Search Stotra Ratnakaram

Thursday, September 1, 2011

Shatru Samharaka Ekadanta Stotram

శత్రుసంహారకమేకదన్తస్తోత్రమ్


శ్రీగణేశాయ నమః |

సనత్కుమార ఉవాచ |
శ్రృణు శమ్భ్వాదయో దేవా మదాసురవినాశనే |
ఉపాయం కథయిష్యామి తత్కురుధ్వం మునీశ్వరాః || ౧||

గణేశం పూజయధ్వం వై యూయం సర్వే సమావృతాః |
స బాహ్యాన్తరసంస్థో వై హనిష్యతి మదాసురమ్ || ౨||

సనత్కుమారవాక్యం తచ్ఛృత్వా దేవర్షిసత్తమాః |
ఊచుస్తం ప్రణిపత్యాదౌ భక్తినమ్రాత్మకన్ధరాః || ౩||

దేవర్షయ ఊచుః |
కేనోపాయేన దేవేశం గణేశం మునిసత్తమమ్ |
పూజయామో విశేషేణ తం బ్రవీహి యథాతథమ్ || ౪||

ఏవం పృష్టో మహాయోగీ దేవైశ్చ మునిభిః సహ |
ఉవాచారాధనం తేభ్యో గాణపత్యో మహాయశాః || ౫||

ఏకాక్షరేణ తం దేవం హృదిస్థం గణనాయకమ్ |
విధినా పూజయధ్వం చ తుష్టస్తేన భవిష్యతి || ౬||

ధ్యానం తస్య ప్రవక్ష్యామి శ్రృణుధ్వం సురసత్తమాః |
యూయం తం తాదృశం ధ్యాత్వా తోషయధ్వం విధానతః || ౭||

ఏకదన్తం చతుర్బాహుం గజవక్త్రం మహోదరమ్ |
సిద్ధిబుద్ధిసమాయుక్తం మూషకారూఢమేవ చ || ౮||

నాభిశేషం సపాశం వై పరశుం కమలం శుభమ్ |
అభయం సన్దధన్తం చ ప్రసన్నవదనామ్బుజమ్ || ౯||

భక్తేభ్యో వరదం నిత్యమభక్తానాం నిషూదనమ్ |
ఏతాదృశం హృది ధ్యాత్వా సేవధ్వమేకదన్తకమ్ || ౧౦||

సర్వేషాం హృది సంస్థోయం బుద్ధిప్రేరకభావతః |
స్వయం బుద్ధిపతిః సాక్షాదాత్మా చ సర్వదేహినామ్ || ౧౧||

ఏకశబ్దాత్మికా మాయా దేహరూపా విలాసినీ |
దన్తః సత్తాత్మకః ప్రోక్తః శబ్దస్తత్ర న సంశయః || ౧౨||

మాయయా ధారకోయం వై సత్తామాత్రేణ సంస్థితః |
ఏకదన్తో గణేశో వై కథ్యతే వేదవాదిభిః || ౧౩||

సర్వసత్తాధరం పూర్ణమేకదన్తం గజాననమ్ |
సేవధ్వం భక్తిభావేన భవిష్యతి సదా సుఖమ్ || ౧౪||

ఏవముక్త్వా యయౌ యోగీ స సనత్కుమార ఆదరాత్ |
జయ హేరమ్బమన్త్రం వై సముచ్చరన్ ముఖేన సః || ౧౫||

తతో దేవగణాః సర్వే మునయస్తపసి స్థితాః |
ఏకాక్షరవిధానేన తోషయామాసురాదరాత్ || ౧౬||

పత్రభక్షా నిరాహారా వాయుభక్షా జలాశినః |
కన్దమూలఫలాహారాః కేచిత్కేచిద్బభూవిరే || ౧౭||

సంస్థితా ధ్యాననిష్ఠా వై జపహోమపరాయణాః |
నానాతపఃప్రభావేణ తోషయన్ గణనాయకమ్ || ౧౮||

గతేషు శతవర్షేషు  సన్తుష్ట శ్చైకదన్తకః |
ఆయయౌ తాన్వరాన్దాతుం ధ్యాతస్తైర్యాదృశస్తథా || ౧౯||

జగాద స తపోయుక్తాన్ మునీన్దేవాన్గజాననః |
వరం వృణుత తుష్టోహం దాస్యామి బ్రాహ్మణామరాః || ౨౦||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా హృష్టా దేవర్షయోభవన్ |
ఉన్మీల్య లోచనే దేవమపశ్యన్తం సమీపగమ్ || ౨౧||

దృష్ట్వా మూషకసంస్థం తం ప్రణేముస్తే గజాననమ్ |
మునయో దేవదేవేన్ద్రా పుపూజుర్భక్తిసంయుతాః || ౨౨||

పూజయిత్వా యథాన్యాయం ప్రణమ్య కరసమ్పుటాః |
తుష్టువురేకదన్తం తం భక్తినమ్రాత్మకన్ధరాః || ౨౩||

దేవర్షయ ఊచుః |
నమస్తే గజవక్త్రాయ గణేశాయ నమో నమః |
అనన్తానన్దభోక్త్రే వై బ్రహ్మణే బ్రహ్మరూపిణే || ౨౪||

ఆదిమధ్యాన్తహీనాయ చరాచరమయాయ తే |
అనన్తోదరసంస్థాయ నాభిశేషాయ తే నమః || ౨౫||

కర్త్రే పాత్రే చ సంహర్త్రే త్రిగుణానామధీశ్వర |
సర్వసత్తాధరాయైవ నిర్గుణాయ నమో నమః || ౨౬||

సిద్ధిబుద్ధిపతే తుభ్యం సిద్ధిబుద్ధిప్రదాయ చ |
బ్రహ్మభూతాయ దేవేశ సగుణాయ నమో నమః || ౨౭||

పరశుధారిణే తుభ్యం కమలహస్తశోభినే |
పాశాభయధరాయైవ మహోదరాయ తే నమః || ౨౮||

మూషకారూఢదేవాయ మూషకధ్వజినే నమః |
ఆదిపూజ్యాయ సర్వాయ సర్వపూజ్యాయ తే నమః || ౨౯||

సగుణాత్మకకాయాయ నిర్గుణమస్తకాయ తే |
తయోదభేదరూపేణ చైకదన్తాయ తే నమః || ౩౦||
వేదాన్తాగోచరాయైవ వేదాన్తలభ్యకాయ తే |
యోగాధీశాయ వై తుభ్యం బ్రహ్మాధీశాయ తే నమః || ౩౧||

అపారగుణధామాయానన్తమాయాప్రచారిణే |
నానావతారభేదాయ శాన్తిదాయ నమో నమః || ౩౨||

వయం ధన్యా వయం ధన్యా యైర్దృష్టో గణనాయకః |
బ్రహ్మభూతమయః సాక్షాత్ప్రత్యక్షం పురతః స్థితః || ౩౩||

ఏవం స్తుత్వా ప్రహర్షేణ ననృతుర్భక్తిసంయుతాః |
సాశ్రునేత్రాన్సరోమాఞ్చాన్దృష్ట్వా తాన్ఢుణ్ఢిరబ్రవీత్ || ౩౪||

ఏకదన్త ఉవాచ |
వరం వృణుత దేవేశా మునయశ్చ యథేప్సితమ్ |
దాస్యామి తం న సన్దేహో భవేత్యద్యపి దుర్లభం  || ౩౫||

భవత్కృతం మదీయం తత్ స్తోత్రం సర్వార్థదం భవేత్ |
పఠతే శ్రుణ్వతే దేవా నానాసిద్ధిప్రదం ద్విజాః || ౩౬||

శత్రునాశకరం చైవ సుఖానన్దప్రదాయకమ్ |
పుత్రపౌత్రాదికం సర్వం లభతే పాఠతో నరః || ౩౭||

గృత్సమద ఉవాచ |
ఏవం తస్య వచః శ్రుత్వా హర్షయుక్తాః సురర్షయః |
ఊచుస్తమేకదన్తం తే ప్రణమ్య భక్తిభావతః || ౩౮||

సురర్షయ ఊచుః |
యది తుష్టోసి సర్వేశ ఏకదన్త మహాప్రభో |
యది దేయో వరో నశ్చేజ్జహి దుష్టం మదాసురమ్ || ౩౯||

ఇతి శ్రీముద్గలపురాణాన్తర్గతం సనకాదికృతమేకదన్తస్తోత్రం సమాప్తమ్ |

0 comments:

Post a Comment

Followers