Search Stotra Ratnakaram

Wednesday, September 21, 2011

Durga Manasa Puja

దుర్గామానస పూజా

శ్రీ గణేశాయ నమః |
ఉద్యచ్చన్దనకుఙ్కుమారుణపయోధారాభిరాప్లావితాం
నానానర్ఘ్యమణిప్రవాలఘటితాం దత్తాం గృహాణామ్బికే |
ఆమృష్టాం సురసున్దరీభిరభితో హస్తామ్బుజైర్భక్తితో
మాతః సున్దరి భక్తకల్పలతికే శ్రీపాదుకామాదరాత్ || ౧||

దేవేన్ద్రాదిభిరర్చితం సురగణైరాదాయ సింహాసనం
చఞ్చత్కాఞ్చనసఞ్చయాభిరచితం చారుప్రభాభాస్వరమ్ |
ఏతచ్చమ్పకకేతకీపరిమలం తైలం మహానిర్మలం
గన్ధోద్వర్తనమాదరేణ తరుణీదత్తం గృహాణామ్బికే || ౨||

పశ్చాద్దేవి గృహాణ శమ్భుగృహిణి శ్రీసున్దరి ప్రాయశో
గన్ధద్రవ్యసమూహనిర్భరతరం ధాత్రీఫలం నిర్మలమ్ |
తత్కేశాన్ పరిశోధ్య కఙ్కతికయా మన్దాకినీస్రోతసి
స్నాత్వా ప్రోజ్జ్వలగన్ధకం భవతు హే శ్రీసున్దరి త్వన్ముదే || ౩||

సురాధిపతికామినీకరసరోజనాలీధృతాం
సచన్దనసకుఙ్కుమాగురుభరేణ విభ్రాజితామ్ |
మహాపరిమలోజ్జ్వలాం సరసశుద్ధకస్తూరికాం
గృహాణ వరదాయిని త్రిపురసున్దరి శ్రీప్రదే || ౪||

గన్ధర్వామరకిన్నరప్రియతమాసన్తానహస్తామ్బుజ
ప్రస్తారైర్ధ్రియమాణముత్తమతరం కాశ్మీరజాపిఞ్జరమ్ |
మాతర్భాస్వరభానుమణ్డలలసత్కాన్తిప్రదానోజ్జ్వలం
చైతన్నిర్మలమాతనోతు వసనం శ్రీసున్దరి త్వన్ముదమ్ || ౫||

స్వర్ణాకల్పితకుణ్డలే శ్రుతియుగే హస్తామ్బుజే ముద్రికా
మధ్యే సారసనా నితమ్బఫలకే మఞ్జీరమంఘ్రిద్వయే |
హారో వక్షసి కఙ్కణౌ క్వణరణత్కారౌ కరద్వన్ద్వకే
విన్యస్తం ముకుటం శిరస్యనుదినం దత్తోన్మదం స్తూయతామ్ || ౬||

గ్రీవాయాం ధృతకాన్తికాన్తపటలం గ్రైవేయకం సున్దరం
సిన్దూరం విలసల్లలాటఫలకే సౌన్దర్యముద్రాధరమ్ |
రాజత్కజ్జలముజ్జ్వలోత్పలదలశ్రీమోచనే లోచనే
తద్దివ్యౌషధినిర్మితం రచయతు శ్రీశామ్భవి శ్రీప్రదే || ౭||

అమన్దతరమన్దరోన్మథితదుగ్ధసిన్ధూద్భవం
నిశాకరకరోపమం త్రిపురసున్దరి శ్రీప్రదే |
గృహాణ ముఖమీక్షతుం ముకురబిమ్బమావిద్రుమై
ర్వినిర్మితమధచ్ఛిదే రతికరామ్బుజస్థాయినమ్ || ౮||

కస్తూరీద్రవచన్దనాగురుసుధాధారాభిరాప్లావితం
చఞ్చచ్చమ్పకపాటలాదిసురభిర్ద్రవ్యైః సుగన్ధీకృతమ్ |
దేవస్త్రీగణమస్తకస్థితమహారత్నాదికుమ్భవ్రజై
రమ్భఃశామ్భవి సమ్భ్రమేణ విమలం దత్తం గృహాణామ్బికే || ౯||

కహ్లారోత్పలనాగకేసరసరోజాఖ్యావలీమాలతీ
మల్లీకైరవకేతకాదికుసుమై రక్తాశ్వమారాదిభిః |
పుష్పైర్మాల్యభరేణ వై సురభిణా నానారసస్రోతసా
తామ్రామ్భోజనివాసినీం భగవతీం శ్రీచణ్డికాం పూజయే || ౧౦||

మాంసీగుగ్గులచన్దనాగురురజః కర్పూరశైలేయజై
ర్మాధ్వీకైః సహకుఙ్కుమైః సురచితైః సర్పిభిరామిశ్రితైః |
సౌరభ్యస్థితిమన్దిరే మణిమయే పాత్రే భవేత్ ప్రీతయే
ధూపోఽయం సురకామినీవిరచితః శ్రీచణ్డికే త్వన్ముదే || ౧౧||

ఘృతద్రవపరిస్ఫురద్రుచిరరత్నయష్ట్యాన్వితో
మహాతిమిరనాశనః సురనితమ్బినీనిర్మితః |
సువర్ణచషకస్థితః సఘనసారవర్త్యాన్విత
స్తవ త్రిపురసున్దరి స్ఫురతి దేవి దీపో ముదే || ౧౨||

జాతీసౌరభనిర్భరం రుచికరం శాల్యోదనం నిర్మలం
యుక్తం హిఙ్గుమరీచజీరసురభిర్ద్రవ్యాన్వితైర్వ్యఞ్జనైః |
పక్వాన్నేన సపాయసేన మధునా దధ్యాజ్యసమ్మిశ్రితం
నైవేద్యం సురకామినీవిరచితం శ్రీచణ్డికే త్వన్ముదే || ౧౩||

లవఙ్గకలికోజ్జ్వలం బహులనాగవల్లీదలం
సజాతిఫలకోమలం సఘనసారపూగీఫలమ్ |
సుధామధురమాకులం రుచిరరత్నపాత్రస్థితం
గృహాణ ముఖపఙ్కజే స్ఫురితమమ్బ తామ్బూలకమ్ || ౧౪||

శరత్ప్రభవచన్ద్రమః స్ఫురితచన్ద్రికాసున్దరం
గలత్సురతరఙ్గిణీలలితమౌక్తికాడమ్బరమ్ |
గృహాణ నవకాఞ్చనప్రభవదణ్డఖణ్డోజ్జ్వలం
మహాత్రిపురసున్దరి ప్రకటమాతపత్రం మహత్ || ౧౫||

మాతస్త్వన్ముదమాతనోతు సుభగస్త్రీభిః సదాఽఽన్దోలితం
శుభ్రం చామరమిన్దుకున్దసదృశం ప్రస్వేదదుఃఖాపహమ్ |
సద్యోఽగస్త్యవసిష్ఠనారదశుకవ్యాసాదివాల్మీకిభిః
స్వే చిత్తే క్రియమాణ ఏవ కురుతాం శర్మాణి వేదధ్వనిః || ౧౬||

స్వర్గాఙ్గణే వేణుమృదఙ్గశఙ్ఖభేరీనినాదైరూపగీయమానా |
కోలాహలైరాకలితాతవాస్తు విద్యాధరీనృత్యకలాసుఖాయ || ౧౭||

దేవి భక్తిరసభావితవృత్తే ప్రీయతాం యది కుతోపి లభ్యతే |
తత్ర లౌల్యమపి సత్ఫలమేకఞ్జన్మకోటిభిరపీహ న లభ్యమ్ || ౧౮||

ఏతైః షోడశభిః పద్యైరూపచారోపకల్పితైః |
యః పరాం దేవతాం స్తౌతి స తేషాం ఫలమాప్నుయాత్ || ౧౯||

|| ఇతి దుర్గాతన్త్రే దుర్గామానసపూజా సమాప్తా ||
0 comments:

Post a Comment

Followers