Search Stotra Ratnakaram

Saturday, August 20, 2011

Trailokya vijaya Krishna Kavacham

|| త్రైలోక్యవిజయం నామ కవచమ్||
నారద ఉవాచ ॥
భగవఞ్ఛ్రోతుమిచ్ఛామి కిం మన్త్రం భగవాన్హరః ।
కృపయా-దాత్ పరశురామాయ స్తోత్రం చ వర్మ చ ॥ ౧॥
కోవాస్య మన్త్రస్యారాధ్యః కిం ఫలం కవచస్య చ ।
స్తవనస్య ఫలం కిం వా తద్భవాన్వక్తుమర్హసి ॥ ౨॥
నారాయణ ఉవాచ ॥
మన్త్రారాధ్యో హి భగవాన్ పరిపూర్ణతమః స్వయమ్ ।
గోలోకనాథః శ్రీకృష్ణో గోప-గోపీశ్వరః ప్రభుః ॥ ౩॥
త్రైలోక్యవిజయం నామ కవచం పరమాద్భుతమ్ ।
స్తవరాజం మహాపుణ్యం భూతియోగ-సముద్భవమ్ ॥ ౪॥
మన్త్రం కల్పతరుం నామ సర్వకామ-ఫలప్రదమ్ ।
దదౌ పరశురామాయ రత్నపర్వత-సన్నిధౌ ॥ ౫॥
స్వయంప్రభా-నదీతీరే పారిజాత-వనాన్తరే ।
ఆశ్రమే లోకదేవస్య మాధవస్య చ సన్నిధౌ ॥ ౬॥
మహాదేవ ఉవాచ ॥
వత్సాగచ్ఛ మహాభాగ భృగువంశ-సముద్భవ ।
పుత్రాధికోసి ప్రేమ్ణా మే కవచగ్రహణం కురు ॥ ౭॥
శృణు రామ ప్రవక్ష్యామి బ్రహ్మాణ్డే పరమాద్భుతమ్ ।
త్రైలోక్యవిజయం నామ శ్రీకృష్ణస్య జయావహమ్ ॥ ౮॥
శ్రీకృష్ణేన పురా దత్తం గోలోకే రాధికాశ్రమే ।
రాసమణ్డల-మధ్యే చ మహ్యం వృన్దావనే వనే ॥ ౯॥
అతిగుహ్యతరం తత్త్వం సర్వ-మన్త్రౌఘవిగ్రహమ్ ।
పుణ్యాత్పుణ్యతరం చైవ పరం స్నేహాద్వదామి తే ॥ ౧౦॥
యద్ధృత్వా పఠనాద్దేవీ మూలప్రకృతిరీశ్వరీ ।
శుంభం నిశుంభం మహిషం రక్తబీజం జఘాన హ ॥ ౧౧॥
యద్ధృత్వాహం చ జగతాం సంహర్తా సర్వతత్వవిత్ ।
అవధ్యం త్రిపురం పూర్వం దురన్తమపి లీలయా ॥ ౧౨॥
యద్ధృత్వా పఠనాద్బ్రహ్మా ససృజే సృష్టిముత్తమామ్ ।
యద్ధృత్వా భగవాఞ్ఛేషో విధత్తే విశ్వమేవ చ ॥ ౧౩॥
యద్ధృత్వా కూర్మరాజశ్చ శేషం ధత్తే హి లీలయా ।
యద్ధృత్వా భగవాన్వాయుః విశ్వాధారో విభుః స్వయమ్ ॥ ౧౪॥
యద్ధృత్వా వరుణః సిద్ధః కుబేరశ్చ ధనేశ్వరః ।
యద్ధృత్వా పఠనాదిన్ద్రో దేవానామధిపః స్వయమ్ ॥ ౧౫॥
యద్ధృత్వా భాతి భువనే తేజోరాశిః స్వయం రవిః ।
యద్ధృత్వా పఠనాచ్చన్ద్రో మహాబల-పరాక్రమః ॥ ౧౬॥
అగస్త్యః సాగరాన్సప్త యద్ధృత్వా పఠనాత్పపౌ ।
చకార తేజసా జీర్ణం దైత్యం వాతాపిసంజ్ఞకమ్ ॥ ౧౭॥
యద్ధృత్వా పఠనాద్దేవీ సర్వాధారా వసున్ధరా ।
యద్ధృత్వా పఠనాత్పూతా గఙ్గా భువనపావనీ ॥ ౧౮॥
యద్ధృత్వా జగతాం సాక్షీ ధర్మో ధర్మభృతాం వరః ।
సర్వ-విద్యాధిదేవీ సా యచ్చ ధృత్వా సరస్వతీ ॥ ౧౯॥
యద్ధృత్వా జగతాం లక్ష్మీ-రన్నదాత్రీ పరాత్పరా ।
యద్ధృత్వా పఠనాద్వేదాన్ సావిత్రీ సా సుషావ చ ॥ ౨౦॥
వేదాశ్చ ధర్మవక్తారో యద్ధృత్వా పఠనాద్ భృగో ।
యద్ధృత్వా పఠనాచ్ఛుద్ధ-స్తేజస్వీ హవ్యవాహనః ।
సనత్కుమారో భగవాన్యద్ధృత్వా జ్ఞానినాం వరః ॥ ౨౧॥
దాతవ్యం కృష్ణ-భక్తాయ సాధవే చ మహాత్మనే ।
శఠాయ పరశిష్యాయ దత్వా మృత్యుమవాప్నుయాత్ ॥ ౨౨॥
త్రైలోక్యవిజయస్యాస్య కవచస్య ప్రజాపతిః ।
ౠషిశ్ఛన్దశ్చ గాయత్రీ దేవో రాసేశ్వరః స్వయమ్ ॥ ౨౩॥
త్రైలోక్యవిజయ-ప్రాప్తౌ వినియోగః ప్రకీర్తితః ।
పరాత్పరం చ కవచం త్రిషు లోకేషు దుర్లభమ్ ॥ ౨౪॥
ప్రణవో మే శిరః పాతు శ్రీకృష్ణాయ నమః సదా ।
పాయాత్కపాలం కృష్ణాయ స్వాహా పఞ్చాక్షరః స్మృతః ॥ ౨౫॥
కృష్ణేతి పాతు నేత్రే చ కృష్ణ స్వాహేతి తారకమ్ ।
హరయే నమ ఇత్యేవం భ్రూలతాం పాతు మే సదా ॥ ౨౬॥
ఓం గోవిన్దాయ స్వాహేతి నాసికాం పాతు సన్తతమ్ ।
గోపాలాయ నమో గణ్డౌ పాతు మే సర్వతః సదా ॥ ౨౭॥
ఓం నమో గోపాఙ్గనేశాయ కర్ణౌ పాతు సదా మమ ।
ఓం కృష్ణాయ నమః శశ్వత్పాతు మేఽధర-యుగ్మకమ్ ॥ ౨౮॥
ఓం గోవిన్దాయ స్వాహేతి దన్తౌఘం మే సదాఽవతు ।
పాతు కృష్ణాయ దన్తాధో దన్తోర్ధ్వం క్లీం సదాఽవతు ॥ ౨౯॥
ఓం శ్రీకృష్ణాయ స్వాహేతి జిహ్వికాం పాతు మే సదా ।
రాసేశ్వరాయ స్వాహేతి తాలుకం పాతు మే సదా ॥ ౩౦॥
రాధికేశాయ స్వాహేతి కణ్ఠం పాతు సదా మమ ।
నమో గోపాఙ్గనేశాయ వక్షః పాతు సదా మమ ॥ ౩౧॥
ఓం గోపేశాయ స్వాహేతి స్కన్ధం పాతు సదా మమ ।
నమః కిశోర-వేషాయ స్వాహా పృష్టం సదావతు ॥ ౩౨॥
ఉదరం పాతు మే నిత్యం ముకున్దాయ నమః సదా ।
ఓం హ్రీం క్లీం కృష్ణాయ స్వాహేతి కరౌ పాతు సదా మమ ॥ ౩౩॥
ఓం విష్ణవే నమో  బాహుయుగ్మం పాతు సదా మమ ।
ఓం హ్రీం భగవతే స్వాహా నఖం పాతు మే సదా ॥ ౩౪॥
ఓం నమో నారాయణాయేతి నఖరన్ధ్రం సదావతు ।
ఓం హ్రీం హ్రీం పద్మనాభాయ నాభిం పాతు సదా మమ ॥ ౩౫॥
ఓం సర్వేశాయ స్వాహేతి కఙ్కాలం పాతు మే సదా ।
ఓం గోపీరమణాయ స్వాహ నితమ్బం పాతు మే సదా ॥ ౩౬॥
ఓం గోపీరమణనాథాయ పాదౌ పాతు సదా మమ ।
ఓం హ్రీం క్లీం రసికేశాయ స్వాహా సర్వం సదావతు।౩౭ ॥
ఓం కేశవాయ స్వాహేతి మమ కేశాన్సదావతు ।
నమః కృష్ణాయ స్వాహేతి బ్రహ్మరన్ధ్రం సదావతు ॥ ౩౮॥
ఓం మాధవాయ స్వాహేతి మే లోమాని సదావతు ।
ఓం హ్రీం శ్రీం రసికేశాయ స్వాహా సర్వం సదావతు ॥ ౩౯॥
పరిపూర్ణతమః కృష్ణః ప్రాచ్యాం మాం సర్వదావతు ।
స్వయం గోలోకనాథో మామాగ్నేయాం దిశి రక్షతు ॥ ౪౦॥
పూర్ణబ్రహ్మస్వరూపశ్చ దక్షిణే మాం సదావతు ।
నైరౄత్యాం పాతు మాం కృష్ణః పశ్చిమే పాతు మాం హరిః ॥ ౪౧॥
గోవిన్దః పాతు మాం శశ్వద్వాయవ్యాం దిశి నిత్యశః ।
ఉత్తరే మాం సదా పాతు రసికానాం శిరోమణిః ॥ ౪౨॥
ఐశాన్యాం మాం సదా పాతు వృన్దావన-విహారకృత్ ।
వృన్దావనీ-ప్రాణనాథః పాతు మామూర్ధ్వదేశతః ॥ ౪౩॥
సదైవ మాధవః పాతు బలిహారీ మహాబలః ।
జలే స్థలే చాన్తరిక్షే నృసింహః పాతు మాం సదా ॥ ౪౪॥
స్వప్నే జాగరణే శశ్వత్పాతు మాం మాధవః సదా ।
సర్వాన్తరాత్మా  నిర్లిప్తః పాతు మాం సర్వతో విభుః ॥ ౪౫॥
ఇతి తే కథితం వత్స సర్వమన్త్రౌఘ-విగ్రహమ్ ।
త్రైలోక్యవిజయం నామ కవచం పరమాద్భుతమ్ ॥ ౪౬॥
మయా శ్రుతం కృష్ణ-వక్త్రాత్ ప్రవక్తవ్యం న కస్యచిత్ ।
గురుమభ్యర్చ్య విధివత్ కవచం ధారయేత్ యః ॥ ౪౭॥
కణ్ఠే వా దక్షిణే బాహౌ సోపి విష్ణుర్న సంశయః ।
స చ భక్తో వసేద్యత్ర లక్ష్మీర్వాణీ వసేత్తతః ॥ ౪౮॥
యది స్యాత్సిద్ధకవచో జీవన్ముక్తో భవేత్తు సః ।
నిశ్చితం కోటివర్షాణాం పూజాయాః ఫలమాప్నుయాత్ ॥ ౪౯॥
రాజసూయ-సహస్రాణి వాజపేయ-శతాని చ ।
అశ్వమేధాయుతాన్యేవ నరమేధాయుతాని చ ॥ ౫౦॥
మహాదానాని యాన్యేవ ప్రాదక్షిణ్యం భువస్తథా ।
త్రైలోక్యవిజయస్యాస్య కలాం నార్హన్తి షోడశీమ్ ॥ ౫౧॥
వ్రతోపవాస-నియమం స్వాధ్యాయాధ్యయనం తపః ।
స్నానం చ సర్వతీర్థేషు నాస్యార్హన్తి కలామపి ॥ ౫౨॥
సిద్ధత్వమమరత్వం చ దాసత్వం శ్రీహరేరపి ।
యది స్యాత్సిద్ధకవచః సర్వం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ ॥ ౫౩॥
స భవేత్సిద్ధకవచో దశలక్షం జపేత్తు యః ।
యో భవేత్సిద్ధకవచః సర్వజ్ఞః స భవేద్ధ్రువమ్ ॥ ౫౪॥
ఇదం కవచ-మజ్ఞాత్వా భజేత్కృష్ణం సుమన్దధీః ।
కోటికల్పం ప్రజప్తోపి న మన్త్రః సిద్ధి-దాయకః ॥ ౫౫॥
గృహీత్వా కవచం వత్స మహీం నిఃక్షత్రియం కురు ।
త్రిస్సప్తకృత్వో నిశ్శంకః సదానన్దో హి లీలయా ॥ ౫౬॥
రాజ్యం దేయం శిరో దేయం ప్రణా దేయాశ్చ పుత్రక ।
ఏవంభూతం చ కవచం న దేయం ప్రాణసంకటే ॥ ౫౭॥

 ॥ ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తే మహాపురాణే తృతీయే గణపతిఖణ్డే నారద-నారాయణసంవాదే పరశురామాయ శ్రీకృష్ణకవచప్రదానం నామ ఏకత్రింశత్తమోధ్యయః ॥

0 comments:

Post a Comment

Followers