Search Stotra Ratnakaram

Tuesday, September 27, 2011

Dakshina Murthi Sahasra Nama Stotram

మేధాదక్షిణామూర్తి సహస్రనామస్తోత్ర ఏవం నామావలీ


                   శ్రీః
   అస్య శ్రీ మేధాదక్షిణామూర్తిసహస్రనామస్తోత్రస్య
బ్రహ్మా ఋషిః | గాయత్రీ ఛన్దః | దక్షిణామూర్తిర్దేవతాఆ |
ఓం బీజమ్ | స్వాహా శక్తిః | నమః కీలకమ్ |
మేధాదక్షిణామూర్తిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |
హ్రామ్ ఇత్యాదినా అఙ్గ న్యాసః |
              ధ్యానమ్ |
సిద్ధితోయనిధేర్మధ్యే రత్నగ్రీవే మనోరమే |
కదమ్బవనికామధ్యే శ్రీమద్వటతరోరధః  || ౧||
ఆసీనమాద్యం పురుషమాదిమధ్యాన్తవర్జితమ్ |
శుద్ధస్ఫటికగోక్షీరశరత్పూర్ణేన్దుశేఖరమ్ || ౨||
దక్షిణే చాక్షమాలాం చ వహ్నిం వై వామహస్తకే |
జటామణ్డలసంలగ్నశీతామ్శుకరమణ్డితమ్ || ౩||
నాగహారధరం చారుకఙ్కణైః కటిసూత్రకైః |
విరాజమానవృషభం వ్యాఘ్రచర్మామ్బరావృతమ్ || ౪||
చిన్తామణిమహాబృన్దైః కల్పకైః కామధేనుభిః |
చతుష్షష్టికలావిద్యామూర్తిభిః శ్రుతిమస్తకైః || ౫||
రత్నసింహాసనే సాధుద్వీపిచర్మసమాయుతమ్ |
తత్రాష్టదలపద్మస్య కర్ణికాయాం సుశోభనే || ౬||
వీరాసనే సమాసీనం లమ్బదక్షపదాంబుజమ్ |
జ్ఞానముద్రాం పుస్తకం చ వరాభీతిధరం హరమ్ || ౭||
పాదమూలసమాక్రాన్తమహాపస్మారవైభవమ్ |
రుద్రాక్షమాలాభరణభూషితం భూతిభాసురమ్ || ౮||
గజచర్మోత్తరీయం చ మన్దస్మితముఖామ్బుజమ్ |
సిద్ధబృన్దైర్యోగిబృన్దైర్మునిబృన్దైర్నిషేవితమ్ || ౯||
ఆరాధ్యమానవృషభం అగ్నీన్దురవిలోచనమ్ |
పూరయన్తం కృపాదృష్ట్యా పుమర్థానాశ్రితే జనే || ౧౦||
ఏవం విభావయేదీశం సర్వవిద్యాకలానిధిమ్ ||  ౧౧||
లం ఇత్యాదినా  పఞ్చోపచారాః ||
దేవదేవో మహాదేవో దేవానామపి దేశికః |
దక్షిణామూర్తిరీశానో దయాపూరితదిఙ్ముఖః || ౧||
కైలాసశిఖరోత్తుఙ్గ-కమనీయనిజాకృతిః |
వటద్రుమతటీదివ్యకనకాసనసంస్థితః || ౨||
కటీతటపటీభూతకరిచర్మోజ్జ్వలాకృతిః |
పాటీరాపాణ్డురాకారపరిపూర్ణసుధాధిపః |౩||
జపాకోటీరఘటితసుధాకరసుధాప్లుతః |
పశ్యల్లలాటసుభగసున్దరభ్రూవిలాసవాన్ || ౪||
కటాక్షసరణీనిర్యత్కరుణాపూర్ణలోచనః |
కర్ణాలోలతటిద్వర్ణకుణ్డలోజ్జ్వలగణ్డభూః || ౫||
తిలప్రసూనసంకాశనాసికాపుటభాసురః |
మన్దస్మితస్పురన్ముగ్ధమహనీయముఖామ్బుజః || ౬||
కున్దకుడ్మలసంస్పర్ధిదన్తపఙ్క్తివిరాజితః |
సిన్దూరారుణసుస్నిగ్ధకోమలాధరపల్లవః || ౭||
శఙ్ఖాటోపగలద్దివ్యగళవైభవమఞ్జులః |
కరకన్దలితజ్ఞానముద్రారుద్రాక్షమాలికః || ౮||
అన్యహస్తతలన్యస్తవీణాపుస్తోల్లసద్వపుః |
విశాలరుచిరోరస్కవలిమత్పల్లవోదరః || ౯||
బౄహత్కటినితంబాఢ్యః పీవరోరుద్వయాన్వితః |
జఙ్ఘావిజితతూణీరస్తుఙ్గగుల్ఫయుగోజ్జ్వలః || ౧౦||
మృదుపాటలపాదాబ్జశ్చన్ద్రాభనఖదీధితిః |
అపసవ్యోరువిన్యస్తసవ్యపాదసరోరుహః || ౧౧||
ఘోరాపస్మారనిక్షిప్తధీరదక్షపదామ్బుజః |
సనకాదిమునిధ్యేయః సర్వాభరణభూషితః || ౧౨||
దివ్యచన్దనలిప్తాఙ్గశ్చారుహాసపరిష్కృతః |
కర్పూరధవలాకారః కన్దర్పశతసున్దరః || ౧౩||
కాత్యాయనీప్రేమనిధిః కరుణారసవారిధిః |
కామితార్థప్రదఃశ్రీమత్కమలావల్లభప్రియః ||  ౧౪||
కటాక్షితాత్మవిజ్ఞానః కైవల్యానన్దకన్దలః |
మన్దహాససమానేన్దుః ఛిన్నాజ్ఞానతమస్తతిః || ౧౫||
సంసారానలసంతప్తజనతామృతసాగరః |
గంభీరహృదయామ్భోజనభోమణినిభాకృతిః || ౧౬||
నిశాకరకరాకారవశీకృతజగత్త్రయః |
తాపసారాధ్యపాదాబ్జస్తరుణానన్దవిగ్రహః || ౧౭||
భూతిభూషితసర్వాఙ్గో భూతాధిపతిరీశ్వరః |
వదనేన్దుస్మితజ్యోత్స్నానిలీనత్రిపురాకృతిః || ౧౮||
తాపత్రయతమోభానుః పాపారణ్యదవానలః |
సంసారసాగరోద్ధర్తా హంసాగ్ర్యోపాస్యవిగ్రహః || ౧౯||
లలాటహుతభుగ్దగ్ధమనోభవశుభాకృతిః |
తుచ్ఛీకృతజగజ్జాలస్తుషారకరశీతలః || ౨౦||
అస్తంగతసమస్తేచ్ఛో నిస్తులానన్దమన్థరః |
ధీరోదాత్తగుణాధార ఉదారవరవైభవః || ౨౧||
అపారకరుణామూర్తిరజ్ఞానధ్వాన్తభాస్కరః |
భక్తమానసహంసాగ్ర్యభవామయభిషక్తమః || ౨౨||
యోగీన్ద్రపూజ్యపాదాబ్జో యోగపట్టోల్లసత్కటిః |
శుద్ధస్ఫటికసంకాశో బద్ధపన్నగభూషణః || ౨౩||
నానామునిసమాకీర్ణో నాసాగ్రన్యస్తలోచనః |
వేదమూర్ధైకసంవేద్యో నాదధ్యానపరాయణః || ౨౪||
ధరాధరేన్దురానన్దసన్దోహరససాగరః |
ద్వైతబృన్దవిమోహాన్ధ్యపరాకృతదృగద్భుతః || ౨౫||
ప్రత్యగాత్మా పరంజ్యోతిః పురాణః పరమేశ్వరః |
ప్రపఞ్చోపశమః ప్రాజ్ఞః పుణ్యకీర్తిః పురాతనః || ౨౬||
సర్వాధిష్ఠానసన్మాత్రస్స్వాత్మబన్ధహరో హరః |
సర్వప్రేమనిజాహాసః సర్వానుగ్రహకృత్ శివః || ౨౭||
సర్వేన్ద్రియగుణాభాసః సర్వభూతగుణాశ్రయః |
సచ్చిదానన్దపూర్ణాత్మా స్వే మహిమ్ని ప్రతిష్ఠితః ||  ౨౮||
సర్వభూతాన్తరస్సాక్షీ సర్వజ్ఞస్సర్వకామదః |
సనకాదిమహాయోగిసమారాధితపాదుకః || ౨౯||
ఆదిదేవో దయాసిన్ధుః శిక్షితాసురవిగ్రహః |
యక్షకిన్నరగన్ధర్వస్తూయమానాత్మవైభవః || ౩౦||
బ్రహ్మాదిదేవవినుతో యోగమాయానియోజకః |
శివయోగీ శివానన్దః శివభక్తసముద్ధరః || ౩౧||
వేదాన్తసారసన్దోహః సర్వసత్త్వావలమ్బనః |
వటమూలాశ్రయో వాగ్మీ మాన్యో మలయజప్రియః || ౩౨||
సుశీలో వాఞ్ఛితార్థజ్ఞః ప్రసన్నవదనేక్షణః ||
నృత్తగీతకలాభిజ్ఞః కర్మవిత్ కర్మమోచకః ||  ౩౩||
కర్మసాక్షీ కర్మమయః కర్మణాం చ ఫలప్రదః |
జ్ఞానదాతా సదాచారః సర్వోపద్రవమోచకః || ౩౪||
అనాథనాథో భగవానాశ్రితామరపాదపః |
వరప్రదః ప్రకాశాత్మా సర్వభూతహితే రతః || ౩౫||
వ్యాఘ్రచర్మాసనాసీన ఆదికర్తా మహేశ్వరః |
సువిక్రమః సర్వగతో విశిష్టజనవత్సలః ||  ౩౬||
చిన్తాశోకప్రశమనో జగదానన్దకారకః |
రశ్మిమాన్ భువనేశశ్చ దేవాసురసుపూజితః || ౩౭||
మృత్యుఞ్జయో వ్యోమకేశః షట్త్రింశత్తత్త్వసఙ్గ్రహః |
అజ్ఞాతసమ్భవో భిక్షురద్వితీయో దిగమ్బరః || ౩౮||
సమస్తదేవతామూర్తిః సోమసూర్యాగ్నిలోచనః |
సర్వసామ్రాజ్యనిపుణో ధర్మమార్గప్రవర్తకః ||  ౩౯||
విశ్వాధికః పశుపతిః పశుపాశవిమోచకః |
అష్టమూర్తిర్దీప్తమూర్తిః నామోచ్చారణముక్తిదః || ౪౦||
సహస్రాదిత్యసఙ్కాశః సదాషోడశవార్షికః |
దివ్యకేలీసమాయుక్తో దివ్యమాల్యామ్బరావృతః || ౪౧||
అనర్ఘరత్నసంపూర్ణో మల్లికాకుసుమప్రియః |
తప్తచామీకరాకారో జితదావానలాకృతిః || ౪౨||
నిరఞ్జనో నిర్వికారో నిజావాసో నిరాకృతిః |
జగద్గురుర్జగత్కర్తా జగదీశో జగత్పతిః || ౪౩||
కామహన్తా కామమూర్తిః కల్యాణవృషవాహనః |
గఙ్గాధరో మహాదేవో దీనబన్ధవిమోచకః || ౪౪||
ధూర్జటిః ఖణ్డపరశుః సద్గుణో గిరిజాసఖః |
అవ్యయో భూతసేనేశః పాపఘ్నః పుణ్యదాయకః || ౪౫||
ఉపదేష్టా దృఢప్రజ్ఞో రుద్రో రోగవినాశనః |
నిత్యానన్దో నిరాధారో హరో దేవశిఖామణిః || ౪౬||
ప్రణతార్తిహరః సోమః సాన్ద్రానన్దో మహామతిః |
ఆశ్చర్యవైభవో దేవః సంసారార్ణవతారకః || ౪౭||
యజ్ఞేశో రాజరాజేశో భస్మరుద్రాక్షలాఞ్ఛనః |
అనన్తస్తారకః స్థాణుః సర్వవిద్యేశ్వరో హరిః || ౪౮||
విశ్వరూపో విరూపాక్షః ప్రభుః పరిబృడో దృఢః |
భవ్యో జితారిషద్వర్గో మహోదారో విషాశనః || ౪౯||
సుకీర్తిరాదిపురుషో జరామరణవర్జితః |
ప్రమాణభూతో దుర్జ్ఞేయః పుణ్యః పరపురఞ్జయః || ౫౦||
గుణాకారో గుణశ్రేష్ఠః సచ్చిదానన్దవిగ్రహః |
సుఖదః కారణం కర్తా భవబన్ధవిమోచకః || ౫౧||
అనిర్విణ్ణో గుణగ్రాహీ నిష్కలఙ్కః కలఙ్కహా |
పురుషః శాశ్వతో యోగీ వ్యక్తావ్యక్తః సనాతనః || ౫౨||
చరాచరాత్మా సూక్ష్మాత్మా విశ్వకర్మా తమోఽపహృత్ |
భుజఙ్గభూషణో భర్గస్తరుణః కరుణాలయః || ౫౩||
అణిమాదిగుణోపేతో లోకవశ్యవిధాయకః |
యోగపట్టధరో ముక్తో ముక్తానాం పరమా గతిః || ౫౪||
గురురూపధరః శ్రీమత్పరమానన్దసాగరః |
సహస్రబాహుః సర్వేశః సహస్రావయవాన్వితః || ౫౫||
సహస్రమూర్ధా సర్వాత్మా  సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ |
నిరాభాసః సూక్ష్మతనుర్హృది జ్ఞాతః పరాత్పరః ||  ౫౬||
సర్వాత్మగః సర్వసాక్షీ నిఃసఙ్గో నిరుపద్రవః |
నిష్కలః సకలాధ్యక్షశ్చిన్మయస్తమసః పరః || ౫౭||
జ్ఞానవైరాగ్యసంపన్నో యోగానన్దమయః శివః |
శాశ్వతైశ్వర్యసమ్పూర్ణో మహాయోగీశ్వరేశ్వరః || ౫౮||
సహస్రశక్తిసంయుక్తః పుణ్యకాయో దురాసదః |
తారకబ్రహ్మసంపూర్ణస్తపస్విజనసంవృతః || ౫౯||
విధీన్ద్రామరసంపూజ్యో జ్యోతిషాం జ్యోతిరుత్తమః |
నిరక్షరో నిరాలమ్బః స్వాత్మారామో వికర్తనః || ౬౦||
నిరవద్యో నిరాతఙ్కో భీమో భీమపరాక్రమః |
వీరభద్రః పురారాతిర్జలన్ధరశిరోహరః || ౬౧||
అన్ధకాసురసంహర్తా భగనేత్రభిదద్భుతః |
విశ్వగ్రాసోఽధర్మశత్రుర్బ్రహ్మజ్ఞానైకమన్థరః || ౬౨||
అగ్రేసరస్తీర్థభూతః సితభస్మావకుణ్ఠనః |
అకుణ్ఠమేధాః శ్రీకణ్ఠో వైకుణ్ఠపరమప్రియః || ౬౩||
లలాటోజ్జ్వలనేత్రాబ్జస్తుషారకరశేఖరః |
గజాసురశిరశ్ఛేత్తా గఙ్గోద్భాసితమూర్ధజః || ౬౪||
కల్యాణాచలకోదణ్డః కమలాపతిసాయకః |
వారాంశేవధితూణీరఃసరోజాసనసారథిః || ౬౫||
త్రయీతురఙ్గసంక్రాన్తో వాసుకిజ్యావిరాజితః |
రవీన్దుచరణాచారిధరారథవిరాజితః || ౬౬||
త్రయ్యన్తప్రగ్రహోదారచారుఘణ్టారవోజ్జ్వలః |
ఉత్తానపర్వలోమాఢ్యో లీలావిజితమన్మథః || ౬౭||
జాతుప్రపన్నజనతాజీవనోపాయనోత్సుకః |
సంసారార్ణవనిర్మగ్నసముద్ధరణపణ్డితః || ౬౮||
మదద్విరదధిక్కారిగతిమఞ్జులవైభవః |
మత్తకోకిలమాధుర్యరసనిర్భరగీర్గణః || ౬౯||
కైవల్యోదధికల్లోలలీలాతాణ్డవపణ్డితః |
విష్ణుర్జిష్ణుర్వాసుదేవః ప్రభవిష్ణుః పురాతనః || ౭౦||
వర్ధిష్ణుర్వరదో వైద్యో హరిర్నారాయణోఽచ్యుతః |
అజ్ఞానవనదావాగ్నిః ప్రజ్ఞాప్రాసాదభూపతిః || ౭౧||
సర్పభూషితసర్వాఙ్గః కర్పూరోజ్జ్వలితాకృతిః |
అనాదిమధ్యనిధనో గిరీశో గిరిజాపతిః || ౭౨||
వీతరాగో వినీతాత్మా తపస్వీ భూతభావనః |
దేవాసురగురుధ్యేయో దేవాసురనమస్కృతః || ౭౩||
దేవాదిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః |
సర్వదేవమయోఽచిన్త్యో దేవాత్మా చాత్మసంభవః || ౭౪||
నిర్లేపో నిష్ప్రపఞ్చాత్మా నిర్విఘ్నో విఘ్ననాశకః |
ఏకజ్యోతిర్నిరాతఙ్కో వ్యాప్తమూర్తిరనాకులః || ౭౫||
నిరవద్యపదోపాధిర్విద్యారాశిరనుత్తమః |
నిత్యానన్దః సురాధ్యక్షో నిఃసంకల్పో నిరఞ్జనః || ౭౬||
నిష్కలఙ్కో నిరాకారో నిష్ప్రపఞ్చో నిరామయః |
విద్యాధరో వియత్కేశో మార్కణ్డేయవరప్రదః || ౭౭||
భైరవో భైరవీనాథః కామదః కమలాసనః |
వేదవేద్యః సురానన్దో లసజ్జ్యోతిః ప్రభాకరః || ౭౮||
చూడామణిః సురాధీశో యజ్ఞగేయో హరిప్రియః |
నిర్లేపో నీతిమాన్ సూత్రీ శ్రీహాలాహలసున్దరః ||  ౭౯||
ధర్మదక్షో మహారాజఃకిరీటీ వన్దితో గుహః |
మాధవో యామినీనాథః శమ్బరః శబరీప్రియః || ౮౦||
సఙ్గీతవేత్తా లోకజ్ఞః శాన్తః కలశసంభవః |
బ్రహ్మణ్యో వరదో నిత్యః శూలీ గురువరో హరః || ౮౧||
మార్తాణ్డః పుణ్డరీకాక్షో లోకనాయకవిక్రమః |
ముకున్దార్చ్యో వైద్యనాథః పురన్దరవరప్రదః || ౮౨||
భాషావిహీనో భాషాజ్ఞో విఘ్నేశో విఘ్ననాశనః |
కిన్నరేశో బృహద్భానుః శ్రీనివాసః కపాలభృత్ || ౮౩||
విజయో భూతభావజ్ఞో భీమసేనో దివాకరః |
బిల్వప్రియో వసిష్ఠేశః సర్వమార్గప్రవర్తకః || ౮౪||
ఓషధీశో వామదేవో గోవిన్దో నీలలోహితః |
షడర్ధనయనః శ్రీమన్మహాదేవో వృషధ్వజః || ౮౫||
కర్పూరదీపికాలోలః కర్పూరరసచర్చితః |
అవ్యాజకరుణామూర్తిస్త్యాగరాజః క్షపాకరః || ౮౬||
ఆశ్చర్యవిగ్రహః సూక్ష్మః సిద్ధేశః స్వర్ణభైరవః |
దేవరాజః కృపాసిన్ధురద్వయోఽమితవిక్రమః || ౮౭||
నిర్భేదో నిత్యసత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్ |
నిరపాయో నిరాసఙ్గో నిఃశబ్దో నిరుపాధికః || ౮౮||
భవః సర్వేశ్వరః స్వామీ భవభీతివిభఞ్జనః |
దారిద్ర్యతృణకూటాగ్నిర్దారితాసురసన్తతిః || ౮౯||
ముక్తిదో ముదితోఽకుబ్జో ధార్మికో భక్తవత్సలః |
అభ్యాసాతిశయజ్ఞేయస్చన్ద్రమౌలిః కలాధరః || ౯౦||
మహాబలో మహావీర్యో విభుః శ్రీశః శుభప్రదః |
సిద్ధః పురాణపురుషో రణమణ్డలభైరవః || ౯౧||
సద్యోజాతో వటారణ్యవాసీ పురుషవల్లభః |
హరికేశో మహాత్రాతా నీలగ్రీవస్సుమఙ్గలః || ౯౨||
హిరణ్యబాహుస్తీక్ష్ణాంశుః కామేశః సోమవిగ్రహః |
సర్వాత్మా సర్వకర్తా చ తాణ్డవో ముణ్డమాలికః || ౯౩||
అగ్రగణ్యః సుగమ్భీరో దేశికో వైదికోత్తమః |
ప్రసన్నదేవో వాగీశశ్చిన్తాతిమిరభాస్కరః || ౯౪||
గౌరీపతిస్తుఙ్గమౌలిర్మఖరాజో మహాకవిః |
శ్రీధరస్సర్వసిద్ధేశో విశ్వనాథో దయానిధిః || ౯౫||
అన్తర్ముఖో బహిర్దృష్టిః సిద్ధవేషమనోహరః |
కృత్తివాసాః కృపాసిన్ధుర్మన్త్రసిద్ధో మతిప్రదః || ౯౬||
మహోత్కృష్టః పుణ్యకరో జగత్సాక్షీ సదాశివః |
మహాక్రతుర్మహాయజ్వా విశ్వకర్మా తపోనిధిః || ౯౭||
ఛన్దోమయో మహాజ్ఞానీ సర్వజ్ఞో దేవవన్దితః |
సార్వభౌమస్సదానన్దః కరుణామృతవారిధిః || ౯౮||
కాలకాలః కలిధ్వంసీ జరామరణనాశకః |
శితికణ్ఠశ్చిదానన్దో యోగినీగణసేవితః || ౯౯||
చణ్డీఈశః శుకసంవేద్యః పుణ్యశ్లోకో దివస్పతిః |
స్థాయీ సకలతత్త్వాత్మా సదాసేవకవర్ధనః || ౧౦౦||
రోహితాశ్వః క్షమారూపీ తప్తచామీకరప్రభః |
త్రియంబకో వరరుచిర్దేవదేవశ్చతుర్భుజః || ౧౦౧|
విశ్వంభరో విచిత్రాఙ్గో విధాతా పురశాసనః |
సుబ్రహ్మణ్యో జగత్స్వామీ రోహితాక్షః శివోత్తమః || ౧౦౨||
నక్షత్రమాలాభరణో మఘవాన్ అఘనాసనః |
విధికర్తా విధానజ్ఞః ప్రధానపురుషేశ్వరః || ౧౦౩||
చిన్తామణిః సురగురుర్ధ్యేయో నీరాజనప్రియః |
గోవిన్దో రాజరాజేశో బహుపుష్పార్చనప్రియః || ౧౦౪|||
సర్వానన్దో దయారూపీ శైలజాసుమనోహరః |
సువిక్రమః సర్వగతో హేతుసాధనవర్జితః || ౧౦౫||
వృషాఙ్కో రమణీయాఙ్గః సదఙ్ఘ్రిః సామపారగః |
మన్త్రాత్మా కోటికన్దర్పసౌన్దర్యరసవారిధిః || ౧౦౬ ||
యజ్ఞేశో యజ్ఞపురుషః సృష్టిస్థిత్యన్తకారణమ్ |
పరహంసైకజిజ్ఞాస్యః స్వప్రకాశస్వరూపవాన్ || ౧౦౭||
మునిమృగ్యో దేవమృగ్యో మృగహస్తో మృగేశ్వరః |
మృగేన్ద్రచర్మవసనో నరసింహనిపాతనః || ౧౦౮||
మునివన్ద్యో మునిశ్రేష్ఠో మునిబృన్దనిషేవితః |
దుష్టమృత్యురదుష్టేహో మృత్యుహా మృత్యుపూజితః || ౧౦౯||
అవ్యక్తోఽమ్బుజజన్మాదికోటికోటిసుపూజితః |
లిఙ్గమూర్తిరలిఙ్గాత్మా లిఙ్గాత్మా లిఙ్గవిగ్రహః || ౧౧౦||
యజుర్మూర్తిః సామమూర్తిరృఙ్మూర్తిర్మూర్తివర్జితః |
విశ్వేశో గజచర్మైకచేలాఞ్చితకటీతటః || ౧౧౧||
పావనాన్తేవసద్యోగిజనసార్థసుధాకరః |
అనన్తసోమసూర్యాగ్నిమణ్డలప్రతిమప్రభః || ౧౧౨||
చిన్తాశోకప్రశమనః సర్వవిద్యావిశారదః |
భక్తవిజ్ఞాప్తిసన్ధాతా కర్తా గిరివరాకృతిః || ౧౧౩||
జ్ఞానప్రదో మనోవాసః క్షేమ్యో మోహవినాశనః |
సురోత్తమశ్చిత్రభానుః సదావైభవతత్పరః || ౧౧౪||
సుహృదగ్రేసరః సిద్ధజ్ఞానముద్రో గణాధిపః |
ఆగమశ్చర్మవసనో వాఞ్ఛితార్థఫలప్రదః || ౧౧౫||
అన్తర్హితోఽసమానశ్చ దేవసింహాసనాధిపః |
వివాదహన్తా సర్వాత్మా కాలః కాలవివర్జితః || ౧౧౬||
విశ్వాతీతో విశ్వకర్తా విశ్వేశో విశ్వకారణమ్ |
యోగిధ్యేయో యోగనిష్ఠో యోగాత్మా యోగవిత్తమః || ౧౧౭||
ఓంకారరూపో భగవాన్ బిన్దునాదమయః శివః |
చతుర్ముఖాదిసంస్తుత్యశ్చతుర్వర్గఫలప్రదః || ౧౧౮||
సహ్యాచలగుహావాసీ సాక్షాన్మోక్షరసామృతః |
దక్షాధ్వరసముచ్ఛేత్తా పక్షపాతవివర్జితః || ౧౧౯||
ఓంకారవాచకః శంభుః శంకరః శశిశీతలః |
పఙ్కజాసనసంసేవ్యః కింకరామరవత్సలః || ౧౨౦||
నతదౌర్భాగ్యతూలాగ్నిః కృతకౌతుకమఙ్గలః |
త్రిలోకమోహనః శ్రీమత్త్రిపుణ్డ్రాఙ్కితమస్తకః || ౧౨౧||
క్రౌఞ్చారిజనకః శ్రీమద్గణనాథసుతాన్వితః |
అద్భుతానన్తవరదోఽపరిచ్ఛినాత్మవైభవః || ౧౨౨||
ఇష్టాపూర్తప్రియః శర్వ ఏకవీరః ప్రియంవదః |
ఊహాపోహవినిర్ముక్త ఓంకారేశ్వరపూజితః || ౧౨౩||
రుద్రాక్షవక్షా రుద్రాక్షరూపో రుద్రాక్షపక్షకః |
భుజగేన్ద్రలసత్కణ్ఠో భుజఙ్గాభరణప్రియః || ౧౨౪||
కల్యాణరూపః కల్యాణః కల్యాణగుణసంశ్రయః |
సున్దరభ్రూః సునయనః సులలాటః సుకన్ధరః || ౧౨౫||
విద్వజ్జనాశ్రయో విద్వజ్జనస్తవ్యపరాక్రమః |
వినీతవత్సలో నీతిస్వరూపో నీతిసంశ్రయః || ౧౨౬||
అతిరాగీ వీతరాగీ రాగహేతుర్విరాగవిత్ |
రాగహా రాగశమనో రాగదో రాగిరాగవిత్ || ౧౨౭||
మనోన్మనో మనోరూపో బలప్రమథనో బలః |
విద్యాకరో మహావిద్యో విద్యావిద్యావిశారదః || ౧౨౮||
వసన్తకృద్వసన్తాత్మా వసన్తేశో వసన్తదః |
ప్రావృట్కృత్  ప్రావృడాకారః ప్రావృట్కాలప్రవర్తకః || ౧౨౯||
శరన్నాథో శరత్కాలనాశకః శరదాశ్రయః |
కున్దమన్దారపుష్పౌఘలసద్వాయునిషేవితః || ౧౩౦||
దివ్యదేహప్రభాకూటసందీపితదిగన్తరః |
దేవాసురగురుస్తవ్యో దేవాసురనమస్కృతః || ౧౩౧||
వామాఙ్గభాగవిలసచ్ఛ్యామలావీక్షణప్రియః |
కీర్త్యాధారః కీర్తికరః కీర్తిహేతురహేతుకః || ౧౩౨||
శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణః |
మహాప్రేతాసనాసీనో జితసర్వపితామహః || ౧౩౩||
ముక్తాదామపరీతాఙ్గో నానాగానవిశారదః |
విష్ణుబ్రహ్మాదివన్ద్యాఙ్ఘ్రిర్నానాదేశైకనాయకః || ౧౩౪||
ధీరోదాత్తో మహాధీరో ధైర్యదో ధైర్యవర్ధకః |
విజ్ఞానమయ ఆనన్దమయః ప్రాణమయోఽన్నదః || ౧౩౫||
భవాబ్ధితరణోపాయః కవిర్దుఃస్వప్ననాశనః |
గౌరీవిలాససదనః పిశచానుచరావృతః || ౧౩౬||
దక్షిణాప్రేమసంతుష్టో దారిద్ర్యబడవానలః |
అద్భుతానన్తసంగ్రామో డక్కావాదనతత్పరః || ౧౩౭||
ప్రాచ్యాత్మా దక్షిణాకారః ప్రతీచ్యాత్మోత్తరాకృతిః |
ఊర్ధ్వాద్యన్యదిగాకారో మర్మజ్ఞః సర్వశిక్షకః || ౧౩౮||
యుగావహో యుగాధీశో యుగాత్మా యుగనాయకః |
జఙ్గమః స్థావరాకారః కైలాసశిఖరప్రియః || ౧౩౯||
హస్తరాజత్పుణ్డరీకః పుణ్డరీకనిభేక్షణః |
లీలావిడంబితవపుర్భక్తమానసమణ్డితః || ౧౪౦||
బృన్దారకప్రియతమో బృన్దారకవరార్చితః |
నానావిధానేకరత్నలసత్కుణ్డలమణ్డితః || ౧౪౧||
నిఃసీమమహిమా నిత్యలీలావిగ్రహరూపధృత్ |
చన్దనద్రవదిగ్ధాఙ్గశ్చామ్పేయకుసుమార్చితః || ౧౪౨||
సమస్తభక్తసుఖదః పరమాణుర్మహాహ్రదః |
అలౌకికో దుష్ప్రధర్షః కపిలః కాలకన్ధరః || ౧౪౩||
కర్పూరగౌరః కుశలః సత్యసన్ధో జితేన్ద్రియః |
శాశ్వతైశ్వర్యవిభవః పోషకః సుసమాహితః || ౧౪౪||
మహర్షినాథితో బ్రహ్మయోనిః సర్వోత్తమోత్తమః |
భూతిభారార్తిసంహర్తా షడూర్మిరహితో మృడః || ౧౪౫||
త్రివిష్టపేశ్వరః సర్వహృదయామ్బుజమధ్యగః |
సహస్రదలపద్మస్థః సర్వవర్ణోపశోభితః || ౧౪౬||
పుణ్యమూర్తిః పుణ్యలభ్యః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః |
సూర్యమణ్డలమధ్యస్థశ్చన్ద్రమణ్డలమధ్యగః || ౧౪౭||
సద్భక్తధ్యాననిగలః శరణాగతపాలకః |
శ్వేతాతపత్రరుచిరః శ్వేతచామరవీజితః || ౧౪౮||
సర్వావయవసంపూర్ణః సర్వలక్షణలక్షితః |
సర్వమఙ్గలమాఙ్గల్యః సర్వకారణకారణః || ౧౪౯||
అమోదో మోదజనకః సర్పరాజోత్తరీయకః |
కపాలీ కోవిదః సిద్ధకాన్తిసంవలితాననః || ౧౫౦||
సర్వసద్గురుసంసేవ్యో దివ్యచన్దనచర్చితః |
విలాసినీకృతోల్లాస ఇచ్ఛాశక్తినిషేవితః || ౧౫౧||
అనన్తానన్దసుఖదో నన్దనః శ్రీనికేతనః |
అమృతాబ్ధికృతావాసో నిత్యక్లీబో నిరామయః || ౧౫౨||
అనపాయోఽనన్తదృష్టిరప్రమేయోఽజరోఽమరః |
తమోమోహప్రతిహతిరప్రతర్క్యోఽమృతోఽక్షరః || ౧౫౩||
అమోఘబుద్ధిరాధార ఆధారాధేయవర్జితః |
ఈషణాత్రయనిర్ముక్త ఇహాముత్రవివర్జితః || ౧౫౪||
ఋగ్యజుఃసామనయనో బుద్ధిసిద్ధిసమృద్ధిదః |
ఔదార్యనిధిరాపూర్ణ ఐహికాముష్మికప్రదః || ౧౫౫||
శుద్ధసన్మాత్రసంవిద్ధీ-స్వరూపసుఖవిగ్రహః |
దర్శనప్రథమాభాసో దృష్టిదృశ్యవివర్జితః || ౧౫౬||
అగ్రగణ్యోఽచిన్త్యరూపః కలికల్మషనాశనః |
విమర్శరూపో విమలో నిత్యరూపో నిరాశ్రయః || ౧౫౭||
నిత్యశుద్ధో నిత్యబుద్ధః నిత్యముక్తోపరాకృతః |
మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యో మహాప్రలయసoస్థితః || ౧౫౮||
మహాకైలాసనిలయః ప్రజ్ఞానఘనవిగ్రహః |
శ్రీమాన్ వ్యాఘ్రపురావాసో భుక్తిముక్తిప్రదాయకః || ౧౫౯||
జగద్యోనిర్జగత్సాక్షీ జగదీశో జగన్మయః |
జపో జపపరో జప్యో విద్యాసింహాసనప్రభుః || ౧౬౦||
తత్త్వానాం ప్రకృతిస్తత్త్వం తత్త్వంపదనిరూపితః |
దిక్కాలాద్యనవచ్ఛిన్నః సహజానన్దసాగరః || ౧౬౧||
ప్రకృతిః ప్రాకృతాతీతో విజ్ఞానైకరసాకృతిః |
నిఃశఙ్కమతిదూరస్థశ్చైత్యచేతనచిన్తనః || ౧౬౨||
తారకానాం హృదన్తస్థస్తారకస్తారకాన్తకః |
ధ్యానైకప్రకటో ధ్యేయో ధ్యానీ ధ్యానవిభూషణః || ౧౬౩||
పరం వ్యోమ పరం ధామ పరమాత్మా పరం పదమ్ |
పూర్ణానన్దః సదానన్దో నాదమధ్యప్రతిష్ఠితః || ౧౬౪||
ప్రమావిపర్యయాతీతః ప్రణతాజ్ఞాననాశకః |
బాణార్చితాఙ్ఘ్రిర్బహుదో బాలకేలికుతూహలీ || ౧౬౫||
బ్రహ్మరూపీ బ్రహ్మపదం బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణప్రియః |
భూక్షేపదత్తలక్ష్మీకో భూమధ్యధ్యానలక్షితః || ౧౬౬||
యశస్కరో రత్నగర్భో మహారాజ్యసుఖప్రదః |
శబ్దబ్రహ్మ శమప్రాప్యో లాభకృల్లోకవిశ్రుతః || ౧౬౭||
శాస్తా శివాద్రినిలయః శరణ్యో యాజకప్రియః |
సంసారవైద్యః సర్వజ్ఞః సభేషజవిభేషజః || ౧౬౮||
మనోవచోభిరగ్రాహ్యః పఞ్చకోశవిలక్షణః |
అవస్థాత్రయనిర్ముక్తస్త్వవస్థాసాక్షితుర్యకః ||  ౧౬౯||
పఞ్చభూతాదిదూరస్థః ప్రత్యగేకరసోఽవ్యయః |
షట్చక్రాన్తర్గతోల్లాసీ షడ్వికారవివర్జితః || ౧౭౦||
విజ్ఞానఘనసంపూర్ణో వీణావాదనతత్పరః |
నీహారాకారగౌరాఙ్గో మహాలావణ్యవారిధిః || ౧౭౧||
పరాభిచారశమనః షడధ్వోపరిసంస్థితః |
సుషుమ్నామార్గసంచారీ బిసతన్తునిభాకృతిః || ౧౭౨||
పినాకీ లిఙ్గరూపశ్రీః మఙ్గలావయవోజ్జ్వలః |
క్షేత్రాధిపః సుసంవేద్యః శ్రీప్రదో విభవప్రదః || ౧౭౩||
సర్వవశ్యకరః సర్వదోషహా పుత్రపౌత్రదః |
తైలదీపప్రియస్తైలపక్వాన్నప్రీతమానసః || ౧౭౪||
తైలాభిషేకసంతుష్టస్తిలభక్షణతత్పరః |
ఆపాదకనికాముక్తాభూషాశతమనోహరః || ౧౭౫||
శాణోల్లీఢమణిశ్రేణీరమ్యాఙ్ఘ్రినఖమణ్డలః |
మణిమఞ్జీరకిరణకిఞ్జల్కితపదామ్బుజః || ౧౭౬||
అపస్మారోపరిన్యస్తసవ్యపాదసరోరుహః |
కన్దర్పతూణాభజఙ్ఘో గుల్ఫోదఞ్చితనూపురః || ౧౭౭||
కరిహస్తోపమేయోరురాదర్శోజ్జ్వలజానుభృత్ |
విశఙ్కటకటిన్యస్తవాచాలమణిమేఖలః || ౧౭౮||
ఆవర్తనాభిరోమాలివలిమత్పల్లవోదరః |
ముక్తాహారలసత్తుఙ్గవిపులోరస్కరఞ్జితః || ౧౭౯||
వీరాసనసమాసీనో వీణాపుస్తోల్లసత్కరః |
అక్షమాలాలసత్పాణిశ్చిన్ముద్రితకరామ్బుజః || ౧౮౦||
మాణిక్యకఙ్కణోల్లాసికరామ్బుజవిరాజితః |
అనర్ఘరత్నగ్రైవేయవిలసత్కంబుకన్ధరః || ౧౮౧||
అనాకలితసాదృశ్యచిబుకశ్రీవిరాజితః |
ముగ్ధస్మితపరీపాకప్రకాశితరదాఙ్కురః || ౧౮౨||
చారుచామ్పేయపుష్పాభనాసికాపుటరఞ్జితః |
వరవజ్రశిలాదర్శపరిభావికపోలభూః || ౧౮౩||
కర్ణద్వయోల్లసద్దివ్యమణికుణ్డలమణ్డిత్తః |
కరుణాలహరీపూర్ణకర్ణాన్తాయతలోచనః || ౧౮౪||
అర్ధచన్ద్రాభనిటిలపాటీరతిలకోజ్జ్వలః |
చారుచామీకరాకారజటాచర్చితచన్దనః |
కైలాసశిఖరస్ఫర్ధికమనీయనిజాకృతిః || ౧౮౫||
      శ్రీ దక్షిణామూర్తిసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||          

         

0 comments:

Post a Comment

Followers