Search Stotra Ratnakaram

Saturday, September 7, 2013

Ganesha Manasa Pooja

గణేశమానసపూజా

శ్రీ గణేశాయ నమః ||
గృత్సమద ఉవాచ ||
విఘ్నేశవీర్యాణి విచిత్రకాణి బందీజనైర్మాగధకైః స్మృతాని |
శ్రుత్వా సముత్తిష్ఠ గజానన త్వం బ్రాహ్మే జగన్మంగలకం కురుష్వ || ౧||
ఏవం మయా ప్రార్థితో విఘ్నరాజశ్చిత్తేన చోత్థాయ బహిర్గణేశః |
తం నిర్గతం వీక్ష్య నమన్తి దేవాః శంభ్వాదయో యోగిముఖాస్తథాఽహమ్ || ౨||
శౌచాదికం తే పరికల్పయామి హేరమ్బ వై దన్తవిశుద్ధిమేవమ్ |
వస్త్రేణ సంప్రోక్ష్య ముఖారవిన్దం దేవం సభాయాం వినివేశయామి || ౩||
ద్విజాదిసర్వేరభివన్దితం చ శుకాదిభిర్మోదసుమోదకాద్యైః |
సంభాష్య చాలోక్య సముత్థితం తం సుమణ్డపం కల్ప్య నివేశయామి || ౪||
రత్నైః సుదీప్తైః ప్రతిబిమ్బితం తం పశ్యామి చిత్తేన వినాయకం చ |
తత్రాసనం రత్నసువర్ణయుక్తం సంకల్ప్య దేవం వినివేశయామి || ౫||
సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా సహ విఘ్నరాజ! పాద్యం కురు ప్రేమభరేణ సర్వైః |
సువాసితం నీరమథో గృహాణ చిత్తేన దత్తం చ సుఖోష్ణభావమ్ || ౬||
తతః సువస్త్రేణ గణేశమాదౌ సంప్రోక్ష్య దూర్వాదిభిరర్చయామి |
చిత్తేన భావప్రియ దీనబన్ధో మనో విలీనం కురు తే పదాబ్జే || ౭||
కర్పూరకైలాదిసువాసితం తు సుకల్పితం తోయమథో గృహాణ |
ఆచమ్య తేనైవ గజానన! త్వం కృపాకటాక్షేణ విలోకయాశు || ౮||
ప్రవాలముక్తాఫలహారకాద్యైః సుసంస్కృతం హ్యన్తరభావకేన |
అనర్ఘ్యమర్ఘ్యం సఫలం కురుష్వ మయా ప్రదత్తం గణరాజ ఢుణ్ఢే || ౯||
సౌగంధ్యయుక్తం మధుపర్కమాద్యం సంకల్పితం భావయుతం గృహాణ |
పునస్తథాఽఽచమ్య వినాయక త్వం భక్తాంశ్చ భక్తేశ సురక్షయాశు || ౧౦||
సువాసితం చంపక జాతికాద్యైస్తైలం మయా కల్పితమేవ ఢుణ్ఢే |
గృహాణ తేన ప్రవిమర్దయామి సర్వాంగమేవం తవ సేవనాయ || ౧౧||
తతః సుఖోష్ణేన జలేన చాహమనేకతీర్థాహృతకేన ఢుణ్ఢే |
చిత్తేన శుద్ధేన చ స్నాపయామి స్నానం మయా దత్తమథో గృహాణ || ౧౨||
తతః పయఃస్నానమచిన్త్యభావ గృహాణ తోయస్య తథా గణేశ |
పునర్దధిస్నానమనామయత్వం చిత్తేన దత్తం చ జలస్య చైవ || ౧౩||
తతో ఘృతస్నానమపారవన్ద్య సుతీర్థజం విఘ్నహర ప్రసీద |
గృహాణ చిత్తేన సుకల్పితం తు తతో మధుస్నానమథో జలస్య || ౧౪||
సుశర్కరాయుక్తమథో గృహాణ స్నానం మయా కల్పితమేవ ఢుణ్ఢే |
తతో జలస్నానమఘాపహంతృ విఘ్నేశ మాయాభ్రమం హినివారయాశు || ౧౫||
సుయక్షపంకం స్తమథో గృహాణ స్నానం పరేశాధిపతే తతశ్చ |
కౌమణ్డలీసంభవజం కురుష్వ విశుద్ధమేవం పరికల్పితం తు || ౧౬||
తతస్తు సూక్తైర్మనసా గణేశం సంపూజ్య దూర్వాదిభిరల్పభావైః |
అపారకైర్మణ్డలభూతబ్రహ్మణస్పత్యాదికైస్తం హ్యభిషేచయామి || ౧౭||
తతః సువస్త్రేణ తు ప్రోంఛనం వై గృహాణ చిత్తేన మయా సుకల్పితమ్ |
తతో విశుద్ధేన జలేన ఢుణ్ఢే హ్యాచాన్తమేవం కురు విఘ్నరాజ || ౧౮||
అగ్నౌ విశుద్ధే తు గృహాణ వస్త్రే హ్యనర్ఘ్యమౌల్యే మనసా మయా తే |
దత్తే పరిచ్ఛాద్య నిజాత్మదేహం తాభ్యాం మయూరేశ జనాంశ్చ పాలయ || ౧౯||
ఆచమ్య విఘ్నేశ పునస్తథైవ చిత్తేన దత్తం సుఖముత్తరీయమ్ |
గృహాణ భక్తప్రతిపాలక త్వం నమోఽథ తారకసంయుతం తు || ౨౦||
యజ్ఞోపవీతం త్రిగుణస్వరూపం సౌవర్ణమేవం హ్యహినాథభూతమ్ |
భావేన దత్తం గణనాథ తత్వం గృహాణ భక్తోద్ధృతికారణాయ || ౨౧||
ఆచాన్తమేవం మనసా ప్రదత్తం కురుష్వ శుద్ధేన జలేన ఢుణ్ఢే |
పునశ్చ కౌమణ్డలకేన పాహి విశ్వం ప్రభో ఖేలకరం సదా తే || ౨౨||
ఉద్యద్దినేశాభమథో గృహాణ సిన్దూరకం తే మనసా ప్రదత్తమ్ |
సర్వాంగసంలేపనమాదరాద్వై కురుష్వ హేరమ్బ చ తేన పూర్ణమ్ || ౨౩||
సహస్రశీర్షం మనసా మయా త్వం దత్తం కిరీటం తు సువర్ణజం వై |
అనేకరత్నైః ఖచితం గృహాణ బ్రహ్మేశ తే మస్తకశోభనాయ || ౨౪||
విచిత్రరత్నైః కనకేన ఢుణ్ఢే యుతాని చిత్తేన మయా పరేశ |
దత్తాని నానాపదకుణ్డలాని గృహాణ శూర్పశ్రుతిభూషణాయ || ౨౫||
శుణ్డావిభూషార్థమనన్తఖేలిన్ సువర్ణజం కంచుకమాగృహాణ |
రత్నైశ్చ యుక్తం మనసా మయా, యద్దత్తం ప్రభో
తత్సఫలంకురుష్వ || ౨౬||
సువర్ణరత్నైశ్చ యుతాని ఢుణ్ఢే సదైకదన్తాభరణాని కల్ప్య |
గృహాణ చూడాకృతయే పరేశ దత్తాని దన్తస్య చ శోభనార్థమ్ || ౨౭||
రత్నైః సువర్ణేన కృతాని తాని గృహాణ చత్వారి మయా ప్రకల్ప్య |
సమ్భూషయ త్వం కటకాని నాథ చతుర్భుజేషు హ్యజ విఘ్నహారిన్ || ౨౮||
విచిత్రరత్నైః ఖచితం సువర్ణసంభూతకం గృహ్య మయా ప్రదత్తమ్ |
తథాంగులీష్వాంగులికం గణేశ చిత్తేన్ సంశోభయ తత్పరేశ || ౨౯||
విచిత్రరత్నైః ఖచితాని ఢుణ్ఢే కేయూరకాణి హ్యథ కల్పితాని |
సువర్ణజాని ప్రథమాధినాథ గృహాణ దత్తాని తు బాహుషు త్వమ్ || ౩౦||
ప్రవాలముక్తాఫలరత్నజైస్త్వం సువర్ణసూత్రైశ్చ గృహాణ కణ్ఠే |
చిత్తేన దత్తా వివిధాశ్చ మాలా ఊరూదరే సోభయ విఘ్నరాజ || ౩౧||
చన్ద్రం లలాటే గణనాథ పూర్ణం వృద్ధిక్షయాభ్యాం తు విహీనమాద్యమ్ |
సంశోభయ త్వం వరసంయుతం తే భక్తిప్రియత్వం ప్రకటీకురుష్వ || ౩౨||
చింతామణిం చింతితదం పరేశ హృద్దేశగం జ్యోతిర్మయం కురుష్వ |
మణిం సదానన్దసుఖప్రదం చ విఘ్నేశ దీనార్థద పాలయస్వ || ౩౩||
నాభౌ ఫణీశం చ సహస్రశీర్షం సంవేష్టనేనైవ గణాధినాథ |
భక్తం సుభూషం కురు భూషణేన వరప్రదానం సఫలం పరేశ || ౩౪||
కటీతటే రత్నసువర్ణయుక్తాం కాంచీం సుచిత్తేన చ ధారయామి |
విఘ్నేశ జ్యోతిర్గణదీపనీం తే ప్రసీద భక్తం కురు మాం దయాబ్ధే || ౩౫||
హేరమ్బ తే రత్నసువర్ణయుక్తే సునూపురే మంజిరకే తథైవ |
సుకింకిణీనాదయుతే సుబుద్ధ్యా సుపాదయోః శోభయ మే ప్రదత్తే || ౩౬||
ఇత్యాదినానావిధభూషణాని తవేచ్ఛయా మానసకల్పితాని |
సమ్భూషయామ్యేవ త్వదంకేషు విచిత్రధాతుప్రభవాణి ఢుణ్ఢే || ౩౭||
సుచన్దనం రక్తమమోఘవీర్యం సుఘర్షితం హ్యష్టకగన్ధముఖ్యైః |
యుక్తం మయా కల్పితమేకదన్త గృహాణ తే త్వంగవిలేపనార్థమ్ || ౩౮||
లిప్తేషు వైచిత్ర్యమథాష్టగన్ధైరంగేషు తేఽహం ప్రకరోమి చిత్రమ్ |
ప్రసీద చిత్తేన వినాయక త్వం తతః సురక్తం రవిమేవ భాలే || ౩౯||
ఘృతేన వై కుంకుమకేన రక్తాన్ సుతండులాంస్తే పరికల్పయామి |
భాలే గణాధ్యక్ష గృహాణ పాహి భక్తాన్ సుభక్తిప్రియ దీనబన్ధో || ౪౦||
గృహాణ భో చమ్పకమాలతీని జలపంకజాని స్థలపంకజాని |
చిత్తేన దత్తాని చ మల్లికాది పుష్పాణి నానావిధవృక్షజాని || ౪౧||
పుష్పోపరి త్వం మనసా గృహాణ హేరమ్బ మన్దారశమీదలాని |
మయా సుచిత్తేన చ కల్పితాని హ్యపారకాణి ప్రణవాకృతే తు || ౪౨||
దూర్వాంకురాన్ వై మనసా ప్రదత్తాంస్త్రిపంచపత్రైర్యుతకాంశ్చ స్నిగ్ధాన |
గృహాణ విఘ్నేశ్వర సంఖ్యయా త్వం హీనాశ్చ సర్వోపరి వక్రతుణ్డ || ౪౩||
దశాంగభూతం మనసా మయా తే ధూపం ప్రదత్తం గణరాజ ఢుణ్ఢే |
గృహాణ సౌరభ్యకరం పరేశ సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా సహ భక్తపాల || ౪౪||
దీపం సువర్త్యా యుతమాదరాత్తే దత్తం మయా మానసకం గణేశ |
గృహాణ నానావిధజం ఘృతాదితైలాదిసంభూతమమోఘదృష్టే || ౪౫||
భోజ్యం చ లేహ్యం గణరాజ పేయం చోష్యం చ నానావిధషడ్రసాఢ్యమ్ |
గృహాణ నైవేద్యమథో మయా తే సుకల్పితం పుష్టిపతే మహాత్మన్ || ౪౬||
సువాసితం భోజనమధ్యభాగే జలం మయా దత్తమథో గృహాణ |
కమణ్డలుస్థం మనసా గణేశ పిబస్వ విశ్వాదికతృప్తికారిన్ || ౪౭||
తతః కరోద్వర్తనకం గృహాణ సౌగన్ధ్యుక్తం ముఖమార్జనాయ |
సువాసితేనైవ సుతీర్థజేన సుకల్పితం నాథ గృహాణ ఢుణ్ఢే || ౪౮||
పునస్తథాచమ్య సువాసితం చ దత్తం మయా తీర్థజలం పిబస్వ |
ప్రకల్ప్య విఘ్నేశ తతః పరం తే సంప్రోంఛనం హస్తముఖేకరోమి || ౪౯||
ద్రాక్షాదిరమ్భాఫలచూతకాని ఖార్జూరకార్కన్ధుకదాడిమాని |
సుస్వాదయుక్తాని మయా ప్రకల్ప్య గృహాణ దత్తాని ఫలాని ఢుణ్ఢే || ౫౦||
పునర్జలేనైవ కరాదికం తే సంక్షాలయేఽహం మనసా గణేశ |
సువాసితం తోయమథో పిబస్వ మయా ప్రదత్తం మనసా పరేశ || ౫౧||
అష్టాంగయుక్తం గణనాథ దత్తం తామ్బూలకం తే మనసా మయా వై |
గృహాణ విఘ్నేశ్వర భావయుక్తం సదాసకృత్తుణ్డవిశోధనార్థమ్ || ౫౨||
తతో మయా కల్పితకే గణేశ మహాసనే రత్నసువర్ణయుక్తే |
మన్దారకూర్పాసకయుక్తవస్త్రైరనర్ఘ్యసంఛాదితకే ప్రసీద || ౫౩||
తతస్త్వదీయావరణం పరేశ సంపూజయేఽహం మనసా యథావత్ |
నానోపచారైః పరమప్రియైస్తు త్వత్ప్రీతికామార్థమనాథబన్ధో || ౫౪||
గృహాణ లమ్బోదర దక్షిణాం తే హ్యసంఖ్యభూతాం మనసా ప్రదత్తామ్ |
సౌవర్ణముద్రాదికముఖ్యభావాం, పాహి ప్రభో విశ్వమిదం గణేశ ||| ౫౫||
రాజోపచారాన్ వివిధాన్ గృహాణ హస్త్యశ్వఛత్రాదికమాదరాద్వై |
చిత్తేన దత్తాన్ గణనాథ ఢుణ్ఢే హ్యపారసఖ్యాన్ స్థిరజంగమాంస్తే || ౫౬||
దానాయ నానావిధరూపకాంస్తే గృహాణ దత్తాన్ మనసా మయా వై |
పదార్థభూతాన్ స్థిరజంగమాంశ్చ హేరమ్బ మాం తారయ మోహభావాత్ || ౫౭||
మన్దారపుష్పాణి శమీదలాని దూర్వాంకురాంస్తే మనసా దదామి |
హేరమ్బ లమ్బోదర దీనపాల గృహాణ భక్తం కురు మాం పదే తే || ౫౮||
తతో హరిద్రామబిరం గులాలం సిందూరకం తే పరికల్పయామి |
సువాసితం వస్తుసువాసభూతైర్గృహాణ బ్రహ్మేశ్వరశోభనార్థమ్ || ౫౯||
తతః శుకాద్యాః శివవిష్ణుముఖ్యా ఇన్ద్రాదయః శేషముఖాస్తథాఽన్యే |
మునీన్ద్రకాః సేవకభావయుక్తాః సభాసనస్థం ప్రణమన్తి ఢుణ్ఢిమ్ || ౬౦||
వామాంగకే శక్తియుతా గణేశం సిద్ధిస్తు నానావిధసిద్ధి భిస్తమ్ |
అత్యన్తభావేన సుసేవతే తు మాయాస్వరూపా పరమార్థభూతా || ౬౧||
గణేశ్వర దక్షిణభాగసంస్థా బుద్ధిః కలాభిశ్చ సుబోధికాభిః |
విద్యాభిరేవం భజతే పరేశా మాయాసు సాంఖ్యప్రదచిత్తరూపా || ౬౨||
ప్రమోదమోదాదయః పృష్ఠభాగే గణేశ్వరం భావయుతా భజన్తే |
భక్తేశ్వరా ముద్గలశమ్భుముఖ్యాః శుకాదయస్తం స్మ పురో భజన్తే || ౬౩||
గన్ధర్వముఖ్యా మధురం జగుశ్చ గణేశగీతం వివిధస్వరూపమ్ |
నృత్యంకలాయుక్తమథో పురస్తాచ్చక్రుస్తథా హ్యసరసో విచిత్రమ్ || ౬౪||
ఇత్యాదినానావిధభావయుక్తైః సంసేవితం విఘ్నపతిం భజామి |
చిత్తేన ధ్యాత్వా తు నిరంజనం వై కరోమి నానావిధదీపయుక్తమ్ || ౬౫||
చతుర్భుజం పాశధరం గణేశం తథాంకుశం దన్తయుతం తమేవమ్ |
త్రినేత్రయుక్తం త్వభయంకరం తం మహోదరం చైకరదం గజాస్యమ్ || ౬౬||
సర్పోపవీతం గజకర్ణధారం విభూతిభిః సేవితపాదపద్యమ్ |
ధ్యాయే గణేశం వివిధప్రకారైః సుపూజితం శక్తియుతం పరేశమ్ || ౬౭||
తతో జపం వై మనసా కరోమి స్వమూలమన్త్రస్య విధానయుక్తమ్ |
అసంఖ్యభూతం గణరాజహస్తే సమర్పయామ్యేవ గృహాణ ఢుణ్ఢే || ౬౮||
ఆరార్తికా కర్పురకాదిభూతామపారదీపాం ప్రకరోమి పూర్ణామ్ |
చిత్తేన లమ్బోదర తాం గృహాణ హ్యజ్ఞానధ్వాన్తౌఘహరాం నిజానామ్ || ౬౯||
వేదేషు వైఘ్నైశ్వరకైః సుమన్త్రైః సుమన్త్రితం పుష్పదలం ప్రభూతమ్ |
గృహాణ చిత్తీన మయా ప్రదత్తమపారవృత్త్యా త్వథ మన్త్రపుష్పమ్ || ౭౦||
అపారవృత్యా స్తుతిమేకదన్తం గృహాణ చిత్తేన కృతాం గణేశ |
యుక్తాం శ్రుతిస్మార్తభవైః పురాణైః సర్వైః పరేశాధిపతే మయా తే || ౭౧||
ప్రదక్షిణా మానసకల్పితాస్తా గృహాణ లమ్బోదర భావయుక్తాః |
సంఖ్యావిహీనా వివిధస్వరూపా భక్తాన్ సదా రక్ష భవార్ణవాద్వై || ౭౨||
నతిం తతో విఘ్నపతే గృహాణ సాష్టాంగకాద్యాం వివిధస్వరూపామ్ |
సంఖ్యావిహీనాం మనసా కృతాం తే సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా పరిపాలయాశు || ౭౩||
న్యూనాతిరిక్తం తు మయా కృతం చేత్తదర్థమన్తే మనసా గృహాణ |
దూర్వాంకురాన విఘ్నపతే ప్రదత్తాన్ సంపూర్ణమేవం కురు పూజనం మే || ౭౪||
క్షమస్వ విఘ్నాధిపతే మదీయాన్ సదాపరాధాన్ వివిధస్వరూపాన్ |
భక్తిం మదీయాం సఫలాం కురుష్వ సంప్రార్థయేఽహం మనసా గణేశ || ౭౫||
తతః ప్రసన్నేన గజానేన దత్తం ప్రసాదం శిరసాఽభివన్ద్య |
స్వమస్తకే తం పరిధారయామి చిత్తేన విఘ్నేశ్వరమానతోఽస్మి || ౭౬||
ఉత్థాయ విఘ్నేశ్వర ఏవ తస్మాద్గతస్తతస్త్వన్తరధానశక్త్యా |
శివాదయస్తం ప్రణిపత్య సర్వే గతాః సుచిత్తేన చ చిన్తయామి || ౭౭||
సర్వాన్నమస్కృత్య తతోఽహమేవ భజామి చిత్తేన గణాధిపం తమ్ |
స్వస్థానమాగత్య మహానుభావైర్భక్తైర్గణేశస్య చ ఖేలయామి || ౭౮||
ఏవం త్రికాలేషు గణాధిపం తం చిత్తేన నిత్యం పరిపూజయామి |
తేనైవ తుష్టః ప్రదదాతు భావం విఘ్నేశ్వరో భక్తిమయం తు మహ్యమ్ || ౭౯||
గణేశపాదోదకపానకం చ ఉచ్ఛిష్టగంధస్య సులేపన తు |
నిర్మాల్యసన్ధారణకం సుభోజ్యం లమ్బోదరస్యాస్తు హి భుక్తశేషమ్ || ౮౦||
యం యం కరోమ్యేవ తదేవ దీక్షా గణేశ్వరస్యాస్తు సదా గణేశ |
ప్రసీద నిత్యం తవపాదభక్తం కురుష్వ మాం బ్రహ్మపతే దయాలో || ౮౧||
తతస్తు శయ్యాం పరికల్పయామి మన్దారకూర్పాసకవస్త్రయుక్తామ్ |
సువాసపుష్పాదిభిరర్చితాం తే గృహాణ నిద్రాం కురు విఘ్నరాజ || ౮౨||
సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా సహితం గణేశ సునిద్రితం వీక్ష్య తథాఽహమేవ |
గత్వా స్వవాసం చ కరోమి నిద్రాం ధ్యాత్వా హృది బ్రహ్మపతిం తదీయః || ౮౩||
ఏతాదృశం సౌఖ్యమమోఘశక్తే దేహి ప్రభో మానసజం గణేశ |
మహ్యం చ తేనైవ కృతార్థరూపో భవామి భక్త్యమృతలాలసోఽహమ్ || ౮౪||

గార్గ్య ఉవాచ ||
ఏవం నిత్యం మహారాజ గృత్సమాదో మహాయశాః |
చకార మానసీం పూజాం యోగీన్ద్రాణాం గురుః స్వయమ్ || ౮౫||
య ఏతాం మానసీం పూజాం కరిష్యతి నరోత్తమః |
పఠిష్యతి సదా సోఽపి గాణపత్యో భవిష్యతి || ౮౬||
శ్రావయిష్యతి యో మర్త్యః శ్రోష్యతే భావసంయుతః |
స క్రమేణ మహీపాల బ్రహ్మభూతో భవిష్యతి || ౮౭||
యద్యదిచ్ఛతి తత్తద్వై సఫలం తస్య జాయతే |
అన్తే స్వానన్దగః సోఽపి యోగివన్ద్యో భవిష్యతి || ౮౮||

ఇతి శ్రీమదాన్త్యే ముద్గలపురాణే గణేశమానసపూజా సమాప్తా ||

0 comments:

Post a Comment

Followers