Search Stotra Ratnakaram

Friday, May 4, 2012

Ganesha Aparadha Kshamapana Stotram

శ్రీగణేశాపరాధక్షమాపణ స్తోత్రమ్


శ్రీగణేశాయ నమః |
సుముఖో మఖభుఙ్ముఖార్చితః సుఖవృద్ధ్యై నిఖిలార్తిశాన్తయే|
అఖిలశ్రుతిశీర్షవర్ణితః సకలాద్యః స సదాఽస్తు మే హృది || ౧||
ప్రణవాకృతిమస్తకే నయః ప్రణవో వేదముఖావసానయోః|
అయమేవ విభాతి సుస్ఫుటం హ్యవతారః ప్రథమః పరస్య సః || ౨||
ప్రథమం గుణనాయకో బభౌ త్రిగుణానాం సునియన్త్రణాయ యః|
జగదుద్భవపాలనాత్యయేష్వజవిష్ణ్వీశసురప్రణోదకః || ౩||
విధివిష్ణుహరేన్ద్రదేవతాదిగణానాం పరిపాలనాద్విభుః|
అపి చేన్ద్రియపుఞ్జచాలనాద్గణనాథః ప్రథితోఽర్థతః స్ఫుటమ్ || ౪||
అణిమాముఖసిద్ధినాయకా భజతః సాధయతీష్టకామనాః|
అపవర్గమపి ప్రభుర్ధియో నిజదాసస్య తమో విహృత్య యః || ౫||
జననీజనకః సుఖప్రదో నిఖిలానిష్టహరోఽఖిలేష్టదః|
గణనాయక ఏవ మామవేద్రదపాశాఙ్కుశమోదకాన్ దధత్ || ౬||
శరణం కరుణార్ణవః స మే శరణం రక్తతనుశ్చతుర్భుజః|
శరణం భజకాన్తరాయహా శరణం మఙ్గలమూర్తిరస్తు మే || ౭||
సతతం గణనాయకం భజే నవనీతాధికకోమలాన్తరమ|
భజనాద్భవభీతిభఞ్జనం స్మరణాద్విఘ్ననివారణక్షమమ్ || ౮||
అరుణారుణవర్ణరాజితం తరుణాదిత్యసమప్రభం ప్రభుమ|
వరుణాయుధమోదకావహం కరుణామూర్తిమహం ప్రణౌమి తమ్ || ౯||
క్వ ను మూషకవాహనం ప్రభుం మృగయే త్వఙ్యతమోఽవనీతలే|
విబుధాస్తు పితామహాదయస్త్రిషు లోకేష్వపి యం న లేభిరే || ౧౦||
శరణాగతపాలనోత్సుకం పరమానన్దమజం గణేశ్వరమ|
వరదానపటుం కృపానిధిం హృదయాబ్జే నిదధామి సర్వదా || ౧౧||
సుముఖే విముఖే సతి ప్రభౌ న మహేన్ద్రాదపి రక్షణం కదా|
త్వయి హస్తిముఖే ప్రసన్నతాఽభిముఖేనాపి యమాద్భయం భవేత్ || ౧౨||
సుతరాం హి జడోఽపి పణ్డితః ఖలు మూకోఽప్యతివాక్పతిర్భవేత|
గణరాజదయార్ద్రవీక్షణాదపి చాఙ్యః సకలఙ్యాతామియాత్ || ౧౩||
అమృతం తు విషం విషం సుధా పరమాణుస్తు నగో నగోఽప్యణుః|
కులిశం తు తృణం తృణం పవిర్గణనాథాశు తవేcఛయా భవేత్ || ౧౪||
గతోఽసి విభో విహాయ మాం నను సర్వఙ్య న వేత్సి మాం కథమ|
కిము పశ్యసి విశ్వదృఙ్ న మాం న దయా కిమపి తే దయానిధే || ౧౫||
అయి దీనదయాసరిత్పతే మయి నైష్ఠుర్యమిదం కుతః కృతమ|
నిజభక్తిసుధాలవోఽపి యన్న హి దత్తో జనిమృత్యుమోచకః || ౧౬||
నితరాం విషయోపభోగతః క్షపితం త్వాయురమూల్యమేనసా|
అహహాఙ్యతమస్య సాహసం సహనీయం కృపయా త్వయా విభో || ౧౭||
భగవన్నహి తారకస్య తే వత మన్త్రస్య జపః కృతస్తథా|
న కదైకధియాపి చిన్తనం తవ మూర్తేస్తు మయాతిపాప్మనా || ౧౮||
భజనం న కృతం సమర్చనం తవ నామస్మరణం న దర్శనమ|
హవనం ప్రియమోదకార్పణం నవదూర్వా న సమర్పితా మయా || ౧౯||
నచ సాధుసమాగమః కృతస్తవ భక్తాశ్చ మయా న సత్కృతాః|
ద్విజభోజనమప్యకారి నో వత దౌరాత్మ్యమిదం క్షమస్వ మే || ౨౦||
న విధిం తవ సేవనస్య వా నచ జానే స్తవనం మనుం తథా|
కరయుగ్మశిరఃసుయోజనం తవ భూయాద్గణనాథపూజనమ్ || ౨౧||
అథ కా గణనాథ మే గతిర్నహి జానే పతితస్య భావినీ|
ఇతి తప్తతనుం సదాఽవ మామనుకమ్పార్ద్రకటాక్షవీక్షణైః || ౨౨||
ఇహ దణ్డధరస్య సఙ్గమేఽఖిలధైర్యచ్యవనే భయఙ్కరే|
అవితా గణరాజ కో ను మాం తనుపాతావసరే త్వయా వినా || ౨౩||
వద కం భవతోఽన్యమిష్టదాcఛరణం యామి దయాధనాదృతే|
అవనాయ భవాగ్నిభర్జితో గతిహీనః సుఖలేశవర్జితః || ౨౪||
శ్రుతిమృగ్యపథస్య చిన్తనం కిము వాచోఽవిషయస్య సంస్తుతిమ|
కిము పూజనమప్యనాకృతేరసమర్థో రచయామి దేవతే || ౨౫||
కిము మద్వికలాత్స్వసేవనం కిము రఙ్కాదుపచారవైభవమ|
జడవాఙ్మతితో నిజస్తుతిం గణనాథేచ్ఛసి వా దయానిధే || ౨౬||
అధునాపి చ కిం దయా న తే మమ పాపాతిశయాదితీశ చేత|
హృదయే నవనీతకోమలే న హి కాఠిన్యనివేశసమ్భవః || ౨౭||
వ్యసనార్దితసేవకస్య మే ప్రణతస్యాశు గణేశ పాదయోః|
అభయప్రదహస్తపఙ్కజం కృపయా మూర్ధ్ని కురుష్వ తావకమ్ || ౨౮||
జననీతనయస్య దృక్పథం ముహురేతి ప్రసభం దయార్ద్రధీః|
మమ దృగ్విషయస్తథైవ భో గణనాథాశు భవనుకమ్పయా || ౨౯||
గజరాజముఖాయ తే నమో మృగరాజోత్తమవాహనాయ తే|
ద్విజరాజకలాభృతే నమో గణరాజాయ సదా నమోఽస్తు తే || ౩౦||
గణనాథ గణేశ విఘ్నరాట్ శివసూనో జగదేకసద్గురో|
సురమానుషగీతమద్యశః ప్రణతం మామవ సంసృతేర్భయాత్ || ౩౧||
జయ సిద్ధిపతే మహామతే జయ బుద్ధీశ జడార్తసద్గతే|
జయ యోగిసమూహసద్గురో జయ సేవారత కల్పనాతరో || ౩౨||
తనువాగ్ హృదయైరసcచ సద్యదనస్థాత్రితయే కృతం మయా|
జగదీశ కరిష్యమాణమప్యఖిలం కర్మ గణేశ తేఽర్పితమ్ || ౩౩||
ఇతి కృష్ణముఖోద్గతం స్తవం గణరాజస్య పురః పఠేన్నరః|
సకలాధివివర్జితో భవేత్సుతదారాదిసుఖీ స ముక్తిభాక్ || ౩౪||
ఇతి ముద్గలపురాణన్తర్వర్తి శ్రీగణేశాపరాధక్షమాపనస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ |0 comments:

Post a Comment

Followers