Search Stotra Ratnakaram

Friday, September 6, 2013

Gajanana Stotram (Devarshi Kritham)

దేవర్షికృతం గజాననస్తోత్రమ్

శ్రీ గణేశాయ నమః ||
దేవర్షయ ఊచుః ||
విదేహరూపం భవబన్ధహారం సదా స్వనిష్ఠం స్వసుఖప్రదమ్ తమ్ |
అమేయసాంఖ్యేన చ లక్ష్మీశం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧||
మునీన్ద్రవన్ద్యం విధిబోధహీనం సుబుద్ధిదం బుద్ధిధరం ప్రశాన్తమ్ |
వికారహీనం సకలాంమకం వై గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౨||
అమేయ రూపం హృది సంస్థితం తం బ్రహ్మాఽహమేకం భ్రమనాశకారమ్ |
అనాదిమధ్యాన్తమపారరూపం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౩||
జగత్ప్రమాణం జగదీశమేవమగమ్యమాద్యం జగదాదిహీనమ్ |
అనాత్మనాం మోహప్రదం పురాణం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౪||
న పృథ్విరూపం న జలప్రకాశనం న తేజసంస్థం న సమీరసంస్థమ్ |
న ఖే గతం పంచవిభూతిహీనం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౫||
న విశ్వగం తైజసగం న ప్రాజ్ఞం సమష్టివ్యష్టిస్థమనన్తగం తమ్ |
గుణైర్విహీనం పరమార్థభూతం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౬||
గణేశగం నైవ చ బిన్దుసంస్థం న దేహినం బోధమయం న ఢుణ్ఢీ |
సుయోగహీనం ప్రవదన్తి తత్స్థం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౭||
అనాగతం గ్రైవగతం గణేశం కథం తదాకారమయం వదామః |
తథాపి సర్వం ప్రతిదేహసంస్థం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౮||
యది త్వయా నాథ! ఘృతం న కించిత్తదా కథం సర్వమిదం భజామి |
అతో మహాత్మానమచిన్త్యమేవం గజానన భక్తియుతం భజామః || ౯||
సుసిద్ధిదం భక్తజనస్య దేవం సకామికానామిహ సౌఖ్యదం తమ్ |
అకామికానాం భవబన్ధహారం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౦||
సురేన్ద్రసేవ్యం హ్యసురైః సుసేవ్యం సమానభావేన విరాజయన్తమ్ |
అనన్తబాహు మూషకధ్వజం తం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౧||
సదా సుఖానన్దమయం జలే చ సముద్రజే ఇక్షురసే నివాసమ్ |
ద్వన్ద్వస్య యానేన చ నాశరూపే గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౨||
చతుఃపదార్థా వివిధప్రకాశస్తదేవ హస్తం సుచతుర్భుజం తమ్ |
అనాథనాథం చ మహోదరం వై గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౩||
మహాఖుమారూఢమకాలకాలం విదేహయోగేన చ లభ్యమానమ్ |
అమాయినం మాయికమోహదం తం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౪||
రవిస్వరూపం రవిభాసహీనం హరిస్వరూపం హరిబోధహీనమ్ |
శివస్వరూపం శివభాసనాశం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౫||
మహేశ్వరీస్థం చ సుశక్తిహీనం ప్రభుం పరేశం పరవన్ద్యమేవమ్ |
అచాలకం చాలకబీజరూపం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౬||
శివాదిదేవైశ్చ ఖగైశ్చ వన్ద్యం నరైర్లతావృక్షపశుప్రముఖ్యైః |
చరాఽచరైర్లోకవిహీనమేవం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౭||
మనోవచోహీనతయా సుసంస్థం నివృత్తిమాత్రం హ్యజమవ్యయం తమ్ |
తథాఽపి దేవం పురసంస్థితం తం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౮||
వయం సుధన్యా గణపస్తవేన తథైవ మర్త్యార్చనతస్తథైవ |
గణేశరూపాశ్చ కృతాస్త్వయా తం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౯||
గజాఖ్యబీజం ప్రవదన్తి వేదాస్తదేవ చిహ్నేన చ యోగినస్త్వామ్ |
గచ్ఛన్తి తేనైవ గజాననం తం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౨౦||
పురాణవేదాః శివవిష్ణుకాద్యామరాః శుకాద్యా గణపస్తవే వై |
వికుణ్ఠితాః కిం చ వయం స్తవామో గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౨౧||
ముద్గల ఉవాచ ||
ఏవం స్తుత్వా గణేశానం నేముః సర్వే పునః పునః |
తానుత్థాప్య వచో రమ్యం గజానన ఉవాచ హ || ౨౨||
గజానన ఉవాచ ||
వరం బ్రూత మహాభాగా దేవాః సర్షిగణాః పరమ్ |
స్తోత్రేణ ప్రీతిసంయుక్తో దాస్యామి వాంఛితం పరమ్ || ౨౩||
గజాననవచః శ్రుత్వా హర్షయుక్తా సురర్షయః |
జగుస్తం భక్తిభావేన సాశ్రునేత్రా ప్రజాపతే || ౨౪||
దేవర్షయ ఊచుః ||
యది గజానన స్వామిన్ ప్రసన్నో వరదోఽసి మే |
తదా భక్తిం దృఢాం దేహి లోభహీనాం త్వదీయకామ్ || ౨౫||
లోభాసురస్య దేవేశ కృతా శాన్తిః సుఖప్రదా |
తయా గజదిదం సర్వం వరయుక్తం కృతం త్వయా || ౨౬||
అధునా దేవదేవేశ! కర్మయుక్తా ద్విజాతయః |
భవిష్యన్తి ధరాయాం వై వయం స్వస్థానగాస్తథా || ౨౭||
స్వస్వధర్మరతాః సర్వే కృతాస్త్వయా గజానన!|
అతః పరం వరం ఢుణ్ఢే యాచమానః కిమప్యహో!|| ౨౮||
యదా తే స్మరణం నాథ కరిష్యామో వయం ప్రభో |
తదా సంకటహీనాన్ వై కురూ త్వం నో గజానన!|| ౨౯||
ఏవముక్త్వా ప్రణేముస్తం గజాననమనామయమ్ |
తానువాచ సప్రీత్యాత్మా భక్తాధీనః స్వభావతః || ౩౦||
గజానన ఉవాచ ||
యద్యచ్చ ప్రార్థితం దేవా మునయః సర్వమంజసా |
భవిష్యతి న సన్దేహో మత్స్మృత్యా సర్వదా హి వః || ౩౧||
భవత్కృతమదీయం వై స్తోత్రం సర్వత్ర సిద్ధిదమ్ |
భవిష్యతి విశేషేణ మమ భక్తిప్రదాయకమ్ || ౩౨||
పుత్రపౌత్రప్రదం పూర్ణం ధనధాన్యప్రవర్ధనమ్ |
సర్వసమ్పత్కరం దేవాః పఠనాచ్ఛ్రవణాన్నృణామ్ || ౩౩||
మారణోచ్చాటనాదీని నశ్యన్తి స్తోత్రపాఠతః |
పరకృత్యం చ విప్రేన్ద్రా అశుభం నైవ బాధతే || ౩౪||
సంగ్రామే జయదం చైవ యాత్రాకాలే ఫలప్రదమ్ |
శత్రూచ్చాటనాదిషు చ ప్రశస్తం తద్ భవిష్యతి || ౩౫||
కారాగృహగతస్యైవ బన్ధనాశకరం భవేత్ |
అసాధ్యం సాధయేత్ సర్వమనేనైవ సురర్షయః || ౩౬||
ఏకవింశతి వారం తత్ చైకవింశద్దినావధిమ్ |
ప్రయోగం యః కరోత్యేవ సర్వసిద్ధియుతో భవేత్ || ౩౭||
ధర్మాఽర్థకామమోక్షాణాం బ్రహ్మభూతస్య దాయకమ్ |
భవిష్యతి న సన్దేహః స్తోత్రం మద్భక్తివర్ధనమ్ || ౩౮||
ఏవముక్త్వా గణాధీశస్తత్రైవాన్తరధీయత ||
ఇతి ముద్గలపురాణాన్తర్గతం గజాననస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||

0 comments:

Post a Comment

Followers