Search Stotra Ratnakaram

Wednesday, March 28, 2012

MandaSmitha Shatakam -Muka Panchashathi


II మందస్మిత శతకం II
(Source:-  షణ్ముఖసదనం )
బధ్రీమో వయమంజలిం ప్రతిదినం బన్ధచ్ఛిదే దేహినాం
కందర్పాగమతన్త్ర మూలగురవే కళ్యాణ కేళీభువే I
కామాక్ష్యా ఘనసార పుంజరజసే కామద్రుహశ్చక్షుషాం
మందార స్తబక ప్రభామదముషే మందస్మిత జ్యోతిషే II 1 II

సఘ్రీచే నవమల్లికాసుమనసాం నాసాగ్రముక్తామణేః
ఆచార్యాయ మృణాల కాండమహసాం నైసర్గికాయ ద్విషే I
స్వర్ధున్యా సహ యుధ్వనేహిమరుచేః అర్ధాసనాధ్యాసినే
కామాక్ష్యాః స్మితమంజరీధవళిమ అద్వైతాయ తస్మై నమః II 2 II

కర్పూర ద్యుతి చాతురీం అతితరాం అల్పీయసీం కుర్వతీ
దౌర్భాగ్యో దయమేవ సంవిదధతీ దౌషాకరీణాం త్విషామ్ I
క్షుల్లానేవ మనోజ్ఞ మల్లి నికరాన్ ఫుల్లానపి వ్యంజతీ
కామాక్ష్యా మృదులస్మితాంశులహరీ కామప్రసూరస్తు మే II 3 II


యా పీనస్తనమండలోపరి లసత్కర్పూరలేపాయతే
యా నీలేక్షణరాత్రి కాన్తితతిషు జ్యోత్స్నాప్రరోహాయతే I
యా సౌందర్యధునీతరఙ్గతతిషు వ్యాలోలహంసాయతే
కామాక్ష్యాః శిశిరీకరోతు హృదయం సా మే స్మితప్రాచురీ II 4 II

యేషాం గచ్ఛతి పూర్వపక్షసరణిం కౌముద్వతః శ్వేతిమా
యేషాం సంతతమారురుక్షతి తులాకక్ష్యాం శరచ్చన్ద్రమాః I
యేషామిచ్ఛతి కమ్బురప్య సులభాం అంతేవ సత్ప్రక్రియాం
కామాక్ష్యా మమతాం హరన్తు మమ తే హాసత్విషాఙ్కురాః II 5 II

ఆశాసీమసు సంతతం విదధతీ నైశాకరీం వ్యాక్రియాం
కాశానాం అభిమానభఙ్గ కలనా కౌశల్యమాబిభ్రతీ I
ఈశానేన విలోకితా సకుతుకం కామాక్షి తే కల్మష-
క్లేశాపాయకరీ చకాస్తిలహరీ మందస్మితజ్యోతిషామ్ II 6 II

ఆరూఢస్య సమున్నత స్తనతటీ సామ్రాజ్య సింహాసనం
కందర్పస్య విభోర్జగత్రయజయ ప్రాకట్యముద్రానిధేః I
యస్యాశ్చామరచాతురీం కలయతే రశ్మిఛ్ఛటా చంచలా
సా మందస్మితమంజరీ భవతు నః కామాయ కామాక్షి తే II 7 II

శంభోర్యా పరిరంభసంభ్రమవిధౌ నైర్మల్య సీమానిధిః
గైర్వాణీవ తరఙ్గిణీ కృత మృదుస్యన్దాం కళిన్దాత్మజామ్ I
కల్మాషీ కురుతే కళంకసుషమాం కంఠస్థలీచుంబినీం
కామాక్ష్యాః స్మితకందలీ భవతు నః కళ్యాణసందోహినీ II 8 II

జేతుం హారలతామివ స్తనతటీం సంజగ్ముషీ సంతతం
గంతుం నిర్మలతామివ ద్విగుణితాం మగ్నా కృపాస్త్రోతసి I
లబ్ధుం విస్మయనీయతామివ హరం రాగాకులం కుర్వతీ
మంజుస్తే స్మితమంజరీ భవభయం మథ్నాతు కామాక్షి మే II9II

శ్వేతాపి ప్రకటం నిషాకరరుచాం మాలిన్యమాతన్వతీ
శీతాపి స్మరపావకం పశుపతేః సంధుక్షయన్తీ సదా I
స్వాభావ్యాత్ అధరాశ్రితాపి నమతాం ఉచ్చైర్దిశంతీ గతిం
కామాక్షి స్ఫుటమన్తరా స్ఫురతు నః త్వన్మందహాసప్రభా II 10 II

వక్త్రశ్రీ సరసీజలే తరలిత భ్రూవల్లికల్లోలితే
కాలిమ్నా దధతీ కటాక్షజనుషా మాధువ్రతీం వ్యాపృతిమ్ I
నిర్నిద్రామల పుండరీక కుహనా పాండిత్యమాబిభ్రతీ
కామాక్ష్యాః స్మితచాతురీ మమ మనః కాతర్యమున్మూలయేత్ II11 II

నిత్యంబాధిత బన్ధుజీవమధరం మైత్రీజుషం పల్లవైః
శుద్ధస్య ద్విజమండలస్య చ తిరస్కర్తారమప్యాశ్రితా I
యా వైమల్యవతీ సదైవ నమతాం చేతః పునీతేతరాం
కామాక్ష్యా హృదయం ప్రసాదయతు మే సా మందహాసప్రభా     II 12 II
దృహ్యన్తీ తమసే ముహుః కుముదినీ సాహాయ్యమాబిభ్రతీ
యాన్తీ చన్ద్రకిశోరశేఖరవపుః సౌధాఙ్గణే ప్రేఙ్ఖణమ్ I
జ్ఞానామ్భోనిధివీచికాం సుమనసాం కూలంకషాం కుర్వతీ
కామాక్ష్యాః స్మితకౌముదీ హరతు మే సంసారతాపోదయమ్     II 13 II

కాశ్మీరద్రవధాతు కర్దమరుచా కల్మాషతాం బిభ్రతీ
హంసౌఘైరివ కుర్వతీ పరిచితిం హారీకృతైర్మౌక్తికైః I
వక్షో జన్మతుషారశైలకటకే సంచారమాతన్వతీ
కామాక్ష్యా మృదులస్మితద్యుతిమయీ భాగీరథీ భాసతే II 14 II

కమ్బోర్వంశపరంపరా ఇవ కృపాసంతానవల్లీభువః
సంఫుల్లస్తబకా ఇవ ప్రసృమరా మూర్తాః ప్రసాదా ఇవ I
వాక్పీయూషకణా ఇవ త్రిపథగా పర్యాయభేదా ఇవ
భ్రాజన్తే తవ మందహాసకిరణాః కాంచీపురీనాయికే II 15 II

వక్షోజే ఘనసారపత్రరచనా భఙ్గీ సపత్నాయితా
కంఠే మౌక్తికహారయష్టి కిరణ వ్యాపారముద్రాయితా I
ఓష్ఠశ్రీ నికురుమ్బపల్లవపుటే ప్రేఙ్ఖత్ప్రసూనాయితా
కామాక్షి స్ఫురతాం మదీయహృదయే త్వన్మందహాసప్రభా II16II

యేషాం బిన్దురివోపరి ప్రచలితో నాసాగ్రముక్తామణిః
యేషాం దీన ఇవాధికంఠమయతే హారః కరాలమ్బనమ్ I
యేషాం బంధురివోష్ఠయోరరుణిమా ధత్తే స్వయం రంజనం
కామాక్ష్యాః ప్రభవన్తు తే మమ శివోల్లాస్సాయ హాసాంకురాః II17II

యా జాడ్యాంబునిధిం క్షిణోతి భజతాం వైరాయతే కైరవైః
నిత్యం యాం నియమేన యా చ యతతే కర్తుం త్రిణేత్రోత్సవమ్ I
బింబం చాన్ద్రమసం చ వంచయతి యా గర్వేణ సా తాదృశీ
కామాక్షి స్మితమంజరీ తవ కథం జ్యోత్స్నేత్యసౌ కీర్త్యతే II 18 II

ఆరూఢా రభసాత్పురః పురరిపోః ఆశ్లేషణోపక్రమే
యా తే మాతరుపైతి దివ్యతటినీ శఙ్కాకరీ తత్క్షణమ్ I
ఓష్ఠౌ వేపయతి భ్రువౌ కుటిలయతి ఆనమ్రయత్యాననం
తాం వందే మృదుహాసపూర సుషమాం ఏకామ్రనాథప్రియే II19II

వక్త్రేందోస్తవ చంద్రికా స్మితతతిః వల్గు స్ఫురన్తీ సతాం
స్యాచ్చేద్యుక్తమిదం చకోరమనసాం కామాక్షి కౌతూహలమ్ I
ఏతత్ చిత్రమహర్నిశం యదధికామేషా రుచిం గాహతే
బింబోష్ఠద్యుమణిప్రభాస్వపి చ యద్బిబ్బోకమాలంబతే II 20 II

సాదృశ్యం కలశాంబుధేర్వహతి యత్ కామాక్షి మందస్మితం
శోభాం ఓష్ఠరుచాంబ విద్రుమభవాం ఏతద్భిదాం బ్రూమహే I
ఏకస్మాదుదితం పురా కిల పపౌ శర్వః పురాణః పుమాన్
ఏతన్మధ్యసముద్భవం రసయతే మాధుర్యరూపం రసమ్ II21 II


ఉత్తుఙ్గ స్తనకుమ్భశైలకటకే విస్తారికస్తూరికా-
పత్రశ్రీజుషి చంచలాః స్మితరుచః కామాక్షి తే కోమలాః I
సంధ్యాదీధితిరంజితా ఇవ ముహుః సాంద్రాధరజ్యోతిషా
వ్యాలోలామల శారదాభ్ర శకల వ్యాపారమాతన్వతే II 22 II

క్షీరం దూరత ఏవ తిష్ఠతు కథం వైమల్యమాత్రాదిదం
మాతస్తే సహపాఠవీథిమయతాం మందస్మితైర్మంజులైః I
కిం చేయం తు భిదాస్తి దోహనవశాత్ ఏకం తు సంజాయతే
కామాక్షి స్వయమర్థితం ప్రణమతాం అన్యత్తు దోదుహ్యతే II23 II

కర్పూరైరమృతైర్జగజ్జనని తే కామాక్షి చన్ద్రాతపైః
ముక్తాహార గుణైర్మృణాలవలయైః ముగ్ధస్మిత శ్రీరియమ్ I
శ్రీకాంచీపురనాయికే సమతయా సంస్తూయతే సజ్జనైః
తత్తా దృంభమ తాపశాన్తివిధయే కిం దేవి మన్దాయతే II 24 II

మధ్యేగర్భిత మంజువాక్యలహరీ మాధ్వీఝరీ శీతలా
మందారస్తబకాయతే జనని తే మందస్మితాంశుచ్ఛటా I
యస్యా వర్ధయితుం ముహుర్వికసనం కామాక్షి కామద్రుహో
వల్గుర్వీక్షణ విభ్రమవ్యతికరో వాసన్తమాసాయతే II 25 II

బింబోష్ఠద్యుతిపుంజరంజిత రుచిః త్వన్మందహాసచ్ఛటా
కళ్యాణం గిరిసార్వభౌమతనయే కల్లోలయత్వాశు మే I
ఫుల్లన్మల్లిపినద్ధహల్లకమయీ మాలేవ యా పేశలా
శ్రీకాంచీశ్వరి మారమర్దితుః ఉరోమధ్యే ముహుర్లంబతే II 26 II

బిభ్రాణా శరదభ్రవిభ్రమదశాం విద్యోతమానాప్యసౌ
కామాక్షీ స్మితమంజరీ కిరతి తే కారుణ్యధారారసమ్ I
ఆశ్చర్యం శిశిరీకరోతి జగతీశ్చాలోక్య చైనామహో
కామం ఖేలతి నీలకణ్ఠహృదయం కౌతూహలాందోలితమ్ II 27 II

ప్రేఙ్ఖత్ ప్రౌఢకటాక్ష కుంజకుహరేషు అత్యచ్ఛగుచ్ఛాయితం
వక్త్రేందుచ్ఛవిసింధువీచినిచయే ఫేనప్రతానాయితమ్ I
నైరన్తర్య విజృంభిత స్తనతటే నైచోలపట్టాయితం
కాలుష్యం (కల్మాషం) కబలీకరోతు మమ తే కామాక్షి మందస్మితమ్ II 28 II

పీయూషం తవ మన్థరస్మితమితి వ్యర్థైవ సాపప్రథా
కామాక్షి ధ్రువమీదృశం యది భవేత్ ఏతత్ కథం వా శివే I
మందారస్య కథాలవం న సహతే మథ్నాతి మందాకినీం
ఇందుం నిందతి కీర్తితే
పి కలశీపాథోధిమీర్ష్యాయాతే II 29 II

విశ్వేషాం నయనోత్సవం వితనుతాం విద్యోతతాం చంద్రమా
విఖ్యాతో మదనాన్తకేన ముకుటీమధ్యే చ సంమాన్యతామ్ I
ఆః కిం జాతమనేన హాససుషమాం ఆలోక్య కామాక్షి తే
కాలంకీమవలంబతే ఖలు దశాం కల్మాష హీనో
ప్యసౌ II 30 II

చేతః శీతలయన్తు నః పశుపతేరానంద జీవాతవో
నమ్రాణాం నయనాధ్వసీమసు శరచ్చంద్రాతపోపక్రమాః I
సంసారాఖ్యసరోరుహాకర ఖలీకారే తుషారోత్కరాః
కామాక్షి స్మరకీర్తిబీజనికరాః త్వన్మందహాసాఙ్కురాః II 31 II

కర్మౌఘాఖ్యతమః కచాకచి కరాన్ కామాక్షి సంచిన్తయే
త్వన్మందస్మిత రోచిషాం త్రిభువన క్షేమంకరానఙ్కురాన్ I
యే వక్త్రం శిశిరశ్రియో వికసితం చంద్రాతపామ్భోరుహత్
వేషోద్ధేషోణచాతురీమివ తిరస్కర్తుం పరిష్కుర్వతే II 32 II

కుర్యుర్నః కులశైలరాజతనయే కూలంకషం మఙ్గళం
కుందస్పర్ధనచుంచవస్తవ శివే మందస్మిత ప్రక్రమాః I
యే కామాక్షి సమస్తసాక్షినయనం సంతోషయన్తీశ్వరం
కర్పూరప్రకరా ఇవ ప్రసృమరాః పుంసామసాధారణాః II 33 II

కమ్రేణ స్నపయస్వ కర్మకుహనాచోరేణ మారాగమ-
వ్యాఖ్యా శిక్షణదీక్షితేన విదుషామక్షీణలక్ష్మీపుషా I
కామాక్షి స్మితకందలేన కలుషస్ఫోటక్రియాచుంచునా
కారుణ్యామృత వీచికావిహరణ ప్రాచుర్యధుర్యేణ మామ్ II 34 II

త్వన్మందస్మిత కందలస్య నియతం కామాక్షి శఙ్కామహే
బింబః కశ్చన నూతనః ప్రచలితో నైశాకరః శీకరః I
కించ క్షీరపయోనిధిః ప్రతినిధిః స్వర్వాహినీ వీచికా-
బిబ్వోకో
పి విడమ్బ ఏవ కుహనా మల్లీమతల్లీరుచః II 35 II

దుష్కర్మార్కనిసర్గ కర్కశం అహస్సంపర్కతప్తం మిలత్-
పఙ్కం శంకరవల్లభే మమ మనః కాంచీపురాలంక్రియే (కామాక్షి కాంచీశ్వరీ) I
అంబ త్వన్మృదులస్మితామృతరసే మంక్త్వా విధూయ వ్యథాం-
ఆనందోదయ సౌధ శృఙ్గ పదవీం ఆరోఢుమాకాంక్షతి II 36 II

నమ్రాణాం నగరాజశేఖరసుతే నాకాలయానాం పురః
కామాక్షి త్వరయా విపత్ప్రశమనే కారుణ్యధారాః కిరణ్ I
ఆగచ్ఛంతమనుగ్రహం ప్రకటయన్ ఆనందబీజాని తే
నాసీరే మృదుహాస ఏవ తనుతే నాథే సుధాశీతలః II 37 II

కామాక్షి ప్రథమానవిభ్రమనిధిః కందర్పదర్పప్రసూః
ముగ్ధస్తే మృదుహాస ఏవ గిరిజే ముష్ణాతు మే కిల్బిషమ్ I
యం ద్రష్టుం విహితే కరగ్రహ ఉమే శంభుస్త్రపామీలితం
స్వైరం కారయతి స్మ తాండవ వినోదానందినా తండునా II 38 II

క్షుణ్ణం కేనచిదేవ ధీరమనసా కుత్రాపి నానాజనైః
కర్మగ్రంథి నియంత్రితైరసుగమం కామాక్షి సామాన్యతః I
ముగ్ధైర్ద్రష్టుమశక్యమేవ మనసా మూఢస్య మే మౌక్తికం
మార్గం దర్శయతు ప్రదీప ఇవ తే మందస్మితశ్రీరియమ్ II 39 II

జ్యోత్స్నాకాంతిభిరేవ నిర్మలతరం నైశాకరం మండలం
హంసైరేవ శరద్విలాససమయే వ్యాకోచమమ్భోరుహమ్ I
స్వఛ్ఛైరేవ వికస్వరైరుడుగణైః కామాక్షి బింబం దివః
పుణ్యైరేవ మృదుస్మితైస్తవ ముఖం పుష్ణాతి శోభాభరమ్ II 40 II

మానగ్రన్థివిధుంతుదేన రభసాదాస్వాద్యమానే నవ
ప్రేమాడమ్బర పూర్ణిమా హిమకరే కామాక్షి తే తత్క్షణమ్ I
ఆలోక్య స్మితచంద్రికాం పునరిమామున్మీలనం జగ్ముషీం
చేతః శీలయతే చకోరచరితం చంద్రార్ధచూడామణేః II 41 II

కామాక్షి స్మితమంజరీం తవ భజే యస్యాస్త్విషామఙ్కురాన్-
ఆపీనస్తనపానలాలసతయా నిశ్శఙ్కమఙ్కేశయః I
ఊర్ధ్వం వీక్ష్య వికర్షతి ప్రసృమరానుద్దామయా శుణ్డయా
సూనుస్తే బిసశఙ్కయాశు కుహనాదంతావలగ్రామణీః II 42 II

గాఢాశ్లేషవిమర్దసంభ్రమవశాత్ ఉద్దామ ముక్తాగుణ
ప్రాలంబే కుచకుంభయోర్విగళితే దక్షద్విషో వక్షసి I
యా సఖ్యేన పినహ్యతి ప్రచురయా భాషా తదీయాం దశాం
సా మే ఖేలతు కామకోటి హృదయే సాంద్రస్మితాంశుచ్ఛటా      II 43 II

మందారే తవ మన్థరస్మితరుచాం మాత్సర్యమాలోక్యతే
కామాక్షి స్మరశాసనే చ నియతో రాగోదయో లక్ష్యతే I
చాన్ద్రీషు ద్యుతిమంజరీషు చ మహాన్ద్వేషాఙ్కురో దృశ్యతే
శుద్ధానాం కథమీదృశీ గిరిసుతే
శుద్ధా దశా కథ్యతామ్ II 44 II

పీయూషం ఖలు పీయతే సురజనైః దుగ్ధాంబుధిర్మథ్యతే
మాహేశైశ్చ జటాకలాపనిగడైః మందాకినీ నహ్యతే I
శీతాంశుః పరిభూయతే చ తమసా తస్మాదనేతాదృశీ
కామాక్షి స్మితమంజరీ తవ వచో వైదగ్ధ్యముల్లఙ్ఘ్యతే II 45 II

ఆశఙ్కే తవ మన్దహాస లహరీం అన్యాదృశీం చంద్రికాం
ఏకామ్రేశకుటుమ్బిని ప్రతిపదం యస్యాః ప్రభాసంగమే I
వక్షోజామ్బురుహే న తే రచయతః కాంచిద్దశాం కౌఙ్భలీం
ఆస్యాంభోరుహమంబ కించ శనకైరాలంబతే ఫుల్లతామ్ II 46 II

ఆస్తీర్ణాధరకాంతి పల్లవచయే పాతం ముహుర్జగ్ముషీ
మారద్రోహిణి కందలత్ స్మరశర జ్వాలావలీర్వ్యంజతీ I
నిందంతీ ఘనసారహారవలయ జ్యోత్స్నామృణాళాని తే
కామాక్షి స్మితచాతురీ విరహిణీరీతిం జగాహేతరామ్ II 47 II

సూర్యాలోకవిధౌ వికాసమధికం యాన్తీ హరన్తీ తమః-
సందోహం నమతాం నిజస్మరణతో దోషాకరద్వేషిణీ I
నిర్యాన్తీ వదనారవింద కుహరాత్ నిర్ధూతజాడ్యా నృణాం
శ్రీ కామాక్షి తవ స్మితద్యుతిమయీ చిత్రీయతే చంద్రికా II 48 II

కుణ్ఠీకుర్యురమీ కుబోధఘటనాం అస్మన్మనోమాథినీం
శ్రీకామాక్షి శివంకరాః తవ శివే శ్రీమందహాసాఙ్కురాః I
యే తన్వంతి నిరన్తరం తరుణిమస్తమ్బేరమగ్రామణీ-
కుంభద్వంద్వవిడమ్బిని స్తనతటే ముక్తాకుథాడమ్బరమ్ II49 II

ప్రేఙ్ఖన్తః శరదంబుదా ఇవ శనైః ప్రేమానిలైః ప్రేరితాః 
మజ్జన్తో మదనారికణ్ఠసుషమాసింధౌ ముహుర్మంథరమ్ I
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితాంశునికరాః శ్యామాయమానశ్రియో
నీలాంభోధరనైపుణీం తత ఇతో నిర్నిద్రయన్త్యంజసా II 50 II 

వ్యాపారం చతురాననైక విహృతౌ వ్యాకుర్వతీ కుర్వతీ
రుద్రాక్షగ్రహణం మహేశి సతతం వాగూర్మికల్లోలితా I
ఉత్ఫుల్లం ధవళారవిన్దమధరీ కృత్య స్ఫురన్తీ సదా
శ్రీకామాక్షి సరస్వతీ విజయతే త్వన్మందహాసప్రభా II 51 II


కర్పూరద్యుతి తస్కరేణ మహాసా కల్మాషయత్యాననం
శ్రీకాంచీపురనాయికే (శ్రీకామాక్షి శివప్రియ) పతిరివ శ్రీమందహాసోపి తే I
ఆలిఙ్గత్యతిపీవరాం స్తనతటీం బింబాధరం చుంబతి
ప్రౌఢం రాగభరం వ్యనక్తి మనసో ధైర్యం ధునీతేతరామ్ II 52 II

వైశద్యేన చ విశ్వతాపహరణ క్రీడాపటీయస్తయా
పాండిత్యేన పచేలిమేన జగతాం నేత్రోత్సవోత్పాదనే I
కామాక్షి స్మితకందలైస్తవ తులాం ఆరోఢుముద్యోగినీ
జ్యోత్స్నాసౌ జలరాశిపోషణతయా దూష్యాం ప్రపన్నా దశామ్    II 53 II

లావణ్యామ్బుజినీ మృణాలవలయైః శృఙ్గార గంధద్విప-
గ్రామణ్యః శ్రుతి చామరైః తరుణిమస్వారాజ్యతేజోఙ్కురైః I
ఆనందామృత సింధువీచి పృషతైః ఆస్యాబ్జహంసైస్తవ
శ్రీకామాక్షి మథాన మందహసితైః మక్తం మనఃకల్మషమ్ II 54 II
ఉత్తుఙ్గస్తనమండలీ పరిచలత్ మాణిక్యహారచ్ఛటా-
చంచత్ ఛోణిమ పుంజమధ్యసరణిం మాతః పరిష్కుర్వతీ I
యా వైదగ్ధ్యముపైతి శంకరజటా కాంతారవాటీ పతత్-
స్వర్వాపీపయసః స్మితద్యుతిరసౌ కామాక్షి తే మంజులా II 55 II

సన్నామైకజుషా జనేన సులభం సంసూచయన్తీ శనైః -
ఉత్తుఙ్గస్య చిరాదనుగ్రహతరోః ఉత్పత్స్యమానం ఫలమ్ I
ప్రాథమ్యేన వికస్వరా కుసుమవత్ ప్రాగల్భ్యమభ్యేయుషీ
కామాక్షి స్మితచాతురీ తవ మమ క్షేమంకరీ కల్పతామ్ II 56 II

ధానుష్కాగ్రసరస్య లోలకుటిల భ్రూలేఖయా బిభ్రతో
లీలాలోకశిలీముఖం నవవయస్సామ్రాజ్యలక్ష్మీపుషః I
జేతుం మన్మథమర్దినం జనని తే కామాక్షి హాసః స్వయం
వల్గుర్విభ్రమభూభృతో వితనుతే సేనాపతి ప్రక్రియామ్ II 57 II


యన్నాకంపత కాలకూటకబలీకారే చుచుమ్బే న యద్-
గ్లాన్యా చక్షుషి రూషితానలశిఖే రుద్రస్య తత్తాదృశమ్ I
చేతో యత్ప్రసభం స్మరజ్వరశిఖిజ్వాలేన లేలిహ్యతే
తత్కామాక్షి తవ స్మితాంశుకలికాహేలాభవం ప్రాభవమ్ II 58 II

సంభిన్నేవ సుపర్వలోకతటినీ వీచీచయైర్యామునైః
సంమిశ్రేవ శశాఙ్కదీప్తిలహరీ నీలైర్మహానీరదైః I
కామాక్షి స్ఫురితా తవ స్మితరుచిః కాలాంజనస్పర్ధినా  
కాలిమ్నా కచరోచిషాం వ్యతికరే కాంచిద్దశామశ్నుతే II 59 II

జానీమో జగదీశ్వరప్రణయిని త్వన్మందహాసప్రభాం
శ్రీకామాక్షి సరోజినీమభినవాం ఏషా యతః సర్వదా I
ఆశ్యేన్దోరవలోకేన పశుపతేరభ్యేతి సంఫుల్లతాం
తంద్రాలుస్తదభావ ఏవ తనుతే తద్వైపరీత్యక్రమమ్ II 60 II 


యాన్తీ లోహితి మానమభ్రతటినీ ధాతుచ్ఛటాకర్దమైః
భాన్తీ బాలగభస్తిమాలికిరణైః మేఘావలీ శారదీ I
బింబోష్ఠద్యుతిపుంజచుంబనకలా శోణాయమానేన తే
కామాక్షి స్మితరోచిషా సమదశామారోఢుమాకాంక్షతే II 61 II

శ్రీకామాక్షి ముఖేన్దుభూషణమిదం మందస్మితం తావకం
నేత్రానందకరం తథా హిమకరో గచ్ఛేద్యథా తిగ్మతాం I
శీతం దేవి తథా యథా హిమజలం సంతాపముద్రాస్పదం
శ్వేతం కించ తథా యథా మలినతాం ధత్తే చ ముక్తామణిః II62II

త్వన్ మందస్మిత మంజరీం ప్రసృమరాం కామాక్షి చన్ద్రాతపం
సన్తః సంతతమామనన్త్యమలతా తల్లక్షణం లక్ష్యతే I
అస్మాకం న ధునోతి తాపకమధికం ధూనోతి నాభ్యన్తరం
ధ్వాన్తం తత్ఖలు దుఃఖినో వయమిదం కేనేతి నో విద్మహే II 63 II


నమ్రస్య ప్రణయప్రరూఢ కలహచ్ఛేదాయ పాదాబ్జయోః
మందం చంద్రకిశోరశేఖరమణేః కామాక్షి రాగేణ తే I
బన్ధూక ప్రసవశ్రియం జితవతో బంహీయసీం తాదృశీం
బింబోష్ఠస్య రుచిం నిరస్యహసిత జోత్స్నావయస్యాయతే II 64 II

ముక్తానాం పరిమోచనం విదధతత్ తత్ప్రీతినిష్పాదిని
భూయో దూరత ఏవ ధూతమరుతః తత్పాలనం తన్వతీ I
ఉద్భూతస్య జలాంతరాదవిరతం తద్దూరతాం జగ్ముషీ
కామాక్షి స్మితమంజరీ తవ కథం కంబోస్తులామశ్నుతే II 65 II

శ్రీకామాక్షి తవ స్మితద్యుతిఝరీ వైదగ్ధ్యలీలాయితం
పశ్యంతోపి నిరంతరం సువిమలం మన్యా జగన్మండలే I
లోకం హాసయితుం కిమర్థమనిశం ప్రాకాశ్యమాతన్వతే
మందాక్షం విరహయ్య మఙ్గళతరం మందారచంద్రాదయః II66 II


క్షీరాబ్ధేరపి శైలరాజతనయే త్వన్ మందహాసస్య చ
శ్రీకామాక్షి వలక్షిమోదయనిధేః కించిద్భిదాం బ్రూమహే I
ఏకస్మై పురుషాయ దేవి స దదౌ లక్ష్మీం కదాచిత్పురా
సర్వేభ్యోపి దదాత్యసౌ తు సతతం లక్షీం చ వాగీశ్వరీమ్ II67 II

శ్రీకాంచీపుర రత్నదీపకలికే తాన్యేవ మేనాత్మజే
చాకోరాణి కులాని దేవి సుతరాం ధన్యాని మన్యామహే I
కంపాతీర కుటుంబచంక్రమకలా చుంచూని చంచూపుటైః (కామాక్షి తే)
నిత్యం యాని తవ స్మితేందుమహసాం ఆస్వాదమాతన్వతే      II 68 II

శైత్యప్రక్రమమాశ్రితోపి నమతాం జాడ్యప్రథాం ధూనయన్
నైర్మల్యం పరమం గతోపి గిరిశం రాగాకులం చారయన్ I
లీలాలాప పురస్సరోపి సతతం వాచంయమాన్ప్రీణయన్
కామాక్షి స్మితరోచిషాం తవ సముల్లాసః కథం వర్ణ్యతే II 69 II

శ్రోణీచంచలమేఖలాముఖరితం లీలాగతం మన్థరం
భ్రువల్లీచలనం కటాక్షవలనం మందాక్ష వీక్షాచణమ్ I
యద్వైదగ్ధ్యముఖేన మన్మథరిపుం సంమోహయన్త్యంజసా
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితాయ సతతం తస్మై నమస్కుర్మహే II 70 II 

శ్రీకామాక్షి మనోజ్ఞమందహసిత జ్యోతిష్ప్రరోహే తవ
స్ఫీతశ్వేతిమ సార్వభౌమసరణి ప్రాగల్భ్యమభ్యేయుషి I
చంద్రోయం యువరాజతాం కలయతే చేటీధురం చంద్రికా
శుద్ధా (గంగా) సా చ సుధాఝరీ సహచరీ సాధర్మ్యమాలంబతే  II 71 II

జ్యోత్స్నా కిం తనుతే ఫలం తనుమతామౌష్ణ్యప్రశాంతిం వినా
త్వన్మందస్మితరోచిషా తనుమతాం కామాక్షి రోచిష్ణునా I
సంతాపో వినివార్యతే నవవయః ప్రాచుర్యమంకూర్యతే
సౌందర్యం పరిపూర్యతే జగతి సా కీర్తిశ్చ సంచార్యతే II 72 II

వైమల్యం కుముదశ్రియాం హిమరుచః కాన్త్యైవ సంధుక్ష్యతే
జ్యోత్స్నారోచిరపి ప్రదోషసమయం ప్రాప్యైవ సంపద్యతే I
స్వచ్ఛత్వం నవమౌక్తికస్య పరమం సంస్కారతో దృశ్యతే
కామాక్ష్యాః స్మితదీధితేర్విశదిమా నైసర్గికో భాసతే II 73 II

ప్రాకాశ్యం పరమేశ్వరప్రణయిని త్వన్మందహాసశ్రియః
శ్రీకామాక్షి మమ క్షిణోతు మమతా వైచక్షణీమక్షయామ్ I
యద్భీత్యేవ నిలీయతే హిమకరో మేఘోదరే శుక్తికా-
గర్భే మౌక్తిక మండలీ చ సరసీమధ్యే మృణాలీ చ సా II 74 II

హేరమ్బే చ గుహే చ హర్షభరితం వాత్సల్య మంకూరయత్
మారద్రోహిణి పూరుషే సహభువం ప్రేమాంకురం వ్యంజయత్ I
ఆనమ్రేషు జనేషు పూర్ణ కరుణా వైదగ్ధ్య ముత్తాలయత్
కామాక్షి స్మితమంజసా తవ కథంకారం మయా కథ్యతే  II 75 II


సంకృద్ధ ద్విజరాజకోప్యవిరతం కుర్వంద్విజైః సంగమం
వాణీపద్ధతి దూరగోపి సతతం తత్సాహచర్యం వహన్ I
అశ్రాంతం పశుదుర్లభోపి కలయన్ పత్యౌ పశూనాం రతిం
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితామృతరసస్యందో మయి స్పందతామ్       II 76 II

శ్రీకామాక్షి మహేశ్వరే నిరుపమ ప్రేమాఙ్కుర ప్రక్రమమ్
నిత్యం యః ప్రకటీకరోతి సహజాం ఉన్నిద్రయన్ మాధురీమ్ I
తత్తాదృక్తవ మందహాస మహిమా మాతః కథం మానితాం
తన్మూర్ధ్నా సురనిమ్నగాం చ కలికామిందోశ్చ తాం నిందతి     II 77 II

యే మాధుర్య విహారమంటపభువో యే శైత్యముద్రాకరాః
యే వైశద్య దశావిశేష సుభగాస్తే మందహాసాంకురాః I
కామాక్ష్యాః సహజం గుణత్రయమిదం పర్యాయతః కుర్వతాం
వాణీ గుమ్ఫనడంబరే చ హృదయే కీర్తిప్రరోహే చ మే II 78 II  
కామాక్ష్యా మృదులస్మితాంశునికరా దక్షాంతకే వీక్షణే
మందాక్షగ్రహిలా హిమద్యుతి మయుఖాక్షేపదీక్షాంకురాః I
దాక్ష్యం పక్ష్మలయంతు మాక్షిక గుడద్రాక్షాభవం వాక్షు మే
సూక్ష్మం మోక్షపథం నిరీక్షితుమపి ప్రక్షాలయేయుర్మనః II 79 II

జాత్యా శీతలశీతలాని మధురాణ్యేతాని పూతాని తే
గాంగానీవ పయాంసి దేవి పటలాన్యల్పస్మిత జ్యోతిషామ్ I
ఏనః పంక పరంపరా మలినితాం ఏకామ్రనాథప్రియే
ప్రజ్ఞానాత్సుతరాం మదీయధిషణాం ప్రక్షాలయంతు క్షణాత్       II 80 II 

అశ్రాంతం పరతంత్రితః పశుపతిః త్వన్మన్దహాసాంకురైః
శ్రీకామాక్షి తదీయ వర్ణసమతాసంగేన శఙ్కామహే I
ఇందుం నాకధునీం చ శేఖరయతే మాలాం చ ధత్తే నవైః
వైకుంఠైరవకుంఠనం చ కురుతే ధూలీచయైర్భాస్మనైః II 81 II

శ్రీకాంచీపురదేవతే మృదువచస్సౌరభ్య ముద్రాస్పదం
ప్రౌఢప్రేమ లతానవీనకుసుమం మందస్మితం తావకమ్ I
మందం కందలతి ప్రియస్య వదనాలోకే సమాభాషణే
శ్లక్ష్ణే కుడ్మలతి ప్రరూఢపులకే చాశ్లేషణే ఫుల్లతి II 82 II

కిం త్రైశ్రోతసమమ్బికే పరిణతం శ్రోతశ్చతుర్థం నవం
పీయుషస్య సమస్తతాపహరణం కింవా ద్వితీయం వపుః I
కింస్విత్వన్నికటం గతం మధురిమాభ్యాసాయ గవ్యం పయః
శ్రీకాంచీపురనాయకప్రియతమే మందస్మితం తావకమ్ II 83 II

భూషా వక్త్రసరోరుహస్య సహజా వాచాం సఖీ శాశ్వతీ
నీవీ విభ్రమసంతతేః పశుపతేః సౌధీ దృశాం పారణా I
జీవాతుర్మదనశ్రియః శశిరుచేః ఉచ్చాటనీ దేవతా
శ్రీకామాక్షి గిరామ భూమిమయతే హాసప్రభామంజరీ II 84 II


సూతిః శ్వేతిమకన్దలస్య వసతిః శృఙ్గారసారశ్రియః
పూర్తిః సూక్తిఝరీరసస్య లహరీ కారుణ్య పాథోనిధేః I
వాటీ కాచన కౌసుమీ మధురిమ స్వారాజ్యలక్ష్మ్యాస్తవ
శ్రీకామాక్షి మమాస్తు మంగళకరీ హాసప్రభాచాతురీ II 85 II

జంతూనాం జనిదుఃఖమృత్యులహరీ సంతాపనం కృన్తతః
ప్రౌఢానుగ్రహ పూర్ణశీతలరుచో నిత్యోదయం బిభ్రతః I
శ్రీకామాక్షి విసృత్వరా ఇవ కరా హాసాంకురాస్తే హఠాత్-
ఆలోకేన నిహన్యురన్ధతమసస్తోమస్య మే సంతతిమ్ II 86 II

ఉత్తుంగస్తనమండలస్య విలసల్లావణ్య లీలానటీ-
రంగస్య స్ఫుట మూర్ధ్వసీమని ముహుః ప్రాకాశ్యమభ్యేయుషీ I
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితద్యుతి తతి బిమ్బోష్ఠ కాన్త్యంకురైః
చిత్రాం విద్రుమముద్రితాం వితనుతే మౌక్తీం వితానశ్రియమ్      II 87 II

స్వాభావ్యాత్తవ వక్త్రమేవ లలితం సంతోష సంపాదనం
శంభోః కిం పునరంచిత స్మితరుచః పాండిత్య పాత్రీకృతమ్ I
అంభోజం స్వత ఏవ సర్వజగతాం చక్షుః ప్రియంభావుకం
కామాక్షి స్ఫురితే శరద్వికసితే కీదృగ్విధం భ్రాజతే II 88 II

పుంభిర్నిర్మలమానసైర్విదధతే మైత్రీం దృఢం నిర్మలాం
లబ్ధ్వా కర్మలయం చ నిర్మలతరాం కీర్తిం లభన్తేతరామ్ I
సూక్తిం పక్ష్మలయంతి నిర్మలతమాం యత్తావకాః సేవకాః
తత్కామాక్షి తవ స్మితస్య కలయా నైర్మల్యసీమానిధేః II 89 II

ఆకార్షన్నయనాని నాకిసదసాం శైత్యేన సంస్థమ్భయన్-
ఇందుం కించ విమోహయన్ పశుపతిం విశ్వార్తిముచ్ఛాటయన్I
హింసత్సంసృతిడంబరం తవ శివే హాసాహ్వయో మాన్త్రికః
శ్రీకామాక్షి మదీయమానస తమో విద్వేషణే చేష్టతామ్ II 90 II


క్షేపీయః క్షపయంతు కల్మష భయాన్ అస్మాకం అల్పస్మిత-
జ్యోతిర్మండలచంక్రమాః తవ శివే కామాక్షి రోచిష్ణవః I
పీడాకర్మఠ కర్మఘర్మ సమయ వ్యాపార తాపానల-
శ్రీపాతా నవహర్షవర్షణసుధా శ్రోతస్వినీశీకరాః II 91 II

శ్రీకామాక్షి తవ స్మితైన్దవమహః పూరే పరిస్ఫూర్జతి
ప్రౌఢాం వారిధి చాతురీం కలయతే భక్తాత్మనాం ప్రాతిభమ్
దౌర్గత్య ప్రసరాస్తమః పటలికా సాధర్మ్యమాబిభ్రతే 
సర్వం కైరవసాహచర్య పదవీ రీతిం విధత్తే పరమ్ II 92 II

మందారాదిషు మన్మథారిమహిషీ ప్రాకాస్యరీతిం నిజాం
కాదాచిత్కతయా విశఙ్క్య బహుశో వైశద్యముద్రాగుణః I
శ్రీకామాక్షి తదీయ సంగమకలా మందీభవత్కౌతుకః
సాతత్యేన తవ స్మితే వితనుతే స్వైరాసనావాసనామ్ II 93 II


ఇన్ధానే భవవీతిహోత్రనివహే కర్మౌఘచండానిల-
ప్రౌఢిమ్నా బహుళీకృతే నిపతితం సంతాపచిన్తాకులమ్ I
మాతర్మాం పరిషించ కించిదమలైః పీయూషవర్షైరివ
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితద్యుతికణైః శైశిర్యలీలాకరైః II 94 II

భాషాయా రసనాగ్ర ఖేలనజుషః శృంగారముద్రాసఖీ-
లీలాజాతరతేః సుఖేన నియమ స్నానాయ మేనాత్మజే I
శ్రీకామాక్షి సుధామయీవ శిశిర శ్రోతస్వినీ తావకీ
గాఢానంద తరంగితా విజయతే హాసప్రభాచాతురీ II 95 II

సంతాపం విరలీకరోతు సకలం కామాక్షి మచ్ఛేతనా
మజ్జన్తీ మధుర స్మితామరధునీ కల్లోలజాలేషు తే I
నైరన్తర్య ముపేత్య మన్మథ మరుల్లోలేషు యేషు స్ఫుటం
ప్రేమేందుః ప్రతిబిమ్బితో వితనుతే కౌతూహలం ధూర్జటేః II 96 II


చేతః క్షీరపయోధి మంథర చలత్ రాగాఖ్యమంథాచల-
క్షోభవ్యా పృతిసంభవాం జనని తే మందస్మితశ్రీసుధామ్ I
స్వాదంస్వాదముదీత కౌతుకరసా నేత్రత్రయీ శాంకరీ
శ్రీకామాక్షి నిరంతరం పరిణమత్యానంద వీచీమయీ II 97 II

ఆలోకే తవ పంచసాయకరిపోః ఉద్ధామ కౌతూహల-
ప్రేఙ్ఖన్ మారుతఘట్టన ప్రచలితాత్ ఆనంద దుగ్ధాంబుధేః I
కాచిద్వీచిరుదంచతి ప్రతినవా సంవిత్ప్రరోహాత్మికా
తాం కామాక్షి కవీశ్వరాః స్మితమితి వ్యాకుర్వతే సర్వదా II 98 II

సూక్తిః శీలయతే కిమద్రితనయే  మందస్మితాత్తే ముహుః
మాధుర్యాగమ సంప్రదాయమథవా సూక్తేర్ను మందస్మితమ్ I
ఇత్థం కామపి గాహతే మమ మనః సందేహ మార్గభ్రమిం
శ్రీకామాక్షి న పారమార్థ్య సరణి స్ఫూర్తౌ నిధత్తే పదమ్ II 99 II


క్రీడాలోల కృపాసరోరుహముఖీ సౌధాంగణేభ్యః కవి-
శ్రేణీ వాక్పరిపాటికామృతఝరీ సూతీ గృహేభ్యః శివే I
నిర్వాణాఙ్కుర సార్వభౌమపదవీ సింహాసనేభ్యస్తవ
శ్రీకామాక్షి మనోజ్ఞ మందహసిత జ్యోతిష్కణేభ్యో నమః II 100 II

ఆర్యామేవ విభావ యన్మనసి యః పాదారవిందం పురః
పశ్యన్నారభతే స్తుతిం స నియతం లబ్ధ్వా కటాక్షచ్ఛవిమ్ I
కామాక్ష్యా మృదుల స్మితాంశులహరీ జ్యోత్స్నా వయస్యాన్వితామ్
ఆరోహత్యపవర్గ సౌధవలభీం ఆనంద వీచీమయీమ్ II 101 II

II మందస్మిత శతకం సంపూర్ణం II 

0 comments:

Post a Comment

Followers