Search Stotra Ratnakaram

Wednesday, May 2, 2012

Ganesha Astottara shata nama Archana Stotram

గణేశాష్టోత్తరశతనామార్చనస్తోత్రమ్


శ్రీ గణేశాయ నమః |
కాశ్యాం తు బహవో విఘ్నాః కాశీవాసవియోజకాః|
తచ్ఛాన్త్యర్థం ఢుణ్ఢిరాజః పూజనీయః ప్రయత్నతః || ౧||

అష్టోత్తరశతైర్దివ్యైర్గణేశస్యైవ నామభిః|
కర్తవ్యమతియత్నేన నవదూర్వాఙ్కురార్పణమ్ || ౨||

హిరణ్మయతనుం శుద్ధం సర్వార్తిహరమవ్యయమ|
వరదం గణపం ధ్యాత్వా పూజా కార్యా ప్రయత్నతః || ౩||

ఋషిర్విఘ్నేశః ఇత్యాదినామ్నాం సర్వేశ్వరః శివః |
దేవతా విఘ్నరాజోఽత్ర ఛన్దోఽనుష్టుప్ శుభప్రదమ్ || ౪||

సర్వప్రత్యూహశమనం ఫలం శక్తిః సుధాత్మికా |
కీలకం గణనాథస్య పూజా కార్యేతి కామదా || ౫||

ఆథ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్

విఘ్నేశో విశ్వవదనో విశ్వచక్షుర్జగత్పతిః|
హిరణ్యరూపః సర్వాత్మా జ్ఞానరూపో జగన్మయః || ౬||

ఊర్ధ్వరేతా మహాబాహురమేయోఽమితవిక్రమః |
వేదోవేద్యో మహాకాయో విద్యానిధిరనామయః || ౭||

సర్వజ్ఞః సర్వగః శాన్తో గజాస్యో విగతజ్వరః |
విశ్వమూర్తిరమేయాత్మా విశ్వాధారః సనాతనః || ౮||

సామగానప్రియో మన్త్రీ సత్వాధారః సురాధిపః |
సమస్తసాక్షినిర్ద్వన్ద్వో నిర్లిప్తోఽమోఘవిక్రమః || ౯||

నియతో నిర్మలః పుణ్యః కామదః కాన్తిదః కవిః |
కామరూపీ కామవేషో కమలాక్షః కలాధరః || ౧౦||

సుముఖః శర్మదః శుద్ధో మూషకాధిషవాహనః |
దీర్ఘతుణ్డధరః శ్రీమాననన్తో మోహవర్జితః || ౧౧||

వక్రతుణ్డః శూర్పకర్ణః పవనః పావనో వరః |
యోగీశో యోగివంద్యాంఘ్రిరుమాసూనురఘాపహః || ౧౨||

ఏకదన్తో మహాగ్రీవః శరణ్యః సిద్ధిసేవితః |
సిద్ధిదః కరుణాసిన్ధుర్భగవాన్ భవ్యవిగ్రహః || ౧౩||

వికటః కపిలో ఢుణ్ఢిరుగ్రో భీమో హరః శుభః |
గణాధ్యక్షో గణారాధ్యో గణేశో గణనాయకః || ౧౪||

జ్యోతిఃస్వరూపో భూతాత్మా ధూమ్రకేతురనాకులః |
కుమారగురురానన్దో హేరమ్బో వేదసంస్తుతః || ౧౫||

నాగోపవీతీ దుర్ధర్షో బాలదూర్వాఙ్కురప్రియః |
భాలచన్ద్రో విశ్వధామా శివపుత్రో వినాయకః || ౧౬||

లీలావలమ్బితవపుః పూర్ణః పరమసున్దరః |
విద్యాన్ధకారమార్తణ్డో విఘ్నారణ్యదవానలః || ౧౭||

సిన్దూరవదనో నిత్యో విష్ణుః ప్రమథపూజితః |
శరణ్యదివ్యపాదాబ్జో భక్తమన్దారభూరుహః || ౧౮||

రత్నసింహాసనాసీనో మణికుణ్డలమణ్డితః |
భక్తకల్యాణదోఽమేయకల్యాణగుణసంశ్రయః || ౧౯||

ఫలశృతిః
ఏతాని దివ్యనామాని గణేశస్య మహాత్మనః |
పఠనీయాని యత్నేన సర్వదా సర్వదేహిభిః || ౨౦||

నామ్నామేకైకమేతేషాం సర్వసిద్ధిప్రదాయకమ్ |
సర్వవిఘ్నేశనామ్నాం తు ఫలం వక్తుం న శక్యతే || ౨౧||

ఏకైకమేవ తన్నామ దివ్యం జప్త్వా మునీశ్వరాః |
ప్రత్యూహమాత్రరహితాస్తిష్ఠన్తి శివపూజకాః || ౨౨||

దూర్వాయుగ్మాని సఙ్గృహ్య నూతనాన్యతియత్నతః |
పూజనీయో గణాధ్యక్షో నామ్నామేకైకసంఖ్యయా || ౨౩||

నభస్యశుక్లపక్షస్య చతుర్థ్యాం విధిపూర్వకమ్ |
వక్రతుణ్డేశకుణ్డే తు స్నానం కృత్వా ప్రయత్నతః || ౨౪||

వక్రతుణ్డేశమారాధ్యం సర్వాభీష్టప్రదాయకమ్ |
ధ్యాయేదధహరం శుద్ధం కాఞ్చనాభమనామయమ్ || ౨౫||

తతః పూజా యథాశాస్త్రం కృత్వా దూర్వాఙ్కురైర్నవైః |
పూజా కార్యా విశేషేణ నామోచ్చారణపూర్వకమ్ || ౨౬||

తతశ్చ మోదకైర్దివ్యైః సుగన్ధైఘృతపాచితైః |
నైవేద్యం కల్పయేదిష్టం గణేశాయ శుభావహమ్ || ౨౭||

అన్యైశ్చ పరమాన్నాద్యైర్భక్ష్యైర్భోజ్యైర్మనోహరైః |
తోషణీయః ప్రయత్నేన వక్రతుణ్డో వినాయకః || ౨౮||

ప్రదక్షిణనమస్కారా దివ్యతన్నామసంఖ్యయా |
కర్తవ్యా నియతం శుద్ధైర్మౌనవ్రతపరాయణైః || ౨౯||

తతః సంతర్ప్య విధివచ్ఛైవాన్ బ్రాహ్మణసత్తమాన్ |
పునరభ్యర్చ్య విఘ్నేశమిమం మన్త్రముదీరయేత్ || ౩౦||

వక్రతుణ్డ సురారాధ్య సూర్యకోటిసమప్రభ |
నిర్విఘ్నేనైవ సతతం కాశీవాసం ప్రయచ్ఛ మే || ౩౧||

ఇతి సమ్ప్రార్థ్య విధివత్ పూజాం కృత్వా పునర్ముదా |
నమస్కృత్వా ప్రసాద్యైనం గచ్ఛేత్ ఢుణ్ఢివినాయకమ్ || ౩౨||

ఢుణ్ఢిరాజార్చనం సమ్యక్ కర్తవ్యం విధిపూర్వకమ్ |
తత్రైవ చ విశేషేణ పూజాం కృత్వా తతః పరమ్ || ౩౩||

పూజనీయాః ప్రయత్నేన సర్వదా మోదకప్రియాః |
శివప్రీతికరా నిత్యం శుద్ధాః పఞ్చ వినాయకాః || ౩౪||

క్షిప్రసిద్ధిప్రదం క్షిప్రగణేశం సురవన్దితమ్ |
సమ్పూజ్య పూర్వవత్సమ్యక్ గచ్ఛేదాశావినాయకమ్ || ౩౫||

ఆశావినాయకం సమ్యక్ పూజయిత్వా తతః పరమ్ |
అర్కవిఘ్నేశ్వరః సమ్యక్ పూజనీయః ప్రయత్నతః || ౩౬||

పూర్వవత్పూజనీయః స్యాత్తతః సిద్ధివినాయకః |
పూజనీయస్తతః సమ్యక్ చిన్తామణివినాయకః || ౩౭||

సేవావినాయకోఽప్యేవం సమ్పూజ్యస్తదనన్తరమ్ |
దుర్గావినాయకస్యాపి పూజా కార్యా తతః పరమ్ || ౩౮||

ఏవం సమ్పూజ్య విధివద్భక్తిశ్రద్ధాసమన్వితైః |
శైవాః శఙ్కరతత్త్వఙ్యా భోజనీయాః ప్రయత్నతః || ౩౯||

ఏవం సమ్పూజితాః సమ్యక్ ప్రీతాస్తే గణనాయకాః |
కాశీవాసం ప్రయచ్ఛన్తి నిర్విఘ్నేనైవ సాదరమ్ || ౪౦||

ఆజ్యేన కాపిలేనైవ సార్ధలక్షత్రయాహుతీః |
హుత్వైతన్నామభీః సమ్యక్ సర్వవిద్యాధిషో భవేత్ || ౪౧||

ఏతాని దివ్యనామాని ప్రతివాసరమాదరాత్ |
పఠిత్వా గణనాథస్థ పూజా కార్యా ప్రయత్నతః || ౪౨||

యస్యకస్యాపి సన్తుష్టో గణపః సర్వసిద్ధిదః |
అత ఏవ సదా పూజ్యో గణనాథో విచక్షణైః || ౪౩||

గణేశాదపరో లోకే విఘ్నహర్తా న విద్యతే |
తస్మాదన్వహమారాధ్యో గణేశః సర్వసిద్ధిదః || ౪౪||

కాశీనివాససిద్ధ్యర్థం విష్ణునా పూజితః పురా |
పురా విఘ్నేశ్వరః సమ్యక్పూజితో దణ్డపాణినా || ౪౫||

కర్కోటకేన నాగేన గణేశః పూజితః పురా |
శేషేణ పూజితః పూర్వం గణేశః సిద్ధిదాయకః || ౪౬||

కాశీయాత్రార్థముద్యుక్తో విధిర్విఘ్నకులాకులః |
పూజయామాస విఘ్నేశం విధివద్భక్తిపూర్వకమ్ || ౪౭||

సూర్యేణాభ్యర్చితః పూర్వం చన్ద్రేణేన్ద్రేణ చ ప్రియే |
దేవైరన్యైశ్చ విధివత్పూజితో గణనాయకః || ౪౮||

మర్త్యానామమరాణాం చ మునినాం వా వరాననే |
న సిద్ధ్యన్త్యేవ కార్యాణి గణేశాభ్యర్చనం వినా || ౪౯||

ఇతి శ్రీ శివరహస్యాన్తర్గతకాశీమాహాత్మ్యే  హరగౌరీసంవాదే
    గణేశాష్టోత్తరశతనామార్చనస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ |

0 comments:

Post a Comment

Followers