Search Stotra Ratnakaram

Tuesday, May 14, 2013

Sudarshana Sahasra Nama Stotram

                  సుదర్శన సహస్రనామ స్తోత్రమ్

          శ్రీ గణేశాయ నమః ||
   శ్రీ సుదర్శన పరబ్రహ్మణే నమః ||


  || శ్రీ సుదర్శన సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ||

కైలాస శిఖరే రమ్యే ముక్తామాణిక్య మణ్డపే |
రక్తసింహాసనాసీనం ప్రమథైః పరివారితమ్ || ౧||
బద్ధాఞ్జలిపుటా భూత్వా పప్రచ్ఛ వినయాన్వితా |
భర్తారం సర్వధర్మజ్ఞం పార్వతీ పరమేశ్వరమ్ || ౨||
పార్వతీ
యత్ త్వయోక్తం జగన్నాథ సుభ్రుశం క్షేమమిచ్ఛతామ్ |
సౌదర్శనం రుతే శాస్త్రం నాస్తిచాన్యదితి ప్రభో || ౩||
తత్ర కాచిత్ వివక్షాస్థి తమర్థం ప్రతి మే ప్రభో |
ఏవముక్తస్త్వహిర్బుద్ధ్న్యః పార్వతీం ప్రత్యువాచ తామ్ || ౪||
అహిర్బుద్ధ్న్య
సంశయో యది తే తత్ర తం బ్రూహి త్వం వరాననే |
ఇత్యేవముక్తా గిరిజా గిరిశేన మహాత్మనా || ౫||
పునః ప్రోవాచ సర్వజ్ఞం జ్ఞానముద్రాధరం పతిమ్ ||
పార్వత్యువాచ
లోకే సౌదర్శనం మన్త్రం యన్త్రంతత్తత్ ప్రయోగవత్ || ౬||
సర్వం విజ్ఞాతుమభ్యత్ర యథావత్ సమనుష్ఠితుమ్ |
అతివేలమశక్తానాం తం మార్గం భృశమీఛ్తామ్ || ౭||
కో మార్గః కా కథిస్తేషామ్ కార్యసిద్ధిః కథం భవేత్ |
ఏతన్మే బ్రూహి లోకేశ త్వదన్యః కో వదేతముమ్ || ౮||
ఈశ్వర ఉవాచ
అహం తే కథయిశ్యామి సర్వ సిద్ధికరం శుభమ్ |
అనాయాసేన యజ్జప్త్వా నరస్సిద్ధిమవాప్నుయాత్ || ౯||
తశ్చ సౌదర్శనం దివ్యం గుహ్యం నామసహస్రకమ్ |
నియమాత్ పఠతాం నౄణాం చిన్తితార్థ ప్రదాయకమ్ || ౧౦||
తస్య నామసహస్రస్య సోఽహమేవ ఋషిః స్మృతః |
ఛన్దోనుష్టుప్ దేవతా తు పరమాత్మా సుదర్శనః || ౧౧||
శ్రీం బీజం హ్రీం తు శక్తిస్సా క్లీం కీలకముదాహృతమ్ |
సమస్తాభీష్ట సిధ్యర్థే వినియోగ ఉదాహృతః || ౧౨||

శఙ్ఖం చక్రం చ చాపాది ధ్యానమస్య సమీరితమ్ ||

          ధ్యానం
శఙ్ఖం చక్రం చ చాపం పరశుమసిమిశుం శూల పాశాఙ్కుశాబ్జమ్
బిభ్రాణం వజ్రఖేటౌ హల ముసల గదా కుందమత్యుగ్ర దంష్ట్రమ్ |
జ్వాలా కేశం త్రినేత్రం జ్వల దలననిభం హార కేయూర భూషమ్
ధ్యాయేత్ షట్కోణ సంస్థం సకల రిపుజన ప్రాణ సంహారి చక్రమ్ ||

          || హరిః ఓం ||
శ్రీచక్రః శ్రీకరః శ్రీశః శ్రీవిష్ణుః శ్రీవిభావనః |
శ్రీమదాన్త్య హరః శ్రీమాన్ శ్రీవత్సకృత లక్షణః || ౧||
శ్రీనిధిః శ్రీవరః స్రగ్వీ శ్రీలక్ష్మీ కరపూజితః |
శ్రీరతః శ్రీవిభుః సింధుకన్యాపతిః అధోక్షజః || ౨||
అచ్యుతశ్చామ్బుజగ్రీవః సహస్రారః సనాతనః |
సమర్చితో వేదమూర్తిః సమతీత సురాగ్రజః || ౩||
షట్కోణ మధ్యగో వీరః సర్వగోఽష్టభుజః ప్రభుః |
చణ్డవేగో భీమరవః శిపివిష్టార్చితో హరిః || ౪||
శాశ్వతః సకలః శ్యామః శ్యామలః శకటార్థనః |
దైత్యారిః శారదస్కన్ధః సకటాక్షః శిరీషగః || ౫||
శరపారిర్భక్తవశ్యః శశాఙ్కో వామనోవ్యయః |
వరూథీవారిజః కఞ్జలోచనో వసుధాదిపః || ౬||
వరేణ్యో వాహనోఽనన్తః చక్రపాణిర్గదాగ్రజః |
గభీరో గోలకాధీశో గదాపణిస్సులోచనః || ౭||
సహస్రాక్షః చతుర్బాహుః శఙ్ఖచక్ర గదాధరః |
భీషణో భీతిదో భద్రో భీమాభీష్ట ఫలప్రదః || ౮||
భీమార్చితో భీమసేనో భానువంశ ప్రకాశకః |
ప్రహ్లాదవరదః బాలలోచనో లోకపూజితః || ౯||
ఉత్తరామానదో మానీ మానవాభీష్ట సిద్ధిదః |
భక్తపాలః పాపహారీ బలదో దహనధ్వజః || ౧౦||
కరీశః కనకో దాతా కామపాల పురాతనః |
అక్రూరః క్రూరజనకః క్రూరదంష్ట్రః కులాదిపః || ౧౧||
క్రూరకర్మా క్రూరరూపి క్రూరహారీ కుశేశయః |
మన్దరో మానినీకాంతో మధుహా మాధవప్రియః || ౧౨||
సుప్రతప్త స్వర్ణరూపీ బాణాసుర భుజాంతకృత్ |
ధరాధరో దానవారిర్దనుజేన్ద్రారి పూజితః || ౧౩||
భాగ్యప్రదో మహాసత్త్వో విశ్వాత్మా విగతజ్వరః |
సురాచార్యార్చితో వశ్యో వాసుదేవో వసుప్రదః || ౧౪||
ప్రణతార్తిహరః శ్రేష్టః శరణ్యః పాపనాశనః |
పావకో వారణాద్రీశో వైకుణ్ఠో విగతకల్మషః || ౧౫||
వజ్రదంష్ట్రో వజ్రనఖో వాయురూపీ నిరాశ్రయః |
నిరీహో నిస్పృహో నిత్యో నీతిజ్ఞో నీతిపావనః || ౧౬||
నీరూపో నారదనుతో నకులాచల వాసకృత్ |
నిత్యానన్దో బృహద్భానుః బృహదీశః పురాతనః || ౧౭||
నిధినామధిపోఽనన్దో నరకార్ణవ తారకః |
అగాధోఽవిరలో మర్త్యో జ్వాలాకేశః కకార్చ్చితః || ౧౮||
తరుణస్తనుకృత్ భక్తః పరమః చిత్తసమ్భవః |
చిన్త్యస్సత్వనిధిః సాగ్రస్చిదానన్దః శివప్రియః || ౧౯||
శిన్శుమారశ్శతమఖః శాతకుమ్భ నిభప్రభః |
భోక్తారుణేశో బలవాన్ బాలగ్రహ నివారకః || ౨౦||
సర్వారిష్ట ప్రశమనో మహాభయ నివారకః |
బన్ధుః సుబన్ధుః సుప్రీతస్సన్తుష్టస్సురసన్నుతః || ౨౧||
బీజకేశ్యో బకో భానుః అమితార్చిర్పామ్పతిః |
సుయజ్ఞో జ్యోతిషశ్శాంతో విరూపాక్షః సురేశ్వరః || ౨౨||
వహ్నిప్రాకార సంవీతో రక్తగర్భః ప్రభాకరః |
సుశీలః సుభగః స్వక్షః సుముఖః సుఖదః సుఖీ || ౨౩||
మహాసురః శిరచ్ఛేతా పాకశాసన వందితః |
శతమూర్తి సహస్రారో హిరణ్య జ్యోతిరవ్యయః || ౨౪||
మణ్డలీ మణ్డలాకారః చంద్రసూర్యాగ్ని లోచనః |
ప్రభఞ్జనః తీక్ష్ణధారః ప్రశాంతః శారదప్రియః || ౨౫||
భక్తప్రియో బలిహరో లావణ్యోలక్షణప్రియః |
విమలో దుర్లభస్సోమ్యస్సులభో భీమవిక్రమః || ౨౬||
జితమన్యుః జితారాతిః మహాక్షో భృగుపూజితః |
తత్త్వరూపః తత్త్వవేదిః సర్వతత్వ ప్రతిష్ఠితః ||౨౭||
భావజ్ఞో బంధుజనకో దీనబంధుః పురాణవిత్ |
శస్త్రేశో నిర్మతో నేతా నరో నానాసురప్రియః || ౨౮||
నాభిచక్రో నతామిత్రో నధీశ కరపూజితః |
దమనః కాలికః కర్మీ కాన్తః కాలార్థనః కవిః || ౨౯||
వసుంధరో వాయువేగో వరాహో వరుణాలయః |
కమనీయకృతిః కాలః కమలాసన సేవితః |
కృపాలుః కపిలః కామీ కామితార్థ ప్రదాయకః || ౩౦||
ధర్మసేతుర్ధర్మపాలో ధర్మీ ధర్మమయః పరః |
జ్వాలాజిమ్హః శిఖామౌళీః సురకార్య ప్రవర్తకః || ౩౧||
కలాధరః సురారిఘ్నః కోపహా కాలరూపదృక్ |
దాతాఽఽనందమయో దివ్యో బ్రహ్మరూపీ ప్రకాశకృత్ || ౩౨ |
సర్వయజ్ఞమయో యజ్ఞో యజ్ఞభుక్ యజ్ఞభావనః |
వహ్నిధ్వజో వహ్నిసఖో వఞ్జుళద్రుమ మూలకః || ౩౩||
దక్షహా దానకారీ చ నరో నారాయణప్రియః |
దైత్యదణ్డధరో దాన్తః శుభ్రాఙ్గః శుభదాయకః || ౩౪||
లోహితాక్షో మహారౌద్రౌ మాయారూపధరః ఖగః |
ఉన్నతో భానుజః సాఙ్గో మహాచక్రః పరాక్రమీ || ౩౫||
అగ్నీశోఽగ్నిమయః ద్వగ్నిలోచనోగ్ని సమప్రభః |
అగ్నిమానగ్నిరసనో యుద్ధసేవీ రవిప్రియః || ౩౬||
ఆశ్రిత ఘౌఘ విధ్వంసీ నిత్యానంద ప్రదాయకః |
అసురఘ్నో మహాబాహూర్భీమకర్మా శుభప్రదః || ౩౭||
శశాంక ప్రణవాధారః సమస్థాశీ విషాపహః |
తర్కో వితర్కో విమలో బిలకో బాదరాయణః || ౩౮||
బదిరగ్నస్చక్రవాళః షట్కోణాంతర్గతస్శిఖీః |
దృతధన్వా శోడషాక్షో దీర్ఘబాహూర్దరీముఖః || ౩౯||
ప్రసన్నో వామజనకో నిమ్నో నీతికరః శుచిః |
నరభేది సింహరూపీ పురాధీశః పురన్దరః || ౪౦||
రవిస్తుతో యూతపాలో యుతపారిస్సతాంగతిః |
హృషికేశో ద్విత్రమూర్తిః ద్విరష్టాయుదభృత్ వరః || ౪౧||
దివాకరో నిశానాథో దిలీపార్చిత విగ్రహః |
ధన్వంతరిస్శ్యామళారిర్భక్తశోక వినాశకః || ౪౨||
రిపుప్రాణ హరో జేతా శూరస్చాతుర్య విగ్రహః |
విధాతా సచ్చిదానందస్సర్వదుష్ట నివారకః || ౪౩||
ఉల్కో మహోల్కో రక్తోల్కస్సహస్రోల్కస్శతార్చిషః |
బుద్ధో బౌద్ధహరో బౌద్ధ జనమోహో బుధాశ్రయః || ౪౪ ||
పూర్ణబోధః పూర్ణరూపః పూర్ణకామో మహాద్యుతిః |
పూర్ణమంత్రః పూర్ణగాత్రః పూర్ణషాడ్గుణ్య విగ్రహః || ౪౫||
పూర్ణనేమిః పూర్ననాభిః పూర్ణాశీ పూర్ణమానసః |
పూర్ణసారః పూర్ణశక్తిః రఙ్గసేవి రణప్రియః || ౪౬||
పూరితాశోఽరిష్టదాతి పూర్ణార్థః పూర్ణభూషణః |
పద్మగర్భః పారిజాతః పరమిత్రస్శరాకృతిః || ౪౭||
భూబృత్వపుః పుణ్యమూర్తి భూభృతాం పతిరాశుకః |
భాగ్యోదయో భక్తవశ్యో గిరిజావల్లభప్రియః || ౪౮||
గవిష్టో గజమానీశో గమనాగమన ప్రియః |
బ్రహ్మచారి బంధుమానీ సుప్రతీకస్సువిక్రమః || ౪౯||
శంకరాభీష్టదో భవ్యః సాచివ్యస్సవ్యలక్షణః |
మహాహంసస్సుఖకరో నాభాగ తనయార్చితః || ౫౦||
కోటిసూర్యప్రభో దీప్తో విద్యుత్కోటి సమప్రభః |
వజ్రకల్పో వజ్రసఖో వజ్రనిర్ఘాత నిస్వనః || ౫౧||
గిరీశో మానదో మాన్యో నారాయణ కరాలయః |
అనిరుద్ధః పరామర్షీ ఉపేన్ద్రః పూర్ణవిగ్రహః || ౫౨||
ఆయుధేశస్శతారిఘ్నః శమనః శతసైనికః |
సర్వాసుర వధోద్యుక్తః సూర్య దుర్మాన భేదకః || ౫౩||
రాహువిప్లోషకారీ చ కాశీనగర దాహకః |
పీయుషాంశు పరంజ్యోతిః సమ్పూర్ణ క్రతుభుక్ ప్రభుః || ౫౪||
మాన్ధాతృ వరదస్శుద్ధో హరసేవ్యస్శచీష్టదః |
సహిష్ణుర్బలభుక్ వీరో లోకభృల్లోకనాయకః ||౫౫||
దుర్వాసోముని దర్పఘ్నో జయతో విజయప్రియః |
పురాధీశోఽసురారాతిః గోవిన్ద కరభూషణః || ౫౬||
రథరూపీ రథాధీశః కాలచక్ర కృపానిధిః |
చక్రరూపధరో విష్ణుః స్థూలసూక్ష్మశ్శిఖిప్రభః || ౫౭||
శరణాగత సంత్రాతా వేతాళారిర్మహాబలః |
జ్ఞానదో వాక్పతిర్మానీ మహావేగో మహామణిః || ౫౮||
విద్యుత్ కేశో విహారేశః పద్మయోనిః చతుర్భుజః |
కామాత్మా కామదః కామీ కాలనేమి శిరోహరః || ౫౯||
శుభ్రస్శుచీస్శునాసీరః శుక్రమిత్రః శుభాననః |
వృషకాయో వృషారాతిః వృషభేంద్ర సుపూజితః || ౬౦||
విశ్వమ్భరో వీతిహోత్రో వీర్యో విశ్వజనప్రియః |
విశ్వకృత్  విశ్వభో విశ్వహర్తా సాహసకర్మకృత్ || ౬౧||
బాణబాహూహరో జ్యోతిః పరాత్మా శోకనాశనః |
విమలాదిపతిః పుణ్యో జ్ఞాతా జ్ఞేయః ప్రకాశకః || ౬౨||
మ్లేచ్ఛ ప్రహారీ దుష్టఘ్నః సూర్యమణ్డలమధ్యగః |
దిగమ్బరో వృశాద్రీశో వివిధాయుధ రూపకః || ౬౩||
సత్వవాన్ సత్యవాగీశః సత్యధర్మ పరాయణః |
రుద్రప్రీతికరో రుద్ర వరదో రుగ్విభేదకః || ౬౪||
నారాయణో నక్రభేదీ గజేన్ద్ర పరిమోక్షకః |
ధర్మప్రియః షడాధారో వేదాత్మా గుణసాగరః || ౬౫||
గదామిత్రః పృథుభుజో రసాతల విభేదకః |
తమోవైరీ మహాతేజాః మహారాజో మహాతపాః || ౬౬||
సమస్తారిహరః శాంత క్రూరో యోగేశ్వరేశ్వరః |
స్థవిరస్స్వర్ణ వర్ణాఙ్గః శత్రుసైన్య వినాశకృత్ || ౬౭||
ప్రాజ్ఞో విశ్వతనుత్రాతా శృతిస్మృతిమయః కృతి |
వ్యక్తావ్యక్త స్వరూపాంసః కాలచక్రః కలానిధిః || ౬౮||
మహాధ్యుతిరమేయాత్మా వజ్రనేమిః ప్రభానిధిః |
మహాస్ఫులింగ ధారార్చిః మహాయుద్ధ కృతచ్యుతః || ౬౯||
కృతజ్ఞస్సహనో వాగ్మీ జ్వాలామాలా విభూషణః |
చతుర్ముఖనుతః శ్రీమాన్ భ్రాజిష్ణుర్భక్తవత్సలః || ౭౦||
చాతుర్యగమనశ్చక్రీ చాతుర్వర్గ ప్రదాయకః |
విచిత్రమాల్యాభరణః తీక్ష్ణధారః సురార్చితః || ౭౧||
యుగకృత్ యుగపాలశ్చ యుగసంధిర్యుగాంతకృత్ |
సుతీక్ష్ణారగణో గమ్యో బలిధ్వంసీ త్రిలోకపః || ౭౨||
త్రినేత్రస్త్రిజగద్వంధ్యః తృణీకృత మహాసురః |
త్రికాలజ్ఞస్త్రిలోకజ్ఞః త్రినాభిః త్రిజగత్ప్రియః || ౭౩||
సర్వయంత్రమయో మంత్రస్సర్వశత్రు నిబర్హణః |
సర్వగస్సర్వవిత్ సౌమ్యస్సర్వలోకహితంకరః ||౭౪||
ఆదిమూలః సద్గుణాఢ్యో వరేణ్యస్త్రిగుణాత్మకః |
ధ్యానగమ్యః కల్మషఘ్నః కలిగర్వ ప్రభేదకః || ౭౫||
కమనీయ తనుత్రాణః కుణ్డలీ మణ్డితాననః |
సుకుణ్ఠీకృత చణ్డేశః సుసంత్రస్థ షడాననః || ౭౬||
విషాధీకృత విఘ్నేశో విగతానంద నందికః |
మథిత ప్రమథవ్యూహః ప్రణత ప్రమదాధిపః || ౭౭||
ప్రాణభిక్షా ప్రదోఽనంతో లోకసాక్షీ మహాస్వనః |
మేధావీ శాశ్వథోఽక్రూరః క్రూరకర్మాఽపరాజితః || ౭౮||
అరీ దృష్టోఽప్రమేయాత్మా సుందరశ్శత్రుతాపనః |
యోగ యోగీశ్వరాధీశో భక్తాభీష్ట ప్రపూరకః || ౭౯||
సర్వకామప్రదోఽచింత్యః శుభాఙ్గః కులవర్ధనః |
నిర్వికారోఽన్తరూపో నరనారాయణప్రియః || ౮౦||
మంత్ర యంత్ర స్వరూపాత్మా పరమంత్ర ప్రభేదకః |
భూతవేతాళ విధ్వంసీ చణ్డ కూష్మాణ్డ ఖణ్డనః || ౮౧||
యక్ష రక్షోగణ ధ్వంసీ మహాకృత్యా ప్రదాహకః |
సకలీకృత మారీచః భైరవ గ్రహ భేదకః || ౮౨||
చూర్ణికృత మహాభూతః కబలీకృత దుర్గ్రహః |
సుదుర్గ్రహో జమ్భభేదీ సూచీముఖ నిషూదనః || ౮౩||
వృకోదరబలోద్ధర్త్తా  పురందర బలానుగః |
అప్రమేయ బలః స్వామీ భక్తప్రీతి వివర్ధనః || ౮౪||
మహాభూతేశ్వరశ్శూరో నిత్యస్శారదవిగ్రహః |
ధర్మాధ్యక్షో విధర్మఘ్నః సుధర్మస్థాపకశ్శివః || ౮౫||
విధూమజ్వలనో భానుర్భానుమాన్ భాస్వతామ్ పతిః |
జగన్మోహన పాటీరస్సర్వోపద్రవ శోధకః || ౮౬||
కులిశాభరణో జ్వాలావృతస్సౌభాగ్య వర్ధనః |
గ్రహప్రధ్వంసకః స్వాత్మరక్షకో ధారణాత్మకః || ౮౭||
సంతాపనో వజ్రసారస్సుమేధాఽమృత సాగరః |
సంతాన పఞ్జరో బాణతాటఙ్కో వజ్రమాలికః || ౮౮||
మేఖాలగ్నిశిఖో వజ్ర పఞ్జరస్ససురాఙ్కుశః |
సర్వరోగ ప్రశమనో గాంధర్వ విశిఖాకృతిః || ౮౯||
ప్రమోహ మణ్డలో భూత గ్రహ శృఙ్ఖల కర్మకృత్ |
కలావృతో మహాశఙ్ఖు ధారణస్శల్య చంద్రికః || ౯౦||
ఛేదనో ధారకస్శల్య క్షూత్రోన్మూలన తత్పరః |
బన్ధనావరణస్శల్య కృన్తనో వజ్రకీలకః || ౯౧||
ప్రతీకబంధనో జ్వాలా మణ్డలస్శస్త్రధారణః |
ఇన్ద్రాక్షీమాలికః కృత్యా దణ్డస్చిత్తప్రభేదకః || ౯౨||
గ్రహ వాగురికస్సర్వ బన్ధనో వజ్రభేదకః |
లఘుసంతాన సంకల్పో బద్ధగ్రహ విమోచనః || ౯౩||
మౌలికాఞ్చన సంధాతా విపక్ష మతభేదకః |
దిగ్బంధన కరస్సూచీ ముఖాగ్నిస్చిత్తపాతకః || ౯౪||
చోరాగ్ని మణ్డలాకారః పరకఙ్కాళ మర్దనః |
తాంత్రీకస్శత్రువంశఘ్నో నానానిగళ మోచనః || ౯౫||
సమస్థలోక సారఙ్గః సుమహా విషదూషణః |
సుమహా మేరుకోదణ్డః సర్వ వశ్యకరేశ్వరః || ౯౬||
నిఖిలాకర్షణపటుః సర్వ సమ్మోహ కర్మకృత్ |
సంస్థమ్బన కరః సర్వ భూతోచ్చాటన తత్పరః || ౯౭||
అహితామయ కారీ చ ద్విషన్మారణ కారకః |
ఏకాయన గదామిత్ర విద్వేషణ పరాయణః || ౯౮||
సర్వార్థ సిద్ధిదో దాతా విధాతా విశ్వపాలకః |
విరూపాక్షో మహావక్షాః వరిష్టో మాధవప్రియః || ౯౯||
అమిత్రకర్శన శాంతః ప్రశాంతః ప్రణతార్తిహా |
రమణీయో రణోత్సాహో రక్తాక్షో రణపణ్డితః || ౧౦౦||
రణాంతకృత్ రతాకారః రతాఙ్గో రవిపూజితః |
వీరహా వివిధాకారః వరుణారాధితో వశీః |
సర్వ శత్రు వధాకాఙ్క్షీ శక్తిమాన్ భక్తమానదః || ౧౦౧||
సర్వలోకధరః పుణ్యః పురుషః పురుషోత్తమః |
పురాణః పుణ్డరీకాక్షః పరమర్మ ప్రభేదకః || ౧౦౨||
వీరాసనగతో వర్మీ సర్వాధారో నిరఙ్కుశః |
జగత్_రక్షో జగన్మూర్తిః జగదానంద వర్ధనః || ౧౦౩||
శారదః శకటారాతిః శఙ్కరస్శకటాకృతిః |
విరక్తో రక్తవర్ణాఢ్యో రామసాయక రూపదృత్ || ౧౦౪||
మహావరాహ్ దంష్ట్రాత్మా నృసింహ నగరాత్మకః |
సమదృఙ్మోక్షదో వంధ్యో విహారీ వీతకల్మషః || ౧౦౫||
గమ్భీరో గర్భగో గోప్తా గభస్తిర్గుహ్యగోగురుః |
శ్రీధరః శ్రీరతస్శ్రాంతః శత్రుఘ్నస్శృతిగోచరః || ౧౦౬||
పురాణో వితతో వీరః పవిత్రస్చరణాహ్వయః |
మహాధీరో మహావీర్యో మహాబల పరాక్రమః || ౧౦౭||
సువిగ్రహో విగ్రహఘ్నః సుమానీ మానదాయకః |
మాయీ మాయాపహో మంత్రీ మాన్యో మానవివర్ధనః || ౧౦౮||
శత్రుసంహారకస్శూరః శుక్రారిశ్శఙ్కరార్చితః |
సర్వాధారః పరంజ్యోతిః ప్రాణః ప్రాణభృతచ్యుతః || ౧౦౯||
చంద్రధామాఽప్రతిద్వందః పరమాత్మా సుదుర్గమః |
విశుద్ధాత్మా మహాతేజాః పుణ్యశ్లోకః పురాణవిత్ || ౧౧౦||
సమస్థ జగదాధారో విజేతా విక్రమః క్రమః |
ఆదిదేవో ధ్రువో దృశ్యః సాత్త్వికః ప్రీతివర్ధనః || ౧౧౧||
సర్వలోకాశ్రయస్సేవ్యః సర్వాత్మా వంశవర్ధనః |
దురాధర్షః ప్రకాశాత్మా సర్వదృక్ సర్వవిత్సమః || ౧౧౨||
సద్గతిస్సత్వసమ్పన్నః నిత్యసంకల్ప కల్పకః |
వర్ణీ వాచస్పతిర్వాగ్మీ మహాశక్తిః కలానిధిః || ౧౧౩||
అంతరిక్షగతిః కల్యః కలికాలుష్య మోచనః |
సత్యధర్మః ప్రసన్నాత్మా ప్రకృష్టో వ్యోమవాహనః || ౧౧౪||
శితధారస్శిఖి రౌద్రో భద్రో రుద్రసుపూజితః |
దరిముఖాగ్నిజమ్భఘ్నో వీరహా వాసవప్రియః || ౧౧౫||
దుస్తరస్సుదురారోహో దుర్జ్ఞేయో దుష్టనిగ్రహః |
భూతావాసో భూతహంతా భూతేశో భూతభావనః || ౧౧౬||
భావజ్ఞో భవరోగఘ్నో మనోవేగీ మహాభుజః |
సర్వదేవమయః కాంతః స్మృతిమాన్ సర్వపావనః || ౧౧౭||
నీతిమన్ సర్వజిత్ సౌమ్యో మహర్షీరపరాజితః |
రుద్రామ్బరీష వరదో జితమాయః పురాతనః || ౧౧౮||
అధ్యాత్మ నిలయో భోక్తా సమ్పూర్ణస్సర్వకామదః |
సత్యోఽక్షరో గభీరాత్మా విశ్వభర్తా మరీచిమాన్ || ౧౧౯||
నిరఞ్జనో జితభ్రాంశుః అగ్నిగర్భోఽగ్ని గోచరః |
సర్వజిత్ సమ్భవో విష్ణుః పూజ్యో మంత్రవితక్రియః || ౧౨౦||
శతావర్త్తః కలానాథః కాలః కాలమయో హరిః |
అరూపో రూపసమ్పన్నో విశ్వరూపో విరూపకృత్ || ౧౨౧||
స్వామ్యాత్మా సమరశ్లాఘీ సువ్రతో విజయాంవితః |
చణ్డ్ఘ్నస్చణ్డకిరణః చతురస్చారణప్రియః || ౧౨౨||
పుణ్యకీర్తిః పరామర్షీ నృసింహో నాభిమధ్యగః |
యజ్ఞాత్మ యజ్ఞసంకల్పో యజ్ఞకేతుర్మహేశ్వరః || ౧౨౩||
జితారిర్యజ్ఞనిలయశ్శరణ్యశ్శకటాకృతిః |
ఉత్త్మోఽనుత్త్మోనఙ్గస్సాఙ్గస్సర్వాఙ్గ శోభనః || ౧౨౪||
కాలాగ్నిః కాలనేమిఘ్నః కామి కారుణ్యసాగరః |
రమానందకరో రామో రజనీశాంతరస్థితః || ౧౨౫||
సంవర్ధన సమరాంవేషీ ద్విషత్ప్రాణ పరిగ్రహః |
మహాభిమానీ సంధాతా సర్వాధీశో మహాగురుః || ౧౨౬
సిద్ధః సర్వజగద్యోనిః సిద్ధార్థస్సర్వసిద్ధిదః |
చతుర్వేదమయశ్శాస్థా సర్వశాస్త్ర విశారదః || ౧౨౭ ||
తిరస్కృతార్క తేజస్కో భాస్కరారాధితశ్శుభః |
వ్యాపీ విశ్వమ్భరో వ్యగ్రః స్వయంజ్యోతిరనంతకృత్ || ౧౨౮||
జయశీలో జయాకాంక్షీ జాతవేదో జయప్రదః |
కవిః కల్యాణదః కామ్యో మోక్షదో మోహనాకృతిః || ౧౨౯||
కుఙ్కుమారుణ సర్వాఙ్గ కమలాక్షః కవీశ్వరః |
సువిక్రమో నిష్కళఙ్కో విశ్వక్సేనో విహారకృత్ || ౧౩౦||
కదమ్బాసుర విధ్వంసీ కేతనగ్రహ దాహకః |
జుగుప్సాగ్నస్తీక్ష్ణధారో వైకుణ్ఠ భుజవాసకృత్ || ౧౩౧||
సారజ్ఞః కరుణామూర్తిః వైష్ణవో విష్ణుభక్తిదః |
సుక్రుతజ్ఞో మహోదారో దుష్కృతఘ్నస్సువిగ్రహః || ౧౩౨||
సర్వాభీష్ట ప్రదోఽన్తో నిత్యానందో గుణాకరః |
చక్రీ కుందధరః ఖడ్గీ పరశ్వత ధరోఽగ్నిభృత్ || ౧౩౩||
దృతాఙ్కుశో దణ్డధరః శక్తిహస్థస్సుశఙ్ఖభ్రుత్ |
ధన్వీ దృతమహాపాశో హలి ముసలభూషణః || ౧౩౪||
గదాయుధధరో వజ్రీ  మహాశూల లసత్భుజః |
సమస్తాయుధ సమ్పూర్ణస్సుదర్శన మహాప్రభుః || ౧౩౫||

          ||  ఫలశృతిః  ||
ఇతి సౌదర్శనం దివ్యం గుహ్యం నామసహస్రకమ్ |
సర్వసిద్ధికరం సర్వ యంత్ర మంత్రాత్మకం పరమ్ || ౧౩౬||
ఏతన్నామ సహస్రం తు నిత్యం యః పఠేత్ సుధీః |
శృణోతి వా శ్రావయతి తస్య సిద్ధిః కరస్తితా || ౧౩౭||
దైత్యానాం దేవశత్రూణాం దుర్జయానాం మహౌజసామ్ |
వినాశార్థమిదం దేవి హరో రాసాధితం మయా || ౧౩౮||
శత్రుసంహారకమిదం సర్వదా జయవర్ధనమ్ |
జల శైల మహారణ్య దుర్గమేషు మహాపతి || ౧౩౯||
భయఙ్కరేషు శాపత్సు సమ్ప్రాప్తేషు మహత్సుచ |
యస్సకృత్ పఠనం కుర్యాత్ తస్య నైవ భవేత్ భయమ్ || ౧౪౦||
బ్రహ్మఘ్నశ్చ పశుఘ్నశ్చ మాతాపితౄ వినిందకః |
దేవానాం దూషకశ్చాపి గురుతల్పగతోఽపి వా || ౧౪౧||
జప్త్వా సకృతిదం స్తోత్రం ముచ్యతే సర్వకిల్బిషైః |
తిష్ఠన్ గచ్ఛన్ స్వపన్ భుఞ్జన్ జాగ్రన్నపి హసన్నపి || ౧౪౨||
సుదర్శన నృసింహేతి యో వదేత్తు సకృన్నరః |
స వై న లిప్యతే  పాపైః భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి || ౧౪౩||
ఆధయో వ్యాదయస్సర్వే రోగా రోగాదిదేవతాః |
శీఘ్రం నశ్యంతి తే సర్వే పఠనాత్తస్య వై నృణామ్ || ౧౪౪||
బహూనాత్ర కిముక్తేన జప్త్వేదం మంత్ర పుష్కలమ్ |
యత్ర మర్త్యశ్చరేత్ తత్ర రక్షతి శ్రీసుదర్శనః || ౧౪౫||

ఇతి శ్రీ విహగేశ్వర ఉత్తరఖణ్డే ఉమామహేశ్వరసంవాదే
మంత్రవిధానే శ్రీ సుదర్శన సహస్రనామ స్తోత్రం నామ
షోడశ ప్రకాశః ||

0 comments:

Post a Comment

Followers