Search Stotra Ratnakaram

Monday, April 9, 2012

 ఏక శ్లోకీ రామాయణమ్

ఆదౌ రామ తపోవనాది గమనం   హత్వా మృగం కాఞ్చనమ్ |
               వైదేహీ హరణం జటాయు మరణం   సుగ్రీవ సమ్భాషణమ్ |
వాలీ నిర్దలనం సముద్ర తరణం  లఙ్కాపురీ దాహనమ్ |
               పశ్చాద్ రావణ కుంభకర్ణ హననం   చేతద్ధి రామాయణమ్ ||                               ఇతి   ఏక శ్లోకీ రామాయణమ్

0 comments:

Post a Comment

Followers