Search Stotra Ratnakaram

Saturday, March 31, 2012

Shri Rama Sahasra Nama stotram

రామ సహస్రనామస్తోత్ర


శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం
సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం |
ఆజానుబాహుమరవిందదలాయతాక్షం
రామం నిశాచరవినాశకరం నమామి ||
వైదేహీసహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే
మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం |
అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్త్వం మునిభ్యః పరం
వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం ||
శ్రీరామో రామభద్రశ్చ రామచంద్రశ్చ శాశ్వతః |
రాజీవలోచనః శ్రీమాన్ రాజేంద్రో రఘుపుంగవః ||  1||
జానకీవల్లభో జైత్రో జితామిత్రో జనార్దనః |
విశ్వామిత్రప్రియో దాంతః శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః ||  2||
వాలిప్రమథనో వాగ్మీ సత్యవాక్ సత్యవిక్రమః |
సత్యవ్రతో వ్రతధరః సదా హనుమదాశ్రితః ||  3||
కౌసలేయః ఖరధ్వంసీ విరాధవధపండితః |
విభీషణపరిత్రాతా హరకోదండఖండనః ||  4||
సప్తతాలప్రభేత్తా చ దశగ్రీవశిరోహరః |
జామదగ్న్యమహాదర్పదలనస్తాటకాంతకః ||  5||
వేదాంతసారో వేదాత్మా భవరోగస్య భేషజం |
దూషణత్రిశిరో హంతా త్రిమూర్తిస్త్రిగుణాత్మకః ||  6||
త్రివిక్రమస్త్రిలోకాత్మా పుణ్యచారిత్రకీర్తనః |
త్రిలోకరక్షకో ధన్వీ దండకారణ్యపావనః ||  7||
అహల్యాశాపశమనః పితృభక్తో వరప్రదః |
జితేంద్రియో జితక్రోధో జితామిత్రో జగద్గురుః ||  8||
ఋక్షవానరసంఘాతీ చిత్రకూటసమాశ్రయః |
జయంతత్రాణవరదః సుమిత్రాపుత్రసేవితః ||  9||
సర్వదేవాదిదేవశ్చ మృతవానరజీవనః |
మాయామారీచహంతా చ మహాదేవో మహాభుజః ||  10||
సర్వదేవస్తుతః సౌమ్యో బ్రహ్మణ్యో మునిసంస్తుతః |
మహాయోగీ మహోదారః సుగ్రీవేప్సితరాజ్యదః ||  11||
సర్వపుణ్యాధికఫలః స్మృతసర్వాఘనాశనః |
ఆదిదేవో మహాదేవో మహాపూరుష ఏవ చ ||  12||
పుణ్యోదయో దయాసారః పురాణపురుషోత్తమః |
స్మితవక్త్రో మితాభాషీ పూర్వభాషీ చ రాఘవః ||  13||
అనంతగుణగంభీరో ధీరోదాత్తగుణోత్తమః |
మాయామానుషచారిత్రో మహాదేవాదిపూజితః ||  14||
సేతుకృజ్జితవారీశః సర్వతీర్థమయో హరిః |
శ్యామాంగః సుందరః శూరః పీతవాసా ధనుర్ధరః ||  15||
సర్వయజ్ఞాధిపో యజ్వా జరామరణవర్జితః |
శివలింగప్రతిష్ఠాతా సర్వావగుణవర్జితః ||  16||
పరమాత్మా పరం బ్రహ్మ సచ్చిదానందవిగ్రహః |
పరం జ్యోతిః పరంధామ పరాకాశః పరాత్పరః ||  17||
పరేశః పారగః పారః సర్వదేవాత్మకః పరః ||
||  ఇతి శ్రీరామాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సంపూర్ణం ||
రాజీవలోచనః శ్రీమాన్ శ్రీరామో రఘుపుంగవః |
రామభద్రః సదాచారో రాజేంద్రో జానకీపతిః ||  1||
అగ్రగణ్యో వరేణ్యశ్చ వరదః పరమేశ్వరః |
జనార్దనో జితామిత్రః పరార్థైకప్రయోజనః ||  2||
విశ్వామిత్రప్రియో దాంతశ్శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః |
సర్వజ్ఞః సర్వదేవాదిః శరణ్యో వాలిమర్దనః ||  3||
జ్ఞానభావ్యోఽపరిచ్ఛేద్యోవాగ్మీసత్యవ్రతః శుచిః |
జ్ఞానగమ్యో దృఢప్రజ్ఞః ఖరధ్వంసీ ప్రతాపవాన్ ||  4||
ద్యుతిమానాత్మవాన్ వీరో జితక్రోధోఽరిమర్దనః |
విశ్వరూపో విశాలాక్షః ప్రభుః పరివృఢో దృఢః ||  5||
ఈశః ఖడ్గధరః శ్రీమాన్ కౌసలేయోఽనసూయకః |
విపులాంసో మహోరస్కః పరమేష్ఠీ పరాయణః ||  6||
సత్యవ్రతః సత్యసంధో గురుః పరమధార్మికః |
లోకజ్ఞో లోకవంద్యశ్చ లోకాత్మాలోకకృత్పరః ||  7||
అనాదిర్భగవాన్ సేవ్యో జితమాయో రఘూద్వహః |
రామో దయాకరో దక్షః సర్వజ్ఞః సర్వపావనః ||  8||
బ్రహ్మణ్యో నీతిమాన్ గోప్తా సర్వదేవమయో హరిః |
సుందరః పీతవాసాశ్చ సూత్రకారః పురాతనః ||  9||
సౌమ్యో మహర్షిః కోదండీ సర్వజ్ఞః సర్వకోవిదః |
కవిః సుగ్రీవవరదః సర్వపుణ్యాధికప్రదః ||  10||
భవ్యో జితారిషడ్వర్గో మహోదరోఽఘనాశనః |
సుకీర్తిరాదిపురుషః కాంతః పుణ్యకృతాగమః ||  11||
అకల్మషశ్చతుర్బాహుః సర్వావాసో దురాసదః |
స్మితభాషీ నివృత్తాత్మా స్మృతిమాన్ వీర్యవాన్ ప్రభుః ||  12||
ధీరో దాంతో ఘనశ్యామః సర్వాయుధవిశారదః |
అధ్యాత్మయోగనిలయః సుమనా లక్ష్మణాగ్రజః ||  13||
సర్వతీర్థమయశ్శూరః సర్వయజ్ఞఫలప్రదః |
యజ్ఞస్వరూపీ యజ్ఞేశో జరామరణవర్జితః ||  14||
వర్ణాశ్రమకరో వర్ణీ శత్రుజిత్ పురుషోత్తమః |
విభీషణప్రతిష్ఠాతా పరమాత్మా పరాత్పరః ||  15||
ప్రమాణభూతో దుర్జ్ఞేయః పూర్ణః పరపురంజయః |
అనంతదృష్టిరానందో ధనుర్వేదో ధనుర్ధరః ||  16||
గుణాకరో గుణశ్రేష్ఠః సచ్చిదానందవిగ్రహః |
అభివంద్యో మహాకాయో విశ్వకర్మా విశారదః ||  17||
వినీతాత్మా వీతరాగః తపస్వీశో జనేశ్వరః |
కల్యాణప్రకృతిః కల్పః సర్వేశః సర్వకామదః ||  18||
అక్షయః పురుషః సాక్షీ కేశవః పురుషోత్తమః |
లోకాధ్యక్షో మహామాయో విభీషణవరప్రదః ||  19||
ఆనందవిగ్రహో జ్యోతిర్హనుమత్ప్ర్భురవ్యయః |
భ్రాజిష్ణుః సహనో భోక్తా సత్యవాదీ బహుశ్రుతః ||  20||
సుఖదః కారణం కర్తా భవబంధవిమోచనః |
దేవచూడామణిర్నేతా బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవర్ధనః ||  21||
సంసారోత్తారకో రామః సర్వదుఃఖవిమోక్షకృత్ |
విద్వత్తమో విశ్వకర్తా విశ్వహర్తా చ విశ్వకృత్ ||  22||
నిత్యోనియతకల్యాణః సీతాశోకవినాశకృత్ |
కాకుత్స్థః పుండరీకాక్షో విశ్వామిత్రభయాపహః ||  23||
మారీచమథనో రామో విరాధవధపండితః |
దుస్స్వప్ననాశనో రమ్యః కిరీటీ త్రిదశాధిపః ||  24||
మహాధనుర్మహాకాయో భీమో భీమపరాక్రమః |
తత్త్వస్వరూపీ తత్త్వజ్ఞః తత్త్వవాదీ సువిక్రమః ||  25||
భూతాత్మా భూతకృత్స్వామీ కాలజ్ఞానీ మహాపటుః |
అనిర్విణ్ణో గుణగ్రాహీ నిష్కలంకః కలంకహా ||  26||
స్వభావభద్రశ్శత్రుఘ్నః కేశవః స్థాణురీశ్వరః |
భూతాదిః శంభురాదిత్యః స్థవిష్ఠశ్శాశ్వతోధ్రువః ||  27||
కవచీ కుండలీ చక్రీ ఖడ్గీ భక్తజనప్రియః |
అమృత్యుర్జన్మరహితః సర్వజిత్సర్వగోచరః ||  28||
అనుత్తమోఽప్రమేయాత్మా సర్వాదిర్గుణసాగరః |
సమః సమాత్మా సమగో జటాముకుటమండితః ||  29||
అజేయః సర్వభూతాత్మా విష్వక్సేనో మహాతపాః |
లోకాధ్యక్షో మహాబాహురమృతో వేదవిత్తమః ||  30||
సహిష్ణుః సద్గతిః శాస్తా విశ్వయోనిర్మహాద్యుతిః |
అతీంద్ర ఊర్జితః ప్రాంశురుపేంద్రో వామనో బలీ ||  31||
ధనుర్వేదో విధాతా చ బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ శంకరః |
హంసో మరీచిర్గోవిందో రత్నగర్భో మహామతిః ||  32||
వ్యాసో వాచస్పతిః సర్వదర్పితాసురమర్దనః |
జానకీవల్లభః పూజ్యః ప్రకటః ప్రీతివర్ధనః ||  33||
సంభవోఽతీంద్రియోవేద్యోఽనిర్దేశోజాంబవత్ప్రభుః |
మదనో మథనో వ్యాపీ విశ్వరూపో నిరంజనః ||  34||
నారాయణోఽగ్రణీః సాధుర్జటాయుప్రీతివర్ధనః |
నైకరూపో జగన్నాథః సురకార్యహితః స్వభూః ||  35||
జితక్రోధో జితారాతిః ప్లవగాధిపరాజ్యదః |
వసుదః సుభుజో నైకమాయో భవ్యప్రమోదనః ||  36||
చండాంశుః సిద్ధిదః కల్పః శరణాగతవత్సలః |
అగదో రోగహర్తా చ మంత్రజ్ఞో మంత్రభావనః ||  37||
సౌమిత్రివత్సలో ధుర్యో వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపధృక్ |
వసిష్ఠో గ్రామణీః శ్రీమాననుకూలః ప్రియంవదః ||  38||
అతులః సాత్త్వికో ధీరః శరాసనవిశారదః |
జ్యేష్ఠః సర్వగుణోపేతః శక్తిమాంస్తాటకాంతకః ||  39||
వైకుంఠః ప్రాణినాం ప్రాణః కమఠః కమలాపతిః |
గోవర్ధనధరో మత్స్యరూపః కారుణ్యసాగరః ||  40||
కుంభకర్ణప్రభేత్తా చ గోపిగోపాలసంవృతః |
మాయావీ వ్యాపకో వ్యాపీ రైణుకేయబలాపహః ||  41||
పినాకమథనో వంద్యః సమర్థో గరుడధ్వజః |
లోకత్రయాశ్రయో లోకచరితో భరతాగ్రజః ||  42||
శ్రీధరః సద్గతిర్లోకసాక్షీ నారాయణో బుధః |
మనోవేగీ మనోరూపీ పూర్ణః పురుషపుంగవః ||  43||
యదుశ్రేష్ఠో యదుపతిర్భూతావాసః సువిక్రమః |
తేజోధరో ధరాధారశ్చతుర్మూర్తిర్మహానిధిః ||  44||
చాణూరమర్దనో దివ్యశ్శాంతో భరతవందితః |
శబ్దాతిగో గభీరాత్మా కోమలాంగః ప్రజాగరః ||  45||
లోకగర్భశ్శేషశాయీ క్షీరాబ్ధినిలయోఽమలః |
ఆత్మయోనిరదీనాత్మా సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ||  46||
అమృతాంశుర్మహాగర్భో నివృత్తవిషయస్పృహః |
త్రికాలజ్ఞో మునిస్సాక్షీ విహాయసగతిః కృతీ ||  47||
పర్జన్యః కుముదో భూతావాసః కమలలోచనః |
శ్రీవత్సవక్షాః శ్రీవాసో వీరహా లక్ష్మణాగ్రజః ||  48||
లోకాభిరామో లోకారిమర్దనః సేవకప్రియః |
సనాతనతమో మేఘశ్యామలో రాక్షసాంతకృత్ ||  49||
దివ్యాయుధధరః శ్రీమానప్రమేయో జితేంద్రియః |
భూదేవవంద్యో జనకప్రియకృత్ప్రపితామహః ||  50||
ఉత్తమః సాత్వికః సత్యః సత్యసంధస్త్రివిక్రమః |
సువ్రతః సులభః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుధీః ||  51||
దామోదరోఽచ్యుతశ్శార్ంగీ వామనో మధురాధిపః |
దేవకీనందనః శౌరిః శూరః కైటభమర్దనః ||  52||
సప్తతాలప్రభేత్తా చ మిత్రవంశప్రవర్ధనః |
కాలస్వరూపీ కాలాత్మాకాలః కల్యాణదఃకవిః
సంవత్సర ఋతుః పక్షో హ్యయనం దివసో యుగః ||  53||
స్తవ్యో వివిక్తో నిర్లేపః సర్వవ్యాపీ నిరాకులః |
అనాదినిధనః సర్వలోకపూజ్యో నిరామయః ||  54||
రసో రసజ్ఞః సారజ్ఞో లోకసారో రసాత్మకః |
సర్వదుఃఖాతిగో విద్యారాశిః పరమగోచరః ||  55||
శేషో విశేషో విగతకల్మషో రఘునాయకః |
వర్ణశ్రేష్ఠో వర్ణవాహ్యో వర్ణ్యో వర్ణ్యగుణోజ్జ్వలః ||  56||
కర్మసాక్ష్యమరశ్రేష్ఠో దేవదేవః సుఖప్రదః |
దేవాధిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురనమస్కృతః ||  57||
సర్వదేవమయశ్చక్రీ శార్ంగపాణీ రఘూత్తమః |
మనో బుద్ధిరహంకారః ప్రకృతిః పురుషోఽవ్యయః ||  58||
అహల్యాపావనః స్వామీ పితృభక్తో వరప్రదః |
న్యాయో న్యాయీ నయీ శ్రీమాన్నయో నగధరోధ్రువః ||  59||
లక్ష్మీవిశ్వంభరాభర్తా దేవేంద్రో బలిమర్దనః |
వాణారిమర్దనో యజ్వానుత్తమో మునిసేవితః ||  60||
దేవాగ్రణీః శివధ్యానతత్పరః పరమః పరః |
సామగేయః ప్రియోఽక్రూరః పుణ్యకీర్తిస్సులోచనః ||  61||
పుణ్యః పుణ్యాధికః పూర్వః పూర్ణః పూరయితా రవిః |
జటిలః కల్మషధ్వాంతప్రభంజనవిభావసుః ||  62||
అవ్యక్తలక్షణోఽవ్యక్తో దశాస్యద్విపకేసరీ |
కలానిధిః కలానాథో కమలానందవర్ధనః ||  63||
జయీ జితారిః సర్వాదిః శమనో భవభంజనః |
అలంకరిష్ణురచలో రోచిష్ణుర్విక్రమోత్తమః ||  64||
ఆశుః శబ్దపతిః శబ్దాగోచరో రంజనో రఘుః |
నిశ్శబ్దః ప్రణవో మాలీ స్థూలః సూక్ష్మో విలక్షణః ||  65||
ఆత్మయోనిరయోనిశ్చ సప్తజిహ్వః సహస్రపాత్ |
సనాతనతమస్స్రగ్వీ పేశలో జవినాం వరః ||  66||
శక్తిమాఞ్శంఖభౄన్నాథః గదాపద్మరథాంగభృత్ |
నిరోహో నిర్వికల్పశ్చ చిద్రూపో వీతసాధ్వసః ||  67||
శతాననః సహస్రాక్షః శతమూర్తిర్ధనప్రభః |
హృత్పుండరీకశయనః కఠినో ద్రవ ఏవ చ ||  68||
ఉగ్రో గ్రహపతిః శ్రీమాన్ సమర్థోఽనర్థనాశనః |
అధర్మశత్రూ రక్షోఘ్నః పురుహూతః పురుష్టుతః ||  69||
బ్రహ్మగర్భో బృహద్గర్భో ధర్మధేనుర్ధనాగమః |
హిరణ్యగర్భోజ్యోతిష్మాన్ సులలాటః సువిక్రమః ||  70||
శివపూజారతః శ్రీమాన్ భవానీప్రియకృద్వశీ |
నరో నారాయణః శ్యామః కపర్దీనీలలోహితః ||  71||
రుద్రః పశుపతిః స్థాణుర్విశ్వామిత్రో ద్విజేశ్వరః |
మాతామహోమాతరిశ్వావిరించోవిష్టరశ్రవాః ||  72||
అక్షోభ్యః సర్వభూతానాం చండః సత్యపరాక్రమః |
వాలఖిల్యో మహాకల్పః కల్పవృక్షః కలాధరః ||  73||
నిదాఘస్తపనోఽమోఘః శ్లక్ష్ణః పరబలాపహృత్ |
కబంధమథనో దివ్యః కంబుగ్రీవశివప్రియః ||  74||
శంఖోఽనిలః సునిష్పన్నః సులభః శిశిరాత్మకః |
అసంసృష్టోఽతిథిః శూరః ప్రమాథీ పాపనాశకృత్ ||  75||
వసుశ్రవాః కవ్యవాహః ప్రతప్తో విశ్వభోజనః |
రామోనీలోత్పలశ్యామోజ్ఞానస్కంధోమహాద్యుతిః ||  76||
పవిత్రపాదః పాపారిర్మణిపూరో నభోగతిః |
ఉత్తారణో దుష్కృతిహా దుర్ధర్షో దుస్సహోఽభయః ||  77||
అమృతేశోఽమృతవపుర్ధర్మీ ధర్మః కృపాకరః |
భర్గో వివస్వానాదిత్యో యోగాచార్యో దివస్పతిః ||  78||
ఉదారకీర్తిరుద్యోగీ వాఙ్మయః సదసన్మయః |
నక్షత్రమాలీ నాకేశః స్వాధిష్ఠానః షడాశ్రయః ||  79||
చతుర్వర్గఫలో వర్ణీ శక్తిత్రయఫలం నిధిః |
నిధానగర్భో నిర్వ్యాజో గిరీశో వ్యాలమర్దనః ||  80||
శ్రీవల్లభః శివారంభః శాంతిర్భద్రః సమంజసః |
భూశయో భూతికృద్భూతిర్భూషణో భూతవాహనః ||  81||
అకాయో భక్తకాయస్థః కాలజ్ఞానీ మహావటుః |
పరార్థవృత్తిరచలో వివిక్తః శ్రుతిసాగరః ||  82||
స్వభావభద్రో మధ్యస్థః సంసారభయనాశనః |
వేద్యో వైద్యో వియద్గోప్తా సర్వామరమునీశ్వరః ||  83||
సురేంద్రః కరణం కర్మ కర్మకృత్కర్మ్యధోక్షజః |
ధ్యేయో ధుర్యో ధరాధీశః సంకల్పః శర్వరీపతిః ||  84||
పరమార్థగురుర్వృద్ధః శుచిరాశ్రితవత్సలః |
విష్ణుర్జిష్ణుర్విభుర్వంద్యో యజ్ఞేశో యజ్ఞపాలకః ||  85||
ప్రభవిష్ణుర్గ్రసిష్ణుశ్చ లోకాత్మా లోకభావనః |
కేశవః కేశిహా కావ్యః కవిః కారణకారణం ||  86||
కాలకర్తా కాలశేషో వాసుదేవః పురుష్టుతః |
ఆదికర్తా వరాహశ్చ మాధవో మధుసూదనః ||  87||
నారాయణో నరో హంసో విష్వక్సేనో జనార్దనః |
విశ్వకర్తా మహాయజ్ఞో జ్యోతిష్మాన్ పురుషోత్తమః ||  88||
వైకుంఠః పుండరీకాక్షః కృష్ణః సూర్యః సురార్చితః |
నారసింహో మహాభీమో వక్రదంష్ట్రో నఖాయుధః ||  89||
ఆదిదేవో జగత్కర్తా యోగీశో గరుడధ్వజః |
గోవిందోగోపతిర్గోప్తా భూపతిర్భువనేశ్వరః ||  90||
పద్మనాభో హృషీకేశో ధాతా దామోదరః ప్రభుః |
త్రివిక్రమస్త్రిలోకేశో బ్రహ్మేశః ప్రీతివర్ధనః ||  91||
వామనో దుష్టదమనో గోవిందో గోపవల్లభః |
భక్తప్రియోఽచ్యుతః సత్యః సత్యకీర్తిర్ధృతిః స్మృతిః ||  92||
కారుణ్యం కరుణో వ్యాసః పాపహా శాంతివర్ధనః |
సంన్యాసీ శాస్త్రతత్వజ్ఞో మందరాద్రినికేతనః ||  93||
బదరీనిలయః శాంతస్తపస్వీ వైద్యుతప్రభః |
భూతావాసో గుహావాసః శ్రీనివాసః శ్రియః పతిః ||  94||
తపోవాసో ముదావాసః సత్యవాసః సనాతనః |
పురుషః పుష్కరః పుణ్యః పుష్కరాక్షో మహేశ్వరః ||  95||
పూర్ణమూర్తిః పురాణజ్ఞః పుణ్యదః ప్రీతివర్ధనః |
శంఖీ చక్రీ గదీ శార్ంగీ లాంగలీ ముసలీ హలీ ||  96||
కిరీటీ కుండలీ హారీ మేఖలీ కవచీ ధ్వజీ |
యోద్ధా జేతా మహావీర్యః శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః ||  97||
శాస్తా శాస్త్రకరః శాస్త్రం శంకరః శంకరస్తుతః |
సారథిః సాత్త్వికః స్వామీ సామవేదప్రియః సమః ||  98||
పవనః సంహతః శక్తిః సంపూర్ణాంగః సమృద్ధిమాన్ |
స్వర్గదః కామదః శ్రీదః కీర్తిదోఽకీర్తినాశనః ||  99||
మోక్షదః పుండరీకాక్షః క్షీరాబ్ధికృతకేతనః |
సర్వాత్మాసర్వలోకేశః ప్రేరకః పాపనాశనః ||  100||
సర్వవ్యాపీ జగన్నాథః సర్వలోకమహేశ్వరః |
సర్గస్థిత్యంతకృద్దేవః సర్వలోకసుఖావహః ||  101||
అక్షయ్యః శాశ్వతోఽనంతః క్షయవృద్ధివివర్జితః |
నిర్లేపో నిర్గుణః సూక్ష్మో నిర్వికారో నిరంజనః ||  102||
సర్వోపాధివినిర్ముక్తః సత్తామాత్రవ్యవస్థితః |
అధికారీ విభుర్నిత్యః పరమాత్మా సనాతనః ||  103||
అచలో నిర్మలో వ్యాపీ నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః |
శ్యామో యువా లోహితాక్షో దీప్తాస్యో మితభాషణః ||  104||
ఆజానుబాహుః సుముఖః సింహస్కంధో మహాభుజః |
సత్యవాన్ గుణసంపన్నః స్వయంతేజాః సుదీప్తిమాన్ ||  105||
కాలాత్మా భగవాన్ కాలః కాలచక్రప్రవర్తకః |
నారాయణః పరంజ్యోతిః పరమాత్మా సనాతనః ||  106||
విశ్వసృడ్విశ్వగోప్తా చ విశ్వభోక్తా చ శాశ్వతః |
విశ్వేశ్వరో విశ్వమూర్తిర్విశ్వాత్మా విశ్వభావనః ||  107||
సర్వభూతసుహృచ్ఛాంతః సర్వభూతానుకంపనః |
సర్వేశ్వరేశ్వరః సర్వః శ్రీమానాశ్రితవత్సలః ||  108||
సర్వగః సర్వభూతేశః సర్వభూతాశయస్థితః |
అభ్యంతరస్థస్తమసశ్ఛేత్తా నారాయణః పరః ||  109||
అనాదినిధనః స్రష్టా ప్రజాపతిపతిర్హరిః |
నరసింహో హృషీకేశః సర్వాత్మా సర్వదృగ్వశీ ||  110||
జగతస్తస్థుషశ్చైవ ప్రభుర్నేతా సనాతనః |
కర్తా ధాతా విధాతా చ సర్వేషాం ప్రభురీశ్వరః ||  111||
సహస్రమూర్తిర్విశ్వాత్మా విష్ణుర్విశ్వదృగవ్యయః |
పురాణపురుషః స్రష్టా సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ||  112||
తత్త్వం నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవః సనాతనః |
పరమాత్మా పరం బ్రహ్మ సచ్చిదానందవిగ్రహః ||  113||
పరంజ్యోతిః పరంధామః పరాకాశః పరాత్పరః |
అచ్యుతః పురుషః కృష్ణః శాశ్వతః శివ ఈశ్వరః ||  114||
నిత్యః సర్వగతః స్థాణురుగ్రః సాక్షీ ప్రజాపతిః |
హిరణ్యగర్భః సవితా లోకకృల్లోకభృద్విభుః ||  115||
రామః శ్రీమాన్ మహావిష్ణుర్జిష్ణుర్దేవహితావహః |
తత్వాత్మా తారకం బ్రహ్మ శాశ్వతః సర్వసిద్ధిదః ||  116||
అకారవాచ్యోభగవాన్ శ్రీర్భూలీలాపతిః పుమాన్ |
సర్వలోకేశ్వరః శ్రీమాన్ సర్వజ్ఞః సర్వతోముఖః ||  117||
స్వామీ సుశీలః సులభః సర్వజ్ఞః సర్వశక్తిమాన్ |
నిత్యః సంపూర్ణకామశ్చ నైసర్గికసుహృత్సుఖీ ||  118||
కృపాపీయూషజలధిశ్శరణ్యః సర్వదేహినాం |
శ్రీమాన్నారాయణః స్వామీ జగతాం పతిరీశ్వరః ||  119||
శ్రీశః శరణ్యో భూతానాం సంశ్రితాభీష్టదాయకః |
అనంతః శ్రీపతీ రామో గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్ ||  120||
||  ఇతి శ్రీరామసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణం ||

0 comments:

Post a Comment

Followers