Search Stotra Ratnakaram

Monday, April 9, 2012

Shri Rama Bhujanga Stotram

శ్రీ రామభుజంగ స్తోత్రమ్

 విశుద్ధం పరం సచ్చిదానన్దరూపమ్
       గుణాధారమాధారహీనం వరేణ్యమ్ |
 మహాన్తం విభాన్తం గుహాన్తం గుణాన్తం
       సుఖాన్తం స్వయం ధామ రామం ప్రపద్యే || ౧ ||
 శివం నిత్యమేకం విభుం తారకాఖ్యం
       సుఖాకారమాకారశూన్యం సుమాన్యం |
 మహేశం కలేశం సురేశం పరేశం
       నరేశం నిరీశం మహీశం ప్రపద్యే || ౨ ||


 యదావర్ణయత్కర్ణమూలేఽన్తకాలే
       శివో రామ రామేతి రామేతి కాశ్యామ్ |
 తదేకం పరం తారకబ్రహ్మరూపం
        భజేఽహం భజేఽహం భజేఽహం భజేఽహమ్ || ౩ ||

మహారత్నపీఠే శుభే కల్పమూలే
       సుఖాసీనమాదిత్యకోటిప్రకాశమ్ |
 సదా జానకీలక్ష్మణోపేతమేకం
       సదా రామచన్ద్రమ్ భజేఽహం భజేఽహమ్  || ౪ ||


 క్వణద్రత్నమన్జీరపాదారవిన్దమ్
       లసన్మేఖలాచారుపీతామ్బరాఢ్యమ్ |
 మహారత్నహారోల్లసత్కౌస్తుభాఙ్గం
       నదచ్చంచరీమంజరీలోలమాలమ్ || ౫ || లసచ్చన్ద్రికాస్మేరశోణాధరాభమ్
       సముద్యత్పతఙ్గేన్దుకోటిప్రకాశమ్ |
 నమద్బ్రహ్మరుద్రాదికోటీరరత్న
        స్ఫురత్కాన్తినీరాజనారాధితాన్ఘ్రిమ్ || ౬ ||


 పురః ప్రాఞ్జలీనాఞ్జనేయాదిభక్తాన్
        స్వచిన్ముద్రయా భద్రయా బోధయన్తమ్ |
 భజేఽహం భజేఽహం సదా రామచన్ద్రం
        త్వదన్యం న మన్యే న మన్యే న మన్యే || ౭ ||


 యదా మత్సమీపం కృతాన్తః సమేత్య
       ప్రచణ్డప్రతాపైర్భటైర్భీషయేన్మామ్ |
 తదావిష్కరోషి త్వదీయం స్వరూపం
       తదాపత్ప్రణాశం సకోదణ్డబాణమ్ || ౮ || నిజే మానసే మన్దిరే సంనిధేహి
       ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో రామచన్ద్ర |
 ససౌమిత్రిణా కైకేయీనన్దనేన
       స్వశక్త్యానుభక్త్యా చ సంసేవ్యమాన || ౯ ||


 స్వభక్తాగ్రగణ్యైః కపీశైర్మహీశై
       రనీకైరనేకైశ్చ రామ ప్రసీద  |
 నమస్తే నమోఽస్త్వీశ రామ ప్రసీద
       ప్రశాధి ప్రశాధి ప్రకాశం ప్రభో మామ్
                                               || ౧౦ ||


 త్వమేవాసి దైవం పరం మే యదేకం
       సుచైతన్యమేతత్త్వదన్యం న మన్యే |
 యతోఽభూదమేయం వియద్వాయుతేజో
        జలోర్వ్యాదికార్యం చరం చాచరం చ || ౧౧ ||

 నమః సచ్చిదానన్దరూపాయ తస్మై
        నమో దేవదేవాయ రామాయ తుభ్యమ్ |
 నమో జానకీజీవితేశాయ తుభ్యం
        నమః పుణ్డరీకాయతాక్షాయ తుభ్యమ్ || ౧౨ ||


 నమో భక్తియుక్తానురక్తాయ తుభ్యం
         నమః పుణ్యపుఞ్జైకలభ్యాయ తుభ్యమ్ |
 నమో వేదవేద్యాయ చాద్యాయ పుంసే
         నమః సున్దరాయేన్దిరావల్లభాయ || ౧౩ ||

నమో విశ్వకర్త్రే నమో విశ్వహర్త్రే
         నమో విశ్వభోక్త్రే నమో విశ్వమాత్రే |
 నమో విశ్వనేత్రే నమో విశ్వజేత్రే
         నమో విశ్వపిత్రే నమో విశ్వమాత్రే || ౧౪ ||

శిలాపి త్వదన్ఘ్రిక్షమాసఙ్గిరేణు
       ప్రసాదాద్ధి చైతన్యమాధత్త రామ |
 నరస్త్వత్పదద్వన్ద్వసేవావిధానా
       త్సుచైతన్యమేతేతి కిం చిత్రమద్య || ౧౫ ||


 పవిత్రం చరిత్రం విచిత్రం త్వదీయం
       నరా యే స్మరన్త్యన్వహం రామచన్ద్ర |
 భవన్తం భవాన్తం భరన్తం భజన్తో
       లభన్తే కృతాన్తం న పశ్యన్త్యతోఽన్తే || ౧౬ ||

స పుణ్యః స గణ్యః శరణ్యో మమాయం
       నరో వేద యో దేవచూడామణిం త్వామ్ |
 సదాకారమేకం చిదానన్దరూపం
       మనోవాగగమ్యం పరన్ధామ రామ || ౧౭ ||

ప్రచణ్డప్రతాపప్రభావాభిభూత
       ప్రభూతారివీర ప్రభో రామచన్ద్ర |
 బలం తే కథం వర్ణ్యతేఽతీవ బాల్యే
       యతోఽఖణ్డి చణ్డీశకోదణ్డదణ్డః || ౧౮ ||


 దశగ్రీవముగ్రం సపుత్రం సమిత్రం
        సరిద్దుర్గమధ్యస్థరక్షోగణేశమ్ |
 భవన్తం వినా రామ వీరో నరో వా
        ఽసురో వాఽమరో వా జయేత్కస్త్రిలోక్యామ్ || ౧౯ ||


 సదా రామ రామేతి రామామృతం తే
       సదారామమానన్దనిష్యన్దకన్దమ్ |
 పిబన్తం నమన్తం సుదన్తం హసన్తం
        హనూమన్తమన్తర్భజే తం నితాన్తమ్ || ౨౦ || సదా రామ రామేతి రామామృతమ్ తే
        సదారామమానన్దనిష్యన్దకన్దమ్ |
 పిబన్నన్వహం నన్వహం నైవ మృత్యో
        ర్బిభేమి ప్రసాదాదసాదాత్తవైవ || ౨౧ ||


 అసీతాసమేతైరకోదణ్డభూశై
        రసౌమిత్రివన్ద్యైరచణ్డప్రతాపైః |
 అలఙ్కేశకాలైరసుగ్రీవమిత్రై
        రరామాభిధేయైరలమ్ దేవతైర్నః || ౨౨ ||


 అవీరాసనస్థైరచిన్ముద్రికాఢ్యై
         రభక్తాఞ్జనేయాదితత్త్వప్రకాశైః |
 అమన్దారమూలైరమన్దారమాలై
         రరామాభిధేయైరలమ్ దేవతైర్నః || ౨౩ ||

అసిన్ధుప్రకోపైరవన్ద్యప్రతాపై
          రబన్ధుప్రయాణైరమన్దస్మితాఢ్యైః |
 అదణ్డప్రవాసైరఖణ్డప్రబోధై
           రరామభిదేయైరలమ్ దేవతైర్నః || ౨౪ ||


హరే రామ సీతాపతే రావణారే
          ఖరారే మురారేఽసురారే పరేతి |
 లపన్తం నయన్తం సదాకాలమేవ
          సమాలోకయాలోకయాశేషబన్ధో || ౨౫ ||

నమస్తే సుమిత్రాసుపుత్రాభివన్ద్య
        నమస్తే సదా కైకయీనన్దనేడ్య |
 నమస్తే సదా వానరాధీశవన్ద్య
        నమస్తే నమస్తే సదా రామచన్ద్ర || ౨౬ ||

ప్రసీద ప్రసీద ప్రచణ్డప్రతాప
        ప్రసీద ప్రసీద ప్రచణ్డారికాల |
 ప్రసీద ప్రసీద ప్రపన్నానుకమ్పిన్
        ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో రామచన్ద్ర || ౨౭ || || ఇతి శ్రీశఙ్కరాచార్యవిరచితమ్
                శ్రీరామభుజఙ్గప్రయాతస్తోత్రమ్  సమ్పూర్ణమ|| || ఓం శ్రీసీతాలక్ష్మణభరతశతృఘ్నహనూమత్సమేత
      శ్రీరామచన్ద్రపరబ్రహ్మార్పణమస్తు ||

0 comments:

Post a Comment

Followers