Search Stotra Ratnakaram

Sunday, July 24, 2011

Lalitha Chatus Shashty Upachara Sangraha

లలితా చతుఃషష్ట్యుపచారసంగ్రహః
(From Sanskrit World)

ఓం హృన్మధ్యనిలయే దేవి లలితే పరదేవతే |
చతుష్షష్ట్యుపచారాంస్తే భక్త్యా మాతః సమర్పయే || ౧||

కామేశోత్సఙ్గనిలయే పాద్యం గృహ్ణీష్వ సాదరమ్ |
భూషణాని సముత్తార్య గన్ధతైలం చ తేఽర్పయే || ౨||

స్నానశాలాం ప్రవిశ్యాఽథ తత్రస్థ మణిపీఠకే |
ఉపవిశ్య సుఖేన త్వం దేహోద్వర్తనమాచర || ౩||

ఉష్ణోదకేన లలితే స్నాపయామ్యథ భక్తితః |
అభిషిఞ్చామి పశ్చాత్త్వాం సౌవర్ణకలశోదకైః || ౪||

ధౌతవస్త్రప్రోచ్ఛనం చారక్తక్షౌమామ్బరం తథా |
కుచోత్తరీయమరుణమర్పయామి మహేశ్వరి || ౫||

తతః ప్రవిశ్య చాలేపమణ్టపం పరమేశ్వరి |
ఉపవిశ్య చ సౌవర్ణపీఠే గన్ధాన్విలేపయ || ౬||

కాలగరుజధూపైశ్చ ధూపయే కేశపాశకమ్ |
అర్పయామి చ మాల్యాది సర్వర్తుకుసుమస్రజః || ౭||

భూషామణ్టపమావిశ్య స్థిత్వా సౌవర్ణపీఠకే |
మాణిక్యముకుటం మూర్ధ్ని దయయా స్థాపయామ్బికే || ౮||

శరత్పార్వణచన్ద్రస్య శకలం తత్ర శోభతామ్ |
సిన్దూరేణ చ సీమన్తమలఙ్కురు దయానిధే || ౯||

భాలే చ తిలకం న్యస్య నేత్రయోరఞ్జనం శివే |
వాలీయుగళమప్యమ్బ భక్త్యా తే వినివేదయే || ౧౦||

మణికుణ్డలమప్యమ్బ నాసాభరణమేవ చ |
తాటఙ్కయుగళం దేవి యావకఞ్చాధరేఽర్పయే || ౧౧||

ఆద్యభూషణసౌవర్ణచిన్తాకపదకాని చ |
మహాపదకముక్తావల్యేకావల్యాదిభూషణమ్ || ౧౨||

ఛన్నవీరం గృహాణామ్బ కేయూరయుగలం తథా |
వలయావలిమఙ్గుల్యాభరణం లలితామ్బికే || ౧౩||

ఓడ్యాణమథ కట్యన్తే కటిసూత్రఞ్చ సున్దరి |
సౌభాగ్యాభరణం పాదకటకం నూపురద్వయమ్ || ౧౪||

అర్పయామి జగన్మాతః పాదయోశ్చాఙ్గులీయకమ్ |
పాశం వామోర్ధ్వహస్తే తే దక్షహస్తే తథాఙ్కుశమ్ || ౧౫||

అన్యస్మిన్వామహస్తే చ తథా పుండ్రేక్షుచాపకమ్ |
పుష్పబాణాంశ్చ దక్షాధః పాణౌ ధారయ సున్దరి || ౧౬||

అర్పయామి చ మాణిక్యపాదుకే పాదయోః శివే |
ఆరోహావృతిదేవీభిః చక్రం పరశివే ముదా || ౧౭||

సమానవేషభూషాభిః సాకం త్రిపురసున్దరి |
తత్ర కామేశవామాఙ్కపర్యఙ్కోపనివేశినీమ్ || ౧౮||

అమృతాసవపానేన ముదితాం త్వాం సదా భజే |
శుద్ధేన గాఙ్గతోయేన పునరాచమనం కురు || ౧౯||

కర్పూరవీటికామాస్యే తతోఽమ్బ వినివేశయ |
ఆనన్దోల్లాసహాసేన విలసన్ముఖపఙ్కజామ్ ||  ౨౦||

భక్తిమత్కల్పలితికాం కృతీస్యాం త్వాం స్మరన్ కదా |
మఙ్గలారార్తికం ఛత్రం చామరం దర్పణం తథా |
తాళవృంతం గన్ధపుష్పధూపదీపాంశ్చ తేర్పయే || ౨౧||

శ్రీకామేశ్వరి తప్తహాటకకృతైః స్థాలీసహస్రైర్భృతమ్
దివ్యాన్నం ఘృతసూపశాకభరితం చిత్రాన్నభేదైర్యుతమ్ |
దుగ్ధాన్నం మధుశర్కరాదధియుతం మాణిక్యపాత్రార్పితమ్
మాషాపూపకపూరికాదిసహితం నైవేద్యమమ్బాఽర్పయే || ౨౨||

సాగ్రవింశతిపద్యోక్తచతుష్షష్ట్యుపచారతః |
హృన్మధ్యనిలయా మాతా లలితా పరితుష్యతు || ౨౩||

శ్రీముఖాఖ్యస్య వర్షస్య తులాయాం శుక్లపక్షకే |
చతుర్థ్యామపరాహ్ణే చ లలితార్పితమానసః || ౨౪||

చతుర్వింశతిపద్యైస్తు చతుష్షష్ట్యుపచారకాన్ |
సమగ్రహీత్పరామ్బాయాః  ప్రీత్యై నారాయణో ముదా || ౨౫||

నారాయణః శ్రీపురుషోత్తమాత్మజోలిఖన్మహీషూరపురే వసన్కృతీ |
దేవీసపర్యామఖిలాభిలాషదాం కామేశవామాఙ్కగతా ప్రసీదతు ||
|| ఇతి శివమ్ ||

0 comments:

Post a Comment

Followers