Search Stotra Ratnakaram

Thursday, March 29, 2012

Paadaara vinda Shatakam - Muka pancha shathi


II పాదారవింద శతకం II
మహిమ్నః పంథానం మదన పరిపంథి ప్రణయిని
ప్రభుర్నిర్ణేతుం తే భవతి యతమానో
పి కతమః I
తథాపి శ్రీకాంచీవిహృతిరసికే కో
పి మనసో
విపాక స్త్వత్పాద స్తుతివిధిషు జల్పాకయతి మామ్ II 1 II

గలగ్రాహీ పౌరందర పురవనీ పల్లవరుచాం
ధృత ప్రాథమ్యానాం అరుణమహసాం ఆదిమగురుః I
సమిన్ధే బన్ధూక స్తబకసహయుధ్వా దిశి దిశి
ప్రసర్పన్ కామాక్ష్యాశ్చరణ కిరణానా మరుణిమా II 2 II

మరాలీనాం యానాభ్యసన కలనా మూలగురవే
దరిద్రాణాం త్రాణవ్యతికర సురోద్యాన తరవే I
తమస్కాణ్డ ప్రౌఢి ప్రకటన తిరస్కార పటవే
జనో
యం కామాక్ష్యా శ్చరణ నలినాయ స్పృహయతే  II 3 II


వహన్తీ సైన్దూరీం సరణి మవనమ్రామరపురీ -
పురంధ్రీ సీమన్తే కవికమల బాలార్క సుషమా I
త్రయీ సీమన్తిన్యాః స్తనతట నిచోలారుణపటీ
విభాన్తీ కామాక్ష్యాః పదనలిన కాన్తిర్విజయతే II 4 II

ప్రణమ్రీ భూతస్య ప్రణయకలహత్రస్త మనసః
స్మరారాతేశ్చూడావియతి గృహమేధీ హిమకరః I
యయోస్సాంధ్యాం కాంతిం వహతి సుషమాభి శ్చరణయోః
తయోర్మే కామాక్ష్యా హృదయ మపతన్ద్రం విహరతామ్ II 5 II

యయోః పీఠాయన్తే విబుధ ముకుటీనాం పటలికా
యయోః సౌధాయన్తే స్వయముదయభాజో భణితయః I
యయోః దాసాయన్తే సరసిజ భవాద్యాశ్చరణయోః
తయోర్మే కామాక్ష్యా దినమను వరీవర్తు హృదయమ్ II 6 II

నయన్తీ సంకోచం సరసిజరుచం దిక్పరిసరే
సృజన్తీ లౌహిత్యం నఖకిరణ చంద్రార్ధఖచితా I
కవీన్ద్రాణాం హృత్కైరవ వికసనోద్యోగ జననీ
స్ఫురన్తీ కామాక్ష్యాః చరణరుచి సంధ్యా విజయతే II 7 II

విరావైర్మాంజీరైః కిమపి కథయన్తీవ మధురం
పురస్తాదానమ్రే పురవిజయిని స్మేరవదనే I
వయస్యేవ ప్రౌఢా శిథిలయతి యా ప్రేమ కలహ-
ప్రరోహం కామాక్ష్యాః చరణయుగలీ సా విజయతే II 8 II

సుపర్వ స్త్రీలోలాలక పరిచితం షట్పదకులైః
స్ఫురల్లాక్షారాగం తరుణతరణి జ్యోతిరరుణైః I
భృతం కాంత్యమ్భోభిః విసృమరమరందైః సరసిజైః
విధత్తే కామాక్ష్యాః చరణ యుగలం బన్ధుపదవీమ్ II 9 II

రజః సంసర్గేపి స్థితమరజసా మేవ హృదయే
పరం రక్తత్వేన స్థితమపి విరక్తైక శరణమ్ I
అలభ్యం మందానాం దధదపి సదా మందగతితాం
విధత్తే కామాక్ష్యాః చరణ యుగమాశ్చర్యలహరీమ్ II 10 II


జటాలా మంజీర స్ఫురదరుణ రత్నాంశు నికరైః
నిషీదన్తీ మధ్యే నఖరుచిఝరీ గాఙ్గపయసాం I
జగత్త్రాణం కర్తుం జనని మమ కామాక్షి నియతం
తపశ్చర్యాం ధత్తే తవ చరణ పాథోజ యుగలీ II 11 II

తులాకోటి ద్వంద్వ క్వణిత భణితాభీతీవచసోః
వినమ్రం కామాక్షీ విసృమర మహః పాటలితయోః I
క్షణం విన్యాసేన క్షపితతమసోర్మే లలితయోః
పునీయాన్మూర్ధానం పురహర పురంధ్రీ చరణయోః II 12 II

భవాని ద్రుహ్యేతాం భవ నిబిడితేభ్యో మమ ముహుః-
తమోవ్యామోహేభ్యస్తవ జనని కామాక్షి చరణౌ I
యయోర్లాక్షా బిందు స్ఫురణ ధరణా ద్ధూర్జటి జటా-
కుటీరా శోణాఙ్కం వహతి వపురేణాఙ్క కలికా II 13 II

పవిత్రీ కుర్యుర్నః పదతలభువః పాటలరుచః
పరాగాస్తే పాపప్రశమన ధురీణాః పరశివే I
కణం లబ్ధుం యేషాం నిజశిరసి కామాక్షి వివశా
వలన్తో వ్యాత న్వన్త్యహమహమికాం మాధవముఖాః II 14 II

బలా కామాలాభిర్నఖ రుచిమయీభిః పరివృతే
వినమ్ర స్వర్నారీ వికచకచ కాలామ్బుదకులే I
స్ఫురన్తః కామాక్షి స్ఫుటదలిత బన్ధూక సుహృదః
తటిల్లేఖాయన్తే తవచరణ పాథోజ కిరణాః II 15 II

సరాగః సద్వేషః ప్రసృమర సరోజే ప్రతిదినం
నిసర్గా దాక్రామన్విభుధజన మూర్ధానమధికమ్ I
కథంకారం మాతః కథయ పదపద్మస్తవ సతాం
నతానాం కామాక్షి ప్రకటయతి  కైవల్యసరణిమ్ II 16 II

జపాలక్ష్మీ శోణో జనిత పరమజ్ఞాన నలినీ (లహరీ)
వికాసవ్యాసఙ్గో విఫలిత జగజ్జాడ్య గరిమా I
మనః పూర్వాద్రిం మే తిలకయతు కామాక్షి తరసా
తమస్కాణ్డ ద్రోహీ తవ చరణ పాథోజ రమణః II 17 II

నమస్కుర్మః ప్రేఙ్ఖన్మణికటక నీలోత్పలమహః
పయోధౌ రింఖద్భిర్నఖ కిరణ ఫేనైర్ధవలితే I
స్ఫుటం కుర్వాణాయ ప్రబలచల దౌర్వానలశిఖా
వితర్కం కామాక్ష్యాః సతతమరుణిమ్నే చరణయోః II 18 II

శివే పాశాయేతాం అలఘుని తమః కూపకుహరే
దినాధీశాయేతాం మమ హృదయ పాథోజవిపినే I
నభోమాసాయేతాం సరసకవితారీతీ సరితి
త్వదీయౌ కామాక్షి ప్రసృతకిరణౌ దేవి చరణౌ II 19 II

నిషక్తం శృత్యన్తే నయన మివ సద్వృత్త రుచిరైః
సమైర్జుష్టం శుద్ధైరధరమివ రమ్యైర్ద్విజగణైః I
శివే వక్షోజన్మద్వితయమివ ముక్తాశ్రితముమే
త్వదీయం కామాక్షి ప్రణతశరణం నౌమి చరణమ్ II 20 II

నమస్యాసంసజ్జన్ నముచి పరిపన్థి ప్రణయినీ
నిసర్గ ప్రేఙ్ఖోలత్కురలకుల కాలాహి శబలే I
నఖచ్ఛాయా దుగ్ధోదధి పయసి తే వైద్రుమరుచాం
ప్రచారం కామాక్షి ప్రచురయతి పాదాబ్జ సుషమా II 21 II

కదా దూరీకర్తుం కటుదురిత కాకోల జనితం
మహాన్తం సంతాపం మదన పరిపన్థి ప్రియతమే I
క్షణాత్తే కామాక్షి తిభువన పరితాపహరణే
పటీయాంసం లప్స్యే పదకమల సేవామృతరసమ్ II 22 II

యయోః సాంధ్యం రోచిః సతతమరుణిమ్నే స్పృహయతే
యయోశ్చాంద్రీ కాంతిః పరిపతతి దృష్ట్వా నఖ రుచిమ్ I
యయోః పాకోద్రేకం పిపఠిషతి భక్త్యా కిసలయం
మ్రదిమ్నః కామాక్ష్యా మనసి చరణౌ తౌ తనుమహే II 23 II

జగన్నేదం నేదం పరమితి పరిత్యజ్య యతిభిః
కుశాగ్రీయ స్వాన్తైః కుశలధిషణైః శాస్త్రసరణౌ I
గవేష్యం కామాక్షి ధ్రువమకృతకానాం గిరిసుతే
గిరామైదంపర్యం తవ చరణ పద్మం విజయతే II 24 II

కృతస్నానం శాస్త్రామృతసరసి కామాక్షి నితరాం
దధానం వైశద్యం కలితరసమానంద సుధయా I
అలంకారం భూమేః మునిజన మనశ్చిన్మయ మహా-
పయోధేరంతస్స్థం తవ చరణరత్నం మృగయతే II 25 II

మనోగేహే మోహోద్భవ తిమిరపూర్ణే మమ ముహుః
దరిద్రాణీ కుర్వన్ దినకర సహస్రాణి కిరణైః I
విధత్తాం కామాక్షి ప్రసృమరతమో వంచన చెణః
క్షణార్ధం సాన్నిధ్యం చరణమణిదీపో జనని తే II 26 II

కవీనాం చేతోవన్నఖరరుచిసంపర్కి విబుధ-
స్రవన్తీ స్రోతోవత్పటుముఖరితం హంసకరవైః I
దినారమ్భ శ్రీవన్నియతం అరుణచ్ఛాయ సుభగం
మదన్తః కామాక్ష్యాః స్ఫురతు పదపఙ్కేరుహయుగమ్ II 27 II

సదా కిం సంపర్కాత్ ప్రకృతి కఠినైర్నాకిముకుటైః
తటైర్నీహారాద్రేరధికం అణునా యోగిమనసా I
విభిన్తే సమ్మోహం శిశిరయతి భక్తానపి దృశామ్
అదృశ్యం కామాక్షి ప్రకటయతి తే పాదయుగళం II 28 II

పవిత్రాభ్యాం అంబ! ప్రకృతి మృదులాభ్యాం తవ శివే
పదాభ్యాం కామాక్షి ప్రసభమభిభూతైః సచకితైః I
ప్రవాలైరమ్భోజై రపి చ వనవాస వ్రతదశాః
సదైవారభ్యన్తే పరిచరిత నానాద్విజగణైః II 29 II

చిరాద్దృష్యా హంసైః కథమపి సదా హంససులభం
నిరస్యన్తీ జాడ్యం నియత జడమధ్యైక శరణమ్ I
అదోష వ్యాసఙ్గా సతతమపి దోషాప్తిమలినం
పయోజం కామాక్ష్యాః పరిహసతి పాదాబ్జయుగలీ II 30 II

సురాణామానన్ద ప్రబలనతయా మండనతయా
నఖేన్దు జ్యోత్స్నాభిః విసృమర తమః ఖండనతయా I
పయోజశ్రీ ద్వేషవ్రతరతతయా త్వచ్చరణయోః
విలాసః కామాక్షి ప్రకటయతి నైశాకరదశామ్ II 31 II

సితిమ్నా కాన్తీనాం నఖరజనుషాం పాదనళిన-
చ్ఛవీనాం శోణిమ్నా తవ జనని కామాక్షి నమనే I
లభన్తే మన్దారగ్రథిత నవ బన్ధూక కుసుమ-
స్రజాం సామీచీన్యం సురపుర పురన్ధ్రీ కచభరాః II 32 II

స్ఫురన్మధ్యే శుద్ధే నఖకిరణ దుగ్ధాబ్ధిపయసాం
వహన్నబ్జం చక్రం దరమపి చ లేఖాత్మకతయా I
శ్రితో మాత్స్యం రూపం శ్రియమపి దధానో నిరుపమాం
త్రిధామా కామాక్ష్యాః పదనలిన నామా విజయతే II 33 II

నఖశ్రీసన్నద్ధ స్తబకనిచితః స్వైశ్చ కిరణైః
పిశంగైః కామాక్షి ప్రకటిత లసత్పల్లవరుచిః I
సతాం గమ్యః శఙ్కే సకల ఫలదాతా సురతరుః
త్వదీయః పాదో
యం తుహిన గిరిరాజన్యతనయే II 34 II

వషట్కుర్వన్మాంజీర కలకలైః కర్మలహరీ-
హవీంషి ప్రోద్దండం జ్వలతి పరమజ్ఞానదహనే I
మహీయాన్ కామాక్షి స్ఫుటమహసి జోహోతి సుధియాం
మనోవేద్యాం మాతస్తవ చరణ యజ్వా గిరిసుతే (విజయతే)     II 35 II

మహామన్త్రం కిన్చిన్మణి కటక నాదైర్మృదు జపన్
క్షిపన్దిక్షు స్వచ్ఛం నఖరుచిమయం భాస్మనరజః I
నతానాం కామాక్షి ప్రకృతి పటురుచ్చాట్య మమతా-
పిశాచీం పాదో
యం ప్రకటయతి తే మాన్త్రికదశామ్ II 36 II

 ఉదీతే బోధేన్దౌ తమసి నితరాం జగ్ముషి దశాం
దరిద్రాం కామాక్షి ప్రకటమనురాగం విదధతీ I
సితేనాచ్ఛాద్యాఙ్గం నఖరుచి పటేనాంఘ్రి యుగళీ
పురన్ధ్రీ తే మాతః స్వయమభి సరత్యేవ హృదయమ్ II 37 II

దినారంభః సంపన్నలిన విపినానా మభినవో
వికాసో వాసన్తః సుకవిపికలోకస్య నియతః I
ప్రదోషః కామాక్షి ప్రకట పరమజ్ఞానశశినః-
చకాస్తి త్వత్పాద స్మరణమహిమా శైలతనయే II 38 II

ధృతచ్ఛాయం నిత్యం సరసిరుహమైత్రీ పరిచితం
నిధానం దీప్తినాం నిఖిలజగతాం బోధజనకమ్ I
ముముక్షూణాం మార్గప్రథనపటు కామాక్షి పదవీం
పదం తే పాతఙ్గీం పరికలయతే పర్వతసుతే II 39 II

శనైస్తీర్త్వా మొహామ్బుధి మథ సమారోఢుమనసః
క్రమాత్కైవల్యాఖ్యాం సుకృతి సులభాం సౌధవలభీమ్ I
లభన్తే నిశ్శ్రేణీమివ ఝటితి కామాక్షి చరణం
పురశ్చర్యాభిస్తే పురమథన సీమన్తిని జనాః II 40 II

ప్రచండార్తి క్షోభప్రమథనకృతే ప్రాతిభసరిత్-
ప్రవాహ ప్రోద్దండీ కరణ జలదాయ ప్రణమతామ్ I
ప్రదీపాయ ప్రౌఢే భవతమసి కామాక్షి చరణ-
ప్రసాదౌన్ముఖ్యాయ స్పృహయతి జనో
యం జనని తే II 41 II

మరుద్భిస్సంసేవ్యా సతతమపి చాంచల్యరహితా
సదారుణ్యం యాన్తీ పరిణతి దరిద్రాణ సుషమా I
గుణోత్కర్షాన్ మాంజీరక కలకలైస్తర్జనపటుః
ప్రవాలం కామాక్ష్యాః పరిహసతి పాదాబ్జయుగలీ II 42 II

జగద్రక్షాదక్షా జలజరుచి శిక్షా పటుతరా
సురైర్నమ్యా రమ్యా సతతమభిగమ్యా బుధజనైః I
ద్వయీ లీలాలోలా శృతిషు సురపాలాదిముకుటీ-
తటీ సీమాధామా జయతి తవ జనని కామాక్షి పదయోః II43 II

గిరాం దూరౌ చోరౌ జడిమ తిమిరాణాం కృత జగత్-
పరిత్రాణౌ శోణౌ ముని హృదయలీలైక నిపుణౌ I
నఖైః స్మేరౌ సారౌ నిగమవచసాం ఖండిత భవ -
గ్రహోన్మాదౌ పాదౌ తవ మనసి కామాక్షి కలయే II 44 II

అవిశ్రాన్తం పఙ్కం యదపి కలయన్యావకమయం
నిరస్యన్కామాక్షి ప్రణమనజుషాం పఙ్కమఖిలమ్ I
తులా కోటి ద్వన్ద్వం దధదపి చ గచ్ఛన్నతులతాం
గిరాం మార్గం పాదో గిరివరసుతే లఙ్ఘయతి తే II 45 II

ప్రవాళం సవ్రీడం విపినవివరే వేపయతి యా
స్ఫురల్లీలం బాలాతపమధికబాలం వదతి యా I
రుచిం సాంధ్యాం వన్ధ్యాం విరచయతి యా వర్ధయతు సా
శివం మే కామాక్ష్యాః పదనలిన పాటల్యలహరీ II 46 II

కిరంజ్యోత్స్నారీతిం నఖముఖరుచా హంసమనసాం
వితన్వానః ప్రీతిం వికచతరుణామ్భోరుహరుచిః I
ప్రకాశః శ్రీపాదస్తవ జనని కామాక్షి తనుతే
శరత్కాల ప్రౌఢిం శశిశకలచూడ ప్రియతమే II 47 II

నఖాఙ్కూరస్మేర ద్యుతి విమల గంగామ్భసి సుఖం
కృతస్నానం జ్ఞానామృతం అమలం ఆస్వాద్య నియతమ్ I
ఉదంచన్మంజీర స్ఫురణమణిదీపే మమ మనో
మనోజ్ఞే కామాక్ష్యాః చరణ మణిహర్మ్యే విహరతామ్ II 48 II

భవామ్భోధౌ నౌకాం జడిమ విపినే పావకశిఖాం
అమర్త్యేన్ద్రాదీనాం అధిముకుటం ఉత్తంస కలికామ్ I
జగత్తాపే జ్యోత్స్నామకృతక వచః పంజర పుటే
శుకస్త్రీం కామాక్ష్యా మనసి కలయే పాదయుగలీమ్ II 49 II

పరాత్మ ప్రాకాశ్య ప్రతిఫలన చుంచుః ప్రణమతాం
మనోజ్ఞస్త్వత్పాదో మణి ముకుర ముద్రాం కలయతే I
యదీయాం కామాక్షి ప్రకృతి మసృణాః శోధకదశాం
విధాతుం చేష్టంతే బలరిపువధూటీ కచభరాః II 50 II

అవిశ్రాన్తం తిష్ఠన్నకృతకవచః కన్దర పుటీ-
కుటీరాన్తః ప్రౌఢం నఖరుచిసటాలీం ప్రకటయన్ I
ప్రచండం ఖండత్వం నయతు మమ కామాక్షి తరసా
తమోవేతండేన్ద్రం తవ చరణ కంఠీరవపతిః II 51 II

పురస్తాత్ కామాక్షి ప్రచుర రసమాఖండలపురీ-
పురంధ్రీణాం లాస్యం తవ లలితమాలోక్య శనకైః I
నఖశ్రీభిః స్మేరా బహు వితనుతే నూపురరవైః
చమత్కృత్యా శఙ్కే చరణయుగలీ చాటురచనాః II 52 II

సరోజం నిన్దన్తీ నఖకిరణ కర్పూర శిశిరా
నిషిక్తా మారారేర్ముకుట శశిరేఖా హిమజలైః I
స్ఫురన్తీ కామాక్షి స్ఫుటరుచిమయే పల్లవచయే
తవాధత్తే మైత్రీం పథిక సుదృశా పాదయుగలీ II 53 II

నతానాం సంపత్తేః అనవరతమాకర్షణజపః
ప్రరోహత్సంసార ప్రసరగరిమస్తంభనజపః I
త్వదీయః కామాక్షి స్మరహర మనోమోహనజపః
పటీయాన్నః పాయాత్పదనలిన మంజీరనినదః II 54 II

వితన్వీథా నాథే మమ శిరసి కామాక్షి కృపయా
పదామ్భోజన్యాసం పశుపరిబృఢ ప్రాణదయితే I
పిబన్తో యన్ముద్రాం ప్రకటముపకమ్పా పరిసరం
దృశా నానద్యన్తే నలినభవ నారాయణ ముఖాః II 55 II

ప్రణామోద్యద్ బృన్దారక ముకుట మన్దారకలికా-
విలోలల్లోలమ్బ ప్రకరమయ ధూమ ప్రచురిమా I
ప్రదీప్తః పాదాబ్జ ద్యుతి వితతి పాటల్యలహరీ-
కృశానుః కామాక్ష్యా మమ దహతు సంసారవిపిననమ్ II 56 II

వలక్ష శ్రీఋక్షాధిప శిశుసదృక్షైస్తవ నఖైః
జిఘృక్షుర్దక్షత్వం సరసిరుహ భిక్షుత్వ కరణే I
క్షణాన్మే కామాక్షి క్షపిత భవ సంక్షోభ గరిమా
వచో వైచక్షన్యం చరణయుగలీ పక్ష్మలయతాత్ II 57 II

సమంతాత్ కామాక్షి క్షత తిమిర సంతాన సుభగాన్
అనంతాభిర్భాభిః దినమను దిగన్తాన్విరచయన్ I
అహంతాయా హన్తా మమ జడిమదన్తావలహరిః
విభిన్తాం సంతాపం తవ చరణ చిన్తామణిరసౌ II 58 II

దధానో భాస్వత్తాం అమృతనిలయో లోహితవపుః
వినమ్రాణాం సౌమ్యో గురురపి కవిత్వం చ కలయన్ I
గతౌ మన్దో గఙ్గాధరమహిషి కామాక్షి భజతాం
తమః కేతుర్మాతస్తవ చరణపద్మో విజయతే II 59 II

నయన్తీం దాసత్వం నలిన భవముఖ్యాన్ అసులభ-
ప్రదానాత్ దీనానాం అమరతరు దౌర్భాగ్య జననీం I
జగజ్జన్మ క్షేమక్షయవిధిషు కామాక్షి పదయోః
ధురీణామీష్టే కస్తవ భణితు మాహోపురుషికామ్ II 60 II

జనోయం సంతప్తో జనని భవ చండాంశు కిరణైః
అలబ్ధ్వైకం శీతం కణమపి పరజ్ఞానపయసః I
తమోమార్గే పాన్థస్తవ ఝటితి కామాక్షి శిశిరాం
పదామ్భోజచ్ఛాయాం పరమశివ జాయే మృగయతే II 61 II

జయత్యమ్బ! శ్రీమన్నఖకిరణ చీనాంశుకమయం
వితానం బిభ్రాణే సురముకుట సంఘట్టమసృణే I
నిజారుణ్య క్షౌమాస్తరణవతి కామాక్షి సులభా
బుధైః సంవిన్నారీ తవ చరణ మాణిక్యభవనే II 62 II

ప్రతీమః కామాక్షి స్ఫురిత తరుణాదిత్య కిరణ-
శ్రియో మూలద్రవ్యం తవ చరణమద్రీన్ద్ర తనయే I
సురేన్ద్రాశా మాపూరయతి యదసౌ ధ్వాన్తమఖిలం
ధునీతే దిగ్భాగానపి చ మహసా పాటలయతే II 63 II

మహాభాష్యవ్యాఖ్యాపటు శయన మారోపయతి వా
స్మర వ్యాపారేర్ష్యా పిశున నిటిలం కారయతి వా I
ద్విరేఫాణా మధ్యాసయతి సతతం వాధివసతిం
ప్రణమ్రాన్ కామాక్ష్యాః పదనలిన మాహాత్మ్యగరిమా II 64 II

వివేకామ్భః  స్రోతః స్నపన పరిపాటీ శిశిరితే
సమీభూతే శాస్త్ర స్మరణ హల సంకర్షణ వశాత్ I
సతాం చేతః క్షేత్రే వపతి తవ కామాక్షి చరణో
మహాసంవిత్సస్య ప్రకర పరబీజం గిరిసుతే II 65 II

దధానో మన్దార స్తబక పరిపాటీం నఖరుచా
వహన్దీప్తాం శోణాఙ్గులి పటలచామ్పేయ కలికాః I
అశోకోల్లాసం నః ప్రచురయతు కామాక్షి చరణో
వికాసీ వాసన్తః సమయ ఇవ తే శర్వదయితే II 66 II

నఖాంశు ప్రాచుర్య ప్రసృమర మరాలాలిధవలః
స్ఫురన్మంజీరోద్యన్ మరకత మహశ్శైవలయుతః I
భవత్యాః కామాక్షి స్ఫుట చరణ పాటల్య కపటో
నదః శోణాభిఖ్యో నగపతితనూజే విజయతే  II 67 II

ధునానం పఙ్కౌఘం పరమ సులభం కంటకకులైః
వికాస వ్యాసఙ్గం విదధద పరాధీనమనిశమ్ I
నఖేన్దు జ్యో త్స్నాభిర్విశద రుచి కామాక్షి నితరామ్
అసామాన్యం మన్యే సరసిజ మిదం తే పదయుగమ్ II 68 II

కరీన్ద్రాయ ద్రుహ్యత్యలసగతి లీలాసు విమలైః
పయోజైర్మాత్సర్యం ప్రకటయతి కామం కలయతే I
పదామ్భోజ ద్వన్ద్వం తవ తదపి కామాక్షి హృదయం
మునీనాం శాన్తానాం కథ మనిశ మస్మై స్పృహయతే  II 69 II

నిరస్తా శోణిమ్నా చరణ కిరణానాం తవ శివే
సమిన్ధానా సంధ్యారుచిరచల రాజన్యతనయే I
అసామర్థ్యాదేనం పరిభవితుమేతత్ సమరుచాం
సరోజానాం జానే ముకులయతి శోభాం ప్రతిదినమ్ II 70 II

ఉపాదిక్షద్దాక్ష్యం తవ చరణనామా గురురసౌ
మరాలానాం శఙ్కే మసృణగతి లాలిత్య సరణౌ I
అతస్తే నిస్తన్ద్రం నియతమమునా సఖ్య పదవీమ్
ప్రపన్నం పాథోజం ప్రతి దధతి కామాక్షి కుతుకమ్ II 71 II

దధానైః సంసర్గం ప్రకృతిమలినైః షట్పదకులైః
ద్విజాధీశ శ్లాఘావిధిషు విదధ ద్భిర్ముకులతామ్ I
రజోమిశ్రైః పద్మైర్నియతమపి కామాక్షి పదయోః
విరోధస్తే యుక్తో విషమశరవైరి ప్రియతమే II 72 II

కవిత్వశ్రీ మిశ్రీకరణ నిపుణౌ రక్షణచణౌ
విపన్నానాం శ్రీమన్నలినమసృణౌ శోణకిరణౌ I
మునీన్ద్రాణామన్తః కరణశరణౌ మన్దసరణౌ
మనోజ్ఞౌ కామాక్ష్యా దురితహరణౌ నౌమి చరణౌ II 73 II

పరస్మాత్సర్వస్మాదపి చ పరయోర్ముక్తికరయోః
నఖ శ్రీభిర్జ్యోత్స్నా కలితతులయోస్తామ్రతలయోః I
నిలీయే కామాక్ష్యా నిగమ నుతయోర్నాకినతయోః
నిరస్త ప్రోన్మీలన్నలిన మదయోరేవ పదయోః II 74 II

స్వభావాదన్యోన్యం కిసలయమపీదం తవ పదం
మ్రదిమ్నాశోణిమ్నా భగవతి దధాతే సదృశతామ్ I
వనే పూర్వస్యేచ్ఛా సతతమవనే కిం తు జగతాం
పరస్యేత్థం భేదః స్ఫురతి హృది కామాక్షి సుధియామ్ II 75 II

కథం వాచాలోపి ప్రకటమణి మంజీరనినదైః
సదైవానన్దార్ద్రాన్విరచయతి వాచంయమజనాన్ I
ప్రకృత్యా తే శోణచ్ఛవిరపి చ కామాక్షి చరణో
మనీషా నైర్మల్యం కథమివ నృణాం మాంసలయతే II 76 II

చలత్తృష్ణావీచీ పరిచలన పర్యాకులతయా
ముహుర్భ్రాన్త స్తాన్తః పరమశివవామాక్షి పరవాన్ I
తితీర్షుః కామాక్షి ప్రచురతర కర్మామ్బుధిమముం
కదాహం లప్స్యే తే చరణమణిసేతుం గిరిసుతే II 77 II

విశుష్యన్త్యాం ప్రజ్ఞాసరితి దురిత గ్రీష్మ సమయ-
ప్రభావేణ క్షీణే సతి మమ మనః కేకిని శుచా I
త్వదీయః కామాక్షి స్ఫురిత చరణామ్భోద మహిమా
నభోమాసాటోపం నగపతిసుతే కిం న కురుతే II 78 II

వినమ్రాణాం చేతో భవన వలభీసీమ్ని చరణ
ప్రదీపే ప్రాకాశ్యం దధతి తవ నిర్ధూత తమసి I
అసీమా కామాక్షి స్వయ మలఘు దుష్కర్మ లహరీ
విఘూర్ణన్తీ శాన్తిం శలభ పరిపాటీవ భజతే II 79 II

విరాజన్తీ శుక్తిర్నఖ కిరణ ముక్తా మణితతేః
విపత్పాథోరాశౌ తరిరపి నరాణాం ప్రణమతామ్ I
త్వదీయః కామాక్షి ధృవమలఘు వహ్నిర్భవవనే
మునీనాం జ్ఞానాగ్నేః అరణిరయమంఘ్రి ర్విజయతే  II 80 II

సమస్తైః సంసేవ్యః సతతమపి కామాక్షి విబుధైః
స్తుతో గన్ధర్వ స్త్రీ సులలిత విపంచీ కలరవైః I
భవత్యా భిన్దానో భవ గిరికులం జృమ్భితతమో-
బలద్రోహీ మాతశ్చరణ పురుహూతో విజయతే  II 81 II

వసన్తం భక్తానామపి మనసి నిత్యం పరిలసద్-
ఘనచ్ఛాయాపూర్ణం శుచి మపి నృణాం తాపశమనమ్ I
నఖేన్దు జ్యోత్స్నాభిః శిశిరమపి పద్మోదయకరం
నమామః కామాక్ష్యాః చరణ మధికాశ్చర్యకరణమ్ II 82 II

కవీన్ద్రాణాం నానాభణితి గుణచిత్రీకృతవచః
ప్రపంచ వ్యాపార ప్రకటన కలాకౌశలనిధిః I
అధః కుర్వన్నబ్జం సనకభృగుముఖ్యైర్ముని జనైః
నమస్యః కామాక్ష్యాః చరణ పరమేష్ఠీ విజయతే II 83 II

భవత్యాః కామాక్షి స్ఫురిత పద పఙ్కేరుహభువాం
పరాగాణాం పూరైః పరిహృత కలంక వ్యతికరైః I
నతానా మామృష్టే హృదయముకురే నిర్మలరుచి
ప్రసన్నే నిశ్శేషం ప్రతిఫలతి విశ్వం గిరిసుతే II 84 II

తవ త్రస్తం పాదాత్కిసలయం అరణ్యాన్తర మగాత్
పరం రేఖారూపం కమలమముమేవాశ్రితమభూత్ I
జితానాం కామాక్షి ద్వితయమపి యుక్తం పరిభవే
విదేశే వాసో వా శరణగమనం వా నిజరిపోః II 85 II

గృహీత్వా యాథార్థ్యం నిగమ వచసాం దేశిక కృపా-
కటాక్షార్కజ్యోతిః శమిత మమతాబన్ధ తమసః I
యతన్తే కామాక్షి ప్రతిదివస మంతర్ద్రఢయితుం
త్వదీయం పాదాబ్జం సుకృతపరిపాకేన సుజనాః II 86 II

జడానామప్యమ్బ స్మరణసమయే త్వచ్చరణయోః
భ్రమన్మన్థక్ష్మా భృద్ఘుమఘుమిత సిన్ధు ప్రతిభటాః I
ప్రసన్నాః కామాక్షి ప్రసభమధర స్పన్దన కలాః
భవన్తి స్వచ్ఛన్దం ప్రకృతి పరిపక్వా భణితయః II 87 II

వహన్నప్యశ్రాన్తం మధురనినదం హంస కమసౌ
తమేవాధః కర్తుం కిమివ యతతే కేలిగమనే I
భవస్యైవానన్దం విదధదపి కామాక్షి చరణో
భవత్యాస్తద్ద్రోహం భగవతి కిమేవం వితనుతే II 88 II

యదత్యన్తం తామ్యత్యలసగతి వార్తాస్వపి శివే
తదేతత్కామాక్షి ప్రకృతి మృదులం తే పదయుగమ్ I
కిరీటైః సంఘట్టం కథమివ సురౌఘస్య సహతే
మునీన్ద్రాణామాస్తే మనసి చ కథం సూచినిశితే II 89 II

మనోరఙ్గే మత్కే విబుధ జన సమ్మోదజననీ
సరాగవ్యాసఙ్గా సరస మృదు సంచార సుభగా I
మనోజ్ఞా కామాక్షి ప్రకటయతు లాస్యప్రకరణం
రణన్మంజీరా తే చరణయుగలీ నర్తకవధూః II 90 II

పరిష్కుర్వన్మాతః పశుపతి కపర్దం చరణరాట్
పరాచాం హృత్పద్మం పరమభణితీనాం చ మకుటమ్ I
భవాఖ్యే పాథోధౌ పరిహరతు కామాక్షి మమతా-
పరాధీనత్వం మే పరిముషిత పాథోజ మహిమా II 91 II

ప్రసూనైః సంపర్కాదమర తరుణీ కున్తల భవైః
అభీష్టానాం దానాదనిశమపి కామాక్షి నమతామ్ I
స్వసఙ్గాత్కఙ్కేలి ప్రసవ జనకత్వేన చ శివే
త్రిధా ధత్తే వార్తామ్ సురభిరితి పాదో గిరిసుతే II 92 II

మహామోహస్తేనవ్యతికర భయాత్పాలయతి యో
వినిక్షిప్తం స్వస్మిన్మునిజన మనోరత్న మనిశమ్ I
స రాగస్యోద్రేకాత్ సతతమపి కామాక్షి తరసా
కిమేవం పాదో
సౌ కిసలయరుచిం చోరయతి తే II 93 II

సదా స్వాదుంకారం విషయలహరీ శాలికణికాం
సమాస్వాద్య శ్రాన్తం హృదయ శుకపోతం జనని మే I
కృపాజాలే ఫాలేక్షణమహిషి! కామాక్షి! రభసాత్
గృహీత్వా రున్ధీథాః చరణ యుగలీ పంజరపుటే II 94 II

ధునానం కామాక్షి స్మరణ లవమాత్రేణ జడిమ-
జ్వరప్రౌఢిం గూఢస్థితి నిగమనైకుంజ కుహరే I
అలభ్యం సర్వేషాం కతిచన లభన్తే సుకృతినః
చిరాదన్విష్యన్తః తవ చరణ సిద్ధౌషధమిదమ్ II 95 II

రణన్మంజీరాభ్యాం లలితగమనాభ్యాం సుకృతినాం
మనోవాస్తవ్యాభ్యాం మథిత తిమిరాభ్యాం నఖరుచా I
నిధేయాభ్యాం పత్యా నిజశిరసి కామాక్షి సతతం
నమస్తే పాదాభ్యాం నలిన మృదులాభ్యాం గిరిసుతే II 96 II

సురాగే రాకేన్దు ప్రతినిధిముఖే పర్వతసుతే
చిరాల్లభ్యే భక్త్యా శమధన జనానాం పరిషదా I
మనోభృఙ్గో మత్కః పద కమలయుగ్మే జనని తే
ప్రకామం కామాక్షి త్రిపురహర వామాక్షి రమతామ్ II 97 II

శివే సంవిద్రూపే శశిశకలచూడ ప్రియతమే
శనైర్గత్యాగత్యా జిత సురవరేభే గిరిసుతే I
యతన్తే సన్తస్తే చరణ నలినాలాన యుగలే
సదా బద్ధుం చిత్త ప్రమద కరియూథం దృఢతరమ్ II 98 II

యశః సూతే మాతర్మధుర కవితాం పక్ష్మలయతే
శ్రియం ధత్తే చిత్తే కమపి పరిపాకం ప్రథయతే I
సతాం పాశగ్రన్థిం శిథిలయతి కిం కిం న కురుతే
ప్రపన్నే కామాక్ష్యాః ప్రణతిపరిపాటీ చరణయోః II 99 II

మనీషాం మాహేన్ద్రీం కకుభమివ తే కామపి దశాం
ప్రధత్తే కామాక్ష్యాః చరణ తరుణాదిత్యకిరణః I
యదీయే సంపర్కే ధృతరస మరన్దా కవయతాం
పరీపాకం ధత్తే పరిమలవతీ సూక్తినలినీ II 100 II

పురా మారారాతిః పురమజయదమ్బ స్తవశతైః
ప్రసన్నాయాం సత్యాం త్వయి తుహినశైలేంద్రతనయే I
అతస్తే కామాక్షి స్ఫురతు తరసా కాలసమయే
సమాయాతే మాతర్మమ మనసి పాదాబ్జయుగలమ్ II 101 II

పదద్వన్ద్వం మన్దమ్ గతిషు నివసన్తం హృది సతాం
గిరామన్తే భ్రాన్తం కృతక రహితానాం పరిబృఢే I
జనానామానన్దం జనని జనయన్తం ప్రణమతాం
త్వదీయం కామాక్షి ప్రతిదినమహం నౌమి విమలమ్ II 102 II

ఇదం యః కామాక్ష్యాః చరణ నలిన స్తోత్రశతకం
జపేన్నిత్యం భక్త్యా నిఖిలజగదాహ్లాద జనకమ్ I
స విశ్వేషాం వన్ద్యః సకల కవి లోకైక తిలకః
చిరం భుక్త్వా భోగాన్ పరిణమతి చిద్రూపకలయా II 103 II

II పాదారవింద శతకం సంపూర్ణం II

II శ్రీ మూకపంచతి సంపూర్ణం II

సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు

0 comments:

Post a Comment

Followers