Search Stotra Ratnakaram

Tuesday, September 20, 2011

Durga Nakshatra maalika Stuthi     || అథ  శ్రీదుర్గా నక్షత్రమాలికా స్తుతిః ||

 
     || ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః ||
విరాటనగరం రమ్యం గచ్ఛమానో యుధిష్ఠిరః |
అస్తువన్ మనసా దేవీం దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్ || ౧||
యశోదాగర్భసంభూతాం నారాయణవరప్రియామ్ |
నన్దగోపకులేజాతాం మంగళ్యాం కులవర్ధనీమ్ || ౨||
కంసవిద్రావణకరీం అసురాణాం క్షయం కరీమ్ |
శిలాతటవినిక్షిప్తాం ఆకాశం ప్రతిగామినీమ్ || ౩||
వాసుదేవస్య భగినీం దివ్యమాల్య విభూషితామ్ |
దివ్యాంబరధరాం దేవీం ఖద్గఖేటకధారిణీమ్ || ౪||
భారావతరణే పుణ్యే యే స్మరన్తి సదాశివామ్ |
తాన్వై తారయసే పాపాత్ పంకేగామివ దుర్బలామ్ || ౫||
స్తోతుం ప్రచక్రమే భూయః వివిధైః స్తోత్రసంభవైః |
ఆమన్త్ర్య దర్శనాకాఙ్క్షీ రాజా దేవీం సహానుజః || ౬||
నమోఽస్తు వరదే కృష్ణే కుమారి బ్రమ్హచారిణి |
బాలార్క సదృశాకారే పూర్ణచన్ద్రనిభాననే || ౭||
చతుర్భుజే చతుర్వక్త్రే పీనశ్రోణిపయోధరే |
మయూరపింఛవలయే కేయూరాంగదధారిణి || ౮||
భాసి దేవి యదా పద్మా నారాయణపరిగ్రహః |
స్వరూపం బ్రహ్మచర్యం చ విశదం తవ ఖేచరి || ౯||
కృష్ణచ్ఛవిసమా కృష్ణా సంకర్షణసమాననా |
బిభ్రతీ విపులౌ బాహు శక్రధ్వజసముఛ్రయౌ || ౧౦||
పాత్రీ చ పంకజీ కంఠీ స్త్రీ విశుద్ధా చ యా భువి |
పాశం ధనుర్మహాచక్రం వివిధాన్యాయుధాని చ || ౧౧||
కుండలాభ్యాం సుపూర్ణాభ్యాం కర్ణాభ్యాం చ విభూషితా |
చన్ద్రవిస్పార్ధినా దేవి ముకేన త్వం విరాజసే || ౧౨||
ముకుటేన విచిత్రేణ కేశబన్ధేన శోభినా |
భుజంగాఽభోగవాసేన శ్రోణిసూత్రేణ రాజతా || ౧౩||
విభ్రాజసే చ బద్ధేన భోగేనేవేహ మన్థరః |
ధ్వజేన శిఖిపింఛానాం ఉఛ్రితేన విరాజసే || ౧౪||
కౌమారం వ్రతమాస్థాయ త్రిదివం పావితం త్వయా |
తేన త్వం స్తూయసే దేవి త్రిదశైః పూజ్యసేఽపి చ || ౧౫||
త్రైలోక్య రక్షణార్థాయ మహిషాసుర ఘాతిని |
ప్రసన్నా మే సురశ్రేష్ఠే దయాం కురు శివా భవ || ౧౬||
జయా త్వం విజయా చైవ సంగ్రామే చ జయప్రదా |
మమాపి విజయం దేహి వరదా త్వం చ సాంప్రతమ్ || ౧౭||
విన్ధ్యే చైవ నగశ్రేష్టే తవస్థానం హి శాశ్వతమ్ |
కాలి కాలి మహాకాలి శీధుమాంస పశుప్రియే || ౧౮||
కృతానుయాత్రా భూతైస్త్వం వరదా కామచారిణి |
భారావతారే యే చ త్వాం సంస్మరిష్యన్తి మానవాః || ౧౯||
ప్రణమన్తి చ యే త్వాం హి ప్రయాణే తు నరా భువి |
న తేషాం దుర్లభం కించిత్ పుత్రతో ధనతోఽపి వా || ౨౦||
దుర్గాత్తారయసే దుర్గే తత్వం దుర్గా స్మృతా జనైః |
కాన్తారేష్వవసన్నానాం మగ్నానాం చ మహార్ణవే || ౨౧||
|(దస్యుభిర్వా నిరుద్ధానాం త్వం గతిః పరమా నృణామ||)
జలప్రతరణే చైవ కాన్తారేషు అవటేషు చ |
యే స్మరన్తి మహాదేవీం న చ సీదన్తి తే నరాః || ౨౨||
త్వం కీర్తిః శ్రీః ధృతిః సిద్ధిః హ్రీః విద్యా సన్తతిర్మతిః |
సన్ధ్యా రాత్రిః ప్రభా నిద్రా జ్యోత్స్నా కాన్తిః క్షమా దయా || ౨౩||
నృణాం చ బన్ధనం మోహం పుత్రనాశం ధనక్షయమ్ |
వ్యాధిం మృత్యుం భయం చైవ పూజితా నాశయిష్యసి || ౨౪||
సోహం రాజ్యాత్పరిభ్రష్టః శరణం త్వాం ప్రపన్నవాన్ |
ప్రణతశ్చ యథా మూర్ధ్నా తవ దేవి సురేశ్వరి || ౨౫||
త్రాహి మాం పద్మపత్రాక్షి సత్యే సత్యా భవస్వ నః |
శరణం భవ మే దుర్గే శరణ్యే భక్తవత్సలే || ౨౬||
ఏవం స్తుతా హి సా దేవీ దర్శయామాస పాణ్డవమ్ |
ఉపగమ్య తు రాజానం ఇదం వచనం అబ్రవీత్ || ౨౭||
శృణు రాజన్ మహాబాహో మదీయం వచనం ప్రభో |
భవిష్యతి అచిరాదేవ సంగ్రామే విజయస్తవ || ౨౮||
మమ ప్రసాదాత్ నిర్జిత్య హత్వా కౌరవ వాహినీమ్ |
రాజ్యం నిష్కణ్టకం కృత్వా భోక్ష్యసే మేదినీం పునః || ౨౯||
భ్రాతృభిః సహితో రాజన్ ప్రీతిం యాస్యసి పుష్కలామ్ |
మత్ప్రసాదాచ్చ తే సౌఖ్యం ఆరోగ్యం చ భవిష్యతి || ౩౦||
యే చ సంకీర్తయిష్యన్తి లోకే విగతకల్మషాః |
తేషాం తుష్టా ప్రదాస్యామి రాజ్యం ఆయుః వపుః సుతమ్ || ౩౧||
ప్రవాసే నగరే వాపి సంగ్రామే శతృసంకటే |
అటవ్యాం దుర్గకాన్తారే సాగరే గహనే గిరౌ || ౩౨||
యే స్మరిష్యన్తి మాం రాజన్ యథాహం భవతా స్మృతా |
న తేషాం దుర్లభం కించిత్ అస్మిన్ లోకే భవిష్యతి || ౩౩||
ఇదం స్తోత్రవరం భక్త్యా శృణుయాత్ వా ఫఠేత వా |
తస్య సర్వాణి కార్యాణి సిధ్ధిం యాస్యన్తి పాణ్డవాః || ౩౪||
మత్ప్రసాదాచ్చ వస్సర్వాన్ విరాటనగరే స్థితాన్ |
న ప్రజ్ఞాస్యన్తి కురవః నరా వా తన్నివాసినః || ౩౫||
ఇత్యుక్త్వా వరదా దేవీ యుధిష్ఠిరం అరిన్దమమ్ |
రక్షాం కృత్వా చ పాణ్డూనాం తత్రైవాన్తరధీయత || ౩౮||
                || ఓం తత్సత||
0 comments:

Post a Comment

Followers