Search Stotra Ratnakaram

Tuesday, August 9, 2011

Lalitha Hridaya Stotram

లలితాహృదయ స్తోత్రం


అథశ్రీలలితాహృదయస్తోత్రం ||
శ్రీలలితాంబికాయై నమః |
దేవ్యువాచ |
దేవదేవ మహాదేవ సచ్చిదానన్దవిగ్రహా |
సున్దర్యాహృదయం స్తోత్రం పరం కౌతూహలం విభో || ౧||

ఈశ్వరౌవాచ |

సాధు సాధుత్వయా ప్రాఙ్యే లోకానుగ్రహకారకం |
రహస్యమపివక్ష్యామి సావధానమనాఃశృణు || ౨||
శ్రీవిద్యాం జగతాం ధాత్రీం సర్గ్గస్థితిలయేశ్వరీం |
నమామిలలితాం నిత్యాం భక్తానామిష్టదాయినీం || ౩||
బిన్దుత్రికోణసమ్యుక్తం వసుకోణసమన్వితం |
దశకోణద్వయోపేతం చతుర్ద్దశ సమన్వితం || ౪||
దలాష్టకేసరోపేతం దలషోడశకాన్వితం |
వృత్తత్రయయాన్వితంభూమిసదనత్రయభూషితం || ౫||
నమామి లలితాచక్రం భక్తానామిష్టదాయకం |
అమృతాంభోనిధింతత్ర రత్నద్వీపం నమామ్యహం || ౬||
నానావృక్షమహోద్యానం వన్దేహం కల్పవాటికాం |
సన్తానవాటికాంవన్దే హరిచన్దనవాటికాం || ౭||
మన్దారవాటికాం పారిజాతవాటీం ముదా భజే |
నమామితవ దేవేశి కదంబవనవాటికాం || ౮||
పుష్యరాగమహారత్నప్రాకారం ప్రణమామ్యహం |
పత్మరాగాదిమణిభిఃప్రాకారం సర్వ్వదా భజే || ౯||
గోమేదరత్నప్రాకారం వజ్రప్రాకారమాశ్రయే |
వైడూర్యరత్నప్రాకారంప్రణమామి కులేశ్వరీ || ౧౦||
ఇన్ద్రనీలాఖ్యరత్నానాం ప్రాకారం ప్రణమామ్యహం |
ముక్తాఫలమహారత్నప్రాకారంప్రణమామ్యహం || ౧౧||
మరతాఖ్యమహారత్నప్రాకారాయ నమోనమః |
విద్రుమాఖ్యమహారత్నప్రాకారంప్రణమామ్యహం || ౧౨||
మాణిక్యమణ్డపం రత్నసహస్రస్తంభమణ్డపం |
లలితే!తవదేవేశి భజామ్యమృతవాపికాం || ౧౩||
ఆనన్దవాపికాం వన్దేవిమర్శవాపికాం భజే |
భజేబాలాతపోల్గారం చన్ద్రికోగారికాం భజే || ౧౪||
మహాశృంగారపరిఖాం మహాపత్మాటవీం భజే |
చిన్తామణిమహారత్నగృహరాజం నమామ్యహం || ౧౫||
పూర్వాంనాయమయం పూర్వ్వద్వారం దేవి నమామ్యహం |
దక్షిణాంనాయరూపంతేదక్షిణద్వారమాశ్రయే || ౧౬||
నమామి పశ్చిమద్వారం పశ్చిమామ్నాయ రూపకం |
వన్దేహముత్తరద్వారముత్తరామ్నాయరూపకం || ౧౭||
ఊర్ద్ధ్వామ్నాయమయం వన్దే హ్యూర్ద్ధద్వారం కులేశ్వరి |
లలితేతవ దేవేశి మహాసింహాసనం భజే || ౧౮||
బ్రహ్మాత్మకం మఞ్చపాదమేకం తవ నమామ్యహం |
ఏకంవిష్ణుమయం మఞ్చపాదమన్యం నమామ్యహం || ౧౯||
ఏకం రుద్రమయం మఞ్చపాదమన్యం నమామ్యహం |
మఞ్చపాదంమమామ్యేకం తవ దేవీశ్వరాత్మకం || ౨౦||
మఞ్చైకఫలకం వన్దే సదాశివమయం శుభం |
నమామితేహంసతూలతల్పకం పరమేశ్వరీ! || ౨౧||
నమామితే హంసతూలమహోపాధానముత్తమం |
కౌస్తుభాస్తరణంవన్దే తవ నిత్యం కులేశ్వరీ || ౨౨||
మహావితానికాం వన్దే మహాయవినికాం భజే |
ఏవంపూజాగృహం ధ్యాత్వా శ్రీచక్రే శ్రీశివాం భజే || ౨౩||
స్వదక్షిణే స్థాపయామి భాగే పుష్పాక్షతాదికాన్ |
అమితాంస్తేమహాదేవి దీపాన్ సన్దర్శయామ్యహం || ౨౪||
మూలేన త్రిపురాచక్రం తవ సంపూజ్యయామ్యహం |
త్రిభిఃఖణ్డైస్తవఖ్యాతైః పూజయామి మహేశ్వరి! || ౨౫||
వాయ్వగ్ని జలసమ్యుక్తం ప్రాణాయామైరహం శివై |
శోషాణాందాహనం చైవ కరోమి ప్లావనం తథా || ౨౬||
త్రివారం మూలమన్త్రేణ ప్రాణాయామం కరోమ్యహం |
పాషణ్డకారిణోభూతా భూమౌయే చాన్తరిక్షకే || ౨౭||
కరోమ్యనేన మన్త్రేణ తాలత్రయమహం శివే |
నారాయణోహంబ్రహ్మాహం భైరవోహం శివోస్మ్యహం || ౨౮||
దేవోహం పరమానన్దోస్మ్యహం త్రిపురసున్దరి |
ధ్యాత్వావై వజ్రకవచం న్యాసం తవ కరోమ్యహం || ౨౯||
కుమారీబీజసమ్యుక్తం మహాత్రిపురసున్దరి! |
మాంరక్షరక్షేతి హృది కరోమ్యఙ్యలిమీశ్వరి! || ౩౦||
మహాదేవ్యాసనాయేతి ప్రకరోమ్యాసనం శివే |
చక్రాసనంనమస్యామి సర్వ్వమన్త్రాసనం శివే || ౩౧||
సాద్ధ్యసిద్ధాసనం మన్త్రైరేభిర్యుక్తం మహేశ్వరి |
కరోమ్యస్మిన్చక్రమన్త్రైర్దేవతాసనముత్తమం || ౩౨||
కరోమ్యథ షడంగాఖ్యం మాతృకాం చ కలాం న్యసే |
శ్రీకణ్టంకేశవం చైవ ప్రపఞ్చం యోగమాతృకాం || ౩౩||
తత్వన్యాసం తతః కూర్వ్వే చతుష్పీటం యథాచరే |
లఘుషోఢాంతతః కూర్వ్వే శక్తిన్యాసం మహోత్తమం || ౩౪||
పీటన్యాసం తతః కుర్వే దేవతావాహనం ప్రియే |
కుంకుమన్యాసకంచైవ చక్రన్యాసమథాచరే || ౩౫||
చక్రన్యాసం తతః కుర్వ్వే న్యాసం కామకలాద్వయం |
షోడశార్ణ్ణమహామన్త్రైరంగన్యాసంకరోమ్యహం || ౩౬||
మహాషోఢాం తతః కుర్వ్వే శాంభవం చ మహాప్రియే |
తతోమూలంప్రజప్త్వాథ పాదుకాఞ్చ తతః పరం || ౩౭||
గురవే సమ్యగర్చ్యాథ దేవతాం హృదిసంభజే |
కరోమిమణ్డలం వృత్తం చతురశ్రం శివప్రియే || ౩౮||
పుష్పైరభ్యర్చ్చ్యసాధారం శంఖం సంపూజయామహం |
అర్చ్చయామిషడంగేన జలమాపూరయామ్యహం || ౩౯||
దదామి చాదిమం బిన్దుం కుర్వే మూలాభిమన్త్రితం |
తజజలేనజగన్మాతస్త్రికోణం వృత్తసమ్యుతం || ౪౦||
షల్కోణం చతురశ్రఞ్చ మణ్డలం ప్రణమామ్యహం |
విద్యయాపూజయామీహ త్రిఖణ్డేన తు పూజనం || ౪౧||
బీజేనవృత్తషల్కోణం పూజయామి తవప్రియే |
తస్మిన్దేవీకలాత్మానాం మణిమణ్డలమాశ్రయే || ౪౨||
ధూమ్రార్చ్చిషం నమస్యామి ఊష్మాం చ జ్వలనీం తథా |
జ్వాలినీంచ నమస్యామి వన్దేహం విస్పులింగినీం || ౪౩||
సుశ్రియం చ సురూపాఞ్చకంపిలాం ప్రణమామ్యహం |
నౌమిహవ్యవహాం నిత్యాం భజే కవ్యవహాం కలాం || ౪౪||
సూర్యాగ్నిమణ్డలాం తత్ర సకలాద్వాదశాత్మకం |
అర్ఘ్యపాద్యమహంతత్ర తపినీం తాపినీం భజే || ౪౫||
ధూమ్రాం మరీచీం వన్దేహం జ్వాలినీం మరుహం భజే |
సుషుమ్నాంభోగదాం వన్దే భజే విశ్వాం చ బోధినీం || ౪౬||
ధారిణీం చ క్షమాం వన్దే సౌరీరేతాః కలాభజే |
ఆశ్రయేమణ్మలం చాన్ద్రం తల్కలాషోడశాత్మకం || ౪౭||
అమృతాం మానదాం వన్దే పూషాం తుష్టీం భజామ్యహం |
పుష్టింభజే మహాదేవి భజేహం చ రతిం ధృతిం || ౪౮||
రశనిం చన్ద్రికాం వన్దే కాన్తీం జోత్సనా శ్రియం భజే |
నేఔమిప్రీతిఞ్చాగతదాఞ్చపూర్ణ్ణిమామమృతాంభజే || ౪౯||
త్రికోణలేఖనం కుర్వ్వే ఆకారాదిసురేఖకం |
హలక్షవర్ణ్ణసమ్యుక్తంస్పీతం తం హంసభాస్కరం || ౫౦||
వాక్కామశక్తి సంయుక్తం హంసమారాధయామ్యహం |
వృత్తాద్బహిఃషడశ్రస్యలేఖనం ప్రకరోమ్యహం || ౫౧||
పురతోగ్న్యాదిషల్Kఓణం కఖగేనార్చ్చయామ్యహం |
శ్రీవిద్యయాసప్తవారం కరోమ్యత్రాభి మన్త్రితం || ౫౨||
సమర్ప్పయామి దేవేశి తస్మాత్ గన్ధాక్షతాదికం |
ధ్యాయామిపూజాద్రవ్యేషు తత్ సర్వ్వం విద్యయాయుతం || ౫౩||
చతుర్న్నవతిసన్మన్త్రాన్ స్పృష్ట్వా తత్ ప్రజపామ్యహం |
వహ్నేర్ద్దశకలాఃసూర్యకలాద్వాదశకం భజే || ౫౪||
ఆశ్రయే శోడSఅకలాస్తత్ర చన్ద్రమసస్తదా |
సృష్టిమ్వృద్ధిమ్ స్మృతిమ్ వన్దే మేధామ్ కాన్తీమ్ తథైవ చ || ౫౫||
లక్ష్మీమ్ ద్యుథిమ్ స్థితామ్ వన్దే స్థితిమ్ సిద్ధిమ్ భజామ్యహమ్ |
ఏతాబ్రహ్మకలావన్దే జరాన్థామ్ పాలినీమ్ భజే || ౫౬||
శాన్తిం నమామీశ్వరీం చ రతీం వన్దే చ కారికాం |
వరదాంహ్లాదినీం వన్దే ప్రీతిం దీర్ఘాం భజాభమ్యహం || ౫౭||
ఏతా విష్ణుఅకలావన్దే తీక్షణాం రౌద్రిం భయాం భజే |
నిద్రాంతన్ద్రీం క్షుధాం వన్దే నమామి క్రోధినీం క్రియాం || ౫౮||
ఉల్కారీం మృత్యురూపాం చ ఏతా రుద్రకలా భజే |
నీలాంపీతాం భజే శ్వేతాం వన్దేహమరుణాం కలాం || ౫౯||
అనన్తఖ్యాం కలాఞ్చేతి ఈశ్వరస్య కలాభజే |
నివృత్తిఞ్చప్రతిష్ఠాఞ్చవిద్యాంశాన్తిం భజామ్యహం || ౬౦||
రోధికాం దీపికాం వన్దే రేచికాం మోచికాం భజే |
పరాంసూక్షామృతాం సూక్షాం ప్రణామి కులేశ్వరి! || ౬౧||
ఙ్యానాఖ్యాఞ్చనమస్యామి నౌమిఙ్యానామృతాం కలాం |
ఆప్యాయినీంవ్యాపినీం చ మోదినీం ప్రణమామ్యహం || ౬౨||
కలాః సదాశివస్యైతాః షోడశ ప్రణమామ్యహం |
విష్ణుయోనింనమస్యామి మూలవిద్యాం నమామ్యహం || ౬౩||
త్రైయంబకమ్ నమస్యామి తద్విష్ణుమ్ ప్రణమామ్యహమ్ |
విష్ణుయోనిమ్నమస్యామి మూలవిద్యామ్ నమామ్యహమ్ || ౬౪||
అమృతం మన్త్రితం వన్దే చతుర్న్నవతిభిస్తథా |
అఖణ్డైకరసానన్దకరేపరసుధాత్మని || ౬౫||
స్వచ్ఛన్దస్పపురణం మన్త్రం నీధేహి కులరూపిణి |
అకులస్థామృతాకారేసిద్ధిఙ్యానకరేపరే || ౬౬||
అమృతం నిధేహ్యస్మిన్ వస్తునిక్లిన్నరూపిణి |
తద్రూపాణేకరస్యత్వంకృత్వాహ్యేతత్ స్వరూపిణి || ౬౭||
భూత్వా పరామృతాకారమయి చిత్ స్పురణం కురు |
ఏభిర్మ్మనూత్తమైర్వన్దేమన్త్రితం పరమామృతం || ౬౮||
జోతిమ్మయమిదం వన్దే పరమర్ఘ్యఞ్చ సున్దరి |
తద్విన్దుభిర్మేశిరసి గురుం సన్తర్ప్పయామ్యహం || ౬౯||
బ్రహ్మాస్మిన్ తద్విన్దుం కుణ్డలిన్యాం జుహోమ్యహం |
హృచ్చక్రస్తాం-మహాదేవీంమహాత్రిపురసున్దరీం || ౭౦||
నిరస్తమోహతిమిరాం సాక్షాత్ సంవిత్ స్వరూపిణీం |
నాసాపుటాత్పరకలామథనిర్గ్గమయామ్యహం || ౭౧||
నమామియోనిమద్ధ్యాస్థాం త్రిఖణ్డకుసుమాంఞ్జలిం |
జగన్మాతర్మహాదేవియన్త్రేత్వాం స్థాపయామ్యహం || ౭౨||
సుధాచైతన్యమూర్త్తీం తే కల్పయామిమనుం తవ |
అనేనదేవిమన్త్రయన్త్రేత్వాం స్థాపయామ్యహం || ౭౩||
మహాపత్మవనాన్తస్థే కారణానన్తవిగ్రహే |
సర్వభూతహితేమాతరేహ్యపి పరమేశ్వరి || ౭౪||
దేవేశీ భకతసులభే సర్వ్వాభరణభూషితే |
యావత్వంపూజయామీహతావత్త్వం సుస్థిరాభవ || ౭౫||
అనేన మన్త్రయుగ్మేన త్వామత్రావాహయామ్యహం |
కల్పయామినమః పాదమర్ఘ్యం తే కల్పయామ్యహం || ౭౬||
గన్ధతైలాభ్యఞ్జనఞ్చమజ్జశాలాప్రవేశం |
కల్పయామినమస్తస్మై మణిపీఠోప్రవేశనం || ౭౭||
దివ్యస్నానీయమీశాని గృహాణోద్వర్త్తనం శుభే |
గృహాణోష్ణాదకస్నానంకల్పయామ్యభిషేచనం || ౭౮||
హేమకుంభాయుతైః స్నిగ్ద్ధైః కల్పయామ్యభిషేచనం |
కల్పయామినమస్తుభ్యం ధఏఔతేన పరిమార్జ్జనం || ౭౯||
బాలభాను ప్రతీకాశం దుకూలం పరిధానకం |
అరుణేనదుకులేనోత్తరీయం కల్పయామ్యహం || ౮౦||
ప్రవేశనం కల్పయామి సర్వాంగాని విలేపనం |
నమస్తేకల్పయామ్యత్ర మణిపీఠోపవేశనం || ౮౧||
అష్టగన్ధైః కల్పయామి తవలేఖనమంబికే |
కాలాగరుమహాధూపంకల్పయామి నమశ్శివే || ౮౨||
మల్లికామాలాతీజాతి చంపకాది మనోరమైః |
అర్చ్చితాంకుసుమైర్మ్మాలాం కల్పయామి  నమశ్శివే || ౮౩||
ప్రవేశనం కల్పయామి నమో భూషణమణ్డపే |
ఉపవేశ్యంరత్నపీఠే తత్రతే కల్పయామ్యహం || ౮౪||
నవమాణిక్యమకుటం తత్రతే కల్పయామ్యహం |
శరచ్చన్ద్రనిభంయుక్తం తచ్చన్ద్రశకలం తవ || ౮౫||
తత సీమన్తసిన్దూరం కస్తూరీతిలకం తవ |
కాలాఙ్యనంకల్పయామి పాలీయుగలముత్తమం || ౮౬||
మణికుణ్డలయుగ్మఞ్చ నాసాభరణమీశ్వరీ! |
తాటఙ్కయుగలందేవి లలితే ధారయామ్యహం || ౮౭||
అథాద్యాం భూషణం కణ్ఠే మహాచిన్తాకముత్తమం |
పదకంతే కల్పయామి మహాపదకముత్తమం || ౮౮||
ముక్తావలీం కల్పయామి చైకావలి సమన్వితాం |
ఛన్నవీరఞ్చకేయూరయుగలానాం చతుష్టయం || ౮౯||
వలయావలిమాలానీం చోర్మికావలిమీశ్వరి |
కాఞ్చీదామకటీసూత్రంసౌభగ్యాభరణం చ తే || ౯౦||
త్రిపురే పాదకటకం కల్పయే రత్ననూపురం |
పాదాంగులీయకంతుభ్యం పాశమేకం కరేతవ || ౯౧||
అన్యే కరేఙ్కుశం దేవి పూణ్డ్రేక్షుధనుషం తవ |
అపరేపుష్పబాణఞ్చ శ్రీమన్మాణిక్యపాదుకే || ౯౨||
తదావరణ దేవేశి మహామఞ్చాదిరోహణం |
కామేశ్వరాఙ్కపర్యఙ్కముపవేశనముత్తమం || ౯౩||
సుధయా పూర్ణ్ణచషకం తతస్తత్ పానముత్తమం |
కర్ప్పూరవీటికాంతుభ్యం కల్పయామి నమః శివే || ౯౪||
ఆనన్దోల్లాసవిలసద్ధంసం తే కల్పయామ్యహం |
మంగలారాత్రికంవన్దే ఛత్రం తే కల్పయామ్యహం || ౯౫||
చామరం యూగలం దేవిదర్ప్పణం కల్పయామ్యహం |
తాలవ్రిన్తంకల్పయామిగన్ధపుష్పాక్షతైరపి || ౯౬||
ధూపం దీపశ్చనైవేద్యం కల్పయామి శివప్రియే |
అథాహంబైన్దవే చక్రే సర్వానన్దమయాత్మకే || ౯౭||
రత్నసింహాసనే రమ్యే సమాసీనాం శివప్రియాం |
ఉద్యద్భానుసహస్రాభాంజపాపుష్పసమప్రభాం || ౯౮||
నవరత్నప్రభాయుక్తమకుటేన విరాజితాం |
చన్ద్రరేఖాసమోపేతాంకస్తూరితిలకాఙ్కితాం || ౯౯||
కామకోదణ్డసౌన్దర్యనిర్జ్జితభ్రఊలతాయుతాం |
అఞ్జనాఞ్చితనేత్రాన్తుపత్మపత్రనిభేషణాం || ౧౦౦||
మణికుణ్డలసమ్యుక్త కర్ణ్ణద్వయవిరాజితాం |
తాంబూలపూరితముఖీంసుస్మితాస్యవిరాజితాం || ౧౦౧||
ఆద్యభూషణసమ్యుక్తాం హేమచిన్తాకసంయుతాం |
పదకేనసమోపేతాం మహాపదకసంయుతాం || ౧౦౨||
ముక్తాఫలసమోపేతామేకావలిసమన్వితాం |
కౌసుభాంగదసంయుక్తచతుర్Bाహుసమన్వితాం || ౧౦౩||
అష్టగన్ధసమోపేతాం శ్రీచన్దనవిరాజితాం |
హేమకుంభోపమప్రఖ్యస్తనద్వన్దవిరాజితాం || ౧౦౪||
రక్తవస్త్రపరీధానాం రక్తకఞ్చుకసంయుతాం |
సూక్ష్మరోమావలియుక్తతనుమద్ధ్యవిరాజితామ్ || ౧౦౫||
ముక్తామాణిక్యఖచిత కాఞ్చీయుతనితంబనీం |
సదాశివాఙకస్థబృహన్మహాజఘనమణ్డలామ్ || ౧౦౬||
కదలిస్తంభసంరాజదూరుద్వయవిరాజితాం |
కపాలీకాన్తిసంకాశజంఘాయుగలశోభితామ్ || ౧౦౭||
గ్రూఢగుల్ఫద్వేయోపేతాం రక్తపాదసమన్వితాం |
బ్రహ్మవిష్ణుమహేశాదికిరీటస్ఫూర్జ్జితాంఘ్రికామ్ || ౧౦౮||
కాన్త్యా విరాజితపదాం భక్తత్రాణ పరాయణాం |
ఇక్షుకార్ముకపుష్పేషుపాశాఙ్కుశధరాంశుభాం || ౧౦౯||
సంవిత్ స్వరూపిణీం వన్దే ధ్యాయామి పరమేశ్వరీం |
ప్రదర్శయామ్యథశివేదశాముద్రాః ఫలప్రదాః || ౧౧౦||
త్వాం తర్ప్పయామి  త్రిపురే త్రిధనా పార్వ్వతి |
అగ్నఏఔమహేశదిగ్భాగే నైరృత్ర్యాం మారుతే తథా || ౧౧౧||
ఇన్ద్రాశావారుణీ భాగే షడంగాన్యర్చ్చయే క్రమాత్ |
ఆద్యాంకామేశ్వరీం వన్దే నమామి భగమాలినీం || ౧౧౨||
నిత్యక్లిన్నాం నమస్యామి భేరుణ్డాం ప్రణమామ్యహం |
వహ్నివాసాంనమస్యామి మహావిద్యేశ్వరీం భజే || ౧౧౩||
శివదూతిం నమస్యామి త్వరితాం కుల సున్దరీం |
నిత్యాంనీలపతాకాఞ్చ విజయాం సర్వ్వమంగలాం || ౧౧౪||
జ్వాలామాలాఞ్చ చిత్రాఞ్చ మహానిత్యాం చ సంస్తువే |
ప్రకాశానన్దనాథాఖ్యాంపరాశక్తినమామ్యహం || ౧౧౫||
శుక్లదేవీం నమస్యామి ప్రణమామి కులేశ్వరీం |
పరశివానన్దనాథాఖ్యాంపరాశక్తి నమామ్యహం || ౧౧౬||
కౌలేశ్వరానన్దనాథం నౌమి కామేశ్వరీం  సదా |
భోగానన్దంనమస్యామి సిద్ధౌఘఞ్చ వరాననే || ౧౧౭||
క్లిన్నానన్దం నమస్యామి సమయానన్దమేవచ |
సహజానన్దనాథఞ్చప్రణమామి ముర్మ్ముహు || ౧౧౮||
మానవౌఘం నమస్యామి గగనానన్దగప్యహం |
విశ్వానన్దంనమస్యామి విమలానన్దమేవచ || ౧౧౯||
మదనానన్దనాథఞ్చ భువనానన్దరూపిణీం |
లీలానన్దంనమస్యామి స్వాత్మానన్దం మహేశ్వరి || ౧౨౦||
ప్రణమామిప్రియానన్దం సర్వ్వకామఫలప్రదం |
పరమేష్టిగురుంవన్దే పరమంగురుమాశ్రయే || ౧౨౧||
శ్రీగురుం ప్రణమస్యామి మూర్ద్ధ్ని బ్రహ్మబిలేశ్వరీం |
శ్రీమదానన్దనాథాఖ్యశ్రిగురోపాదుకాం తథా || ౧౨౨||
అథ ప్రాథమికే దేవి చతురశ్రే కులేశ్వరి |
అణిమాంలఖిమాం వన్దే మహిమాం ప్రణమామ్యహం || ౧౨౩||
ఈశిత్వసిద్ధిం కలయే వశిత్వం ప్రణమామ్యహం |
ప్రాకామ్యసిద్ధింభుక్తిఞ్చ ఇచ్ఛాప్రాప్ర్తిమహం భజే || ౧౨౪||
సర్వ్వకామప్రదాం సర్వ్వకామసిద్ధిమహం భజే |
మద్ధ్యమేచతురశ్రేహం బ్రాహ్మీం మాహేశ్వరీం భజే || ౧౨౫||
కౌమారీం వైష్ణవీం వన్దే వారాహీం ప్రణమామ్యహం |
మాహేన్ద్రీమపిచాముణ్డాంమహాలక్ష్మీమహం భజే || ౧౨౬||
తృతీయే చతురశ్రే తు సర్వ్వసంక్షోభిణీం భజే |
సర్వ్వవిద్రాపిణీంముద్రాం సర్వ్వాకర్షిణికాం భజే || ౧౨౭||
ముద్రాం వశఙ్కరీం వన్దే సర్వ్వోన్మాదినికాం భజే |
భజేమహాఙ్కుశాం ముద్రాం ఖేచరీం ప్రణమామ్యహం || ౧౨౮||
బీజాముద్రాం యోనిముద్రాం భజే సర్వ్వత్రిఖణ్డినీం |
త్రైలోక్యమోహనంచక్రం నమామి లలితే తవ || ౧౨౯||
నమామి యోగినీం తత్ర ప్రఖటాఖ్యామభీష్టదాం |
సుధార్ణ్ణవాసనంవన్దే తత్ర తే పరమేశ్వరి || ౧౩౦||
చక్రేశ్వరి మహం వన్దే త్రిపురాం ప్రణమామ్యహం |
సర్వ్వసంక్షోభిణీంముద్రాం తతోహం కలయే శివే || ౧౩౧||
అథాహం షోడశదలే కామాకర్షిణికాం భజే |
బుద్ధ్యాకర్షిణికాంవన్దేహఙ్కారాకర్షిణికాం భజే || ౧౩౨||
శబ్దాకర్షిణికాం వన్దే స్పర్శాకర్షిణికాం భజే |
రూపాకర్షిణికాంవన్దే రసాకర్షిణికాం భజే || ౧౩౩||
గన్ధాకర్షిణికాం వన్దే చిత్తాకర్షిణికాం భజే |
ధైర్యాకర్షిణికాంవన్దే స్మృత్యాకర్షిణికాం భజే || ౧౩౪||
నామాకర్షిణికాం వన్దే బీజాకర్షిణికాం భజే |
ఆత్మాకర్షిణికాంవన్దే అమృతాకర్షిణికాం భజే || ౧౩౫||
శరీరాకర్షిణికాం వన్దే నిత్యాం శ్రీపరమేశ్వరి |
సర్వ్వాశాపూరకంవన్దే కల్పయేహం తవేశ్వరి || ౧౩౬||
గుప్తాఖ్యాం యోగినీం వన్దే మాతరం గుప్తపూజ్యతాం |
పోతాంబుజాసనంతత్ర నమామి లలితే తవ || ౧౩౭||
త్రిపురేశీం నమస్యామి భజామిష్టార్త్థసిద్ధిదాం |
సర్వ్వవిద్రావిణిముద్రాంతత్రాహం తే విచన్తయే || ౧౩౮||
సివే తవాష్టపత్రేహమనంగకుసుమాం భజే |
అనంగమేఖలాంవన్దే అనంగమదనాం భజే || ౧౩౯||
నమోహం ప్రణస్యామి అనంగమదనాతురాం |
అనంగరేఖాంకలయే భజేనంగాం చ వేగినీం || ౧౪౦||
అనంగాకుశాం వన్దేహ మనంగమాలినీం భజే |
తత్రాహంప్రణస్యామి దేవ్యా ఆసనముత్తమం || ౧౪౧||
నమామి జగతీశానీం తత్ర త్రిపురసున్దరీం |
సర్వ్వాకర్షిణికాంముద్రాం తత్రాహ కలపయామితే || ౧౪౨||
భువనాశ్రయే తవ శివే సర్వ్వసంక్షోభిణీం భజే |
సర్వ్వవిద్రావిణీంవన్దే సర్వ్వకర్షిణికాం భజే || ౧౪౩||
సర్వ్వహ్లాదినీం వన్దే సర్వ్వసమ్మోహినీం భజే |
సకలస్తంభినీం వన్దే కలయే సర్వ్వజృంభిణీం || ౧౪౪||
వశఙ్కరీం నమస్యామి సర్వ్వరఙ్యినికాం భజే |
సకలోన్మదినీంవన్దే భజే సర్వ్వార్త్థసాధకే || ౧౪౫||
సంపత్తిపురికాం వన్దే సర్వ్వమన్త్రమయీం భజే |
భజామ్యేవతతశ్శక్తిం సర్వ్వద్వన్ద్వక్ష్యఙ్కరీం || ౧౪౬||
తత్రాహం కలయే చక్రం సర్వ్వసౌభాగ్యదాయకం |
నమామిజగతాం ధాత్రీం సంప్రదాయాఖ్యయోగినిం || ౧౪౭||
నమామి పరమేశానీం మహాత్రిపురవాసినిం |
కలయేహంతవ శివే ముద్రాం సర్వ్వశఙ్కరీం || ౧౪౮||
బహిర్ద్దశారే తే దేవి సర్వ్వసిద్ధిప్రదాం భజే |
సర్వ్వసంపత్ప్రదాం వన్దే సర్వ్వప్రియంకరీం భజే || ౧౪౯||
నమామ్యహం తతో దేవీం సర్వ్వమంగలకారిణీం |
సర్వ్వకామప్రదాంవన్దే సర్వ్వదుఃఖవిమోచినిం || ౧౫౦||
సర్వ్వమృత్యుప్రశమనీం సర్వ్వవిఘ్ననివారిణీం |
సర్వ్వాంగసున్దరీంవన్దే సర్వ్వసౌభాగ్యదాయినీం || ౧౫౧||
సర్వ్వార్త్థసాధకం చక్రం తత్రాహం నే విచిన్తయే |
తత్రాహంతే నమస్యామి కులోత్తీర్ణాఖ్య యోగినీం || ౧౫౨||
సర్వ్వమన్త్రసనం వన్దే త్రిపురాశ్రియమాశ్రయే |
కలయామితతో ముద్రాం సర్వ్వోన్మాదన కారిణీం || ౧౫౩||
అన్తర్ద్దశారే తే దేవి సర్వఙ్యాం ప్రణమామ్యహం |
సర్వ్వశక్తింనమస్యామి సర్వ్వైశ్వర్యప్రదాఅం భజే || ౧౫౪||
సర్వ్వఙ్యానమయీం వన్దే సర్వ్వవ్యాధివినాశినీం |
సర్వ్వాధారస్వరూపాఞ్చసర్వ్వపాపహరాంభజే || ౧౫౫||
సర్వానన్దమయిం వన్దే సర్వ్వరక్షాస్వరూపిణీం |
ప్రణమామిమహాదేవీం సర్వేప్సిత ఫలప్రదాం || ౧౫౬||
సర్వ్వరక్షాకరం చక్రం సున్దరీం కలయే సదా |
నిగర్భయోనీంవన్దే తత్రాహం ప్రణమామ్యహం || ౧౫౭||
సాద్ధ్యసిద్ధాసనం వన్దే భజే త్రిపురమాలినీం |
కలయామితతో దేవీం ముద్రాం సర్వ్వమహాఙ్కుశాం || ౧౫౮||
అష్టారే వశినీం వన్దే మహా కామేశ్వరీం భజే |
మోదినీంవిమలాంవన్దే అరుణాజయినీం భజే || ౧౫౯||
సర్వేశ్వరీం నమస్యామి కౌలినీం ప్రణమామ్యహం |
సర్వరోగహరంచక్రం తత్రాహం కలయే సదా || ౧౬౦||
నమామి త్రిపురా సిద్ధిం భజే ముద్రాం చ ఖేచరీం |
మహాత్రికోణవత్బాహుచతురశ్రే కులేశ్వరి || ౧౬౧||
నమామి జృంభణాబాణం సర్వ్వసంమోహినీం భజే |
పాశంచాపం భజే నిత్యం భజే స్తంభనమఙ్కుశం || ౧౬౨||
త్రికోణేహం జగద్ధాత్రీం మహాకామేశ్వరీం భజే |
మహావజ్రేశ్వరీంవన్దే మహాశ్రీభగమాలినీం || ౧౬౩||
మహాశ్రీసున్దరీం వన్దే సర్వ్వకామఫలప్రదాం |
సర్వ్వసిద్ధిప్రదంచక్రం తవదేవి నమామ్యహం || ౧౬౪||
నమామ్యతిరహస్యాఖ్యాం యోగినీం తవకామదాం |
త్రిపురాంబాంనమస్యామి బీజాముద్రామహాంభజే || ౧౬౫||
మూలమన్త్రేణ లలితే తల్బిన్దౌ పూజయామ్యహం |
సర్వానన్దమయంచక్రం తవదేవి భజామ్యహం || ౧౬౬||
పరాం పరరహస్యాఖ్యాం యోగినీం తత్రకామదాం |
మహాచక్రేశ్వరీంవన్దే యోనిముద్రామహం భజే || ౧౬౭||
ధూపదీపాదికం సర్వమర్ప్పితం కల్పయామ్యహం |
త్వల్ప్రీతయేమహాముద్రాం దర్శయామి తతశ్శివే || ౧౬౮||
శాల్యన్నం మధుసమ్యుక్తం పాయసాపూప సమ్యుక్తం |
ఘృతసూపసమాయుక్తందధిక్షీరసమన్వితం || ౧౬౯||
సర్వ్వభక్ష్యసమాయుక్తం బహుశాకసమన్వితం |
నిక్షిప్యకాఞ్చనే పాత్రే నైవేద్యం కల్పయామి తే || ౧౭౦||
సఙ్కల్పబిన్దునా చక్రం కుచౌ బిన్దుద్వయేన చ |
యోనిశ్చసపరార్ద్ధేన కృత్వా శ్రీలలితే తవ || ౧౭౧||
ఏతత్ కామకలా రూపం భక్తానాం సర్వ్వకామదం |
సర్వ్వసౌభాగ్యదంవన్దే తత్ర త్రిపురసున్దరీం || ౧౭౨||
వామభాగే మహేశాని వృత్తం చ చతుశ్రకం |
కృత్వాగన్ధాక్షతాద్యైశ్చాప్యర్చ్చయామి మహేశ్వరీం || ౧౭౩||
వాగ్దవాద్యం నమస్యామి తత్ర వ్యాపకమణ్డలం |
జలయుక్తేనపాణౌ చ శుద్ధముద్రా సమన్వితం || ౧౭౪||
తత్ర మన్త్రేణ దాస్యామి దేవి తే బలిముత్తమం |
నమస్తేదేవదేవేశి నమ స్త్రైలోక్యవన్దితే || ౧౭౫||
నమశ్శివవరాఙ్కస్థే నమస్త్రీపురసున్దరి |
ప్రదక్షిణనమస్కారమనేనాహం కరోమి తే || ౧౭౬||
తత సఙ్కల్పమన్త్రాణాం సమాజం పరమేశ్వరి |
ప్రజపామిమహావిద్యాం త్వత్ ప్రీత్యర్త్థమహం శివే || ౧౭౭||
తవ విద్యాం ప్రజప్త్వాథ నౌమి త్వాం పరమేశ్వరి |
మహాదేవిమహేశాని మహాశివమయే ప్రియే || ౧౭౮||
మహానిత్యే మహాసిద్ధే త్వామహం శరణం శివే |
జయత్వంత్రిపురే దేవి లలితే పరమేశ్వరి || ౧౭౯||
సదాశివ ప్రియఙ్కరి పాహిమాం కరుణానిధే |
జగన్మాతర్జ్జగద్రూపేజగదీశ్వరవల్లభే || ౧౮౦||
జగన్మయి జగత్ స్తుత్యే గౌరి త్వామహమాశ్రయే |
అనాద్యేసర్వ్వలోకానామాద్యే భక్తేష్టదాయిని || ౧౮౧||
గిరిరాజేన్ద్రతనయే నమస్తీపురసున్దరి |
జయారీఞ్జయదేవేశిబ్రహ్మమాతర్మహేశ్వరి || ౧౮౨||
విష్ణుమాతరమాద్యన్తే హరమాతస్సురేశ్వరి |
బ్రహ్మ్యాదిమాతృసంస్తుత్యే సర్వ్వాభరణ సమ్యుక్తే || ౧౮౩||
జ్యోతిర్మయి మహారూపే పాహిమాం త్రిపురే సదా |
లక్ష్మీవాణ్యాదిసం పూజ్యే బ్రహ్మవిష్ణుశివప్రియ || ౧౮౪||
భజామి తవ పాదాబ్జం దేవి త్రిపురసున్దరి |
త్వల్ప్రీత్యర్త్థంయతః కాఞ్చీచ్ఛక్తిం వైపూజయామ్యహం || ౧౮౫||
తతశ్చ కేతనాం శక్తిం తర్పయామి మహేశ్వరి |
తథాపిత్వాం భజంస్తోషం చిదగ్నౌ చ దదామ్యహం || ౧౮౬||
త్వల్ప్రీత్యర్త్థయం మహాదేవి మమాభీష్టార్త్థ సిద్ధయే |
బద్ధ్వాత్వాం ఖైచరీముద్రాం క్షమస్వోద్వాసయామ్యహం || ౧౮౭||
తిష్తమే హృదయేనిత్యం త్రిపురే పరమేశ్వరి |
జగదంమహారాఙ్యి మహాశక్తి శివప్రియే || ౧౮౮||
హృచ్చక్రే తిష్తమే నిత్యం మహాత్రిపురసున్దరి |
ఏతత్త్రిపురసున్దర్యా హృదయం సర్వకామదం || ౧౮౯||
మహారహస్యం సతతం దుర్ల్లభం దైవతైరపి |
సాక్షాత్సదాశివేనోక్తం గుహ్యాత్ గుహ్యమనుత్తమం || ౧౯౦||
యః పతేత్ శ్రద్ధయా నిత్యం శృణుయాద్వా సమాహితః |
నిత్యపూజాఫలందేవ్యాస్సలభేన్నాత్ర సంశయః || ౧౯౧||
పాపైః సముచ్యతే సద్యః కాయవాక్క్ సిత్తసంభవైః |
పూర్వజన్మసముత్ భ్రదతైర్ఙ్యానాఙ్యకృతైరపి || ౧౯౨||
సర్వక్రతుషుయత్ పుణ్యం సర్వతీర్త్థేషు యర్ఫలం |
తత్పుణ్యం లభతే నిత్యం మానవో నాత్ర సంశయః || ౧౯౩||
అచలాం లభతే లక్ష్మీం త్రైలోక్యేనాతి దుర్లభాం |
సాక్షాద్విష్ణుర్మహాలక్ష్యాశీఘ్రమేవ భవిష్యతి || ౧౯౪||
అష్టైశ్వర్య మవాప్నోతి స శీఘ్రం మానవోత్తమః |
ఘణ్డికాపాదుకాసిద్ధ్యాదిష్టకంశీఘ్రమశ్నుతే || ౧౯౫||

శ్రీమత్త్రిపురాంబికాయై నమః |
|| శ్రీలలితాహృదయస్తోత్రం సంపూర్ణం ||
ఓంతత్ సత్ ||0 comments:

Post a Comment

Followers