Search Stotra Ratnakaram

Wednesday, April 11, 2012

Shri Rama Shatpadi

                     శ్రీ రామషట్పదీ


శ్రీ గణేశాయ నమః |

తరణికులజలతరణే తరుణతరణితేజసా విభాతరణే |
కృతవిదశదశముఖముఖతిమిరగణేఽన్తస్తమో నుద మే || ౧||

శయవిధృతశరశరాసన నిఖిలఖలోజ్జాసనప్రథితసుయశాః |
మథితహృదయాన్తరాలం దుష్కృతిజాలం మమాపనయ || ౨||

సురుచిరమరీచినిచయాంశ్చరణనఖేన్దూనుదాయ మమ హృదయే |
హృదయేశ వికలతాపం స్వసకలతాపం కిలాపహర || ౩||

ఇన్దీవరదలసున్దర వరదలసద్వామజానకీజానే |
జానే త్వామఖిలేశం లేశలసల్లోకలోకేశమ్ || ౪||

శం కురు శఙ్కరవల్లభ యల్లభతామాశ్వయం త్వదంఘ్రియుగే |
అనురక్తిదృఢాం భక్తిం చిరస్య చిన్తాబ్ధిభవభక్తిమ్ || ౫||

వైరాజరాజరాజోఽప్యభూత్సుసాకేతరాజనరరాజః |
వానరరాజసహాయో లీలాకైవల్యమేతద్ధి || ౬||

జగదసుసుతాసుపరవసుముదే యదేషా స్తుతిః కృతా స్ఫీతా |
సా రామషట్పదీయం విలసతు తత్పాదజలజాతే || ౭||

|| ఇతి శ్రీమన్మాలవీయశుక్ల శ్రీమన్మథురానాథప్రణీతా రామషట్పదీ సమాప్తా ||0 comments:

Post a Comment

Followers