Search Stotra Ratnakaram

Sunday, August 18, 2013

Mukundamaala

ముకుందమాలా

శ్రీగణేశాయ నమ: ||


వన్దే ముకున్దమరవిన్దదలాయతాక్షం కున్దేన్దుశంఖదశనం శిశుగోపవేషమ్ |
ఇంద్రాదిదేవగణవందితపాదపీఠం వృన్దావనాలయమహం వసుదేవసూనుమ్ || ౧ ||


శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్తిప్రియేతి భవలుంఠనకో విదేతి |
నాథేతి నాగశయనేతిజగన్నివాసేత్యాలాపినం ప్రతిదినం కురు మాం ముకుంద || ౨ ||జయతు జయతు దేవో దేవకీనన్దనోఽయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశప్రదీప: |
జయతు జయతు మేఘశ్యామల:కోమలాంగో జయతు జయతు పృథ్వీభారనాశో ముకున్ద: || ౩ ||


ముకున్ద మూర్ధ్నా ప్రణిపత్య యాచే భవంతమేకాంతమియన్తమర్థమ్ |
అవిస్మృతిస్త్వచ్చరణారవిందే భవే భవే మేఽస్తు తవ ప్రసాదాత్ || ౪ ||


శ్రీగోవిందపదాంభోజమధు నో మహదద్‍భుతమ్ |
తత్పాయినో న ముంచంతి ముంచంతి యదపాయిన: || ౫ ||


నాహం వన్దే తవ చరణయోర్ద్వద్వమద్వంద్వహతో:
 కుంభీపాకంగురుమపి హరే నారకం నాపనేతుమ్ |
రమ్యారామామృదుతనులతా నందనే నాపి రంతుం
భావే భావే హ్రదయభవనే భావయేయం భవన్తమ్ || ౬ ||


నాస్థా ధర్మే న వసునిచయే నైవకామోపభోగే యద్భవం తద్భవతు భగవన్పూర్వకర్మానురూపమ్ |
ఏతత్ప్రార్థ్య మమ బహు మతం జన్మజన్మాంతరేఽపి త్వత్‌పదాంభోరుహయుగగతా నిశ్చలా భక్తిరస్తు || ౭ ||


దివి వా భువి వా మమాస్తు వాసో నరకే వా నరకాంతక ప్రకామమ్ |
అవధీరితశారదారవిందౌ చరణౌ తే మరణే విచింతయామి || ౮ ||


సరసిజనయనే సశంఖచక్రే మురభిది మా విరమేహ చిత్తరంతుమ్ |
సుఖతరమపరం న జాతు జానే హరిచరణస్మరణామృతేన తుల్యమ్ || ౯ ||


మా భైర్మంద మనో విచింత్య బహుధా యామీశ్చిరం యాతనా
నైవామి ప్రవదంతి పాపరిపవ: స్వామీ నను శ్రీధర: |
ఆలస్యం వ్యపనీయ భక్తిసులభే ధ్యాయస్వ నారాయణం
లోకస్య వ్యవసనాపనోదనకరో దాసస్య కిం న క్షమ: || ౧౦ ||


భవజలధిగతానాం ద్వంద్వవాతాహతానాం సుతదుహితృకలత్రత్రాణ భారావృతానామ్ |
విషమవిషయతోయే మజ్జతామప్లవానాం భవతి శరణమేకో విష్ణుపోతో నరాణామ్ || ౧౧ ||


రజసి నిపతితానాం మోహజాలావృతానాం జననమరణ దోలాదుర్గసంసర్గగాణామ్ |
శరణమశరణానామేక ఏవాతురాణాం కుశలపథనియుక్తశ్చక్రపాణిర్నరాణామ్ || ౧౨ ||


అపరాధసహస్త్రంసంకులంపతితం భీమభవార్ణవోదరే ।
అగతిం శరణాగతం హరే కృపయా కేవలమాత్మసాత్కురు || ౧౩ ||


మా మే స్త్రీత్వం మాచ మే స్యాత్కుభావో మా మూర్ఖత్వం మా కుదేశేషు జన్మ|
మిథ్యాదృష్టిర్మా చ మే స్యాత్కదాచిజ్జాతౌ జాతౌ విష్ణుభక్తో భవేయమ్ || ౧౪ ||


కాయేన వాచా మనసేన్ద్రియైశ్చ బుద్ధయాత్మనా వానుసృత: స్వభావాత్ |
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై నారాయణాయైవ సమర్పయామి || ౧౫ ||


యత్కృతం యత్కరిష్యామి తత్సర్వ న మయా కృతమ్ |
త్వయా కృతం తు ఫలభుక్త్వమేవ మధుసూదన || ౧౬ ||


భవజలధిమగాధం దుస్తరం నిస్తరయం కథమహమితి చేతో మా స్మ గా: కాతరత్వమ్ |
సరసిజదృశి దేవే తారకీ భక్తిరేకా నరకభిది నిషణ్ణా తారయిష్యత్యవశ్యమ్ || ౧౭ ||


తృష్ణాతోయే మదనపవనోద్‍భూతమోహోర్మిమాలే దారావర్తే తనయసహజగ్రాహసంఘాకులే చ |
సంసారాఖ్యే మహతి జలధౌ మజ్జతాం నస్త్రిధామన్పాదాంభోజే వరద భవతో భక్తిభావం ప్రదేహి || ౧౮ ||


పృథ్వీ రణురణు: పయాంసి కణికా: ఫల్గు: స్ఫులింగో లఘు
స్తేజో ని:శ్వసనం మరుత్తనుతరం రంధ్రం సుసూక్ష్మం నభ: |
క్షుద్రా రుద్రపితామహప్రభృతయ: కీటా: సమస్తా: సురా
దృష్టా యత్ర స తారకో విజయతే శ్రీపాదధూలీకణ: || ౧౯ ||


ఆమ్నాయాభ్యసనాన్యరణ్యరుదితం కృచ్ఛవ్రతాన్యన్వహం
మేదశ్ఛేదపదాని పూర్తవిధయ: సర్వ హుతం భస్మాని |
తీర్థానామవగాహనాని చ గజస్నానం వినా యత్పద
ద్వంద్వాంభోరుహసంస్తుతిం విజయతే దేవ: స నారయణః || ౨౦ ||


ఆనన్ద గోవింద ముకున్ద రామ నారాయణానన్త నిరామయేతి |
వక్తుం సమర్థోఽపి న వక్తి కశ్చిదహో జనానాం వ్యసనాని మోక్షే || ౨౧ ||


క్షీరసాగరతరంగసీకరాసారతారకితచారుమూర్తయే |
భోగిభోగశయనీయశాయినే మాధవాయ మధువిద్విషే నమ: || ౨౨ ||


ఇతి శ్రీ శ్రీకులశేఖరేణ రాజ్ఞా విరచితా ముకుందమాలా సంపూర్ణా ||

0 comments:

Post a Comment

Followers