Search Stotra Ratnakaram

Wednesday, October 12, 2011

Lakshmi Stotram (Indra kritam)

ఇన్ద్రరచితలక్ష్మీస్తోత్రమ్


శ్రీగణేశాయ నమః |

ఓం నమః కమలవాసిన్యై నారాయణ్యై నమో నమః |
కృష్ణప్రియాయై సారాయై పద్మాయై చ నమో నమః || ౧||
పద్మపత్రేక్షణాయై చ పద్మాస్యాయై నమో నమః |
పద్మాసనాయై పద్మిన్యై వైష్ణవ్యై చ నమో నమః || ౨||
సర్వసమ్పత్స్వరూపాయై సర్వదాత్ర్యై నమో నమః |
సుఖదాయై మోక్షదాయై సిద్ధిదాయై నమో నమః || ౩||
హరిభక్తిప్రదాత్ర్యై చ హర్షదాత్ర్యై నమో నమః |
కృష్ణవక్షఃస్థితాయై చ కృష్ణేశాయై నమో నమః || ౪||
కృష్ణశోభాస్వరూపాయై రత్నపద్మే చ శోభనే |
సమ్పత్యధిష్ఠాతృదేవ్యై మహాదేవ్యై నమో నమః || ౫||
శన్యాధిష్ఠాదేవ్యై చ శస్యాయై చ నమో నమః |
నమో బుద్ధిస్వరూపాయై బుద్ధిదాయై నమో నమః || ౬||
వైకుణ్ఠే యా మహాలక్ష్మీర్లక్ష్మీః క్షీరోదసాగరే |
స్వర్గలక్ష్మీరిన్ద్రగేహే రాజలక్ష్మీర్నృపాలయే || ౭||
గృహలక్ష్మీశ్చ గృహిణాం గేహే చ గృహదేవతా |
సురభి సా గవాం మాతా దక్షిణా యజ్ఞకామనీ || ౮||
అదితిర్దేవమాతా త్వం కమలా కమలాలయే |
స్వాహా త్వం చ హవిర్దానే కవ్యదానే స్వధా స్మృతా || ౯||
త్వం హి విష్ణుస్వరూపా చ సర్వాధారా వసున్ధరా |
శుద్ధసత్వస్వరూపా త్వం నారాయణపరాయణా || ౧౦||
క్రోధహింసావర్జితా చ వరదా చ శుభాననా |
పరమార్థప్రదా త్వం చ హరిదాస్యప్రదా పరా || ౧౧||
యయా వినా జగత్ సర్వే భస్మీభూతమసారకమ్ |
జీవన్మృతం చ విశ్వం చ శవతుల్యం యయా వినా || ౧౨||
సర్వేషాం చ పరా త్వం హి సర్వబాన్ధవరూపిణీ |
యయా వినా న సమ్భాప్యో బాధ్వవైర్బాన్ధవః సదా || ౧౩||
త్వయా హీనో బన్ధుహీనస్త్వయా యుక్తః సబాన్ధవః |
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం త్వం చ కారణరూపిణీ || ౧౪||
యథా మాతా స్తనన్ధానాం శిశూనాం శైశవే సదా |
తథా త్వం సర్వదా మాతా సర్వేషాం సర్వరూపతాః || ౧౫||
మాతృహీన స్నత్యక్తః స చేజ్జీవతి దైవతః |
త్వయా హీనో జనః కోపి న జీవత్యేవ నిశ్చితమ్ || ౧౬||
సుప్రసన్నస్వరూపా త్వం మాం ప్రసన్నా భవామ్బికే |
వైరిగ్రస్తం చ విషయం దేహి మహ్యం సనాతని || ౧౭||
వయం యావత్ త్వయా హీనా బన్ధుహీనశ్చ భిక్షుకాః |
సర్వసమ్పద్విహీనాశ్చ తావదేవ హరిప్రియే || ౧౮||
రాజ్యం దేహి శ్రియం దేహి బలం దేహి సురేశ్వరి |
కీర్తి దేహి ధనం దేహి యశో మహ్యం చ దేహి వై || ౧౯||
కామం దేహి మతిం దేహి భోగాన్ దేహి హరిప్రియే |
జ్ఞానం దేహి చ ధర్మే చ సర్వసౌభాగ్యమీప్సితమ్ || ౨౦||
ప్రభావాం చ ప్రతాపం చ సర్వాధికారమేవ చ |
జయం పరాక్రమం యుద్ధే పరమైశ్వర్యమైవ చ || ౨౧||
ఇత్యుక్త్వా చ మహేన్ద్రశ్చ సర్వైః సురగణైః సహ |
ప్రణమామ సాశ్రునేత్రో మూర్ధ్నా చైవ పునః పునః || ౨౨||
బ్రహ్మా చ శఙ్కరశ్చైవ శేషో ధర్మశ్చ కేశవః |
సర్వేచక్రుః పరిహారం సురార్థే చ పునః పునః || ౨౩||
దేవేభ్యశ్చ వరం దత్వా పుష్పమాలాం మనోహరామ్ |
కేశవాయ దదౌ లక్ష్మీః సన్తుష్టా సురసంసది || ౨౪||
యయుర్దైవాశ్చ సన్తుష్టాః స్వం స్వం స్థానంచ నారద |
దేవీ యయౌ హరేః క్రోడం దృష్టా క్షీరోదశాయినః || ౨౫||
యయతుశ్చైయ స్వగృహం బ్రహ్మేశానీ చ నారద |
దత్వా శుభాశిషం తౌ చ దేవేభ్యః ప్రీతిపూర్వకమ్ || ౨౬||

ఫలశృతిః
ఇదం స్తోత్రం మహాపుణ్యం త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః |
కుబేరతుల్యః స భవేత్ రాజరాజేశ్వరో మహాన్ || ౨౭||
సిద్ధస్తోత్రం యది పఠేత్ సోపి కల్పతరూర్నరః |
పఞ్చలక్షజపేనైవ స్తోత్రసిద్ధిర్భవేన్నృణామ్ || ౨౮||
సిద్ధస్తోత్రం యది పఠేన్మాసమేకం చ సంయతః |
మహాసుఖీ చ రాజేన్ద్రో భవిష్యతి న సంశయః || ౨౯||

|| ఇతిశ్రీ ఇన్ద్రకృతం లక్ష్మీస్తోత్రమ్ సమ్పూర్ణమ్ ||
0 comments:

Post a Comment

Followers