Search Stotra Ratnakaram

Tuesday, May 28, 2013

Lalitha Tripura Sundari Aparadha Kshamapana Stotram

లలితా త్రిపురసున్దరీ అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రమ్కంజమనోహర పాదచలన్మణి నూపురహంస విరాజితే
కంజభవాది సురౌఘపరిష్టుత లోకవిసృత్వర వైభవే |
మంజులవాఙ్మయ నిర్జితకీర కులేచలరాజ సుకన్యకే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మా మపరాధినమంబికే || ౧||

ఏణధరోజ్వల ఫాలతలోల్లస దైణమదాఙ్క సమన్వితే
శోణపరాగ విచిత్రిత కన్దుక సున్దరసుస్తన శోభితే |
నీలపయోధర కాలసుకున్తల నిర్జితభృఙ్గ కదమ్బకే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౨||

ఈతివినాశిని భీతి నివారిణి దానవహన్త్రి దయాపరే
శీతకరాఙ్కిత రత్నవిభూషిత హేమకిరీట సమన్వితే |
దీప్తతరాయుధ భణ్డమహాసుర గర్వ నిహన్త్రి పురాంబికే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౩||

లబ్ధవరేణ జగత్రయమోహన దక్షలతాంత మహేషుణా
లబ్ధమనోహర సాలవిషణ్ణ సుదేహభువాపరి పూజితే |
లంఘితశాసన దానవ నాశన దక్షమహాయుధ రాజితే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౪||

హ్రీంపద భూషిత పంచదశాక్షర షోడశవర్ణ సుదేవతే
హ్రీమతిహాది మహామనుమందిర రత్నవినిర్మిత దీపికే |
హస్తివరానన దర్శితయుద్ధ సమాదర సాహసతోషితే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౫||

హస్తలసన్నవ పుష్పసరేక్షు శరాసన పాశమహాంకుశే
హర్యజశమ్భు మహేశ్వర పాద చతుష్టయ మంచ నివాసిని |
హంసపదార్థ మహేశ్వరి యోగి సమూహసమాద్ఱృత వైభవే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౬||

సర్వజగత్కరణావన నాశన కర్త్రి కపాలి మనోహరే
స్వచ్ఛమ్ఱృణాల మరాలతుషార సమానసుహార విభూషితే |
సజ్జనచిత్త విహారిణి శంకరి దుర్జన నాశన తత్పరే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౭||

కంజదళాక్షి నిరంజని కుంజర గామిని మంజుళ భాషితే
కుంకుమపంక విలేపన శోభిత దేహలతే త్రిపురేశ్వరి |
దివ్యమతంగ సుతాధ్ఱృతరాజ్య భరే కరుణారస వారిధే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౮||

హల్లకచమ్పక పంకజకేతక పుష్పసుగంధిత కుంతలే
హాటక భూధర శ్ఱృంగవినిర్మిత సుందర మందిరవాసిని |
హస్తిముఖామ్బ వరాహముఖీధ్ఱృత సైన్యభరే గిరికన్యకే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౯||

లక్ష్మణసోదర సాదర పూజిత పాదయుగే వరదేశివే
లోహమయాది బహూన్నత సాల నిషణ్ణ బుధేశ్వర సమ్యుతే |
లోలమదాలస లోచన నిర్జిత నీలసరోజ సుమాలికే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౦||

హ్రీమితిమంత్ర మహాజప సుస్థిర సాధకమానస హంసికే
హ్రీంపద శీతకరానన శోభిత హేమలతే వసుభాస్వరే |
హార్దతమోగుణ నాశిని పాశ విమోచని మోక్షసుఖప్రదే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౧||

సచ్చిదభేద సుఖామ్ఱృతవర్షిణి తత్వమసీతి సదాద్ఱృతే
సద్గుణశాలిని సాధుసమర్చిత పాదయుగే పరశామ్బవి |
సర్వజగత్ పరిపాలన దీక్షిత బాహులతాయుగ శోభితే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౨||

కంబుగళే వర కుందరదే రస రంజితపాద సరోరుహే
కామమహేశ్వర కామిని కోమల కోకిల భాషిణి భైరవి |
చింతితసర్వ మనోహర పూరణ కల్పలతే కరుణార్ణవే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౩||

లస్తకశోభి కరోజ్వల కంకణకాంతి సుదీపిత దిఙ్ముఖే
శస్తతర త్రిదశాలయ కార్య సమాద్ఱృత దివ్యతనుజ్వలే |
కశ్చతురోభువి దేవిపురేశి భవాని తవస్తవనే భవేత్
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౪||

హ్రీంపదలాంచిత మంత్రపయోదధి మంథనజాత పరామ్ఱృతే
హవ్యవహానిల భూయజమానక ఖేందు దివాకర రూపిణి |
హర్యజరుద్ర మహేశ్వర సంస్తుత వైభవశాలిని సిద్ధిదే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౫||

శ్రీపురవాసిని హస్తలసద్వర చామరవాక్కమలానుతే
శ్రీగుహపూర్వ భవార్జిత పుణ్యఫలే భవమత్తవిలాసిని |
శ్రీవశినీ విమలాది సదానత పాదచలన్మణి నూపురే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౬||

|| ఇతి శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరీ అపరాధ
క్షమాపణ స్తోత్రమ్ సమ్పూర్ణం ||

0 comments:

Post a Comment

Followers