Search Stotra Ratnakaram

Thursday, June 23, 2016

Uchchista Ganesha Stavaraja ఉచ్ఛిష్టగణేశస్తవరాజః

ఉచ్ఛిష్టగణేశస్తవరాజః 
శ్రీ గణేశాయ నమః |

దేవ్యువాచ |

పూజాంతే హ్యనయా స్తుత్యా స్తువీత గణనాయకం |


నమామి దేవం సకలార్థదం తం సువర్ణవర్ణం భుజగోపవీతం |
గజాననం భాస్కరమేకదంతం లంబోదరం వారిభవాసనం చ ||  1||

కేయురిణం హారకిరీటజుష్టం చతుర్భుజం పాశవరాభయాని |
సృణిం చ హస్తం గణపం త్రినేత్రం సచామరస్త్రీయుగలేన యుక్తం ||  2||

షడక్షరాత్మానమనల్పభూషం మునీశ్వరైర్భార్గవపూర్వకైశ్చ |
సంసేవితం దేవమనాథకల్పం రూపం మనోజ్ఞం శరణం ప్రపద్యే ||  3||

వేదాంతవేద్యం జగతామధీశం దేవాదివంద్యం సుకృతైకగమ్యం |
స్తంబేరమాస్యం నను చంద్రచూడం వినాయకం తం శరణం ప్రపద్యే ||  4||

భవాఖ్యదావానలదహ్యమానం భక్తం స్వకీయం పరిషించతే యః |
గండస్రుతాంభోభిరనన్యతుల్యం వందే గణేశం చ తమోఽరినేత్రం ||  5||

శివస్య మౌలావవలోక్య చంద్రం సుశుండయా ముగ్ధతయా స్వకీయం |
భగ్నం విషాణం పరిభావ్య చిత్తే ఆకృష్టచంద్రో గణపోఽవతాన్నః ||  6||

పితుర్జటాజూటతటే సదైవ భాగీరథీ తత్ర కుతూహలేన |
విహర్తుకామః స మహీధ్రపుత్ర్యా నివారితః పాతు సదా గజాస్యః ||  7||

లంబోదరో దేవకుమారసంఘై క్రీడన్కుమారం జితవాన్నిజేన |
కరేణ చోత్తోల్య ననర్త రమ్యం దంతావలాస్యో భయతః స పాయాత్ ||  8||

ఆగత్య యోచ్చైర్హరినాభిపద్మం దదర్శ తత్రాశు కరేణ తచ్చ |
ఉద్ధర్తుమిచ్ఛన్విధివాదవాక్యం ముమోచ భూత్వా చతురో గణేశః ||  9||

నిరంతరం సంకృతదానపట్టే లగ్నాం తు గుంజద్భ్రమరావలీం వై |
తం శ్రోత్రతాలైరపసారయంతం స్మరేద్గజాస్యం నిజహృత్సరోజే ||  10||

విశ్వేశమౌలిస్థితజహ్నుకన్యాజలం గృహీత్వా నిజపుష్కరేణ |
హరం సలీలం పితరం స్వకీయం ప్రపూజయన్హస్తిముఖః స పాయాత్ ||  11||

స్తంబేరమాస్యం ఘుసృణాంగరాగం సిందూరపూరారుణకాంతకుంభం |
కుచందనాశ్లిష్టకరం గణేశం ధ్యాయేత్స్వచిత్తే సకలేష్టదం తం ||  12||

స భీష్మమాతుర్నిజపుష్కరేణ జలం సమాదాయ కుచౌ స్వమాతుః |
ప్రక్షాలయామాస షడాస్యపీతౌ స్వార్థం ముదేఽసౌ కలభాననోఽస్తు ||  13||

సించామ నాగం శిశుభావమాప్తం కేనాపి సత్కారణతో ధరిత్ర్యాం |
వక్తారమాద్యం నియమాదికానాం లోకైకవంద్యం ప్రణమామి విఘ్నం ||  14||

ఆలింగితం చారురుచా మృగాక్ష్యా సంభోగలోలం మదవిహ్వలాంగం |
విఘ్నౌఘవిధ్వంసనసక్తమేకం నమామి కాంతం ద్విరదాననం తం ||  15||

హేరంబ ఉద్యద్రవికోటికాంతః పంచాననేనాపి విచుంబితాస్యః |
మునీన్సురాన్భక్తజనాంశ్చ సర్వాన్స పాతు రథ్యాసు సదా గజాస్యః ||  16||

ద్వైపాయనోక్తాని స నిశ్చయేన స్వదంతకోట్యా నిఖిలం లిఖిత్వా |
దంతం పురాణం శుభమిందుమౌలిస్తపోభిరుగ్రం మనసా స్మరామి ||  17||

క్రీడాతటాంతే జలధావిభాస్యే వేలాజలే లంబపతిః ప్రభీతః |
విచింత్య కస్యేతి సురాస్తదా తం విశ్వేశ్వరం వాగ్భిరభిష్టువంతి ||  18||

వాచాం నిమిత్తం స నిమిత్తమాద్యం పదం త్రిలోక్యామదదత్స్తుతీనాం |
సర్వైశ్చ వంద్యం న చ తస్య వంద్యః స్థాణోః పరం రూపమసౌ స పాయాత్ ||  19||

ఇమాం స్తుతిం యః పఠతీహ భక్త్యా సమాహితప్రీతిరతీవ శుద్ధః |
సంసేవ్యతే చేందిరయా నితాంతం దారిద్ర్యసంఘం స విదారయేన్నః ||  20||


||  ఇతి శ్రీరుద్రయామలతంత్రే హరగౌరీసంవాదే ఉచ్ఛిష్టగణేశస్తోత్రం సమాప్తం ||

0 comments:

Post a Comment

Followers