Search Stotra Ratnakaram

Friday, August 19, 2011

Sri Krishna dvaadasha manjari

॥ శ్రీ శ్రీధరవేంకటేశార్యేణ కృతా  శ్రీ కృష్ణద్వాదశమఞ్జరీ॥

దురాశాన్ధో-ముష్మిన్విషయ-విసరావర్తజఠరే
తృణచ్ఛన్నే కూపే తృణకబలలుబ్ధః పశురివ ।
పతిత్వా ఖిద్యేసావగతిరిత ఉద్ధృత్య కలయేః
కదా మాం కృష్ణ త్వత్పదకమలలాభేన సుఖితమ్ ॥ ౧॥

కథంచి-ద్యచ్చిత్తే కమలభవ-కామాన్తకముఖాః
వహన్తో మజ్జన్తి స్వయ-మనవధౌ హర్షజలధౌ ।
క్వ తద్దివ్య-శ్రీమచ్చరణకమలం కృష్ణ భవతః
క్వ చాహం తత్రేహా మమ శున ఇవా-ఖణ్డలపదే ॥ ౨॥

దురాపస్త్వం కృష్ణ స్మరహర-ముఖానాం తదపి తే
క్షతిః కా కారుణ్యా-దగతిరితి మాం లాలయసి చేత్ ।
ప్రపశ్యన్ రథ్యాయాం శిశు-మగతి-ముద్దామరుదితం
న సమ్రాడప్యఙ్గే దధదురుదయస్సాన్త్వయతి కిమ్ ॥ ౩॥

ప్రతిశ్వాసం నేతుం ప్రయతనధురీణః పితృపతిః
విపత్తీనాం వ్యక్తం విహరణమిదం తు ప్రతిపదమ్ ।
తథా హేయవ్యూహా తనురియమిహా-థాప్య్భిరమే
హతాత్మా కృష్ణైతాం కుమతి-మపహన్యా మమ కదా ॥ ౪॥

విధీశారాధ్యస్త్వం ప్రణయ-వినయాభ్యాం భజసి యాన్
ప్రియస్తే యత్సేవీ విమత ఇతరస్తేషు తృణధీః ।
కిమన్య-త్సర్వాపి త్వదనభిమతైవ స్థితిరహో
దురాత్మైవం తే స్యాం యదువర దయార్హాః కథమహమ్ ॥ ౫॥

వినిన్ద్యత్వే తుల్యాధిక-విరహితా య ఖలు ఖలాః
తథా భూతం కృత్యం యదపి సహ తైరేవ వసతిః ।
తదేవానుష్ఠేయం మమ భవతి నేహాస్త్యరుచిర-
ప్యహో ధిఙ్మాం కుర్వే కిమివ న దయా కృష్ణ మయి తే ॥ ౬॥

త్వదాఖ్యా-భిఖ్యాన త్వదమల-గుణాస్వాదన భవత-
సపర్యాయాసక్తా జగతి కతి వానన్దజలధౌ ।
న ఖేలన్త్యేవం దుర్వ్యసన-హుతభుగ్గర్భ-పతిత-
స్త్వహం సీదామ్యేకో యదువర దయేథా మమ కదా ॥ ౭॥

కద వా నిర్హేతూన్మిషిత-కరుణాలిఙ్గితభవత-
కటాక్షాలబ్ధేన వ్యసనగహనా-న్నిర్గత ఇతః ।
హతాశేష-గ్లానిన్యమృతరస-నిష్యన్దశిశిరే
సుఖం పాదాంభోజే యదువర కదాసాని విహరన్ ॥ ౮॥

అనిత్యత్వం జాన-న్నతిదృఢ-మదర్పస్సవినయః
స్వకే దోషేభిజ్ఞః పరజుషి తు మూఢస్సకరుణః ।
సతాం దాసశ్శాన్త-స్సమమతి-రజస్రం తవ యథా
భజేయం పాదాబ్జం యదువర దయేథా మమ కదా ॥ ౯॥

కరాలం దావాగ్నిం కబలితవతా దేవ భవతా
పరిత్రాతా గోపాః పరమకృపయా కిన్న హి పురా ।
మదీయాన్తర్వైరిప్రకర-దహనం కిం కబలయన్
దయాసిన్ధో గోపీదయిత వద గోపాయసి న మామ్ ॥ ౧౦॥


న భీరారుహ్యాంస నదతి శమనే నాప్యుదయతే
జుగుప్సా దేహస్యాశుచినిచయభావే స్పుటతరే ।
అపి వ్రీడా నోదేత్యవమతిశతే సత్యనుపదం
క్వ మే స్యాత్తవభక్తిః కథమివ కృపా కృష్ణ మయి తే ॥ ౧౧॥

బలీయస్యత్యన్తం మదఘపటలీ తద్యదుపతే
పరిత్రాతుం నో మాం ప్రభవసి తథా నో దమయితుమ్ ।
అలాభాదర్తీనామిదమనుగుణానామదయితే
కియద్దౌస్థ్యం ధిఙ్మాం త్వయి విమతమాత్మద్రుహమిమమ్ ॥ ౧౨॥

॥ ఇతి శ్రీ శ్రీధరవేఙ్కటేశార్యేణకృతా కృష్ణద్వాదశమఞ్జరీ సమాప్తా ॥


0 comments:

Post a Comment

Followers