Search Stotra Ratnakaram

Wednesday, September 4, 2013

Ekakshara Ganapathi Kvacham

ఏకాక్షరగణపతికవచమ్


శ్రీగణేశాయ నమః |
నమస్తస్మై గణేశాయ సర్వవిఘ్నవినాశినే |
కార్యారమ్భేషు సర్వేషు పూజితో యః సురైరపి || ౧||
పార్వత్యువాచ |
భగవన్ దేవదేవేశ లోకానుగ్రహకారకః |
ఇదానీ శ్రోతృమిచ్ఛామి కవచం యత్ప్రకాశితమ్ || ౨||
ఏకాక్షరస్య మన్త్రస్య త్వయా ప్రీతేన చేతసా |
వదైతద్విధివద్{}దేవ యది తే వల్లభాస్మ్యహమ్ || ౩||
ఈశ్వర ఉవాచ |
శ్రృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి నాఖ్యేయమపి తే ధ్రువమ్ |
ఏకాక్షరస్య మన్త్రస్య కవచం సర్వకామదమ్ || ౪||
యస్య స్మరణమాత్రేణ న విఘ్నాః ప్రభవన్తి హి |
త్రికాలమేకకాలం వా యే పఠన్తి సదా నరాః || ౫||
తేషాం క్వాపి భయం నాస్తి సఙ్గ్రామే సఙ్కటే గిరౌ |
భూతవేతాలరక్షోభిర్గ్రహైశ్చాపి న బాధ్యతే || ౬||
ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా యో జపేద్ గణనాయకమ్ |
న చ సిద్ధిమాప్నోతి మూఢో వర్షశతైరపి || ౭||
అఘోరో మే యథా మన్త్రో మన్త్రాణాముత్తమోత్తమః |
తథేదం కవచం దేవి దుర్లభం భువి మానవైః || ౮||
గోపనీయం ప్రయత్నేన నాజ్యేయం యస్య కస్యచిత్ |
తవ ప్రీత్యా మహేశాని కవచం కథ్యతేఽద్భుతమ్ || ౯||
ఏకాక్షరస్య మన్త్రస్య గణకశ్చర్షిరీరితః |
త్రిష్టుప్ ఛన్దస్తు విఘ్నేశో దేవతా పరికీర్తితా || ౧౦||
గం బీజం శక్తిరోఙ్కారః సర్వకామార్థసిద్ధయే |
సర్వవిఘ్నవినాశాయ వినియోగస్తు కీర్తితః || ౧౧||
ధ్యానమ్ |
రక్తామ్భోజస్వరూపం లసదరుణసరోజాధిరూఢం త్రినేత్రం పాశం
చైవాఙ్కుశం వా వరదమభయదం బాహుభిర్ధారయన్తమ్ |
శక్త్యా యుక్తం గజాస్యం పృథుతరజఠరం నాగయజ్ఞోపవీతం దేవం
చన్ద్రార్ధచూడం సకలభయహరం విఘ్నరాజం నమామి || ౧౨||
కవచమ్ |
గణేశో మే శిరః పాతు భాలం పాతు గజాననః |
నేత్రే గణపతిః పాతు గజకర్ణః శ్రుతీ మమ || ౧౩||
కపోలౌ గణనాథస్తు ఘ్రాణం గన్ధర్వపూజితః |
ముఖం మే సుముఖః పాతు చిబుకం గిరిజాసుతః || ౧౪||
జిహ్వాం పాతు గణక్రీడో దన్తాన్ రక్షతు దుర్ముఖః |
వాచం వినాయకః పాతు కష్టం పాతు మహోత్కటః || ౧౫||
స్కన్ధౌ పాతు గజస్కన్ధో బాహూ మే విఘ్ననాశనః |
హస్తౌ రక్షతు హేరమ్బో వక్షః పాతు మహాబలః || ౧౬||
హృదయం మే గణపతిరుదరం మే మహోదరః |
నాభి గమ్భీరహృదయః పృష్ఠం పాతు సురప్రియః || ౧౭||
కటిం మే వికటః పాతు గుహ్యం మే గుహపూజితః |
ఊరు మే పాతు కౌమారం జానునీ చ గణాధిపః || ౧౮||
జఙ్ఘే గజప్రదః పాతు గుల్ఫౌ మే ధూర్జటిప్రియః |
చరణౌ దుర్జయః పాతుర్సాఙ్గం గణనాయకః || ౧౯||
ఆమోదో మేఽగ్రతః పాతు ప్రమోదః పాతు పృష్ఠతః |
దక్షిణే పాతు సిద్ధిశో వామే విఘ్నధరార్చితః || ౨౦||
ప్రాచ్యాం రక్షతు మాం నిత్యం చిన్తామణివినాయకః |
ఆగ్నేయాం వక్రతుణ్డో మే దక్షిణస్యాముమాసుతః || ౨౧||
నైఋత్యాం సర్వవిఘ్నేశః పాతు నిత్యం గణేశ్వరః |
ప్రతీచ్యాం సిద్ధిదః పాతు వాయవ్యాం గజకర్ణకః || ౨౨||
కౌబేర్యాం సర్వసిద్ధిశః ఈశాన్యామీశనన్దనః |
ఊర్ధ్వం వినాయకః పాతు అధో మూషకవాహనః || ౨౩||
దివా గోక్షీరధవలః పాతు నిత్యం గజాననః |
రాత్రౌ పాతు గణక్రీడః సన్ధ్యోః సురవన్దితః || ౨౪||
పాశాఙ్కుశాభయకరః సర్వతః పాతు మాం సదా |
గ్రహభూతపిశాచేభ్యః పాతు నిత్యం గజాననః || ౨౫||
సత్వం రజస్తమో వాచం బుద్ధిం జ్ఞానం స్మృతిం దయామ్ |
ధర్మచతుర్విధం లక్ష్మీం లజ్జాం కీర్తిం కులం వపుః || ౨౬||
ధనం ధాన్యం గృహం దారాన్ పౌత్రాన్ సఖీంస్తథా |
ఏకదన్తోఽవతు శ్రీమాన్ సర్వతః శఙ్కరాత్మజః || ౨౭||
సిద్ధిదం కీర్తిదం దేవి ప్రపఠేన్నియతః శుచిః |
ఏకకాలం ద్వికాలం వాపి భక్తిమాన్ || ౨౮||
న తస్య దుర్లభం కిఞ్చిత్ త్రిషు లోకేషు విద్యతే |
సర్వపాపవినిర్ముక్తో జాయతే భువి మానవః || ౨౯||
యం యం కామయతే నిత్యం సుదుర్లభమనోరథమ్ |
తం తం ప్రాప్నోతి సకలం షణ్మాసాన్నాత్ర సంశయః || ౩౦||
మోహనస్తమ్భనాకర్షమారణోచ్చాటనం వశమ్ |
స్మరణాదేవ జాయన్తే నాత్ర కార్యా విచారణా || ౩౧||
సర్వవిఘ్నహరం దేవం గ్రహపీడానివారణమ్ |
సర్వశత్రుక్షయకరం సర్వాపత్తినివారణమ్ || ౩౨||
ధృత్వేదం కవచం దేవి యో జపేన్మన్త్రముత్తమమ్ |
న వాచ్యతే స విఘ్నౌఘైః కదాచిదపి కుత్రచిత్ || ౩౩||
భూర్జే లిఖిత్వా విధివద్ధారయేద్యో నరః శుచిః |
ఏకబాహో శిరః కణ్ఠే పూజయిత్వా గణాధిపమ్ || ౩౪||
ఏకాక్షరస్య మన్త్రస్య కవచం దేవి దుర్లభమ్ |
యో ధారయేన్మహేశాని న విఘ్నైరభిభూయతే || ౩౫||
గణేశహృదయం నామ కవచం సర్వసిద్ధిదమ్ |
పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి తస్య సిద్ధిః కరే స్థితా || ౩౬||
న ప్రకాశ్యం మహేశాని కవచం యత్ర కుత్రచిత్ |
దాతవ్యం భక్తియుక్తాయ గురుదేవపరాయ చ || ౩౭||
|| ఇతి శ్రీరుద్రయామలే ఏకాక్షరగణపతికవచం సమ్పూర్ణమ్ ||

0 comments:

Post a Comment

Followers