Search Stotra Ratnakaram

Friday, July 22, 2011

Sri Kaali Sahasranaama Stotram

కాలీసహస్రనామస్తోత్రమ్


శ్రీగణేశాయ నమః | ఓం శ్రీగురుభ్యో నమః |
కథితోఽయం మహామన్త్రః సర్వమన్త్రోత్తమోత్తమః |
యమాసాద్య మయాప్రాప్తం ఐశ్వర్యపదముత్తమమ్ || ౧||
సంయుక్తః పరయా భక్త్యా యథోక్తవిధినా భవాన్ |
కురుతామర్చనం దేవ్యాః త్రైలోక్యవిజిగీషయా || ౨||
శ్రీపరశురామ ఉవాచ
ప్రసన్నో యది మే దేవః పరమేశః పురాతనః |
రహస్యం పరయా దేవ్యా కృపయా కథయ ప్రభో || ౩||
యథార్చనం వినాహోమం వినాన్యాసం వినాబలిమ్ |
వినాగన్ధం వినాపుష్పం వినానిత్యోదితక్రియా || ౪||
ప్రాణాయామం వినాధ్యానం వినా భూతవిశోధనమ్ |
వినా జాప్యం వినా దానం వినా కాలీ ప్రసీదతి || ౫||
పృష్టం త్వయోక్తం మే ప్రాజ్ఞ భృగువంశవివర్ధనః |
భక్తానామపి భక్తోఽసి త్వమేవం సాధయిష్యసి || ౬||
దేవీం దానవకోటిఘ్నీం లీలయా రుధిరప్రియామ్ |
సదా స్తోత్రం ప్రియాముగ్రాం కామకౌతుకలాలసామ్ || ౭||
సర్వదానన్దహృదయాం వాసవ్యాసక్తమానసామ్ |
మాధ్వీకమత్స్యమాంసాదిరాగిణీం రుధిరప్రియామ్ || ౮||
శ్మశానవాసినీం ప్రేతగణనృత్యమహోత్సవామ్ |
యోగప్రభాం యోగినీశాం యోగీన్ద్రహృదయే స్థితాం || ౯||
తాముగ్రకాలికాం రామ ప్రసాదయితుమర్హసి |
తస్యాః స్తోత్రం మహాపుణ్యం స్వయం కాల్యా ప్రకాశితమ్ || ౧౦||
తవ తత్ కథయిష్యామి శ్రృత్వా వత్సావధారయ |
గోపనీయం ప్రయత్నేన పఠనీయం పరాత్పరమ్ || ౧౧||
యస్యైకకాలపఠనాత్ సర్వే విఘ్నాః సమాకులాః |
నశ్యన్తి దహనే దీప్తే పతఙ్గా ఇవ సర్వతః || ౧౨||
గద్యపద్యమయీ వాణీ తస్య గఙ్గాప్రవాహవత్ |
తస్య దర్శనమాత్రేణ వాదినో నిష్ప్రభామతాః || ౧౩||
రాజానోఽపి చ దాసత్వం భజన్తి చ పరేజనాః |
తస్య హస్తే సదైవాస్తి సర్వసిద్ధిర్న సంశయః || ౧౪||
నిశీథే ముక్తయే శంభుర్నగ్నః శక్తిసమన్వితః |
మనసా చిన్తయేత్ కాలీం మహాకాలీతి లాలితామ్ || ౧౫||
పఠేత్ సహస్రనామాఖ్యం స్తోత్రం మోక్షస్య సాధనమ్ |
ప్రసన్నా కాలికా తస్య పుత్రత్వేనానుకంపతే || ౧౬||
వేధా బ్రహ్మాస్మృతేర్బ్రహ్మ కుసుమైః పూజితా పరా |
ప్రసీదతి తథా కాలీ యథానేన ప్రసీదతి || ౧౭||
ఓం అస్య శ్రీకాలికాసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య
మహాకాలభైరవ ఋషిః
అనుష్టుప్ ఛన్దః శ్మశానకాలికా దేవతా
మహాకాలికాప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||
          ధ్యానమ్ |
శవారుఢాం మహాభీమాం ఘోరదంష్ట్రా హసన్ముఖీం |
చతుర్భుజాం ఖడ్గముణ్డవరాభయకరాం శివామ||
ముణ్డమాలాధరాం దేవీం లోలజ్జిహ్వాం దిగమ్బరామ్ |
ఏవం సఞ్చిన్తయేత్ కాలీం శ్మశానాలయవాసినీమ్ ||
          అథ స్తోత్రమ్ |
|ఓం క్రీం మహాకాల్యై నమః||
ఓం శ్మశానకాలికా కాలీ భద్రకాలీ కపాలినీ |
గుహ్యకాలీ మహాకాలీ కురుకుల్లాఽవిరోధినీ || ౧౮||
కాలికా కాలరాత్రిశ్చ మహాకాలనితంబినీ |
కాలభైరవభార్యా చ కులవర్త్మప్రకాశినీ || ౧౯||
కామదా కామినీ కామ్యా కమనీయస్వభావినీ |
కస్తూరీ రసనీలాఙ్గీ కుఞ్చరేశ్వరగామినీ || ౨౦||
కకారవర్ణసర్వాఙ్గీ కామినీ కామసున్దరీ |
కామార్తా కామరూపా చ కామధేనుకలావతీ || ౨౧||
కాన్తా కామస్వరూపా చ కామాఖ్యా కులపాలినీ |
కులీనా కులవత్యంబా దుర్గా దుర్గతినాశినీ || ౨౨||
కౌమారీ కులజా కృష్ణా కృష్ణదేహా కృశోదరీ |
కృశాఙ్గీ కులిశాఙ్గీ చ క్రీఙ్కారీ కమలా కలా || ౨౩||
కరాలస్థా కరాలీ చ కులకాన్తాఽపరాజితా |
ఉగ్రా చోగ్రప్రభా దీప్తా విప్రచిత్తా మహాబలా || ౨౪||
నీలా ఘనా బలాకా చ మాత్రా ముద్రాపితాఽసితా |
బ్రామ్హీ నారాయణీ భద్రా సుభద్రా భక్తవత్సలా || ౨౫||
మాహేశ్వరీ చ చాముణ్డా వారాహీ నారసింహికా |
వజ్రాఙ్గీ వజ్రకఙ్కాలీ నృముణ్డస్రగ్విణీ శివా || ౨౬||
మాలినీ నరముణ్డాలీ గలద్రక్తవిభూషణా |
రక్తచన్దనసిక్తాఙ్గీ సిన్దూరారుణమస్తకా || ౨౭||
ఘోరరూపా ఘోరదంష్ట్రా ఘోరాఘోరతరా శుభా |
మహాదంష్ట్రా మహామాయా సుదతీ యుగదన్దురా || ౨౮||
సులోచనా విరూపాక్షీ విశాలాక్షీ త్రిలోచనా |
శారదేన్దుప్రసన్నాస్యా స్ఫురత్స్మేరాంబుజేక్షణా || ౨౯||
అట్టహాసా ప్రసన్నాస్యా స్మేరవక్త్రా సుభాషిణీ |
ప్రసన్నపద్మవదనా స్మితాస్యా ప్రియభాషిణి || ౩౦|
కోటరాక్షీ కులశ్రేష్ఠా మహతీ బహుభాషిణీ |
సుమతిః కుమతిశ్చణ్డా చణ్డముణ్డాతివేగినీ || ౩౧||
ప్రచణ్డా చణ్డికా చణ్డీ చార్చికా చణ్డవేగినీ |
సుకేశీ ముక్తకేశీ చ దీర్ఘకేశీ మహత్కచా || ౩౨||
ప్రేతదేహా కర్ణపూరా ప్రేతపాణీ సుమేఖలా |
ప్రేతాసనా ప్రియప్రేతా ప్రేతభూమికృతాలయా || ౩౩||
శ్మశానవాసినీ పుణ్యా పుణ్యదా కులపణ్డితా |
పుణ్యాలయా పుణ్యదేహా పుణ్యశ్లోకీ చ పావనీ || ౩౪||
పుత్రా పవిత్రా పరమా పురా పుణ్యవిభూషణా |
పుణ్యనామ్నీ భీతిహరా వరదా ఖడ్గపాణినీ || ౩౫||
నృముణ్డహస్తశస్తా చ ఛిన్నమస్తా సునాసికా |
దక్షిణా శ్యామలా శ్యామా శాన్తా పీనోన్నతస్తనీ || ౩౬||
దిగంబరా ఘోరరావా సృకాన్తా రక్తవాహినీ |
ఘోరరావా శివా ఖడ్గా విశఙ్కా మదనాతురా || ౩౭||
మత్తా ప్రమత్తా ప్రమదా సుధాసిన్ధునివాసినీ |
అతిమత్తా మహామత్తా సర్వాకర్షణకారిణీ || ౩౮||
గీతప్రియా వాద్యరతా ప్రేతనృత్యపరాయణా |
చతుర్భుజా దశభుజాఅష్టాదశభుజా తథా || ౩౯||
కాత్యాయనీ జగన్మాతా జగతీ పరమేశ్వరీ |
జగత్బన్ధుర్జగద్ధాత్రీ జగదానన్దకారిణీ || ౪౦||
జన్మమయీ హైమవతీ మహామాయా మహామహా |
నాగయజ్ఞోపవీతాఙ్గీ నాగినీ నాగశాయినీ || ౪౧||
నాగకన్యా దేవకన్యా గన్ధర్వీ కిన్నరేశ్వరీ |
మోహరాత్రీ మహారాత్రీ దారుణా భాసురామ్బరా || ౪౨||
విద్యాధరీ వసుమతీ యక్షిణీ యోగినీ జరా |
రాక్షసీ డాకినీ వేదమయీ వేదవిభూషణా || ౪౩||
శ్రుతిః స్మృతిర్మహావిద్యా గుహ్యవిద్యా పురాతనీ |
చిన్త్యాఽచిన్త్యా స్వధా స్వాహా నిద్రా తన్ద్రా చ పార్వతీ || ౪౪||
అపర్ణా నిశ్చలా లోలా సర్వవిద్యా తపస్వినీ |
గఙ్గా కాశీ శచీ సీతా సతీ సత్యపరాయణా || ౪౫||
నీతిస్సునీతిస్సురుచిః తుష్టిః పుష్టిర్ధృతిః క్షమా |
వాణీ బుద్ధిః మహాలక్ష్మీ లక్ష్మీ నీలసరస్వతీ || ౪౬||
స్రోతస్వతీ సరస్వతీ మాతఙ్గీ విజయా జయా |
నదీ సిన్ధుః సర్వమయీ తారా శూన్యనివాసినీ || ౪౭||
శుద్ధా తరఙ్గిణీ మేధా లాకినీ బహురూపిణీ |
స్థూలా సూక్ష్మా సూక్ష్మతరా భగవత్యనురూపిణీ || ౪౮||
పరమాణుస్వరూపా చ చిదానన్దస్వరూపిణీ |
సదానన్దమయీ సత్యా సర్వానన్దస్వరూపిణీ || ౪౯||
సునన్దా నన్దినీ స్తుత్యా స్తవనీయస్వభావినీ |
రఙ్గిణీ టఙ్కినీ చిత్రా విచిత్రా చిత్రరూపిణీ || ౫౦||
పద్మా పద్మాలయా పద్మముఖీ పద్మవిభూషణా |
డాకినీ శాకినీ క్షాన్తా రాకిణీ రుధిరప్రియా || ౫౧||
భ్రాన్తిర్భవానీ రుద్రాణీ మృడానీ శత్రుమర్దినీ |
ఉపేన్ద్రాణీ మహేన్ద్రాణీ జ్యోత్స్నా చన్ద్రస్వరూపిణీ || ౫౨||
సూర్యాత్మికా రుద్రపత్నీ రౌద్రీ స్త్రీ ప్రకృతిః పుమాన్ |
శక్తిర్ముక్తిర్మతిర్మాతా భక్తిర్ముక్తిః పతివ్రతా || ౫౩||
సర్వేశ్వరీ సర్వమాతా సర్వాణీ హరవల్లభా |
సర్వజ్ఞా సిద్ధిదా సిద్ధా భవ్యా భావ్యా భయాపహా || ౫౪||
కర్త్రీ హర్త్రీ పాలయిత్రీ శర్వరీ తామసీ దయా |
తమిస్రా తామసీ స్థాణుః స్థిరా ధీరా తపస్వినీ || ౫౫||
చార్వఙ్గీ చఞ్చలా లోలజిహ్వా చారుచరిత్రిణీ |
త్రపా త్రపావతీ లజ్జా విలజ్జా హరయౌవనీ || ౫౬||
సత్యవతీ ధర్మనిష్ఠా శ్రేష్ఠా నిష్ఠూరవాదినీ |
గరిష్ఠా దుష్టసంహర్త్రీ విశిష్టా శ్రేయసీ ఘృణా || ౫౭||
భీమా భయానకా భీమనాదినీ భీః ప్రభావతీ |
వాగీశ్వరీ శ్రీర్యమునా యజ్ఞకర్త్రీ యజుఃప్రియా || ౫౮||
ఋక్సామాథర్వనిలయా రాగిణీ శోభనాసురా |
కలకణ్ఠీ కమ్బుకణ్ఠీ వేణు వీణా పరాయణా || ౫౯||
వంశినీ వైష్ణవీ స్వచ్ఛా ధాత్రీ త్రిజగదీశ్వరీ |
మధుమతీ కుణ్డలినీ ఋద్ధిః శుద్ధిః శుచిస్మితా || ౬౦||
రమ్భోర్వశీ రతీ రామా రోహిణీ రేవతీ మఖా |
శఙ్ఖినీ చక్రిణీ కృష్ణా గదినీ పద్మినీ తథా || ౬౧||
శూలినీ పరిఘాస్త్రా చ పాశినీ శార్ఙ్గపాణినీ |
పినాకధారిణీ ధూమ్రా సురభీ వనమాలినీ || ౬౨||
రథినీ సమరప్రీతా వేగినీ రణపణ్డితా |
జడినీ వజ్రిణీ నీలలావణ్యామ్బుదచన్ద్రికా || ౬౩||
బలిప్రియా సదాపూజ్యా దైతేన్ద్రమథినీ తథా |
మహిషాసురసంహర్త్రీ కామినీ రక్తదన్తికా || ౬౪||
రక్తపా రుధిరాక్తాఙ్గీ రక్తఖర్పరధారిణీ |
రక్తప్రియా మాంసరుచిః వాసవాసక్తమానసా || ౬౫||
గలచ్ఛోణితముణ్డాలీ కణ్ఠమాలావిభూషణా |
శవాసనా చితాన్తస్స్తా మహేశీ వృషవాహినీ || ౬౬||
వ్యాఘ్రత్వగమ్బరా చీనచైలినీ సింహవాహినీ |
వామదేవీ మహాదేవీ గౌరీ సర్వజ్ఞభామినీ || ౬౭||
బాలికా తరుణీ వృద్ధా వృద్ధమాతా జరాతురా |
సుభ్రూర్విలాసినీ బ్రహ్మవాదినీ బ్రాహ్మిణీ సతీ || ౬౮||
సుప్తవతీ చిత్రలేఖా లోపాముద్రా సురేశ్వరీ |
అమోఘాఽరున్ధతీ తీక్ష్ణా భోగవత్యనురాగిణీ || ౬౯||
మన్దాకినీ మన్దహాసా జ్వాలాముఖ్యాఽసురాన్తకా |
మానదా మానినీ మాన్యా మాననీయా మదాతురా || ౭౦||
మదిరా మేదురోన్మాదా మేధ్యా సాధ్యా ప్రసాదినీ |
సుమధ్యాఽనన్తగుణినీ సర్వలోకోత్తమోత్తమా || ౭౧||
జయదా జిత్వరీ జైత్రీ జయశ్రీర్జయశాలినీ |
సుఖదా శుభదా సత్యా సభా సంక్షోభకారిణీ || ౭౨||
శివదూతీ భూతమతీ విభూతిర్భూషణాననా |
కౌమారీ కులజా కున్తీ కులస్త్రీ కులపాలికా || ౭౩||
కిర్తిర్యశస్వినీ భూషా భూష్టా భూతపతిప్రియా |
సుగుణా నిర్గుణాఽధిష్ఠా నిష్ఠా కాష్ఠా ప్రకాశినీ || ౭౪||
ధనిష్ఠా ధనదా ధాన్యా వసుధా సుప్రకాశినీ |
ఉర్వీ గుర్వీ గురుశ్రేష్ఠా షడ్గుణా త్రిగుణాత్మికా || ౭౫||
రాజామాజ్ఞా మహాప్రాజ్ఞా సుగుణా నిర్గుణాత్మికా |
మహాకులీనా నిష్కామా సకామా కామజీవనా || ౭౬||
కామదేవకలా రామాఽభిరామా శివనర్తకీ |
చిన్తామణీః కల్పలతా జాగ్రతీ దీనవత్సలా || ౭౭||
కార్తికీ కృత్తికా కృత్యా అయోధ్యా విషమా సమా |
సుమన్త్రా మన్త్రిణీ ఘూర్ణా హ్లాదినీ క్లేశనాశినీ || ౭౮||
త్రైలోక్యజననీ హృష్టా నిర్మాంసామలరూపిణీ |
తటాకనిమ్నజఠరా శుష్కమాంసాస్థిమాలినీ || ౭౯||
అవన్తీ మధురా హృద్యా త్రైలోక్యా పావనక్షమా |
వ్యక్తాఽవ్యక్తాఽనేకమూర్తీ శారభీ భీమనాదినీ || ౮౦||
క్షేమఙ్కరీ శాఙ్కరీ చ సర్వసమ్మోహకారిణీ |
ఊర్ద్ధ్వా తేజస్వినీ క్లిన్నా మహాతేజస్వినీ తథా || ౮౧||
అద్వైతా యోగినీ పూజ్యా సురభీ సర్వమఙ్గలా |
సరప్రియఙ్కరీ భోగ్యా ధనినీ పిశితాశనా || ౮౨||
భయఙ్కరీ పాపహరా నిష్కలఙ్కా వశఙ్కరీ |
ఆశా తృష్ణా చన్ద్రకలా నిద్రాణా వాయువేగినీ || ౮౩||
సహస్రసూర్యసఙ్కాశా చన్ద్రకోటిసమప్రభా |
నిశుమ్భశుమ్భసంహర్త్రీ రక్తబీజవినాశినీ || ౮౪||
మధుకైటభసంహర్త్రీ మహిషాసురఘాతినీ |
వహ్నిమణ్డలమధ్యస్థా సర్వసత్వప్రతిష్ఠితా || ౮౫||
సర్వాచారవతీ సర్వదేవకన్యాఽతిదేవతా |
దక్షకన్యా దక్షయజ్ఞనాశినీ దుర్గతారిణీ || ౮౬||
ఇజ్యా పూజ్యా విభా భూతిః సత్కీర్తిర్బ్రహ్మచారిణీ |
రమ్భోరూశ్చతురా రాకా జయన్తీ వరుణా కుహూః || ౮౭||
మనస్వినీ దేవమాతా యశస్యా బ్రహ్మవాదినీ |
సిద్ధిదా వృద్ధిదా వృద్ధిః సర్వాద్యా సర్వదాయినీ || ౮౮||
ఆధారరూపిణీ ధేయా మూలాధారనివాసినీ |
ఆజ్ఞా ప్రజ్ఞా పూర్ణమనా చన్ద్రముఖ్యనుకూలినీ || ౮౯||
వావదూకా నిమ్ననాభిః సత్యసన్ధా దృఢవ్రతా |
ఆన్వీక్షికీ దణ్డనీతిస్త్రయీ స్త్రిదివసున్దరీ || ౯౦||
జ్వాలినీ జ్వలినీ శైలతనయా విన్ధ్యవాసినీ |
ప్రత్యయా ఖేచరీ ధైర్యా తురీయా విమలాతురా || ౯౧||
ప్రగల్భా వారుణీ క్షామా దర్శినీ విస్ఫులిఙ్గినీ |
భక్తిః సిద్ధిః సదాప్రాప్తిః ప్రకామ్యా మహిమాఽణిమా || ౯౨||
ఈక్షా సిద్ధిర్వశిత్వా చ ఈశిత్యోర్ధ్వనివాసినీ |
లఘిమా చైవ సావిత్రీ గాయత్రీ భువనేశ్వరీ || ౯౩||
మనోహరా చితా దివ్యా దేవ్యుదారా మనోరమా |
పిఙ్గలా కపిలా జిహ్వా రసజ్ఞా రసికా రసా || ౯౪||
సుషుమ్నేడా యోగవతీ గాన్ధారీ నవకాన్తకా |
పాఞ్చాలీ రుక్మిణీ రాధాఽఽరాధ్యా భామా చ రాధికా || ౯౫||
అమృతా తులసీవృన్దా కైటభీ కపటేశ్వరీ |
ఉగ్రచణ్డేశ్వరీ వీరజననీ వీరసున్దరీ || ౯౬||
ఉగ్రతారా యశోదాఖ్యా దేవకీ దేవమానితా |
నిరఞ్జనా చిత్రదేవీ క్రోధినీ కులదీపికా || ౯౭||
కులరాగీశ్వరీ జ్వాలా మాత్రికా ద్రావిణీ ద్రవా |
యోగిశ్వరీ మహామారీ భ్రామరీ బిన్దురూపిణీ || ౯౮||
దూతీ ప్రాణేశ్వరీ గుప్తా బహులా డామరీ ప్రభా |
కుబ్జికా జ్ఞానినీ జ్యేష్ఠా భుశుణ్డీ ప్రకటాకృతిః || ౯౯||
ద్రావిణీ గోపినీ మాయా కామబీజేశ్వరీ ప్రియా |
శాకమ్భరీ కోకనదా సుసత్యా చ తిలోత్తమా || ౧౦౦||
అమేయా విక్రమా క్రూరా సమ్యక్ శీలా త్రివిక్రమా |
స్వస్తిర్హవ్యవాహా ప్రీతీరుక్మా ధూమ్రార్చిరఙ్గదా || ౧౦౧||
తపినీ తాపినీ విశ్వభోగదా ధారిణీ ధరా |
త్రిఖణ్డా రోధినీ వశ్యా సకలా శబ్దరూపిణీ || ౧౦౨|
బీజరుపా మహాముద్రా వశినీ యోఉగరూపిణీ |
అనఙ్గకుసుమాఽనఙ్గమేఖలాఽనఙ్గరూపిణీ || ౧౦౩||
అనఙ్గమదనాఽనఙ్గరేఖాఽనఙ్గకుశేశ్వరీ |
అనఙ్గమాలినీ కామేశ్వరీ సర్వార్థసాధికా || ౧౦౪||
సర్వతన్త్రమయీ సర్వమోదిన్యా నన్దరూపిణీ |
వజ్రేశ్వరీ చ జయినీ సర్వదుఃఖక్షయఙ్కరీ || ౧౦౫||
షడఙ్గయువతీ యోగే యుక్తా జ్వాలాంశుమాలినీ |
దురాశయా దురాధారా దుర్జయా దుర్గరూపిణీ || ౧౦౬||
దురన్తా దుష్కృతిహరా దుర్ధ్యేయా దురతిక్రమా |
హంసేశ్వరీ త్రిలోకస్తా శాకమ్భర్యనురాగిణీ || ౧౦౭||
త్రికోణనిలయా నిత్యా పరమామృతరఞ్జితా |
మహావిద్యేశ్వరీ శ్వేతా భేరుణ్డా కులసున్దరీ || ౧౦౮||
త్వరితా భక్తిసంయుక్తా భక్తివశ్యా సనాతనీ |
భక్తానన్దమయీ భక్తభావితా భక్తశఙ్కరీ || ౧౦౯||
సర్వసౌన్దర్యనిలయా సర్వసౌభాగ్యశాలినీ |
సర్వసంభోగభవనా సర్వసౌఖ్యానురూపిణీ || ౧౧౦||
కుమారీ పూజనరతా కుమారీవ్రతచారిణీ |
కుమారీభక్తిసుఖినీ కుమారీరూపధారిణీ || ౧౧౧||
కుమారీపూజకప్రీతా కుమారీప్రీతిదప్రియా |
కుమారీసేవకాసఙ్గా కుమారీసేవకాలయా || ౧౧౨||
ఆనన్దభైరవీ బాలభైరవీ బటుభైరవీ |
శ్మశానభైరవీ కాలభైరవీ పురభైరవీ || ౧౧౩||
మహాభైరవపత్నీ చ పరమానన్దభైరవీ |
సురానన్దభైరవీ చ ఉన్మాదానన్దభైరవీ || ౧౧౪||
యజ్ఞానన్దభైరవీ చ తథా తరుణభైరవీ |
జ్ఞానానన్దభైరవీ చ అమృతానన్దభైరవీ || ౧౧౫||
మహాభయఙ్కరీ తీవ్రా తీవ్రవేగా తరస్వినీ |
త్రిపురా పరమేశానీ సున్దరీ పురసున్దరీ || ౧౧౬||
త్రిపురేశీ పఞ్చదశీ పఞ్చమీ పురవాసినీ |
మహాసప్తదశీ చైవ షోడశీ త్రిపురేశ్వరీ || ౧౧౭||
మహాఙ్కుశస్వరూపా చ మహాచక్రేశ్వరీ తథా |
నవచక్రేశ్వరీ చక్రేశ్వరీ త్రిపురమాలినీ || ౧౧౮||
రాజచక్రేశ్వరీ రాజ్ఞీ మహాత్రిపురసున్దరీ |
సిన్దూరపూరరుచిరా శ్రీమత్త్రిపురసున్దరీ || ౧౧౯||
సర్వాఙ్గసున్దరీ రక్తారక్తవస్త్రోత్తరీయకా |
యవాయావకసిన్దూరరక్తచన్దనధారిణీ || ౧౨౦||
యవాయావకసిన్దూరరక్తచన్దనరూపధృక్ |
చమరీ బాలకుటిలా నిర్మలశ్యామకేశినీ || ౧౨౧||
వజ్రమౌక్తికరత్నాఢ్యా కిరీటకుణ్డలోజ్జ్వలా |
రత్నకుణ్డలసంయుక్తా స్ఫురద్గణ్డమనోరమా || ౧౨౨||
కుఞ్జరేశ్వరకుమ్భోత్థముక్తారఞ్జితనాసికా |
ముక్తావిద్రుమమాణిక్యహారాద్యస్తనమణ్డలా || ౧౨౩||
సూర్యకాన్తేన్దుకాన్తాఢ్యా స్పర్శాశ్మగలభూషణా |
బీజపూరస్ఫురద్బీజదన్తపఙ్క్తిరనుత్తమా || ౧౨౪||
కామకోదణ్డజాభగ్నభ్రూకటాక్షప్రవర్షిణీ |
మాతఙ్గకుమ్భవక్షోజా లసత్కనకదక్షిణా || ౧౨౫||
మనోజ్ఞశష్కులీకర్ణా హంసీ గతివిడమ్బినీ |
పద్మరాగాఙ్గదద్యోతద్దోశ్చతుష్కప్రకాశినీ || ౧౨౬||
కర్పూరాగరుకస్తూరికుఙ్కుమద్రవలేపితా |
విచిత్రరత్నపృథివీ కల్పశాఖితలస్థితా || ౧౨౭||
రత్నదీపస్ఫురద్రత్నసింహాసననివాసినీ |
షట్చక్రభేదనకరీ పరమానన్దరూపిణీ || ౧౨౮||
సహస్రదలపద్మాన్తా చన్ద్రమణ్డలవర్తినీ |
బ్రహ్మరుపా శివక్రోడా నానాసుఖవిలాసినీ || ౧౨౯||
హరవిష్ణువిరిఞ్చేన్ద్రగృహనాయకసేవితా |
శివా శైవా చ రుద్రాణీ తథైవశివనాదినీ || ౧౩౦||
మహాదేవప్రియా దేవీ తథైవానఙ్గమేఖలా |
డాకినీ యోగినీ చైవ తథోపయోగినీ మతా || ౧౩౧||
మాహేశ్వరీ వైష్ణవీ చ భ్రామరీ శివరూపిణీ |
అలంబుసా భోగవతీ క్రోధరూపా సుమేఖలా || ౧౩౨||
గాన్ధారీ హస్తిజిహ్వా చ ఇడా చైవ శుభఙ్కరీ |
పిఙ్గలా దక్షసూత్రీ చ సుషుమ్నా చైవ గాన్ధినీ || ౧౩౩||
భగాత్మికా భగాధారా భగేశీ భగరూపిణీ |
లిఙ్గాఖ్యా చైవ కామేశీ త్రిపురా భైరవీ తథా || ౧౩౪||
లిఙ్గగీతిస్సుగీతిశ్చ లిఙ్గస్థా లిఙ్గరూపధృక్ |
లిఙ్గమాలా లిఙ్గభవా లిఙ్గాలిఙ్గా చ పావకీ || ౧౩౫||
భగవతీ కౌశికీ చ ప్రేమరూపా ప్రియంవదా |
ఘృధ్రరూపీశివరూపా చక్రేశీ చక్రరూపధృక్ || ౧౩౬||
ఆత్మయోనిర్బ్రహ్మయోనిర్జగద్యోనిరయోనిజా |
భగరుపా భగస్థాత్రీ భగినీ భగమాలినీ || ౧౩౭||
భగాత్మికా భగాధారా రుపిణీ భగశాలినీ |
లిఙ్గాభిధాయినీ లిఙ్గప్రియా లిఙ్గనివాసినీ || ౧౩౮||
లిఙ్గస్థా లిఙ్గినీ లిఙ్గరుపిణీ లిఙ్గసున్దరీ |
లిఙ్గగీతిర్మహాప్రీతిర్భగగీతిర్మహాసుఖా || ౧౩౯||
లిఙ్గనామసదానన్దా భగనామసదాగతిః |
భగనామసదానన్దా లిఙ్గనామసదారతిః || ౧౪౦||
లిఙ్గమాలకరాభూషా భగమాలావిభూషణా |
భగలిఙ్గామృతవృతా భగలిఙ్గామృతాత్మికా || ౧౪౧||
భగలిఙ్గార్చనప్రితా భగలిఙ్గస్వరూపిణీ |
భగలిఙ్గస్వరూపా చ భగలిఙ్గసుఖావహా || ౧౪౨||
స్వయంభూకుసుమప్రీతా స్వయంభూకుసుమార్చితా |
స్వయంభూకుసుమప్రాణా స్వయంభూకుసుమోత్థితా || ౧౪౩||
స్వయంభూకుసుమస్నాతా స్వయంభూపుష్పతర్పితా |
స్వయంభూపుష్పఘటితాస్వయంభూపుష్పధారిణీ || ౧౪౪||
స్వయంభూపుష్పతిలకా స్వయంభూపుష్పచర్చితా |
స్వయంభూపుష్పనిరతా స్వయంభూకుసుమాగ్రహా || ౧౪౫||
స్వయంభూపుష్పయజ్ఞేశా స్వయంభూకుసుమాలికా |
స్వయంభూపుష్పనిచితా స్వయంభూకుసుమార్చితా || ౧౪౬||
స్వయంభూకుసుమా దానలాలసోన్మత్తమానసా |
స్వయంభూకుసుమానన్దలహరీ స్నిగ్ధదేహినీ || ౧౪౭||
స్వయంభూకుసుమాధారా స్వయంభూకుసుమాకులా |
స్వయంభూపుష్పనిలయా స్వయంభూపుష్పవాసినీ || ౧౪౮||
స్వయంభూకుసుమాస్నిగ్ధా స్వయంభూకుసుమాత్మికా |
స్వయంభూపుష్పకరిణీ స్వయంభూపుష్[పమాలికా || ౧౪౯||
స్వయంభూకుసుమన్యాసా స్వయంభూకుసుమప్రభా |
స్వయంభూకుసుమజ్ఞానా స్వయంభూపుష్పభోగినీ || ౧౫౦||
స్వయంభూకుసుమోల్లాసా స్వయంభూపుష్పవర్షిణీ |
స్వయంభూకుసుమానన్దా స్వయంభూపుష్పపుష్పిణీ || ౧౫౧||
స్వయంభూకుసుమోత్సాహా స్వయంభూపుష్పరూపిణీ |
స్వయంభూకుసుమూన్మాదా స్వయంభూపుష్పసున్దరీ || ౧౫౨||
స్వయంభూకుసుమారాధ్యా స్వయంభూకుసుమోత్భవా |
స్వయంభూకుసుమావ్యగ్రా స్వయంభూపుష్పపూర్ణితా || ౧౫౩||
స్వయంభూపూజకప్రాజ్ఞా స్వయంభూహోతృమాత్రికా |
స్వయంభూదాతృరక్షితా స్వయంభూభక్తభావికా || ౧౫౪||
స్వయంభూకుసుమప్రీతా స్వయంభూపూజకప్రియా |
స్వయంభూవన్దకాధారా స్వయంభూనిన్దకాన్తకా || ౧౫౫||
స్వయంభూప్రదసర్వస్వా స్వయంభూప్రదపుత్రిణీ |
స్వయంభూప్రదసస్మేరా స్వయంభూతశరీరిణీ || ౧౫౬||
సర్వలోకోద్భవప్రీతా సర్వలోకోద్భవాత్మికా |
సర్వకాలోద్భవోద్భవా సర్వలోకోద్భవోద్భవా || ౧౫౭||
కున్దపుష్పసమాప్రీతిః కున్దపుష్పసమారతిః |
కున్దగోలోద్భవప్రీతా కున్దగోలోద్భవాత్మికా || ౧౫౮||
స్వయంభూర్వా శివా శక్తా పావినీ లోకపావినీ |
కీర్తియశస్వినీ మేధా విమేధా సురసున్దరీ || ౧౫౯||
అశ్వినీ కృత్తికా పుష్యా తేజస్వీ చన్ద్రమణ్డలా |
సూక్ష్మా సూక్ష్మప్రదా సూక్ష్మాసూక్ష్మభయవినాశినీ || ౧౬౦||
వరదాఽభయదా చైవ ముక్తిబన్ధవినాశినీ |
కాముకీ కామదా క్షాన్తా కామాఖ్యా కులసున్దరీ || ౧౬౧||
సుఖదా దుఃఖదా మోక్షా మోక్షదర్థప్రకాశినీ |
దుష్టాదుష్టమతీ చైవ సర్వకార్యవినాశినీ || ౧౬౨||
శుక్రధారా శుక్రరూపా శుక్రసిన్ధునివాసినీ |
శుక్రాలయా శుక్రభోగా శుక్రపూజా సదారతీ|| ౧౬౩||
శుక్రపూజా శుక్రహోమ సన్తుష్టా శుక్రవత్సలా |
శుక్రమూర్తిః శుక్రదేహా శుక్రపూజకపుత్రిణీ || ౧౬౪||
శుక్రస్థా శుక్రిణీ శుక్రసంస్పృహా శుక్రసున్దరీ |
శుక్రస్నాతా శుక్రకరీ శుక్రసేవ్యాతిశుక్రిణీ || ౧౬౫||
మహాశుక్రా శుక్రభవా శుక్రవృష్టివిధాయినీ |
శుక్రాభిధేయశుక్రార్హా శుక్రవన్దకవన్దితా || ౧౬౬||
శుక్రానన్దకరీ శుక్రసదానన్దవిధాయినీ |
శుక్రోత్సాహా సదాశుక్రపూర్ణా మనోరమా || ౧౬౭||
శుక్రపూజకసర్వస్థా శుక్రనిన్దకనాశినీ |
శుక్రాత్మికా శుక్రసమ్పదా శుక్రాకర్షణకారిణీ || ౧౬౮||
రక్తాశయా రక్తభోగా రక్తపూజాసదారతీ |
రక్తపూజ్యా రక్తహోమా రక్తస్థా రక్తవత్సలా || ౧౬౯||
రక్తపూర్ణా రక్తదేహా రక్తపూజకపుత్రిణీ |
రక్తాఖ్యా రక్తినీ రక్తసంస్పృహా రక్తసున్దరీ || ౧౭౦||
రక్తాభిదేహా రక్తార్హా రక్తవన్దకవన్దితా |
మహారక్తా రక్తభవా రక్తవృష్టివిధాయినీ || ౧౭౧||
రక్తస్నాతా రక్తప్రీతా రక్తసేవ్యాతిరక్తినీ |
రక్తానన్దకరీ రక్తసదానన్దవిధాయినీ || ౧౭౨||
రక్తారక్తా రక్తపూర్ణా రక్తసేవ్యక్షిణీరమా |
రక్తసేవకసర్వస్వా రక్తనిన్దకనాశినీ || ౧౭౩||
రక్తాత్మికా రక్తరూపా రక్తాకర్షణకారిణీ |
రక్తోత్సాహా రక్తవ్యగ్రా రక్తపాన పరాయణా || ౧౭౪||
శోణితానన్దజననీ కల్లోలస్నిగ్ధరూపిణీ |
సాధకాన్తర్గతా దేవీ పార్వతీ పాపనాశినీ || ౧౭౫||
సాధూనాంహృదిసంస్థాత్రీ సాధకానన్దకారిణీ |
సాధకానాం చ జననీ సాధకప్రియకారిణీ || ౧౭౬||
సాధకప్రచురానన్దసమ్పత్తిసుఖదాయినీ |
సాధకాసాధకప్రాణా సాధకాసక్తమానసా || ౧౭౭||
సాధకోత్తమసర్వస్వా సాధకా భక్తరక్తపా |
సాధకానన్దసన్తోషా సాధకారివినాశినీ || ౧౭౮||
ఆత్మవిద్యా బ్రహ్మవిద్యా పరబ్రహ్మకుటుమ్బినీ |
త్రికుటస్థా పఞ్చకూటా సర్వకూటశరీరిణీ || ౧౭౯||
సర్వవర్ణమయీ వర్ణజపమాలావిధాయినీ |
ఇతి శ్రీకాలికానామ్నాం సహస్రం శివభాషితమ్ || ౧౮౦||
               ఫలశ్రుతిః
గుహ్యాత్ గుహ్యతరం సాక్షాత్ మహాపాతకనాశనమ్ |
పూజాకాలే నిశిథే చ సన్ధ్యయోరుభయోరపి || ౧||
లభతే గాణపత్యం స యః పఠేత్ సాధకోత్తమః |
యః పఠేత్ పాఠ్యేద్వాపి శ్రృణోతి శ్రావయేదపి || ౨||
సర్వపాపవినిర్ముక్తః స యాతి కాలికాం పదమ్ |
శ్రద్ధ్యాఽశ్రద్ధ్యా వాపి యః కశ్చిన్మానవః పఠేత్ || ౩||
దుర్గాదుర్గతరం తీర్త్వా స యాతి కాలికాం పదమ్ |
వన్ధ్యా వా కాకవన్ధ్యా వా మృతపుత్రా చయఙ్గనా || ౪||
శ్రుత్వా స్తోత్రమిదం పుత్రాన్ లభన్తే చిరజీవినః |
యం యం కామయతే కామం పఠన్ స్తోత్రమనుత్తమమ్ || ౫||
దేవీవరప్రదాతేన తం తం ప్రాప్నోతి నిత్యశః |
స్వయమ్భూః కుసుమైః శుక్లైః సుగన్ధీకుసుమాన్వితైః || ౬||
గురువిష్ణుమహేశానామభేదేనమహేశ్వరీ |
సమన్తాత్ భావయేన్మన్త్రీ మహేశో నాత్ర సంశయః || ౭||
స శాక్తః శివభక్తా చ స ఏవ వైష్ణవోత్తమః |
సమ్పూజ్య స్తౌతి యః కాలీమద్వైతభావమావహన్ || ౮||
దేవ్యానన్దేన సానన్దో దేవీ భక్తైకభక్తిమాన్ |
స ఏవ ధన్యో యస్యార్థే మహేశో వ్యగ్రమానసః || ౯||
కామయిత్వా యథాకామం స్తవమేనముదీరయేత్ |
సర్వరోగైః పరిత్యక్తో జాయతే మదనోపమః || ౧౦||
చక్రం వాస్తవమేనం వా ధారయేదఙ్గసఙ్గతమ్ |
విలిఖ్వ విధివత్ సాధుః స ఏవ కాలికాతనుః || ౧౧||
దేవ్యై నివేదితం యద్యత్ తస్యాం శభక్షయేన్నరః |
దివ్యదేహధరో భూత్వా దేవ్యాః పార్శ్వధరోభవేత్ || ౧౨||
నైవేద్యనిన్దకం దృష్ట్వా నృత్యన్తీ యోగీనీగణాః |
రక్తపానోద్యతాసర్వా మాంసాస్థిచర్వ్వణోద్యతాః || ౧౩||
తస్మాన్నివేద్యం దేవ్యైయద్ దృష్ట్వా శ్రృత్వా చ మానవః |
ననిన్దేత్ మనసా వాచా కుష్ఠవ్యాధిపరాఙ్ముఖః || ౧౪||
ఆత్మానం కాలికాత్మానం భావయన్ స్తౌతియః శివామ్ |
శివోపమం గురుం ధ్యాత్వా స ఏవ శ్రీసదాశివః || ౧౫||
యస్యాలయే తిష్ఠతి నూనమేతత్ స్తోత్రమ్ భవాన్యా లిఖితం విధిజ్ఞైః |
గోరోచనాలక్తకకుఙ్కుమాక్తకర్పూరసిన్దూరమధుద్రవేణ || ౧౬||
న తత్ర చోరస్య భయం న హాస్యో న వైరిభిర్నాఽశనివహ్నిభీతిః |
ఉత్పాతవాయోరపి నాఽత్రశఙ్కా లక్ష్మీః స్వయం తత్ర వసేదలోలా || ౧౭||
స్తోత్రం పఠేత్తదనన్తపుణ్యమ్ దేవీపదామ్భోజపరో మనుష్యః |
విధానపూజాఫలమేవ సమ్యక్ ప్రాప్నోతి సమ్పూర్ణమనోరథోఽసౌ || ౧౮||
ముక్తాః శ్రీచరణారవిన్దనిరతాః స్వర్గామినో భోగినో
బ్రహ్మోపేన్ద్రశివాత్మకార్చనరతాలోకేపి సంలేభిరే |
శ్రీమత్శఙ్కరభక్తిపూర్వకమహాదేవీపదధ్యాయినో
ముక్తిర్భుక్తిమతిః స్వయం స్తుతిపరాభక్తిః కరస్థాయినీ || ౧౯||
ఇతి శ్రీకాలికాకులసర్వస్వే హరపరశురామసంవాదే
శ్రీకాలికాసహస్రనామస్తోత్రమ్ సమ్పూర్ణమ్ ||0 comments:

Post a Comment

Followers