్ణ్వా |
శివప్రకాశసంతుష్టా శివశైలకుమారికా || ౧౨||
శివాస్యపఙ్కజార్కాభా శివాన్తఃపురవాసినీ |
శివజీవాతుకలికా శివపుణ్యపరంపరా || ౧౩||
శివాక్షమాలాసంతృప్తా శివనిత్యమనోహరా |
శివభక్తశివజ్ఞానప్రదా శివవిలాసినీ || ౧౪||
శివసంమోహనకరీ శివసాంరాజ్యశాలినీ |
శివసాక్షాద్బ్రహ్మవిద్యా శివతాణ్డవసాక్షిణీ || ౧౫||
శివాగమార్థతత్త్వజ్ఞా శివమాన్యా శివాత్మికా |
శివకార్యైకచతురా శివశాస్త్రప్రవర్తకా || ౧౬||
శివప్రసాదజననీ శివస్య హితకారిణీ |
శివోజ్జ్వలా శివజ్యోతిః శివభోగసుఖంకరీ || ౧౭||
శివస్య నిత్యతరుణీ శివకల్పకవల్లరీ |
శివబిల్వార్చనకరీ శివభక్తార్తిభఞ్జనీ || ౧౮||
శివాక్షికుముదజ్యోత్స్నా శివశ్రీకరుణకరా |
శివానన్దసుధాపూర్ణా శివభాగ్యాబ్ధిచన్ద్రికా || ౧౯||
శివశక్త్యైక్యలలితా శివక్రీడారసోజ్జ్వలా |
శివప్రేమమహారత్నకాఠిన్యకలశస్తనీ || ౨౦||
శివలాలితళాక్షార్ద్రచరణాంబుజకోమలా |
శివచిత్తైకహరణవ్యాలోలఘనవేణికా || ౨౧||
శివాభీష్టప్రదానశ్రీకల్పవల్లీకరాంబుజా |
శివేతరమహాతాపనిర్మూలామృతవర్షిణీ || ౨౨||
శివయోగీన్ద్రదుర్వసమహిమ్నస్తుతితోషితా |
శివసంపూర్ణవిమలజ్ఞానదుగ్ధాబ్ధిశాయినీ || ౨౩||
శివభక్తాగ్రగణ్యేశవిష్ణుబ్రహ్మేన్ద్రవన్దితా |
శివమాయాసమాక్రన్తమహిషాసురమర్దినీ |
శివదత్తబలోన్మత్తశుమ్భాద్యసురనాశినీ ||౨౪||
శివద్విజార్భకస్తన్యజ్ఞానక్షీరప్రదయినీ |
శివాతిప్రియభక్తాదినన్దిభృఙ్గిరిటిస్తుతా || ౨౫||
శివానలసముద్భూతభస్మోద్ధూలితవిగ్రహా |
శివజ్ఞానాబ్ధిపారజ్ఞమహాత్రిపురసున్దరీ || ౨౬||
ఇత్యేతల్లలితానామ్నామష్టోత్తరశతం మునే |
అనేకజన్మపాపఘ్నం లలితాప్రీతిదాయకమ్ || ౨౭||
సర్వైశ్వర్యప్రదం నౄణామాధివ్యాధినివారణమ్ |
యో మర్త్యః పఠతే నిత్యం సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ || ౨౮||

ఇతిశ్రీలలితోపాఖ్యానే స్తోత్రఖణ్డే శ్రీలలితాష్టోత్తర
శతనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

1 comments:

Leena Mehendale said...

Can I have your email id pl ? And mobile? mine are leena.mehendale@gmail.com and 09449082290
Pl see my blog
http://sanskrit-ki-duniya.blogspot.com/

Post a Comment

Followers