Search Stotra Ratnakaram

Monday, April 18, 2011

Shri Krishna Sahasranama Stotram

శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్ర0
(From wikipedia)
వినియోగ :

ఓం అస్య శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య పరాశరఋషిః, అనుష్టుప్‌ఛన్దః, శ్రీకృష్ణః పరమాత్మా దేవతా, శ్రీకృష్ణేతి బీజమ్‌, శ్రీవల్లభేతి శక్తిః, శాంర్గీతి కీలకం, శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః||

న్యాస :

పరాశరాయ ఋషయే నమః ఇతి శిరసి, అనుష్టుప్‌ ఛన్దసే నమః ఇతి ముఖే, గోపాలకృష్ణదేవతాయై నమః, ఇతి హృదయే, శ్రీకృష్ణాయ బీజాయ నమః ఇతి గుహ్యో, శ్రీవల్లభాయ శక్తయై నమః ఇతి పాదయోః, శాంర్గధరాయ కీలకాయ నమః ఇతి సర్వాంగే||

ఓమ్‌ :
కృష్ణశ్శ్రీవల్లభశ్శాంర్గీ విష్వక్సేనస్స్వసిద్ధిదః|
క్షీరోదధామా వ్యూహేశశ్శేషశాయీ జగన్మయః||1||
భక్తిగమ్యస్రీమూర్తిర్భా-రార్తవసుధాస్తుతః|
దేవదేవో దయాసిన్ధుర్దేవదేవశిఖామణిః||2||
సుఖభావస్సుఖాధారోముకున్దో ముదితాశయః|
అవిక్రియః క్రియామూర్తిరధ్యాత్మస్వస్వరూపవాన్‌||3||
శిష్టాభిలక్ష్యో భూతాత్మా ధర్మత్రాణార్థచేష్టితః|
అన్తర్యామీ కలారూపః కాలావయవసాక్షికః||4||
వసుధాయాసహరణో నారదప్రేరణోన్ముఖః|
ప్రభూష్ణుర్నారదోద్గీతో లోకరక్షాపరాయణః||5||
రౌహిణేయకృతానన్దో యోగజ్ఞాననియోజకః|
మహాగుహాన్తర్నిక్షిప్తః పురాణ వ పురాత్మవాన్‌||6||
శూరవంశైకధీశ్శౌరిః కంసశంకావిషాదకృత్‌|
వసుదేవోల్లసచ్ఛక్తి-ర్దేవక్యష్టమగర్భగః||7||
వసుదేవసుతశ్శ్రీమాన్దేవకీనన్దనో హరిః|
ఆశ్చర్యబాలశ్శ్రీవత్స-లక్ష్మవక్షాశ్చతుర్భుజః||8||
స్వభావోత్కృష్టసద్భావః కృష్ణాష్టమ్యన్తసమ్భవః|
ప్రాజాపత్యర్క్షసమ్భూతో నిశీథసమయోదితః||9||
శంఖచక్రగదాపద్మపాణిః పద్మనిభేక్షణః|
కిరీటీ కౌస్తుభోరస్కః స్ఫురన్మకరకుణ్డలః||10||
పీతవాసా ఘనశ్యామః కుంచితాంచితకున్తలః|
సువ్యక్తవ్యక్తాభరణః సూతికాగృహభూషణః||11||
కారాగారాన్ధకారఘ్నః పితృప్రాగ్జన్మసూచకః|
వసుదేవస్తుతః స్తోత్రం తాపత్రయనివారణః||12||
నిరవద్యః క్రియామూర్తిర్న్యాయవాక్యనియోజకః|
అదృష్టచేష్టః కూటస్థో ధృతలౌకికవిగ్రహః||13||
మహర్షిమానసోల్లాసో మహీమంగలదాయకః|
సన్తోషితసురవ్రాతః సాధుुచిత్తప్రసాదకః||14||
జనకోపాయనిర్దేష్టా దేవకీనయనోత్సవః|
పితృపాణిపరిష్కారో మోహితాగారరక్షకః||15||
స్వశక్తయుద్ధాటితాశేషకపాటః పితృవాహకః|
శేషోరగఫణాచ్ఛత్రశ్శేషోక్తాఖ్యాసహస్రకః||16||
యమునాపూరవిధ్వంసీ స్వభాసోద్భాసితవ్రజః|
కృతాత్మవిద్యావిన్యాసో యోగమాయాగ్రసమ్భవః||17||
దుర్గానివేదితోద్భావో యశోదాతల్పశాయకః|
నన్దగోపోత్సవస్ఫూర్తిర్వ్రజానన్దకరోదయః||18||
సుజాతజాతకర్మ శ్రీర్గోపీభద్రోక్తినిర్వతః|
అలీకనిద్రోపగమః పూతనాస్తనపీడనః||19||
స్తన్యాత్తపూతనాప్రాణః పూతనాక్రోశకారకః|
విన్యస్తరక్షా గోధూలిర్యశోదాకరలాలితః||20||
నన్దాఘ్రాతశిరోమధ్యః పూతనాసుగతిప్రదః|
బాలః పర్యంకనిద్రాలుర్ముఖార్పితపదాంగులిః||21||
అంజనస్నిగ్ధనయనః పర్యాయాంకురితస్మితః|
లీలాక్షస్తరలాలోకశ్శటాసుర భంజనః||22||
ద్విజోదితస్వస్త్యయనో మంత్రపూతజలాప్లుతః|
యశోదోత్సంగపర్యంకో యశోదాముఖవీక్షకః||23||
యశోదాస్తన్యముదితస్తృణావర్తాదిదుస్సహః|
తృణావర్తాసురధ్వంసీ మాతృవిస్మయకారకః||24||
ప్రశస్తనామకరణో జానుచంక్రమణోత్సుకః|
వ్యాలమ్బిచూలికారత్నో ఘోషగోపప్రహర్షణః||25||
స్వముఖప్రతిబిమ్బార్థీ గ్రీవావ్యాఘ్రనఖోజ్జులః|
పంకానులేపరుచిరో మాంసలోరుకటీతటః||26||
ఘృష్టజానుకరద్వంద్వః ప్రతిబిమ్బానుకారకృత్‌|
అవ్యక్తవర్ణవాగ్వృత్తిః స్మితలక్ష్యరదోద్నమః||27||
ధాత్రీకరసమాలమ్బీ ప్రస్ఖలచిత్రచంక్రమః|
అనురూపవయస్యాఢ్యశ్చారుకౌమారచాపలః||28||
వత్సపుచ్ఛసమాకృష్టో వత్సపుచ్ఛవికర్షణః|
విస్మారితాన్యవ్యాపారో గోపీగోపీముదావహః||29||
అకాలవత్సనిర్మోక్తా వ్రజవ్యాక్రోశసుస్మితః|
నవనీతమహాచోరో దారకాహారదాయకః||30||
పీఠోలూఖలసోపానః క్షీరభాణ్డవిభేదనః|
శిక్య మాణ్డసమకర్షీ ధ్వాన్తాగారప్రవేశకృత||31||
భూషారత్నప్రకాశాఢ్యో గోప్యుపాలమ్భభర్త్సితః|
పరాగధూసరాకారో మృద్భక్షణకృతేక్షణః||32||
బాలోక్తమృత్కథారమ్భో మిత్రాన్తర్గూఢవిగ్రహః|
కృతసన్త్రాసలోలాక్షో జననీప్రత్యయావహః||33|
మాతృదృశ్యాత్తవదనో వక్రలక్ష్యచరాచరః|
యశోదాలలితస్వాత్మా స్వయం స్వాచ్ఛన్ద్యమోహనః||34||
సవిత్రీస్నేహసంశ్లిష్టః సవిత్రీస్తనలోలుపః|
నవనీతార్థనాప్రహ్వో నవనీతమహాశనః||35||
మృషాకోప్రకమ్పోష్ఠో గోష్ఠాంగణవిలోకనః|
దధిమన్థఘటీభేత్తా కికింణీక్కాణసూచితః||36||
హైయంగవీనరసికో మృషాశ్రుశ్చౌర్యశంకితః|
జననీశ్రమవిజ్ఞాతా దామబన్ధనియంత్రితః||37||
దామాకల్పశ్చలాపాంగో గాఢోలూఖలబన్ధనః|
ఆకృష్టోలూఖనోఽనన్తః కుబేరసుతశాపివత్‌|||38||
నారదోక్తిపరామర్శీ యమలార్జునభంజనః|
ధనదాత్మజసంఘుష్టో నన్దమోచితబన్ధనః||39||
బాలకోద్గీతనిరతో బాహుక్షేపోదితప్రియః|
ఆత్మజ్ఞో మిత్రవశగో గోపీగీతగుణోదయః||40||
ప్రస్థానశకటారూఢో వృన్దావనకృతాలయః|
గోవత్సపాలనైకాగ్రో నానాక్రీడాపరిచ్ఛదః||41||
క్షేపణీక్షేపణప్రీతో వేణువాద్యవిశారదః|
వృషవత్సానుకరణో వృషధ్వానివిడమ్బనః||42||
నియుద్ధలీలాసంహృష్టః కూజానుకృతకోకిలః|
ఉపాత్తహం సగమనస్సర్వజన్తురుతానుకృత్‌||43||
భృంగానుకారీ దధ్యన్నచోరో వత్సపురస్సరః|
బలీ బకాసురగ్రాహీ బకతాలుప్రదాహకః||44||
భీతగోపార్భకాహూతో బకచంచువిదారణః|
బకాసురారిర్గోపాలో బాలో బాలాద్భుతావహః||45||
బలభద్రసమాశ్లిష్టః కృతక్రీడానిలాయనః|
క్రీడాసేతునిధానజ్ఞః ప్లవంగోత్ప్లవనోఽద్భుతః||46||
కన్దుకక్రీడనో లుప్తనన్దాదిభవవేదనః|
సుమనోఽలంకృతశిరాః స్వాదుస్నిగ్ధాన్నశిక్యభృత్‌||47||
గుంజాప్రాలమ్బనచ్ఛన్నః పింఛైరలకవేషకృత్‌|
వన్యాశనప్రియశ్శ్రృంగరవాకారితవత్సకః||48||
మనోజ్ఞపల్లవోత్తం స్వపుష్పస్వేచ్ఛాత్తషట్పదః|
మంజుశింజితమంజీరచరణః కరకంకణః||49||
అన్యోన్యశాసనః కీడాపటుః పరమకైతవః|
ప్రతిధ్వానప్రముదితః శాఖాచతురచంక్రమః||50||
అఘదానవసంహర్తా త్రజవిఘ్నవినాశనః|
వ్రజసంజీవనశ్శ్రేయోనిధిర్దానవముక్తిదః||51||

0 comments:

Post a Comment

Followers