Search Stotra Ratnakaram

Wednesday, April 11, 2012

Rama Stotram (Ahalya kritam - Adhyatma Ramayanam)

అహల్యాకృతం రామస్తోత్రమ్


శ్రీ గణేశాయ నమః |

అహల్యోవాచః |
అహో కృతార్థాఽస్మి జగన్నివాస తే పాదాబ్జసంల్లగ్నరజః కణాదహమ్ |
స్పృశామి యత్పద్మజశఙ్కరాదిభిర్విమృగ్యతే రన్ధితమానసైః సదా || ౧||

అహో విచిత్రం తవ రామ చేష్టితం మనుష్యభావేన విమోహితం జగత్ |
చలస్యజస్రం చరణాదివర్జితః సమ్పూర్ణ ఆనన్దమయోఽతిమాయికః || ౨||

యత్పాదపఙ్కజపరాగపవిత్రగాత్రా భాగీరథీ భవవిరిఞ్చిముఖాన్పునాతి |
సాక్షాత్స ఏవ మమ దృగ్విషయో యదాఽఽస్తే కిం వర్ణ్యతే మమ పురాకృతభాగధేయమ్ || ౩||

మర్త్యావతారే మనుజాకృతిం హరిం రామాభిధేయం రమణీయదేహినమ్ |
ధనుర్ధరం పద్మవిశాలలోచనం భజామి నిత్యం న పరాన్భజిష్యే || ౪||

యత్పాదపఙ్కరజఃశ్రుతిభిర్విమృగ్యం యన్నభిపఙ్కజభవః కమలాసనశ్చ |
యన్నామసారరసికో భగవాన్పురారిస్తం రామచన్ద్రమనిశం హృది భావయామి || ౫||

యస్యావతారచరితాని విరిఞ్చిలోకే గాయన్తి నారదముఖా భవపద్మజాద్మాః |
ఆనన్దజాశ్రుపరిషిక్తకుచాగ్రసీమా వాగీశ్వరీ చ తమహం శరణం ప్రపద్యే || ౬||

సోఽయం పరాత్మా పురుషః పురాణ ఏషః స్వయంజ్యోతిరనన్త ఆద్యః |
మాయాతనుం లోకవిమోహనీయాం ధత్తే పరానుగ్రహ ఏష రామః || ౭||

అయం హి విశ్వోద్భవసంయమానామేకః స్వమాయాగుణబిమ్బితో యః |
విరిఞ్చివిష్ణ్వీశ్వరనామభేదాన్ ధత్తే స్వతన్త్రః పరిపూర్ణ ఆత్మా || ౮||

నమోఽస్తు తే రామ తవాఙ్ఘ్రిపఙ్కజం శ్రియా ధృతం వక్షసి లాలితం ప్రియాత్ |
ఆక్రాన్తమేకేన జగత్త్రయం పురా ధ్యేయం మునీన్ద్రైరభిమానవర్జితైః || ౯||
జగతామాదిభూతస్త్వం జగత్త్వం జగదాశ్రయః |
సర్వభూతేష్వసంయుక్త ఏకో భాతి భవాన్పరః || ౧౦||

ఓంకారవాచ్యస్త్వం రామ వాచామవిషయః పుమాన్ |
వాచ్యవాచకభేదేన భవానేవ జగన్మయః || ౧౧||

కార్యకారణకర్తృత్వసఫలసాధనభేదతః |
ఏకో విభాసి రామ త్వం మాయయా బహురూపయా || ౧౨||

త్వన్మాయామోహితధియస్త్వాం న జానన్తి తత్వతః |
మానుషం త్వాఽభిమన్యన్తే మాయినం పరమేశ్వరమ్ || ౧౩||

ఆకాశవత్త్వం సర్వత్ర బహిరన్తర్గతోఽమలః |
అసఙ్గో హ్యచలో నిత్యః శుద్ధో బుద్ధః సదవ్యయః || ౧౪||

యోషిన్మూఢాహమజ్ఞా తే తత్వం జానే కథం విభో |
తస్మాత్తే శతశో రామ నమస్కుర్యామనన్యధీః || ౧౫||

దేవ మే యత్రకుత్రాపి స్థితాయా అపి సర్వదా |
త్వత్పాదకమలే సక్తా భక్తిరేవ సదాఽస్తు మే || ౧౬||

నమస్తే పురుషాధ్యక్ష నమస్తే భక్తవత్సల |
నమస్తేఽస్తు హృషీకేశ నారాయణ నమోఽస్తు తే || ౧౭||

భవభయహరమేకం భానుకోటిప్రకాశం కరధృతశరచాపం కాలమేఘావభాసమ్ |
కనకరుచిరవస్త్రం రత్నవత్కుణ్డలాఢ్యం కమలవిశదనేత్రం సానుజం రామమీడే || ౧౮||

స్తుత్వైవం పురుషం సాక్షాద్రాఘవం పురతః స్థితమ్ |
పరిక్రమ్య ప్రణమ్యాశు సానుజ్ఞాతా యయౌ పతిమ్ || ౧౯||

అహల్యయా కృతం స్తోత్రం యః పఠేద్భక్తిసంయుతః |
స ముచ్యతేఽఖిలైః పాపైః పరం బ్రహ్మాధిగచ్ఛతి || ౨౦||

పుత్రాద్యర్థే పఠేద్భక్త్యా రామం హృది నిధాయ చ |
సంవత్సరేణ లభతే వన్ధ్యా అపి సుపుత్రకమ్ || ౨౧||

సర్వాన్కామానవాప్నోతి రామచన్ద్రప్రసాదతః || ౨౨||

బ్రహ్మఘ్నో గురుతల్పగోఽపి పురుషః స్తేయీ సురాపోఽపి వా
మాతృభ్రాతృవిహింసకోఽపి సతతం భోగైకబద్ధాదరః |
నిత్యం స్తోత్రమిదం జపన్రఘుపతిం భక్త్యా హృదిస్థం స్మరన్
ధ్యాయన్ ముక్తిముపైతి కిం పునరసౌ స్వాచారయుక్తో నరః || ౨౩||

|| ఇతి శ్రీమదధ్యాత్మరామాయణే అహల్యావిరచితం రామచన్ద్రస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ||

0 comments:

Post a Comment

Followers