Search Stotra Ratnakaram

Monday, July 4, 2011

Parvati Sahasranaama Stotram

 శ్రీ పార్వతీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ..

(From sanskritdocuments.org )
     హిమవానువాచ .
కా త్వం దేవి విశాలాక్షి శశాఙ్కావయవాఙ్కితే .
న జానే త్వామహం వత్సే యథావద్ బ్రూహి పృచ్ఛతే .. ౧..
గిరీన్ద్రవచనం శ్రుత్వా తతః సా పరమేశ్వరీ .
వ్యాజహార మహాశైలం యోగినామభయప్రదా .. ౨..
     దేవ్యువాచ .
మాం విద్ధి పరమాం శక్తిం పరమేశ్వరసమాశ్రయామ్ .
అనన్యామవ్యయామేకాం యాం పశ్యన్తి ముముక్షవః .. ౩..
అహం వై సర్వభావానామాత్మా సర్వాన్తరా శివా .
శాశ్వతైశ్వర్యవిజ్ఞానమూర్తిః సర్వప్రవర్తికా .. ౪..
అనన్తాఽనన్తమహిమా సంసారార్ణవతారిణీ .
దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్య మే రూపమైశ్వరమ్ .. ౫..
ఏతావదుక్త్వా విజ్ఞానం దత్త్వా హిమవతే స్వయమ్ .
స్వం రూపం దర్శయామాస దివ్యం తత్ పారమేశ్వరమ్ .. ౬..
కోటిసూర్యప్రతీకాశం తేజోబిమ్బం నిరాకులమ్ .
జ్వాలామాలాసహస్రాఢ్యం కాలానలశతోపమమ్ .. ౭..
దంష్ట్రాకరాలం దుర్ద్ధర్షం జటామణ్డలమణ్డితమ్ .
త్రిశూలవరహస్తం చ ఘోరరూపం భయానకమ్ .. ౮..
ప్రశాన్తం సౌమ్యవదనమనన్తాశ్చర్యసంయుతమ్ .
చన్ద్రావయవలక్ష్మాణం చన్ద్రకోటిసమప్రభమ్ .. ౯..
కిరీటినం గదాహస్తం నూపురైరుపశోభితమ్ .
దివ్యమాల్యామ్బరధరం దివ్యగన్ధానులేపనమ్ .. ౧౦..
శఙ్ఖచక్రధరం కామ్యం త్రినేత్రం కృత్తివాససమ్ .
అణ్డస్థం చాణ్డబాహ్యస్థం బాహ్యమాభ్యన్తరం పరమ్ .. ౧౧..
సర్వశక్తిమయం శుభ్రం సర్వాకారం సనాతనమ్ .
బ్రహ్మేన్ద్రోపేన్ద్రయోగీన్ద్రైర్వన్ద్యమానపదామ్బుజమ్ .. ౧౨..
సర్వతః పాణిపాదాన్తం సర్వతోఽక్షిశిరోముఖమ్ .
సర్వమావృత్య తిష్ఠన్తం దదర్శ పరమేశ్వరమ్ .. ౧౩..
దృష్ట్వా తదీదృశం రూపం దేవ్యా మాహేశ్వరం పరమ్ .
భయేన చ సమావిష్టః స రాజా హృష్టమానసః .. ౧౪..
ఆత్మన్యాధాయ చాత్మానమోఙ్కారం సమనుస్మరన్ .
నామ్నామష్టసహస్రేణ తుష్టావ పరమేశ్వరీమ్ .. ౧౫..
     హిమవానువాచ .
శివోమా పరమా శక్తిరనన్తా నిష్కలాఽమలా .
శాన్తా మాహేశ్వరీ నిత్యా శాశ్వతీ పరమాక్షరా .. ౧..
అచిన్త్యా కేవలాఽనన్త్యా శివాత్మా పరమాత్మికా .
అనాదిరవ్యయా శుద్ధా దేవాత్మా సర్వగాఽచలా .. ౨..
ఏకానేకవిభాగస్థా మాయాతీతా సునిర్మలా .
మహామాహేశ్వరీ సత్యా మహాదేవీ నిరఞ్జనా .. ౩..
కాష్ఠా సర్వాన్తరస్థా చ చిచ్ఛక్తిరతిలాలసా .
నన్దా సర్వాత్మికా విద్యా జ్యోతీరూపాఽమృతాక్షరా .. ౪..
శాన్తిః ప్రతిష్ఠా సర్వేషాం నివృత్తిరమృతప్రదా .
వ్యోమమూర్త్తిర్వ్యోమలయా వ్యోమాధారాఽచ్యుతాఽమరా .. ౫..
అనాదినిధనాఽమోఘా కారణాత్మా కలాఽకలా .
క్రతుః ప్రథమజా నాభిరమృతస్యాత్మసంశ్రయా .. ౬..
ప్రాణేశ్వరప్రియా మాతా మహామహిషఘాతినీ .
ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణరూపా ప్రధానపురుషేశ్వరీ .. ౭..
సర్వశక్తికలాకారా జ్యోత్స్నా ద్యౌర్మహిమాస్పదా .
సర్వకార్యనియన్త్రీ చ సర్వభూతేశ్వరేశ్వరీ .. ౮..
అనాదిరవ్యక్తగుహా మహానన్దా సనాతనీ .
ఆకాశయోనిర్యోగస్థా మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ .. ౯..
మహామాయా సుదుష్పూరా మూలప్రకృతిరీశ్వరీ .
సంసారయోనిః సకలా సర్వశక్తిసముద్భవా .. ౧౦..
సంసారపారా దుర్వారా దుర్నిరీక్ష్యా దురాసదా .
ప్రాణశక్తిః ప్రాణవిద్యా యోగినీ పరమా కలా .. ౧౧..
మహావిభూతిర్దుర్ద్ధర్షా మూలప్రకృతిసంభవా .
అనాద్యనన్తవిభవా పరార్థా పురుషారణిః .. ౧౨..
సర్గస్థిత్యన్తకరణీ సుదుర్వాచ్యా దురత్యయా .
శబ్దయోనిః శబ్దమయీ నాదాఖ్యా నాదవిగ్రహా .. ౧౩..
ప్రధానపురుషాతీతా ప్రధానపురుషాత్మికా .
పురాణీ చిన్మయీ పుంసామాదిః పురుషరూపిణీ .. ౧౪..
భూతాన్తరాత్మా కూటస్థా మహాపురుషసంజ్ఞితా .
జన్మమృత్యుజరాతీతా సర్వశక్తిసమన్వితా .. ౧౫..
వ్యాపినీ చానవచ్ఛిన్నా ప్రధానానుప్రవేశినీ .
క్షేత్రజ్ఞశక్తిరవ్యక్తలక్షణా మలవర్జితా .. ౧౬..
అనాదిమాయాసంభిన్నా త్రితత్త్వా ప్రకృతిర్గుహా .
మహామాయాసముత్పన్నా తామసీ పౌరుషీ ధ్రువా .. ౧౭..
వ్యక్తావ్యక్తాత్మికా కృష్ణా రక్తా శుక్లా ప్రసూతికా .
అకార్యా కార్యజననీ నిత్యం ప్రసవధర్మిణీ .. ౧౮..
సర్గప్రలయనిర్ముక్తా సృష్టిస్థిత్యన్తధర్మిణీ .
బ్రహ్మగర్భా చతుర్వింశా పద్మనాభాఽచ్యుతాత్మికా .. ౧౯..
వైద్యుతీ శాశ్వతీ యోనిర్జగన్మాతేశ్వరప్రియా .
సర్వాధారా మహారూపా సర్వైశ్వర్యసమన్వితా .. ౨౦..
విశ్వరూపా మహాగర్భా విశ్వేశేచ్ఛానువర్తినీ .
మహీయసీ బ్రహ్మయోనిర్మహాలక్ష్మీసముద్భవా .. ౨౧..
మహావిమానమధ్యస్థా మహానిద్రాత్మహేతుకా .
సర్వసాధారణీ సూక్ష్మా హ్యవిద్యా పారమార్థికా .. ౨౨..
అనన్తరూపాఽనన్తస్థా దేవీ పురుషమోహినీ .
అనేకాకారసంస్థానా కాలత్రయవివర్జితా .. ౨౩..
బ్రహ్మజన్మా హరేర్మూర్తిర్బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా .
బ్రహ్మేశవిష్ణుజననీ బ్రహ్మాఖ్యా బ్రహ్మసంశ్రయా .. ౨౪..
వ్యక్తా ప్రథమజా బ్రాహ్మీ మహతీ జ్ఞానరూపిణీ .
వైరాగ్యైశ్వర్యధర్మాత్మా బ్రహ్మమూర్తిర్హృదిస్థితా .
అపాంయోనిః స్వయంభూతిర్మానసీ తత్త్వసంభవా .. ౨౫..
ఈశ్వరాణీ చ శర్వాణీ శంకరార్ద్ధశరీరిణీ .
భవానీ చైవ రుద్రాణీ మహాలక్ష్మీరథామ్బికా .. ౨౬..
మహేశ్వరసముత్పన్నా భుక్తిముక్తిఫలప్రదా .
సర్వేశ్వరీ సర్వవన్ద్యా నిత్యం ముదితమానసా .. ౨౭..
బ్రహ్మేన్ద్రోపేన్ద్రనమితా శంకరేచ్ఛానువర్తినీ .
ఈశ్వరార్ద్ధాసనగతా మహేశ్వరపతివ్రతా .. ౨౮..
సకృద్విభావితా సర్వా సముద్రపరిశోషిణీ .
పార్వతీ హిమవత్పుత్రీ పరమానన్దదాయినీ .. ౨౯..
గుణాఢ్యా యోగజా యోగ్యా జ్ఞానమూర్తిర్వికాసినీ .
సావిత్రీ కమలా లక్ష్మీః శ్రీరనన్తోరసి స్థితా .. ౩౦..
సరోజనిలయా ముద్రా యోగనిద్రా సురార్దినీ .
సరస్వతీ సర్వవిద్యా జగజ్జ్యేష్ఠా సుమఙ్గలా .. ౩౧..
వాగ్దేవీ వరదా వాచ్యా కీర్తిః సర్వార్థసాధికా .
యోగీశ్వరీ బ్రహ్మవిద్యా మహావిద్యా సుశోభనా .. ౩౨..
గుహ్యవిద్యాత్మవిద్యా చ ధర్మవిద్యాత్మభావితా .
స్వాహా విశ్వంభరా సిద్ధిః స్వధా మేధా ధృతిః శ్రుతిః .. ౩౩..
నీతిః సునీతిః సుకృతిర్మాధవీ నరవాహినీ .
అజా విభావరీ సౌమ్యా భోగినీ భోగదాయినీ .. ౩౪..
శోభా వంశకరీ లోలా మాలినీ పరమేష్ఠినీ .
త్రైలోక్యసున్దరీ రమ్యా సున్దరీ కామచారిణీ .. ౩౫..
మహానుభావా సత్త్వస్థా మహామహిషమర్దనీ .
పద్మమాలా పాపహరా విచిత్రా ముకుటాననా .. ౩౬..
కాన్తా చిత్రామ్బరధరా దివ్యాభరణభూషితా .
హంసాఖ్యా వ్యోమనిలయా జగత్సృష్టివివర్ద్ధినీ .. ౩౭..
నిర్యన్త్రా యన్త్రవాహస్థా నన్దినీ భద్రకాలికా .
ఆదిత్యవర్ణా కౌమారీ మయూరవరవాహినీ .. ౩౮..
వృషాసనగతా గౌరీ మహాకాలీ సురార్చితా .
అదితిర్నియతా రౌద్రీ పద్మగర్భా వివాహనా .. ౩౯..
విరూపాక్షీ లేలిహానా మహాపురనివాసినీ .
మహాఫలాఽనవద్యాఙ్గీ కామపూరా విభావరీ .. ౪౦..
విచిత్రరత్నముకుటా ప్రణతార్తిప్రభఞ్జనీ .
కౌశికీ కర్షణీ రాత్రిస్త్రిదశార్త్తివినాశినీ .. ౪౧..
బహురూపా సురూపా చ విరూపా రూపవర్జితా .
భక్తార్తిశమనీ భవ్యా భవభావవినాశినీ .. ౪౨..
నిర్గుణా నిత్యవిభవా నిఃసారా నిరపత్రపా .
యశస్వినీ సామగీతిర్భవాఙ్గనిలయాలయా .. ౪౩..
దీక్షా విద్యాధరీ దీప్తా మహేన్ద్రవినిపాతినీ .
సర్వాతిశాయినీ విద్యా సర్వసిద్ధిప్రదాయినీ .. ౪౪..
సర్వేశ్వరప్రియా తార్క్ష్యా సముద్రాన్తరవాసినీ .
అకలఙ్కా నిరాధారా నిత్యసిద్ధా నిరామయా .. ౪౫..
కామధేనుర్బృహద్గర్భా ధీమతీ మోహనాశినీ .
నిఃసఙ్కల్పా నిరాతఙ్కా వినయా వినయప్రదా .. ౪౬..
జ్వాలామాలా సహస్రాఢ్యా దేవదేవీ మనోన్మనీ .
మహాభగవతీ దుర్గా వాసుదేవసముద్భవా .. ౪౭..
మహేన్ద్రోపేన్ద్రభగినీ భక్తిగమ్యా పరావరా .
జ్ఞానజ్ఞేయా జరాతీతా వేదాన్తవిషయా గతిః .. ౪౮..
దక్షిణా దహనా దాహ్యా సర్వభూతనమస్కృతా .
యోగమాయా విభావజ్ఞా మహామాయా మహీయసీ .. ౪౯..
సంధ్యా సర్వసముద్భూతిర్బ్రహ్మవృక్షాశ్రయానతిః .
బీజాఙ్కురసముద్భూతిర్మహాశక్తిర్మహామతిః .. ౫౦..
ఖ్యాతిః ప్రజ్ఞా చితిః సంవిత్ మహాభోగీన్ద్రశాయినీ .
వికృతిః శాంకరీ శాస్త్రీ గణగన్ధర్వసేవితా .. ౫౧..
వైశ్వానరీ మహాశాలా దేవసేనా గుహప్రియా .
మహారాత్రిః శివానన్దా శచీ దుఃస్వప్ననాశినీ .. ౫౨..
ఇజ్యా పూజ్యా జగద్ధాత్రీ దుర్విజ్ఞేయా సురూపిణీ .
గుహామ్బికా గుణోత్పత్తిర్మహాపీఠా మరుత్సుతా .. ౫౩..
హవ్యవాహాన్తరాగాదిః హవ్యవాహసముద్భవా .
జగద్యోనిర్జగన్మాతా జన్మమృత్యుజరాతిగా .. ౫౪..
బుద్ధిమాతా బుద్ధిమతీ పురుషాన్తరవాసినీ .
తరస్వినీ సమాధిస్థా త్రినేత్రా దివి సంస్థితా .. ౫౫..
సర్వేన్ద్రియమనోమాతా సర్వభూతహృది స్థితా .
సంసారతారిణీ విద్యా బ్రహ్మవాదిమనోలయా .. ౫౬..
బ్రహ్మాణీ బృహతీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మభూతా భవారణిః .
హిరణ్మయీ మహారాత్రిః సంసారపరివర్త్తికా .. ౫౭..
సుమాలినీ సురూపా చ భావినీ తారిణీ ప్రభా .
ఉన్మీలనీ సర్వసహా సర్వప్రత్యయసాక్షిణీ .. ౫౮..
సుసౌమ్యా చన్ద్రవదనా తాణ్డవాసక్తమానసా .
సత్త్వశుద్ధికరీ శుద్ధిర్మలత్రయవినాశినీ .. ౫౯..
జగత్ప్రియా జగన్మూర్తిస్త్రిమూర్తిరమృతాశ్రయా .
నిరాశ్రయా నిరాహారా నిరఙ్కురవనోద్భవా .. ౬౦..
చన్ద్రహస్తా విచిత్రాఙ్గీ స్రగ్విణీ పద్మధారిణీ .
పరావరవిధానజ్ఞా మహాపురుషపూర్వజా .. ౬౧..
విద్యేశ్వరప్రియా విద్యా విద్యుజ్జిహ్వా జితశ్రమా .
విద్యామయీ సహస్రాక్షీ సహస్రవదనాత్మజా .. ౬౨..
సహస్రరశ్మిః సత్త్వస్థా మహేశ్వరపదాశ్రయా .
క్షాలినీ సన్మయీ వ్యాప్తా తైజసీ పద్మబోధికా .. ౬౩..
మహామాయాశ్రయా మాన్యా మహాదేవమనోరమా .
వ్యోమలక్ష్మీః సింహరథా చేకితానాఽమితప్రభా .. ౬౪..
వీరేశ్వరీ విమానస్థా విశోకా శోకనాశినీ .
అనాహతా కుణ్డలినీ నలినీ పద్మవాసినీ .. ౬౫..
సదానన్దా సదాకీర్తిః సర్వభూతాశ్రయస్థితా .
వాగ్దేవతా బ్రహ్మకలా కలాతీతా కలారణిః .. ౬౬..
బ్రహ్మశ్రీర్బ్రహ్మహృదయా బ్రహ్మవిష్ణుశివప్రియా .
వ్యోమశక్తిః క్రియాశక్తిర్జ్ఞానశక్తిః పరాగతిః .. ౬౭..
క్షోభికా బన్ధికా భేద్యా భేదాభేదవివర్జితా .
అభిన్నాభిన్నసంస్థానా వంశినీ వంశహారిణీ .. ౬౮..
గుహ్యశక్తిర్గుణాతీతా సర్వదా సర్వతోముఖీ .
భగినీ భగవత్పత్నీ సకలా కాలకారిణీ .. ౬౯..
సర్వవిత్ సర్వతోభద్రా గుహ్యాతీతా గుహారణిః .
ప్రక్రియా యోగమాతా చ గఙ్గా విశ్వేశ్వరేశ్వరీ .. ౭౦..
కపిలా కాపిలా కాన్తా కనకాభా కలాన్తరా .
పుణ్యా పుష్కరిణీ భోక్త్రీ పురందరపురస్సరా .. ౭౧..
పోషణీ పరమైశ్వర్యభూతిదా భూతిభూషణా .
పఞ్చబ్రహ్మసముత్పత్తిః పరమార్థార్థవిగ్రహా .. ౭౨..
ధర్మోదయా భానుమతీ యోగిజ్ఞేయా మనోజవా .
మనోహరా మనోరక్షా తాపసీ వేదరూపిణీ .. ౭౩..
వేదశక్తిర్వేదమాతా వేదవిద్యాప్రకాశినీ .
యోగేశ్వరేశ్వరీ మాతా మహాశక్తిర్మనోమయీ .. ౭౪..
విశ్వావస్థా వియన్మూర్త్తిర్విద్యున్మాలా విహాయసీ .
కింనరీ సురభీ వన్ద్యా నన్దినీ నన్దివల్లభా .. ౭౫..
భారతీ పరమానన్దా పరాపరవిభేదికా .
సర్వప్రహరణోపేతా కామ్యా కామేశ్వరేశ్వరీ .. ౭౬..
అచిన్త్యాఽచిన్త్యవిభవా హృల్లేఖా కనకప్రభా .
కూష్మాణ్డీ ధనరత్నాఢ్యా సుగన్ధా గన్ధదాయినీ .. ౭౭..
త్రివిక్రమపదోద్భూతా ధనుష్పాణిః శివోదయా .
సుదుర్లభా ధనాధ్యక్షా ధన్యా పిఙ్గలలోచనా .. ౭౮..
శాన్తిః ప్రభావతీ దీప్తిః పఙ్కజాయతలోచనా .
ఆద్యా హృత్కమలోద్భూతా గవాం మాతా రణప్రియా .. ౭౯..
సత్క్రియా గిరిజా శుద్ధా నిత్యపుష్టా నిరన్తరా .
దుర్గాకాత్యాయనీ చణ్డీ చర్చికా శాన్తవిగ్రహా .. ౮౦..
హిరణ్యవర్ణా రజనీ జగద్యన్త్రప్రవర్తికా .
మన్దరాద్రినివాసా చ శారదా స్వర్ణమాలినీ .. ౮౧..
రత్నమాలా రత్నగర్భా పృథ్వీ విశ్వప్రమాథినీ .
పద్మాననా పద్మనిభా నిత్యతుష్టాఽమృతోద్భవా .. ౮౨..
ధున్వతీ దుఃప్రకమ్ప్యా చ సూర్యమాతా దృషద్వతీ .
మహేన్ద్రభగినీ మాన్యా వరేణ్యా వరదర్పితా .. ౮౩..
కల్యాణీ కమలా రామా పఞ్చభూతా వరప్రదా .
వాచ్యా వరేశ్వరీ వన్ద్యా దుర్జయా దురతిక్రమా .. ౮౪..
కాలరాత్రిర్మహావేగా వీరభద్రప్రియా హితా .
భద్రకాలీ జగన్మాతా భక్తానాం భద్రదాయినీ .. ౮౫..
కరాలా పిఙ్గలాకారా నామభేదాఽమహామదా .
యశస్వినీ యశోదా చ షడధ్వపరివర్త్తికా .. ౮౬..
శఙ్ఖినీ పద్మినీ సాంఖ్యా సాంఖ్యయోగప్రవర్తికా .
చైత్రా సంవత్సరారూఢా జగత్సంపూరణీన్ద్రజా .. ౮౭..
శుమ్భారిః ఖేచరీ స్వస్థా కమ్బుగ్రీవా కలిప్రియా .
ఖగధ్వజా ఖగారూఢా పరార్ధ్యా పరమాలినీ .. ౮౮..
ఐశ్వర్యవర్త్మనిలయా విరక్తా గరుడాసనా .
జయన్తీ హృద్గుహా రమ్యా గహ్వరేష్ఠా గణాగ్రణీః .. ౮౯..
సంకల్పసిద్ధా సామ్యస్థా సర్వవిజ్ఞానదాయినీ .
కలికల్మషహన్త్రీ చ గుహ్యోపనిషదుత్తమా .. ౯౦..
నిష్ఠా దృష్టిః స్మృతిర్వ్యాప్తిః పుష్టిస్తుష్టిః క్రియావతీ .
విశ్వామరేశ్వరేశానా భుక్తిర్ముక్తిః శివాఽమృతా .. ౯౧..
లోహితా సర్పమాలా చ భీషణీ వనమాలినీ .
అనన్తశయనాఽనన్యా నరనారాయణోద్భవా .. ౯౨..
నృసింహీ దైత్యమథనీ శఙ్ఖచక్రగదాధరా .
సంకర్షణసముత్పత్తిరమ్బికాపాదసంశ్రయా .. ౯౩..
మహాజ్వాలా మహామూర్త్తిః సుమూర్త్తిః సర్వకామధుక్ .
సుప్రభా సుస్తనా గౌరీ ధర్మకామార్థమోక్షదా .. ౯౪..
భ్రూమధ్యనిలయా పూర్వా పురాణపురుషారణిః .
మహావిభూతిదా మధ్యా సరోజనయనా సమా .. ౯౫..
అష్టాదశభుజాఽనాద్యా నీలోత్పలదలప్రభా .
సర్వశక్త్యాసనారూఢా ధర్మాధర్మార్థవర్జితా .. ౯౬..
వైరాగ్యజ్ఞాననిరతా నిరాలోకా నిరిన్ద్రియా .
విచిత్రగహనాధారా శాశ్వతస్థానవాసినీ .. ౯౭..
స్థానేశ్వరీ నిరానన్దా త్రిశూలవరధారిణీ .
అశేషదేవతామూర్త్తిర్దేవతా వరదేవతా .
గణామ్బికా గిరేః పుత్రీ నిశుమ్భవినిపాతినీ .. ౯౮..
అవర్ణా వర్ణరహితా నివర్ణా బీజసంభవా .
అనన్తవర్ణాఽనన్యస్థా శంకరీ శాన్తమానసా .. ౯౯..
అగోత్రా గోమతీ గోప్త్రీ గుహ్యరూపా గుణోత్తరా .
గౌర్గీర్గవ్యప్రియా గౌణీ గణేశ్వరనమస్కృతా .. ౧౦౦..
సత్యమాత్రా సత్యసంధా త్రిసంధ్యా సంధివర్జితా .
సర్వవాదాశ్రయా సంఖ్యా సాంఖ్యయోగసముద్భవా .. ౧౦౧..
అసంఖ్యేయాఽప్రమేయాఖ్యా శూన్యా శుద్ధకులోద్భవా .
బిన్దునాదసముత్పత్తిః శంభువామా శశిప్రభా .. ౧౦౨..
విసఙ్గా భేదరహితా మనోజ్ఞా మధుసూదనీ .
మహాశ్రీః శ్రీసముత్పత్తిస్తమఃపారే ప్రతిష్ఠితా .. ౧౦౩..
త్రితత్త్వమాతా త్రివిధా సుసూక్ష్మపదసంశ్రయా .
శాన్త్యతీతా మలాతీతా నిర్వికారా నిరాశ్రయా .. ౧౦౪..
శివాఖ్యా చిత్తనిలయా శివజ్ఞానస్వరూపిణీ .
దైత్యదానవనిర్మాత్రీ కాశ్యపీ కాలకల్పికా .. ౧౦౫..
శాస్త్రయోనిః క్రియామూర్తిశ్చతుర్వర్గప్రదర్శికా .
నారాయణీ నరోద్భూతిః కౌముదీ లిఙ్గధారిణీ .. ౧౦౬..
కాముకీ లలితా భావా పరాపరవిభూతిదా .
పరాన్తజాతమహిమా బడవా వామలోచనా .. ౧౦౭..
సుభద్రా దేవకీ సీతా వేదవేదాఙ్గపారగా .
మనస్వినీ మన్యుమాతా మహామన్యుసముద్భవా .. ౧౦౮..
అమృత్యురమృతా స్వాహా పురుహూతా పురుష్టుతా .
అశోచ్యా భిన్నవిషయా హిరణ్యరజతప్రియా .. ౧౦౯..
హిరణ్యా రాజతీ హైమీ హేమాభరణభూషితా .
విభ్రాజమానా దుర్జ్ఞేయా జ్యోతిష్టోమఫలప్రదా .. ౧౧౦..
మహానిద్రాసముద్భూతిరనిద్రా సత్యదేవతా .
దీర్ఘా కకుద్మినీ హృద్యా శాన్తిదా శాన్తివర్ద్ధినీ .. ౧౧౧..
లక్ష్మ్యాదిశక్తిజననీ శక్తిచక్రప్రవర్తికా .
త్రిశక్తిజననీ జన్యా షడూర్మిపరివర్జితా .. ౧౧౨..
సుధామా కర్మకరణీ యుగాన్తదహనాత్మికా .
సంకర్షణీ జగద్ధాత్రీ కామయోనిః కిరీటినీ .. ౧౧౩..
ఐన్ద్రీ త్రైలోక్యనమితా వైష్ణవీ పరమేశ్వరీ .
ప్రద్యుమ్నదయితా దాన్తా యుగ్మదృష్టిస్త్రిలోచనా .. ౧౧౪..
మదోత్కటా హంసగతిః ప్రచణ్డా చణ్డవిక్రమా .
వృషావేశా వియన్మాతా విన్ధ్యపర్వతవాసినీ .. ౧౧౫..
హిమవన్మేరునిలయా కైలాసగిరివాసినీ .
చాణూరహన్తృతనయా నీతిజ్ఞా కామరూపిణీ .. ౧౧౬..
వేదవిద్యావ్రతస్నాతా ధర్మశీలాఽనిలాశనా .
వీరభద్రప్రియా వీరా మహాకాలసముద్భవా .. ౧౧౭..
విద్యాధరప్రియా సిద్ధా విద్యాధరనిరాకృతిః .
ఆప్యాయనీ హరన్తీ చ పావనీ పోషణీ ఖిలా .. ౧౧౮..
మాతృకా మన్మథోద్భూతా వారిజా వాహనప్రియా .
కరీషిణీ సుధావాణీ వీణావాదనతత్పరా .. ౧౧౯..
సేవితా సేవికా సేవ్యా సినీవాలీ గురుత్మతీ .
అరున్ధతీ హిరణ్యాక్షీ మృగాఙ్కా మానదాయినీ .. ౧౨౦..
వసుప్రదా వసుమతీ వసోర్ద్ధారా వసుంధరా .
ధారాధరా వరారోహా వరావరసహస్రదా .. ౧౨౧..
శ్రీఫలా శ్రీమతీ శ్రీశా శ్రీనివాసా శివప్రియా .
శ్రీధరా శ్రీకరీ కల్యా శ్రీధరార్ద్ధశరీరిణీ .. ౧౨౨..
అనన్తదృష్టిరక్షుద్రా ధాత్రీశా ధనదప్రియా .
నిహన్త్రీ దైత్యసఙ్ఘానాం సింహికా సింహవాహనా .. ౧౨౩..
సుషేణా చన్ద్రనిలయా సుకీర్తిశ్ఛిన్నసంశయా .
రసజ్ఞా రసదా రామా లేలిహానాఽమృతస్రవా .. ౧౨౪..
నిత్యోదితా స్వయంజ్యోతిరుత్సుకా మృతజీవనీ .
వజ్రదణ్డా వజ్రజిహ్వా వైదేహీ వజ్రవిగ్రహా .. ౧౨౫..
మఙ్గల్యా మఙ్గలా మాలా మలినా మలహారిణీ .
గాన్ధర్వీ గారుడీ చాన్ద్రీ కమ్బలాశ్వతరప్రియా .. ౧౨౬..
సౌదామినీ జనానన్దా భ్రుకుటీకుటిలాననా .
కర్ణికారకరా కక్ష్యా కంసప్రాణాపహారిణీ .. ౧౨౭..
యుగంధరా యుగావర్త్తా త్రిసంధ్యా హర్షవర్ద్ధనీ .
ప్రత్యక్షదేవతా దివ్యా దివ్యగన్ధా దివాపరా .. ౧౨౮..
శక్రాసనగతా శాక్రీ సాధ్వీ నారీ శవాసనా .
ఇష్టా విశిష్టా శిష్టేష్టా శిష్టాశిష్టప్రపూజితా .. ౧౨౯..
శతరూపా శతావర్త్తా వినతా సురభిః సురా .
సురేన్ద్రమాతా సుద్యుమ్నా సుషుమ్నా సూర్యసంస్థితా .. ౧౩౦..
సమీక్ష్యా సత్ప్రతిష్ఠా చ నివృత్తిర్జ్ఞానపారగా .
ధర్మశాస్త్రార్థకుశలా ధర్మజ్ఞా ధర్మవాహనా .. ౧౩౧..
ధర్మాధర్మవినిర్మాత్రీ ధార్మికాణాం శివప్రదా .
ధర్మశక్తిర్ధర్మమయీ విధర్మా విశ్వధర్మిణీ .. ౧౩౨..
ధర్మాన్తరా ధర్మమేఘా ధర్మపూర్వా ధనావహా .
ధర్మోపదేష్ట్రీ ధర్మాత్మా ధర్మగమ్యా ధరాధరా .. ౧౩౩..
కాపాలీ శాకలా మూర్త్తిః కలా కలితవిగ్రహా .
సర్వశక్తివినిర్ముక్తా సర్వశక్త్యాశ్రయాశ్రయా .. ౧౩౪..
సర్వా సర్వేశ్వరీ సూక్ష్మా సుసూక్ష్మా జ్ఞానరూపిణీ .
ప్రధానపురుషేశేశా మహాదేవైకసాక్షిణీ .
సదాశివా వియన్మూర్త్తిర్విశ్వమూర్త్తిరమూర్త్తికా .. ౧౩౫..

ఏవం నామ్నాం సహస్రేణ స్తుత్వాఽసౌ హిమవాన్ గిరిః .
భూయః ప్రణమ్య భీతాత్మా ప్రోవాచేదం కృతాఞ్జలిః .. ౧..
యదేతదైశ్వరం రూపం ఘోరం తే పరమేశ్వరి .
భీతోఽస్మి సామ్ప్రతం దృష్ట్వా రూపమన్యత్ ప్రదర్శయ .. ౨..
ఏవముక్తాఽథ సా దేవీ తేన శైలేన పార్వతీ .
సంహృత్య దర్శయామాస స్వరూపమపరం పునః .. ౩..
నీలోత్పలదలప్రఖ్యం నీలోత్పలసుగన్ధికమ్ .
ద్వినేత్రం ద్విభుజం సౌమ్యం నీలాలకవిభూషితమ్ .. ౪..
రక్తపాదామ్బుజతలం సురక్తకరపల్లవమ్ .
శ్రీమద్ విశాలసంవృత్తలలాటతిలకోజ్జ్వలమ్ .. ౫..
భూషితం చారుసర్వాఙ్గం భూషణైరతికోమలమ్ .
దధానమురసా మాలాం విశాలాం హేమనిర్మితామ్ .. ౬..
ఈషత్స్మితం సుబిమ్బోష్ఠం నూపురారావసంయుతమ్ .
ప్రసన్నవదనం దివ్యమనన్తమహిమాస్పదమ్ .. ౭..
తదీదృశం సమాలోక్య స్వరూపం శైలసత్తమః .
భీతిం సంత్యజ్య హృష్టాత్మా బభాషే పరమేశ్వరీమ్ .. ౮..
.. ఇతి శ్రీకూర్మపురాణే పార్వతీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ సమ్పూర్ణమ్ ..

Encoded and proofread by Kirk WOrtman kirkwort@hotmail.com

0 comments:

Post a Comment

Followers